Thông tư 01/2017/TT-BTTTT Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 01/2017/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định s 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phm công nghệ thông tin trọng điểm:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm (sau đây gọi tắt là Danh mục).
Điều 2. Nguyên tắc xây dựng và mục đích áp dụng Danh mục
1. Danh mục bao gồm các sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại Điều 50 Luật Công nghệ thông tin.
2. Danh mục được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin.
3. Danh mục sẽ được cập nhật, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn.
4. Danh mục được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2017.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để nghiên cứu, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa, bổ sung Danh mục./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- S TT&TT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Hiệp hội CNTT;
- Công báo; Cổng TTĐT CP;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ TTTT: Bộ trưng và các Thứ trưởng; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên sản phm

Ghi chú

1

Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau

 

2

Thiết bị Ipv6 bao gm:

- Thiết bị mạng lõi

- Thiết bị định tuyến

- Thiết bị đầu cuối FTTH

- Thành phần hỗ trợ Ipv6 trong điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị IoT

 

3

Thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID

RFID: thiết bị định dạng thông qua sóng radio

4

Phn mm nn tảng mở kết nối IoT

Tập hp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng quản lý các thiết bị IoT và khai thác dữ liệu thu được từ các thiết bị này

5

Phn mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn

Tập hp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát trin các ứng dụng tchức, khai thác, phân tích dữ liệu lớn với hiệu suất cao

6

Phn mềm nn tảng mở Chính phủ điện tử

Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng dùng trong chính phủ điện tử có tính kết nối, module hóa cao

7

Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin bao gm:

a. Sản phm an toàn hạ tầng mạng:

- Tường lửa cơ bản/tích hp/web/cơ sở dữ liệu

- Thiết bị phòng chống mối nguy hại thường trực (APT)

- Thiết bị phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS)

- Thiết bị quản lý truy cập thiết bị đầu cuối (NAC)

- Thiết bị kết nối mạng riêng ảo (VPN Gateway)

- Thiết bị hỗ trợ xác thực mạnh

- Thiết bị mã hóa kênh truyền vật lý

b. Sản phẩm an toàn máy chủ và ứng dụng:

- Phần mềm phòng chống phần mềm độc hại (anti-virus)

- Phần mềm tường lửa ứng dụng

- Phần mềm phòng chống xâm nhập (Host based IDS)

c. Sản phẩm an toàn dữ liệu:

- Sản phẩm mã hóa dữ liệu

- Sản phẩm chống thất thoát dữ liệu

- Sản phẩm khôi phục dữ liệu

d. Sản phẩm an toàn thông tin:

- Sản phẩm giám sát an toàn thông tin

- Sản phẩm kim tra, đánh giá an toàn thông tin

- Sản phẩm hỗ trợ điều tra, phân tích sự cố an toàn thông tin

- Sản phẩm quản lý vận hành hệ thống tập trung

đ. Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối và thiết bị di động:

- Sản phẩm gateway loT an toàn

- Phần mềm an toàn thông tin trên thiết bị di động

e. Sản phẩm an toàn thông tin đặc thù theo lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, điều khiển công nghiệp.

Sản phm bao gồm phần cng và phần mềm

Thuộc tính văn bản
Thông tư 01/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 01/2017/TT-BTTTT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS 

Circular No. 01/2017/TT-BTTTT dated February 16, 2017 of the Ministry of Information and Communications on the List of focal information technology products
Pursuant to the Law of Information technology dated June 29, 2006;
Pursuant to the Government’s Decree No. 71/2007/ND-CP dated May 03, 2007 on detailing and guiding the implementation of certain articles of the Law of Information technology in regard to the information technology industry;
Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2013/ND-CP dated October 16, 2013 on the functions, missions, authority and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;
At the request of the Head of the Department of Information technology,
Minister of Information and Communications promulgates the Circular on the list of focal information technology products:
Article 1. Scope of adjustment
To attach with this Circular the list of focal information technology products (hereinafter referred to as the list).
Article 2. Principle of formation and purpose of the list
1. The list comprises the information technology products that meet at least one of the requirements defined in Article 50 of the Law of Information technology.
2. The list is intended for the development of the system of focal informational technology products; is used as a source of reference for investment activities, tax and preference policies; serves the management of import, export, quality and other activities regarding information technology products.
3. The list shall be updated and supplemented in the connection with the actual situations.
4. The list shall be published on the e-portal of the Ministry of Information and Communications.
Article 3. Effect
This Circular takes effect on April 02, 2017.
Any difficulties arising in the course of implementation shall be notified to the Ministry of Information and Communications (Department of Information technology), which shall have the information researched and reported to the Minister of Information and Communications for revision to the list./.
The Minister of Information and Communications
Truong Minh Tuan
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!