Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.441 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9181

Thông tư 24/TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Mục III, Thông tư số 30/TC-NSNN ngày 5-4-1994

Ban hành: 25/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9182

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu quốc tế

Ban hành: 22/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9183

Thông tư 22 TC/VT của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Ban hành: 20/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9184

Quyết định 77-QĐ/NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban đấu thầu tín phiếu Kho bạc

Ban hành: 18/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9185

Quyết định 76/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường mua bán lại tín phiếu

Ban hành: 18/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9186

Quyết định 73-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm soát Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 17/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
9187

Quyết định 74/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lập quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo thiếu vốn sản xuất của Ngân hàng nông nghiệp

Ban hành: 17/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9188

Quyết định 69-QĐ/NH6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Ban hành: 16/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9189

Quyết định 61-QĐ/NH19 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc

Ban hành: 08/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9190

Thông tư 16/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9191

Quyết định 162 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành tín phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 6 tháng

Ban hành: 02/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9192

Nghị định 20/CP của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 01/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/1996
9193

Quyết định 48/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc người Việt Nam ở nước ngoài chuyển ngoại tệ về nước

Ban hành: 23/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9194

Quyết định 141 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 1 năm

Ban hành: 22/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9195

Thông tư 14 TC/TTTN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư Liên bộ Tài chính-Ngân hàng số 12/TTLB ngày 21-8-1992

Ban hành: 18/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9196

Thông tư 13 TC/ KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, cho vay vốn ngân sách Nhà nước theo quyết định 327/ CT

Ban hành: 16/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9197

Thông tư 11 TC/ V1 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số qui định tại Thông tư Liên Bộ số 63 TT/LB ngày 6/8/1994 của Bộ Tài chính và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương

Ban hành: 09/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9198

Quyết định 29-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi trên tài khoản cá nhân

Ban hành: 03/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9199

Quyết định 16-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 13/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9200

Thông tư 06 TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về Tài chính và Ngân sách trong Quyết định số 829/TTg ngày 30/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi