Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.983 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
41

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2022
42

Quyết định 1522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 3 Quyết định 73/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc kiện toàn Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
43

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về quy định giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
44

Quyết định 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
45

Quyết định 852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
46

Quyết định 997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
47

Quyết định 851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
48

Kế hoạch 1451/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
49

Quyết định 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ ban hành mới, 02 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
50

Quyết định 1169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
51

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
52

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
53

Quyết định 1425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2022

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
54

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
55

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
56

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
57

Quyết định 1337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
58

Công văn 1234/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
59

Quyết định 549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
60

Quyết định 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
Vui lòng đợi