Quyết định 3021/QĐ-BNG 2023 Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3021/QĐ-BNG

Quyết định 3021/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở của Bộ Ngoại giao
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giaoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3021/QĐ-BNGNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thị Thu Hằng
Ngày ban hành:31/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục CSDL dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở của Bộ Ngoại giao

Ngày 31/10/2023, Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 3021/QĐ-BNG về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở của Bộ Ngoại giao. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.

1. Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Ngoại giao, gồm:

- CSDL phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng ngành:

 • CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức BNG;
 • CSDL phục vụ chỉ đạo, điều hành;
 • CSDL thi đua khen thưởng;
 • CSDL về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao với các địa phương;
 • CSDL tài chính kế toán…

- CSDL phục vụ công tác chuyên môn, đối ngoại:

 • CSDL về tài liệu cơ bản của các nước, TCQT;
 • CSDL đại sự ký;
 • CSDL tin tức và thông tin đối ngoại;
 • CSDL điều ước quốc tế;
 • CSDL thỏa thuận quốc tế…

2. Danh mục chia sẻ dữ liệu của Bộ Ngoại giao, gồm:

 • Dịch vụ cung cấp thông tin lãnh sự;
 • Dịch vụ cung cấp thông tin về điều ước quốc tế;
 • Dịch vụ cung cấp thông tin về thỏa thuận quốc tế;
 • Dịch vụ cung cấp thông tin cán bộ công chức, viên chức BNG…

3. Danh mục dữ liệu mở và kế hoạch triển khai, gồm:

 • Thông tin lãnh sự Việt Nam;
 • Thông tin về biên giới lãnh thổ Việt Nam;
 • Thỏa thuận quốc tế;
 • Ngoại giao đoàn tại Việt Nam;
 • Khen thưởng đối ngoại do BNG chủ trì trình TTCP…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3021/QĐ-BNG tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 3021/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở của Bộ Ngoại giao.

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 14/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý; kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-BNG ngày 18/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tại Bộ Ngoại giao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5752/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26/11/2022 về việc thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở;

Xét đề nghị của Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở của Bộ Ngoại giao (có các Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo, sau đây gọi tắt là Danh mục).

Điều 2. Phân công thực hiện:

1. Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin chủ trì về kỹ thuật, hướng dẫn các đơn vị có cơ sở dữ liệu trong Danh mục thực hiện cập nhật, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu do mình quản lý theo đúng các tiêu chuẩn, quy định của Chính phủ.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục có trách nhiệm chủ trì việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng và cung cấp dữ liệu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Cục trưởng Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- BT Bùi Thanh Sơn (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Như điều 4;
- Lưu: VP, TCCB, CYTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Thu Hằng

 

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG CỦA BỘ NGOẠI GIAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3021/QĐ-BNG ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ Ngoại giao)

 

STT

Tên CSDL

Mục đích

Nội dung chính, thực thể cần chuyển đổi số

Cơ chế thu thập

Chia sẻ dữ liệu mặc định

Đơn vị chủ trì

Thời gian vận hành/kế hoạch xây dựng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I. CSDL PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, XÂY DỰNG NGÀNH

1

CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức BNG

- Quản lý tập trung, thống nhất toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trong và ngoài nước do BNG quản lý.

- Thông tin trong CSDL thay thế các văn bản giấy trong quá trình quản lý cán bộ.

- Thông tin CBCCVC theo quy định về hồ sơ CBCCVC của Bộ Nội vụ.

- Quá trình công tác, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, ngạch, bậc, lương...

- Số hóa hồ sơ ban đầu hoặc chuyển đổi từ phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ điện tử.

- Các đơn vị có trách nhiệm cập nhật lên CSDL.

- Các CBCCVC cập nhật khi có sự thay đổi.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin CBCCVC

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm nội bộ khác của BNG.

- Đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CCVC tại BNV.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì quản lý dữ liệu.

Đã sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ điện tử từ năm 2011.

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

2

CSDL phục vụ chỉ đạo, điều hành

Lưu trữ các thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của BNG.

Văn bản đến BNG, văn bản BNG gửi các cơ quan khác; Các văn bản pháp luật điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của BNG; Các quy chế, quy trình của BNG; Các chỉ đạo (không chứa thông tin bí mật nhà nước) của BT, LĐBNG tại giao ban và các cuộc họp..Thông tin rà soát, theo dõi, đôn đốc, nhắc việc các nhiệm vụ của BNG và các nhiệm vụ BNG được giao; Thông tin về tình trạng và kết quả các văn bản do các đơn vị BNG trình, báo cáo BT và LĐB; Thông tin chỉ đạo, điều hành (không chứa nội dung BMNN) của Chính phủ đối với BNG...

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có từ: Trang thông tin nội bộ; Kho lưu trữ BNG; Phần mềm Quản lý văn bản, Chuyển nhận công điện, Hệ thống thông tin báo cáo, đôn đốc nhắc việc của CP; CTCT của LĐB và các đơn vị;…

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm nội bộ khác của BNG.

Các đơn vị cập nhật nội dung.

2024 (dự kiến)

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

3

CSDL thi đua khen thưởng

Phục vụ công tác thi đua khen thưởng của ngành Ngoại giao

- Thông tin về hoạt động thi đua khen thưởng của ngành Ngoại giao

- Số hóa hình ảnh.

- Cập nhật trực tiếp

Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

Văn phòng Bộ.

2021

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

4

CSDL về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao với các địa phương

Lưu trữ, cập nhật và chia sẻ thông tin về các địa phương và hợp tác giũa Bộ Ngoại giao với các địa phương

- Thông tin cơ bản về các địa phương và tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu của địa phương.

- Thông tin, dữ liệu về Kế hoạch tổng thể của Bộ Ngoại giao với các địa phương.

- Thông tin, dữ liệu về cam kết của Lãnh đạo BNG với các địa phương và các nhiệm vụ hỗ trợ địa phương để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Cục Ngoại vụ và tất cả các đơn vị trong BNG có hoạt động liên quan đến địa phương cần tham gia vào việc thu thập, số hóa, chuẩn hóa thông tin đã có và cập nhật kế hoạch, tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ địa phương.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm, cập nhật, đính chính/chỉnh sửa thông tin.

Cục Ngoại vụ chủ trì quản lý dữ liệu.

Dự kiến xây dựng năm 2025

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

5

CSDL tài chính kế toán

Quản lý dữ liệu về tài chính, kế toán của các đơn vị trong và ngoài nước thuộc BNG.

Số liệu kế toán và các tài liệu về tài chính có liên quan.

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu về tài chính kế toán.

Cục Quản trị tài vụ chủ trì quản lý dữ liệu.

2014

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

6

CSDL quản lý tài sản công

Quản lý dữ liệu về tài sản của các đơn vị trong và ngoài nước thuộc BNG.

Số liệu về các loại tài sản và các tài liệu có liên quan.

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu về tài sản.

Cục Quản trị tài vụ chủ trì quản lý dữ liệu.

2014

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

7

CSDL về nhà đất, trụ sở

Quản lý dữ liệu về nhà đất, trụ sở của cấp đơn vị ở trong và ngoài nước thuộc BNG.

Thông tin dữ liệu các loại nhà đất, trụ sở và các tài liệu có liên quan.

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu về nhà đất.

Cục Quản trị tài vụ chủ trì quản lý dữ liệu.

Dự kiến xây dựng trong năm 2023

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

8

CSDL đảng viên 3.0

Số hóa và đồng bộ dữ liệu hồ sơ đảng viên đang công tác tại Bộ Ngoại giao với hệ thống CSDL đảng viên của Trung ương, đáp ứng các công tác thống kê, báo cáo, in thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ, chuyển sinh hoạt đảng.

Số hóa đầy đủ các trường, mục thông tin như trên Phiếu đảng viên.

- Cập nhật trực tiếp

- Số hóa văn bản trên phiếu đảng viên.

Dịch vụ truy cập, tra cứu thông tin của các đảng viên trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

- Văn phòng Đảng ủy

- Đoàn thể chủ trì quản lý dữ liệu

- Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

2021

PM do Đảng ủy khối các CQTW cung cấp. Do đặc thù công tác đảng ngoài nước, hiện nay Bộ Ngoại giao chỉ số hóa và đồng bộ dữ liệu hồ sơ đảng viên công tác trong BNG trong nước.

II. CSDL PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN ĐỐI NGOẠI

9

CSDL về tài liệu cơ bản của các nước, TCQT

Lưu trữ thông tin cơ bản của các quốc gia, tổ chức quốc tế có quan hệ với Việt Nam

- Thông tin cơ bản của các quốc gia, tổ chức quốc tế có quan hệ với Việt Nam.

- Danh sách các quốc gia, tổ chức quốc tế kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong 05 năm gần nhất (phục vụ tra cứu quay vòng cho các năm tiếp theo).

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm nội bộ khác của BNG.

Các đơn vị đối ngoại cập nhật nội dung dữ liệu.

2025 (dự kiến)

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

10

CSDL đại sự ký

Lưu trữ đại sự ký phục vụ nghiên cứu và các hoạt động đối ngoại.

Thông tin sự kiện ngoại giao đáng chú ý gồm thời gian, nội dung chính, vấn đề, quốc gia liên quan, nguồn tin và các ghi chú của sự kiện.

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm nội bộ khác của BNG.

Các đơn vị đối ngoại cập nhật nội dung dữ liệu.

Các đơn vị sử dụng phần mềm và CSDL đơn lẻ từ năm 2011.

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

11

CSDL tin tức và thông tin đối ngoại

Lưu trữ và chia sẻ các tin tức, hình ảnh và video clip từ các nguồn trong hoạt động đối ngoại hàng ngày.

- Tin tức hàng ngày (tin A, tin TTX, tin các CQĐD).

- Các thông tin, hình ảnh, video clip đăng tải trên báo ngành, cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Tổng hợp từ các nguồn tin tức đối ngoại.

- Các đơn vị cập nhật thông qua các hoạt động hàng ngày.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ tin tức, hình ảnh, video clip và thông tin đối ngoại.

Các đơn vị cập nhật nội dung.

Website của Bộ từ năm 2004; Website của Báo TG&VN

Cục CY-CNTT và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

12

CSDL điều ước quốc tế

- Thực hiện trách nhiệm được giao cho BNG tại Luật ĐƯQT 2016 trong việc chủ trì theo dõi, đôn đốc và báo cáo Chính phủ, trình Chính Phủ báo cáo Quốc hội về tình hình ký kết và thực hiện ĐƯQT theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu.

- Hệ thống hóa các điều ước quốc tế (ĐƯQT), mà VN đã ký kết; lưu trữ, khai thác dữ liệu để phục vụ công tác QLNN.

- Phổ biến nội dung: ĐƯQT đang hiệu lực, không thuộc phạm vi bảo vệ bí mật nhà nước.

Thông tin về ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên.

- Chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Số hóa các ĐƯQT đã ký kết và gia nhập;

- Nhận bản chính của các CQ gửi;

- Báo cáo của các CQ sau khi ký;

- Quá trình phục vụ lễ ký đoàn cấp cao;

- Báo cáo của cơ quan tổ chức hàng năm.

- Phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin của các cơ quan, tổ chức;

- Chỉ đối với thông tin được phép công bố

- Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế chủ trì quản lý dữ liệu.

- Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

Phần mềm nội bộ được xây dựng năm 2008, nâng cấp 2019.

Do số lượng ĐƯQT ngày càng nhiều, tính phức tạp tăng cao, các yêu cầu báo cáo giám sát, đôn đốc ngày càng đa dạng, cần xử lý nhanh nên để quản lý tổng thể hiệu quả, kịp thời theo yêu cầu thực tế, cần nâng cấp/xây dựng mới thành CSDL ĐƯQT trong năm 2024.

13

CSDL thỏa thuận quốc tế

- Thực hiện trách nhiệm được giao cho BNG tại Điều 44 của Luật TTQT 2020 trong việc báo cáo chính phủ, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu về tình hình ký kết và thực hiện TTQT; trách nhiệm thống kê TTQT đã ký kết

- Hệ thống hóa TTQT VN đã ký kết; lưu trữ, thống kê, khai thác dữ liệu để phục vụ công tác QLNN.

- Phổ biến nội dung: TTQT đang hiệu lực, không thuộc phạm vi bảo vệ bí mật nhà nước.

Thông tin về TTQT mà Việt Nam là thành viên

- Chuẩn hóa dữ liệu đã có;

- Số hóa các TTQT đã ký kết, gia nhập;

- Nhận bản sao của các CQ gửi;

- Báo cáo của các CQ sau khi ký;

- Quá trình phục vụ lễ ký đoàn cấp cao;

- Báo cáo của cơ quan tổ chức hàng năm.

- Phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin về các TTQT đã ký của các cơ quan, tổ chức;

- Chỉ đối với thông tin được phép công bố

- Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế chủ trì quản lý dữ liệu.

- Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

2024

Do quy định mới của Luật TTQT 2020 giao BNG trách nhiệm thống kê, báo cáo về TTQT; xuất phát từ nhu cầu hội nhập, hợp tác quốc tế, số lượng TTQT ở các cấp, các ngành ngày càng nhiều, đặc biệt sau đại dịch. Việc xây dựng CSDL về TTQT sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong theo dõi đôn đốc và báo cáo Chính phủ, Quốc hội kịp thời. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, BNG cần số hóa và xây dựng mới CSDL TTQT. Dự kiến thực hiện trong năm 2024.

14

CSDL người Việt Nam ở nước ngoài

Quản lý thông tin về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tin cơ bản về người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức/hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu về người VN ở nước ngoài.

- UBNV chủ trì quản lý dữ liệu.

- Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

2010

Dữ liệu không được cập nhật, lưu trữ hồ sơ, có nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin. Dự kiến trình Đề án xây dựng CSDL mới vào Quý IV/2023.

15

CSDL về các tổ chức PCP nước ngoài hoạt động tại VN

Lưu trữ và chia sẻ thông tin về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Cục Ngoại vụ chủ trì quản lý dữ liệu.

Dự kiến xây dựng năm 2024 và đưa vào khai thác từ 2025

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

16

CSDL về hội nghị, hội thảo quốc tế của Bộ Ngoại giao

Lưu trữ, cập nhật và chia sẻ thông tin về hội nghị, hội thảo quốc tế của Bộ Ngoại giao

Thông tin về các hội nghị, hội thảo Bộ Ngoại giao và các đơn vị trong Bộ đã chủ trì, phối hợp tổ chức

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Cục Ngoại vụ và tất cả các đơn vị trong BNG đã tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cần tham gia vào việc số hóa và cập nhật thông tin.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm, cập nhật, đính chính/chỉnh sửa thông tin.

Cục Ngoại vụ chủ trì quản lý dữ liệu.

Dự kiến xây dựng năm 2025-2026

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

17

CSDL hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Quản lý hồ sơ cấp, đổi HCNG, HCCV

Hồ sơ cấp, đổi HCNG, HCCV (quyết định, công hàm, thông tin hộ chiếu và các tài liệu liên quan)

Cập nhật, số hóa hồ sơ trong quá trình cấp, đổi HCNG, HCCV.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu HCNG, HCCV.

Cục Lãnh sự chủ trì quản lý dữ liệu.

2006

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

18

CSDL hợp pháp hóa Lãnh sự

Quản lý hồ sơ chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự.

- Văn bản, giấy tờ, tài liệu của cá nhân, tổ chức.

- Thông tin chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự.

Số hóa hồ sơ của người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu hợp pháp hóa lãnh sự.

Cục Lãnh sự chủ trì quản lý dữ liệu.

2013

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

19

CSDL cấp thị thực ngoại giao

Quản lý hồ sơ cấp thị thực cho các đối tượng thuộc diện do BNG cấp thị thực.

Hồ sơ xin cấp thị thực.

- Số hóa hồ sơ của người nước ngoài khi đến nộp trực tiếp.

- Dữ liệu khi khách đăng ký trực tuyến.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu về cấp thị thực.

Cục Lãnh sự chủ trì quản lý dữ liệu.

 

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

20

CSDL ưu đãi miễn trừ

Cung cấp thông tin về điều khoản ưu đãi, miễn trừ đối với các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam

- Thông tin, quy định, quy chế về ưu đãi miễn trừ

- Cập nhật trực tiếp

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Cục Lễ tân nhà nước chủ trì quản lý dữ liệu.

2010

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

21

CSDL thư viện số

Cung cấp tài liệu số hóa phục vụ nghiên cứu từ tài liệu, đề tài, luận án, khóa luận, bài viết, tạp chí của Học viện Ngoại giao và Bộ Ngoại giao

- Tài liệu nghiên cứu từ nhiều nguồn của Học viện Ngoại giao và Bộ Ngoại giao

- Cập nhật trực tiếp

- Số hóa văn bản

Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

Học viện ngoại giao chủ trì quản lý dữ liệu và vận hành kỹ thuật.

2022-2023

 

22

CSDL về ngoại giao kinh tế

Thông tin về công tác ngoại giao kinh tế.

- Văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ, định hướng công tác NGKT.

- Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội.

- Thông tin về các vấn đề kinh tế số, kinh tế xanh, tài chính tiền tệ.

- Phát biểu của Lãnh đạo cấp cao tại các hội nghị quốc tế.

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Vụ THKT chủ trì quản lý dữ liệu

2013

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

23

CSDL về ngoại giao văn hóa

Cung cấp, chia sẻ thông tin về công tác ngoại giao văn hóa và hợp tác trên các lĩnh vực giữa VN và UNESCO.

- Hệ thống hóa các văn bản, cơ sở pháp lý, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ của công tác NGVH và UNESCO.

- Số hóa các loại hình di sản/danh hiệu UNESCO của VN.

- Hệ thống hóa các kết quả triển khai công tác NGVH và UNESCO giai đoạn từ 2011 đến nay.

- Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đã có.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trong quá trình vận hành CSDL.

- Dịch vụ tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin.

- Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Vụ NGVH &Unesco chủ trì quản lý dữ liệu

2024

Cục CY-CNTT chủ trì vận hành hạ tầng kỹ thuật.

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CHIA SẺ DỮ LIỆU CỦA BỘ NGOẠI GIAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3021/QĐ-BNG ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ Ngoại giao)

 

STT

Tên dịch vụ

Cơ quan cung cấp

Địa chỉ API (nếu có)

Nội dung chia sẻ

Hình thức chia sẻ

Chuẩn về cấu trúc dữ liệu chia sẻ

Mô hình kết nối

Phương thức chia sẻ

Đầu mối liên hệ

Yêu cầu khi khai thác

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Dịch vụ cung cấp thông tin lãnh sự

Cục Lãnh sự

 

Cung cấp thông tin về HCNG, HCCV, hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự, thị thực ngoại giao...

Mặc định

Theo quy định của Bộ TTTT

NDXP

Trực tuyến

Nguyễn Minh Tiến, Emaii: [email protected], ĐT: 37993126/ 0983347363

Hệ thống kết nối phải bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu (và các yêu cầu khác của đơn vị chủ quản dữ liệu nếu có).

 

2

Dịch vụ cung cấp thông tin về điều ước quốc tế

Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế

 

Cung cấp thông tin về ĐƯQT đã có hiệu lực mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Mặc định

Theo quy định của Bộ TTTT

NDXP

Trực tuyến

Vũ Ngọc Anh, Email: [email protected], ĐT: 37995812

Hệ thống kết nối phải bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu và các yêu cầu khác của Vụ LP&ĐƯQT.

 

3

Dịch vụ cung cấp thông tin về thỏa thuận quốc tế

Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế

 

Cung cấp thông tin về TTQT đã có hiệu lực mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Mặc định

Theo quy định của Bộ TTTT

NDXP

Trực tuyến

Vũ Ngọc Anh, Email: [email protected], ĐT: 37995812

Hệ thống kết nối phải bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu và các yêu cầu khác của Vụ LP&ĐƯQT.

 

4

Dịch vụ cung cấp thông tin cán bộ công chức, viên chức BNG

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Cung cấp thông tin cán bộ công chức, viên chức do Bộ Ngoại giao quản lý.

Đặc thù

Theo quy định của Bộ TTTT

 

Đóng gói

 

Phương tiện lưu trữ thông tin phải bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu (và các yêu cầu khác của đơn vị chủ quản dữ liệu nếu có).

 

5

Dịch vụ cung cấp thông tin về đảng viên ở nước ngoài.

Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể

 

Cung cấp thông tin về đảng viên đảng viên sinh hoạt và cư trú ở nước ngoài.

Đặc thù

Theo quy định của Bộ TTTT

 

Đóng gói

Vũ Thái Hà, Email: [email protected]. ĐT: 37995473 / 0905006885

Phương tiện lưu trữ thông tin phải bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu (và các yêu cầu khác của đơn vị chủ quản dữ liệu nếu có).

 

6

Dịch vụ cung cấp thông tin về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Cục Ngoại vụ

 

Cung cấp thông tin, dữ liệu về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Mặc định

Theo quy định của Bộ TTTT

NDXP

Trực tuyến

Nguyễn Huyền Phương, Email: phuongnguyen.bg @gmail.com, ĐT: 0983655326

Hệ thống kết nối phải bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu (và các yêu cầu khác của đơn vị chủ quản dữ liệu nếu có).

 

7

Dịch vụ  cung cấp thông tin về ngoại giao đoàn tại Việt Nam.

Cục Lễ tân

 

Cung cấp thông tin về các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Mặc định

Theo quy định của Bộ TTTT

NDXP

Trực tuyến

Nguyễn Bảo Linh, Email: [email protected], ĐT: 0913248545

Hệ thống kết nối phải bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu (và các yêu cầu khác của đơn vị chủ quản dữ liệu nếu có).

 

8

Dịch vụ cung cấp thông tin về công tác ngoại giao kinh tế.

Vụ Tổng hợp kinh tế

 

Cung cấp thông tin về công tác ngoại giao kinh tế.

Mặc định

Theo quy định của Bộ TTTT

NDXP

Trực tuyến

Nguyễn Sỹ Dũng, Email: [email protected], ĐT: 0886880222

Hệ thống kết nối phải bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu (và các yêu cầu khác của đơn vị chủ quản dữ liệu nếu có).

 

9

Dịch vụ cung cấp thông tin về công tác ngoại giao văn hóa.

Vụ Ngoại giao văn hóa & Unesco

 

Cung cấp thông tin về công tác ngoại giao văn hóa.

Mặc định

Theo quy định của Bộ TTTT

NDXP

Trực tuyến

Nguyễn Trung Dũng, ĐT: 37996259/ 0989196470

Hệ thống kết nối phải bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu (và các yêu cầu khác của đơn vị chủ quản dữ liệu nếu có).

 

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3021/QĐ-BNG ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ Ngoại giao)

 

STT

Tên tập dữ liệu

Mô tả

Đơn vị chủ trì cung cấp

Ngày cung cấp lần đầu

Tần suất cung cấp

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Thông tin lãnh sự Việt Nam

Cung cấp cho công dân Việt Nam/người nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam/nước ngoài các thông tin về thủ tục hành chính lãnh sự, bảo hộ công dân, danh mục miễn thị thực của Việt Nam và các nước và các tin tức về lãnh sự.

Cục Lãnh sự

2010

Hàng ngày

lanhsuvietnam.gov.vn

2

Thông tin về biên giới lãnh thổ Việt Nam

Cung cấp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ.

Ủy ban Biên giới Quốc gia

2009

Hàng ngày

biengioilanhtho.gov.vn

3

Thỏa thuận quốc tế

Phổ biến nội dung các TTQT đã có hiệu lực mà Việt Nam đã ký kết gia nhập (một phần)

Vụ Luật pháp và điều ước quốc tế

2024 (dự kiến)

Hàng quý

 

4

Ngoại giao đoàn tại Việt Nam

Cung cấp thông tin về các cơ quan ngoại giao nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và quy định, thủ tục về ưu đãi, miễn trừ cho ngoại giao đoàn.

Cục Lễ tân

2008

Hàng ngày

stateprotocol.mofa.gov.vn

5

Khen thưởng đối ngoại do BNG chủ trì trình TTCP

Cung cấp thông tin về các hình thức khen thưởng do Nhà nước Việt Nam trao tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài.

Văn phòng Bộ

2025 (dự kiến)

Hàng quý

 

6

Ngoại giao kinh tế

Cung cấp thông tin về công tác ngoại giao kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.

Vụ Tổng hợp kinh tế

2013

Hàng ngày

 

7

Ngoại giao văn hóa

Cung cấp thông tin về công tác ngoại giao văn hóa cho công chúng.

Vụ Ngoại giao văn hóa & Unesco

2024 (dự kiến)

Hàng quý / theo sự kiện

 

8

CQĐDVN ở nước ngoài

Cung cấp thông tin về các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Văn phòng Bộ

2025 (dự kiến)

Hàng quý

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi