Quyết định 195/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 195/2003/QĐ-TTG

NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ

HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO PHỤC VỤ KINH TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 08/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ về hoạt động của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế;

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế trực thuộc Bộ Ngoại giao (dưới đây gọi tắt là Quỹ), do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quản lý.
Điều 2. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ
1. Quỹ được hình thành từ các nguồn sau:
a. Ngân sách Nhà nước cấp;
b. Đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi được Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (dưới đây gọi tắt là Cơ quan đại diện) hỗ trợ thông qua việc xác minh, thẩm định đối tác; hỗ trợ ký kết hợp đồng; cung cấp thông tin, tư vấn và các dịch vụ khác. Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao quy định cụ thể mức thu này;
c. Đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
d. Các nguồn thu khác.
2. Quỹ được Ngân sách Nhà nước cấp mười sáu tỷ đồng (16 tỷ đồng) kinh phí hoạt động ban đầu. Hàng năm, căn cứ vào kết quả và mục tiêu hoạt động của Quỹ, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính lập dự toán, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định mức cấp kinh phí bổ sung hàng năm cho Quỹ.
Điều 3. Nguyên tắc sử dụng và phạm vi chi của Quỹ
1. Nguyên tắc sử dụng:
a. Quỹ cần được quản lý và sử dụng tập trung, đem lại hiệu quả thiết thực cho các hoạt động và các địa bàn có tính ưu tiên trong từng thời kỳ;
b. Quỹ chỉ được sử dụng cho các hoạt động phục vụ cho yêu cầu mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, không sử dụng cho các khoản chi thường xuyên của Cơ quan đại diện.
2. Quỹ được sử dụng cho các hoạt động sau:
a. Tìm hiểu, tranh thủ đối tác nước ngoài nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng và tìm kiếm thị trường, đối tác mới, góp phần giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh tế đối ngoại;
b. Thu thập thông tin về kinh tế, công nghệ, khoa học - kỹ thuật có giá trị;
c. Xây dựng kênh quan hệ với chính giới và tài giới của nước sở tại;
d. Các hoạt động khác theo chỉ đạo của Chính phủ;
đ. Các hoạt động hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế của Cơ quan đại diện do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định;
e. Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao phục vụ kinh tế.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì, phối với Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm quản lý Quỹ theo các quy định hiện hành và phù hợp với Quy chế hoạt động của Quỹ; hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoạt động của Quỹ. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Quỹ theo các quy định hiện hành về quản lý Tài chính.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 195/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 195/2003/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 18/09/2003 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Ngoại giao
Tóm tắt văn bản
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 195/2003/QĐ-TTG
NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ
HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO PHỤC VỤ KINH TẾ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 08/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ về hoạt động của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế;

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế trực thuộc Bộ Ngoại giao (dưới đây gọi tắt là Quỹ), do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quản lý.

 

Điều 2. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ

1. Quỹ được hình thành từ các nguồn sau:

a. Ngân sách Nhà nước cấp;

b. Đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi được Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (dưới đây gọi tắt là Cơ quan đại diện) hỗ trợ thông qua việc xác minh, thẩm định đối tác; hỗ trợ ký kết hợp đồng; cung cấp thông tin, tư vấn và các dịch vụ khác. Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao quy định cụ thể mức thu này;

c. Đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

d. Các nguồn thu khác.

2. Quỹ được Ngân sách Nhà nước cấp mười sáu tỷ đồng (16 tỷ đồng) kinh phí hoạt động ban đầu. Hàng năm, căn cứ vào kết quả và mục tiêu hoạt động của Quỹ, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính lập dự toán, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định mức cấp kinh phí bổ sung hàng năm cho Quỹ.

 

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng và phạm vi chi của Quỹ

1. Nguyên tắc sử dụng:

a. Quỹ cần được quản lý và sử dụng tập trung, đem lại hiệu quả thiết thực cho các hoạt động và các địa bàn có tính ưu tiên trong từng thời kỳ;

b. Quỹ chỉ được sử dụng cho các hoạt động phục vụ cho yêu cầu mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, không sử dụng cho các khoản chi thường xuyên của Cơ quan đại diện.

2. Quỹ được sử dụng cho các hoạt động sau:

a. Tìm hiểu, tranh thủ đối tác nước ngoài nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng và tìm kiếm thị trường, đối tác mới, góp phần giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh tế đối ngoại;

b. Thu thập thông tin về kinh tế, công nghệ, khoa học - kỹ thuật có giá trị;

c. Xây dựng kênh quan hệ với chính giới và tài giới của nước sở tại;

d. Các hoạt động khác theo chỉ đạo của Chính phủ;

đ. Các hoạt động hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế của Cơ quan đại diện do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định;

e. Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao phục vụ kinh tế.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì, phối với Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm quản lý Quỹ theo các quy định hiện hành và phù hợp với Quy chế hoạt động của Quỹ; hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoạt động của Quỹ. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Quỹ theo các quy định hiện hành về quản lý Tài chính.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!