Văn bản mới cập nhật tuần 42/2006(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 21/10/2006 - 27/10/2006), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 202018 - Không gửi qua Fax) - Ngày 24/10/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 239/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006 -2010.

* (SMS: 202010 - Khong gui qua Fax) - Ngày 24/10/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 238/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông.

* (SMS: 202017 - Không gửi qua Fax) - Ngày 24/10/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 237/2006/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Quảng Bình.

* (SMS: 202009 - Khong gui qua Fax) - Ngày 23/10/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 236/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010).

* (SMS: 202006 - Khong gui qua Fax) - Ngày 23/10/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2006/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

* (SMS: 202005 - Khong gui qua Fax) - Ngày 20/10/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

* (SMS: 20219 - Khong gui qua Fax) - Ngày 18/10/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 234/2006/QĐ-TTg về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

* (SMS: 202008 - Không gửi qua Fax) - Ngày 18/10/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 233/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010.

* (SMS: 20214 - Khong gui qua Fax) - Ngày 16/10/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 231/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế xây dựng và quản lý hệ thống chỉ tiêu đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước ngoài của quốc gia.

* (SMS: 20218 - Không gửi qua Fax) - Ngày 13/10/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 35/2006/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

* (SMS: 202011 - Khong gui qua Fax) - Ngày 23/10/2006, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2006/TT-NHNN về việc hướng dẫn hoạt động bán khoản phải thu từ Hợp đồng cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ "Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính".

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 202013 - Không gửi qua Fax) - Ngày 23/10/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 100/2006/TT-BTC về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

* (SMS: 202015 - Không gửi qua Fax) - Ngày 20/10/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 58/2006/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

* (SMS: 202012 - Khong gui qua Fax) - Ngày 20/10/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 98/2006/TT-BTC về hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

* (SMS: 202014 - Không gửi qua Fax) - Ngày 18/10/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 56/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tạm thời về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 202021 - Không gửi qua Fax) - Ngày 20/10/2006, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 35/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành 22TCN 351 - 06 "Quy trình thí nghiệm xác định cường độ chịu uốn của tà vẹt bê tông cốt thép".

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

* (SMS: 202007 - Khong gui qua Fax) - Ngày 19/10/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

BỘ NÔNG NGHIỆP

* (SMS: 20215 - Không gửi qua Fax) - Ngày 16/10/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 91/2006/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Bảo vệ thực vật.

* (SMS: 20216 - Không gửi qua Fax) - Ngày 16/10/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 92/2006/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão.

* (SMS: 20217 - Không gửi qua Fax) - Ngày 16/10/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 93/2006/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Thú y.

BỘ THƯƠNG MẠI

* (SMS: 202020 - Không gửi qua Fax) - Ngày 16/10/2006, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định 33/2006/QĐ-BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

* (SMS: 20196 - Không gửi qua Fax) - Ngày 28/8/2006, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định 27/2006/QĐ-BTM về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 202016 - Không gửi qua Fax) - Ngày 12/10/2006, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 17/2006/QĐ-BTNMT ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.

BỘ Y TẾ

* (SMS: 202019 - Không gửi qua Fax) - Ngày 05/10/2006, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 32/2006/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế bằng hình thức xét tuyển".

BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 20206 - Không gửi qua Fax) - Ngày 05/10/2006, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 09/2006/QĐ-BNV về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành kiểm lâm.

* (SMS: 20220 - Không gửi qua Fax) - Ngày 05/10/2006, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 10/2006/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức.

* (SMS: 20222 - Không gửi qua Fax) - Ngày 05/10/2006, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 11/2006/QĐ-BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ.

* (SMS: 20221 - Không gửi qua Fax) - Ngày 05/10/2006, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 12/2006/QĐ-BNV về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức.

UỶ BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

* (SMS: 20208 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/9/2006, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em đã ban hành Thông tư 01/2006/TT-DSGĐTE về việc hướng dẫn quản lý hậu cần các phương tiện tránh thai.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.