Quyết định 80/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2014-2017

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
---------------
Số: 80/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất
băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2014-2017
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Thông tư số 26 /2013/TT-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2014-2017 để thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, các đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
-   UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-   Uỷ ban Tần số VTĐ quốc gia;
-   Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-   Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT;
-   Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;
- Lưu VT, CTS, HQS.250.    
BỘ TRƯỞNG
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Bắc Son

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực