Thông tư 26/2006/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ NGOẠI GIAO SỐ 26/2006/TT-BNG NGÀY 02 THÁNG 08 NĂM 2006

HƯỚNG DẪN VIỆC GỬI VÀ NHẬN TÚI NGOẠI GIAO, TÚI LàNH SỰ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LàNH SỰ VÀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

 

Căn cứ Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành 23-8-1993 (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh 1993) và Nghị định 73/CP ngày 30-7-1994 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh 1993;

Căn cứ Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10-3-2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Sau khi thống nhất ý kiến vớ các Bộ Công an, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam bằng đường hàng không như sau:

 

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tế và tổ chức liên Chính phủ có trụ sở tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện) được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo Pháp lệnh 1993 được quyền gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự bằng đường hàng không theo các quy định tại Thông tư này.

2. Người gửi và người nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự phải là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, hoặc viên chức của tổ chức quốc tế được Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao cấp Chứng minh thư ngoại giao, Chứng minh thư lãnh sự hoặc có giấy tờ chính thức khác xác nhận cương vị của mình.

3. Giao thông viên chuyên nghiệp phải có hộ chiếu và giấy tờ chính thức xác nhận cương vị của mình và xác nhận số kiện hợp thành túi ngoại giao, túi lãnh sự được giao nhiệm vụ vận chuyển. Giao thông viên chuyên nghiệp được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, không bị bắt hoặc giam giữ dưới bất cứ hình thức nào khi làm nhiệm vụ được Nhà nước Việt Nam bảo vệ.

4. Giao thông viên tạm thời chỉ được hưởng các ưu đãi, miễn trừ nêu ở khoản 3 trên trong thời gian làm nhiệm vụ giao thông, và phải có hộ chiếu và giấy tờ chính thức xác nhận nhiệm vụ giao thông của mình và xác nhận số kiện tạo thành túi ngoại giao, túi lãnh sự được giao nhiệm vụ vận chuyển.

5. Túi ngoại giao, túi lãnh sự được hiểu là một hoặc nhiều kiện tạo thành túi và chỉ chứa đựng tài liệu ngoại giao, tài liệu lãnh sự và những đồ vật để sử dụng vào công việc chính thức của cơ quan đại diện. Những đồ vật để sử dụng vào công việc chính thức của cơ quan đại diện được hiểu không phải là các loại hàng cấm nhập, cấm xuất, vũ khí hoặc chất nổ và các thiết bị phụ trợ cho các đồ vật đó, hoặc là hàng hạn chế nhập, xuất khẩu, v.v… hàng không được phép vận chuyển trên tầu bay theo quy định của luật pháp  Việt Nam.

6. Túi ngoại giao, túi lãnh sự phải có giấy tờ chính thức xác nhận ngày gửi, nơi gửi; số lượng kiện tạo thành túi, nơi nhận, được niêm phong và có dấu hiệu rõ ràng bên ngoài mỗi kiện tạo thành túi xác nhận tính chất là túi ngoại giao, túi lãnh sự.

7. Các hàng hóa khác của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam gửi bằng đường hàng không được giao, nhận theo các quy định hiện hành.

 

Phần II

CÁC QUY ĐỊNH GỬI VÀ NHẬN TÚI NGOẠI GIAO, TÚI LàNH SỰ

 

1. Phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam và để thuận tiện cho việc giao, nhận, vận chuyển hàng không thì mỗi kiện tạo thành túi ngoại giao, túi lãnh sự được quy định không vượt quá kích thước 60cm x 30cm x 40cm hoặc tương đương, trường hợp vượt kích thước trên thì phải được thông báo và thỏa thuận trước với cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát và cơ quan vận chuyển tại cảng hàng không.

2. Túi ngoại giao, túi lãnh sự không bị mở hoặc giữ lại, được miễn thủ tục kê khai và kiểm tra hải quan.

Đối với túi lãnh sự, nếu có cơ sở xác đáng để khẳng định túi này chứa đựng những thứ khác ngoài thư tín, tài liệu và đồ vật sử dụng vào công việc chính thức của cơ quan lãnh sự, Nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam có thể gửi trả về nơi xuất phát hoặc yêu cầu người đại diện được uỷ quyền của cơ quan lãnh sự mở túi lãnh sự.

3. Túi ngoại giao, túi lãnh sự khi vận chuyển bằng tầu bay dân dụng phải được giao, nhận, hoặc làm thủ tục xuất, nhập theo giao thông viên tại quầy riêng trong nhà ga do Giám đốc Cảng hàng không quy định. Khi làm thủ tục giao, nhận, hoặc vận chuyển, giao thông viên phải xuất trình cho nhà chức trách Việt Nam:

- Chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư lãnh sự do Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao cấp, hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ chính thức khác (ví dụ: giấy thông hành của Liên hợp quốc…);

- Giấy tờ chính thức xác nhận chức năng giao thông viên, và xác nhận tên cơ quan chuyển đi, tên cơ quan nhận, số kiện tạo thành túi ngoại giao, túi lãnh sự.

4. Người chỉ huy tầu bay có thể được uỷ nhiệm chuyển túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thủ tục giao, nhận trực tiếp giữa người chỉ huy tầu bay và người đại diện của cơ quan nước ngoài được giao nhiệm vụ vận chuyển phải được tiến hành tại quầy riêng trong nhà ga do Giám đốc cảng hàng không quy định.

5. Nếu túi ngoại giao, túi lãnh sự được chuyển bằng tầu bay riêng thì thủ tục giao, nhận được tiến hành như quy định đối với chuyển bằng tầu bay thương mại.

 

Phần III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu nảy sinh những vấn đề phức tạp liên quan tới chính sách đối ngoại, các cơ quan cần thông báo kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Văn Bàng

 

thuộc tính Thông tư 26/2006/TT-BNG

Thông tư 26/2006/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giaoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:26/2006/TT-BNGNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Văn Bàng
Ngày ban hành:02/08/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 26/2006/TT-BNG

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 26/2006/TT-BNG
Hanoi, August 02, 2006
 
CIRCULAR
GUIDING THE CONSIGNMENT AND RECEIPT OF AIRBORNE DIPLOMATIC AND CONSULAR BAGS OF DIPLOMATIC MISSIONS, CONSULAR OFFICES AND REPRESENTATIVE AGENCIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN VIETNAM
Pursuant to the August 23, 1993 Ordinance on Privileges and Immunities for diplomatic missions, consular offices and representative agencies of international organizations in Vietnam (hereinafter referred to as the 1993 Ordinance for short) and Decree No. 73/CP of July 30, 1994, detailing the implementation of the 1993 Ordinance;
Pursuant to the Government's Decree No. 21/2003/ND-CP of March 10, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Foreign Affairs,
After reaching agreement with the Ministry of Public Security, the Ministry of Post and Telematics, the Ministry of Finance and the Ministry of Transport, the Ministry of Foreign Affairs hereby guides the consignment and receipt of airborne diplomatic and consular bags of diplomatic missions, consular offices and representative agencies of international organizations in Vietnam as follows:
Part I
GENERAL PROVISIONS
1. Vietnam-based diplomatic missions, consular offices and representative agencies of international organizations belonging to the United Nations and inter-governmental organizations (hereinafter collectively referred to as representative agencies) which are entitled to privileges and immunities under the 1993 Ordinance may consign and receive airborne diplomatic and consular bags according to the provisions of this Circular.
2. Consignors and consignees of diplomatic or consular bags must be diplomats, consular officials or officials of international organizations who possess diplomatic or consular identity cards granted by the Foreign Affairs Ministry's Protocol Department or who have other official papers testifying to their position.
3. Professional couriers must have passports and official papers testifying to their position and confirming the number of packages constituting diplomatic or consular bags which they are assigned to carry. They shall enjoy body inviolability; be neither arrested nor detained in any form, and be protected by the Vietnamese State while they are on duty.
4. Provisional couriers shall enjoy privileges and immunities specified in Clause 3 above only when they perform the courier task and must have passports and official papers certifying their task as well as the number of packages constituting diplomatic or consular bags which they are assigned to carry.
5. Diplomatic or consular bag means one or several packages constituting such bag, which contains only diplomatic or consular documents and articles used for official tasks of the representative agency. Articles used for official tasks of representative agencies must not be goods banned or restricted from import or export, weapons, explosives or auxiliary equipment of such articles, or goods banned from air transportation according to the provisions of Vietnamese law.
6. Diplomatic and consular bags must have official papers certifying the date and place of consignment, the number of their packages and the place of receipt. A bag must be sealed and each package constituting it must bear clear signs certifying that it is a diplomatic or consular bag.
7. Other airborne goods of Vietnam-based diplomatic missions, consular offices and representative agencies of international organizations shall be delivered and received according to current regulations.
Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 26/2006/TT-BNG DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi