Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.441 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9141

Quyết định 264-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép thí điểm thực hiện đề án cho vay, ưu đãi xây dựng và cải tạo nhà ở đối với các hộ gia đình ở nông thôn

Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9142

Thông tư 04/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quy chế dự trữ bắt buộc

Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
9143

Quyết định 236/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế về trách nhiệm phối hợp công tác giữa các vụ, Cục ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương

Ban hành: 09/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9144

Quyết định 230/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo

Ban hành: 01/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/1995
9145

Quyết định 525/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo

Ban hành: 31/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9146

Quyết định 228/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nhiệm vụ của Vụ quản lý các Tổ chức tín dụng nhân dân

Ban hành: 26/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9147

Quyết định 960-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Kho bạc ghi danh

Ban hành: 26/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9148

Quyết định 455/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài

Ban hành: 24/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9149

Quyết định 89-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập thị trường mua bán lại tín phiếu

Ban hành: 23/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9150

Quyết định 216/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành quỹ vàng của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 07/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
9151

Thông tư 61 TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 397/TTg ngày 7/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 28/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9152

Thông tư 60 TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi YAZUN

Ban hành: 27/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9153

Quyết định 208/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về quản lý quỹ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
9154

Thông tư 59 TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Ban hành: 25/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9155

Quyết định 202/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giải thể Ban điều hành về thí điểm thành lập quỹ tín dụng Nhân dân

Ban hành: 21/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/1995
9156

Thông tư 54-TC/TCCB của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung công tác quản lý công sản của Sở tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 14/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9157

Quyết định 196/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý các Tổ chức tín dụng Nhân dân

Ban hành: 11/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9158

Quyết định 397/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 07/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
9159

Chỉ thị 06-CT/NH4 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức, triển khai nội dung kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 07/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9160

Thông tư 48-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư hoàn thành

Ban hành: 30/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi