Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.299 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9161

Thông tư 05-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 179/TTg ngày 22/12/1992 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn khấu hao cơ bản

Ban hành: 18/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9162

Thông tư 01-TC/GTBĐ của Bộ Tài chính về một số cơ chế tài chính đối với hoạt động của các cảng vụ

Ban hành: 07/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9163

Thông tư 89-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điểm trong chế độ thu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 31/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9164

Thông tư 17/TT-NH3 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 30/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9165

Quyết định 183-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống tài khoản quốc gia

Ban hành: 25/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
9166

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về khoản tín dụng lâu dài

Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
9167

Thông tư 85-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 18/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9168

Thông tư 82-TC/HCVX của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương thức đóng và kế toán trích, nộp tiền bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, hội quần chúng

Ban hành: 15/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9169

Thông tư 79-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 08-TC/TCT ngày 31/3/1992

Ban hành: 11/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9170

Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xử lý hàng tịch thu

Ban hành: 05/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9171

Thông tư 75-TC/TCTN của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc nộp tiền ký cược của khách du lịch

Ban hành: 30/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9172

Thông tư 76/TC/TCT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sửa đổi chế độ đối với hàng hoá do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước

Ban hành: 30/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9173

Thông tư 71-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán nợ ngân sách Nhà nước bằng kỳ phiếu thanh toán nợ của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 14/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9174

Thông tư 15/TT-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 239/QĐ-NH.1 ngày 02/11/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ phát hành và sử dụng ngân phiếu thanh toán của Ngân hàng

Ban hành: 12/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9175

Quyết định 85-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước

Ban hành: 11/11/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9176

Thông tư liên bộ 14/TTLB của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội vụ về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản

Ban hành: 04/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
9177

Thông tư 69-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung thi hành Chỉ thị 01-TTg ngày 06/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/11/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9178

Quyết định 239/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ phát hành và sử dụng ngân phiếu thanh toán của Ngân hàng

Ban hành: 02/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9179

Thông tư 13/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/CT ngày 08/06/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần trong hoạt động ngân hàng

Ban hành: 23/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9180

Quyết định 219-QĐ/NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung sửa đổi một số nội dung của thể lệ tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ

Ban hành: 15/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
Vui lòng đợi