Quyết định 176/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội vào năm 1997

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 176/TTG NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1996 BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN QUỐC GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CẤP CAO LẦN THỨ 7 CÁC NƯỚC CÓ SỬ DỤNG TIẾNG PHÁP TẠI HÀ NỘI VÀO NĂM 1997

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 147/TTg ngày 09 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng chính phủ thành lập Uỷ ban quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp tại Hà nội vào năm 1997;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban quốc gia và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp tại Hà nội vào năm 1997.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, các Uỷ viên Uỷ ban quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp tại Hà nội vào năm 1997, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN QUỐC GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CẤP CAO LẦN THỨ 7 CÁC NƯỚC CÓ SỬ DỤNG TIẾNG PHÁP TẠI HÀ NỘI VÀO NĂM 1997

(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/TTg ngày 26/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Điều 1. Uỷ ban quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp vào năm 1997 tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Uỷ ban Quốc gia) được thành lập theo quyết định số 147/TTg ngày 09/3/1996 là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và đoàn thể nhân dân (sau đây gọi tắt là các cơ quan) tham gia vào công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp (sau đây gọi tắt là HNCC7) tại Hà Nội tháng 11 năm 1997.

Điều 2. Uỷ ban Quốc gia có các nhiệm vụ sau đây:

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị và tổ chức thành công HNCC7.

2. Vạch kế hoạch tổng thể và thời gian biểu chung cho việc chuẩn bị và tổ chức HNCC7 trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Phân công, chỉ đạo và tổ chức sự phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chương trình, kế hoạch đã được Uỷ ban Quốc gia thông qua trong việc chuẩn bị và tổ chức HNCC7.

4. Tổng hợp, thẩm định và bổ sung các kiến nghị về chủ trương, kế hoạch của các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức HNCC7 trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, chuẩn bị các báo cáo định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng năm) và đột xuất về tình hình chuẩn bị và tổ chức HNCC7 trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

6. Trực tiếp chỉ đạo và điều phối các mặt công việc trong thời gian tiến hành HNCC7.

7. Thực hiện những nhiệm vụ liên quan khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Quyền hạn của Uỷ ban Quốc gia:

1. Yêu cầu các cơ quan cung cấp các số liệu, báo cáo các vấn đề và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tới công việc chuẩn bị và tổ chức HNCC7.

2. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình chuẩn bị và tổ chức HNCC7.

3. Chỉ đạo việc quản lý và sử dụng ngân sách do Chính phủ phân bổ và các khoản tài trợ của các Chính phủ và các Tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam chuẩn bị và tổ chức HNCC7.

4. Cùng các cơ quan liên quan điều động nhân sự và huy động phương tiện cần thiết cho việc chuẩn bị và tổ chức tốt HNCC7.

Điều 4. Tổ chức và chế độ làm việc của Uỷ ban quốc gia:

1. Uỷ ban quốc gia có một Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ, hai Phó Chủ tịch, một Tổng thư ký và các uỷ viên đại diện cho các cơ quan Chính phủ do Thủ tướng chỉ định, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ do Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phân công.

2. Uỷ ban có Nhóm thường trực để bàn bạc, giải quyết những công việc đột xuất hoặc cần thiết giữa hai kỳ họp của Uỷ ban. Nhóm thường trực gồm Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Uỷ viên của Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên của Bộ Ngoại giao.

3. Uỷ ban quốc gia có một cơ quan thường trực do Tổng thư ký phụ trách đặt tại Văn phòng Chính phủ.

4. Chủ tịch Uỷ ban quốc gia có trách nhiệm:

- Thay mặt Thủ tướng Chính phủ quyết định những chủ trương do Uỷ ban đề xuất, giải quyết các kiến nghị của các cơ quan có liên quan tới công việc chuẩn bị và tổ chức HNCC7 phù hợp với các chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng; quyết định việc phân công các cơ quan làm đầu mối tham gia chuẩn bị và tổ chức HNCC7.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Uỷ ban. Khi cần thiết triệu tập Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân liên quan tham dự các cuộc họp của Uỷ ban và có kết luận về các vấn đề đưa ra trong các kỳ họp của Uỷ ban.

- Phân công, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Uỷ viên và Tổng thư ký.

- Duyệt các chương trình, kế hoạch tổng thể, các kế hoạch sử dụng các khoản tài trợ phục vụ cho việc chuẩn bị và tổ chức HNCC7 theo đề nghị của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

5. Các Phó chủ tịch Uỷ ban có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tịch Uỷ ban theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các mảng công việc lớn được phân công phụ trách.

- Điều phối giữa các cơ quan liên quan từng mảng công việc lớn.

- Thay mặt Chủ tịch điều hành các công việc của Uỷ ban Quốc gia và chủ trì các cuộc họp của Uỷ ban khi Chủ tịch đi vắng hoặc uỷ nhiệm; thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao

6. Tổng thư ký Uỷ ban quốc gia có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tịch Uỷ ban điều hành và xử lý các công việc thường ngày của Uỷ ban; chuẩn bị các báo cáo định kỳ của Uỷ ban trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; truyền đạt ý kiến chỉ đạo của chủ tịch Uỷ ban tới các cơ quan; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Cơ quan thường trực; báo cáo trực tiếp các công việc cho Chủ tịch Uỷ ban khi Chủ tịch yêu cầu.

7. Các Uỷ viên Uỷ ban quốc gia có trách nhiệm:

Thực hiện những nhiệm vụ do Chủ tịch Uỷ ban giao và định kỳ báo cáo kết quả cho Chủ tịch Uỷ ban; tham dự đầy đủ các cuộc họp của Uỷ ban và tham gia hiệu quả vào công tác chỉ đạo chung của Uỷ ban, có thể mời các cơ quan liên quan họp bàn về các vấn đề liên quan tới việc thực hiện trách nhiệm của mình trong Uỷ ban.

8. Uỷ ban Quốc gia họp ít nhất 2 tháng một lần. Khi cần thiết Chủ tịch Uỷ ban triệu tập cuộc họp bất thường.

Điều 5. Tiểu ban kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Tiểu ban):

Giúp việc cho cơ quan thường trực là các tiểu ban kỹ thuật:

1. Đón tiếp, lễ tân, ăn ở, đi lại, sức khoẻ, tham quan du lịch (gọi tắt là Đón tiếp).

2. Tổ chức Hội nghị và nội dung Hội nghị (gọi tắt là Tổ chức hội nghị).

3. An ninh.

4. Các cơ sở phục vụ Hội nghị Trung tâm Hội nghị, Trung tâm báo chí, nơi khai mạc, nơi họp báo, nơi biểu diễn văn nghệ, nơi chiêu đãi, sân bay (gọi tắt là Cơ sở hội nghị).

5. Báo chí, truyền thông, môi trường Pháp ngữ và các hoạt động văn hoá - nghệ thuật (gọi tắt là Thông tin - Văn hoá).

6. Đào tạo

7. Ngân sách.

Điều 6. Cơ quan Thường trực của Uỷ ban Quốc gia:

1. Cơ quan thường trực của Uỷ ban quốc gia là cơ quan giúp việc của Uỷ ban, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thư ký Uỷ ban. Văn phòng Uỷ ban gồm các cán bộ biệt phái, do một cán bộ cấp Vụ phụ trách.

2. Cơ quan thường trực của Uỷ ban có chức năng giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các uỷ viên của Uỷ ban trong việc tổ chức điều phối các cơ quan tham gia hoạt động của Uỷ ban.

Nhiệm vụ của cơ quan thường trực này là:

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp của Uỷ ban Quốc gia theo kế hoạch đã được Uỷ ban thông qua, các buổi làm của Chủ tịch Uỷ ban và các Uỷ viên Uỷ ban.

- Tổ chức phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc các Tiểu ban kỹ thuật chuẩn bị và tổ chức Hội nghị, theo dõi việc thực hiện các ý kiến kết luận của các phiên họp của Uỷ ban Quốc gia.

- Tổng hợp các kiến nghị, chương trình, kế hoạch của các Tiểu ban để trình Uỷ ban phê duyệt quyết định.

Điều 7. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban Quốc gia do Bộ Tài chính cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước thông qua Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ bảo đảm kinh phí, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động của Uỷ ban Quốc gia.

 

SỰ PHÂN CÔNG CỦA CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ VÀ UỶ VIÊN UỶ BAN QUỐC GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CẤP CAO 7 CÁC NƯỚC CÓ SỬ DỤNG TIẾNG PHÁP 1997

I. CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN:

1. Đ/c Nguyễn Đình Bin phụ trách khối công việc về tổ chức, vật chất và chỉ đạo những vấn đề liên quan đến Ngoại giao.

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Trân phụ trách khối công việc về đào tạo và tạo môi trường Pháp ngữ và giúp Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến cộng đồng Pháp ngữ và nội dung HNCC 7; làm đồng chủ tịch Uỷ ban đôn đốc Việt - Pháp.

II. TỔNG THƯ KÝ:

- Giúp Chủ tịch Uỷ ban điều hành và xử lý các công việc thường ngày của Uỷ ban và điều phối đôn đốc công việc của các Tiểu ban kỹ thuật.

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của cơ quan thường trực.

- Phụ trách công tác tổ chức bộ máy và nhân sự phục vụ HNCC 7.

III. CÁC UỶ VIÊN UỶ BAN:

1. Đ/c Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ xây dựng, phụ trách việc chuẩn bị trung tâm Hội nghị, nơi khai mạc, trung tâm báo chí, nơi họp báo và nơi biểu diễn văn nghệ.

2. Đ/c Phạm Tâm Long, Thứ trưởng Bộ nội vụ phụ trách các công việc liên quan đến an ninh, an toàn phục vụ Hội nghị, phần đào tạo chuyên ngành cho cán bộ an ninh.

3. Đ/c Lưu Trần Tiêu, Thứ trưởng Bộ văn hoá - thông tin, phụ trách công tác thông tin tuyên truyền và các hoạt động văn hoá văn nghệ, triển lãm phục vụ Hội nghị.

4. Đ/c Phạm Minh Hạc, Thứ trưởng Bộ giáo dục - đào tạo, phụ trách công tác đào tạo tiếng Pháp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ Hội nghị theo kế hoạch của Uỷ ban.

5. Đ/c Tào Hữu Phùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giúp chủ tịch Uỷ ban duyệt các khoản ngân sách do các cơ quan kiến nghị và các kế hoạch sử dụng các khoản tài trợ của nước ngoài phục vụ cho việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị.

6. Đ/c Nguyễn Tôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phụ trách các công việc liên quan đến toàn bộ cơ sở và điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ HNCC 7.

7. Đ/c Nguyễn Triệu Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, phụ trách công tác làm sạch đẹp thành phố, tạo môi trường pháp ngữ, công tác vận động quần chúng liên quan đến Hội nghị.

8. Đ/c Tôn Nữ Thị Ninh, Trợ lý Bộ trưởng ngoại giao, phụ trách việc vận động tài trợ và các quan hệ khác với cộng đồng Pháp ngữ, về nội dung, tổ chức Hội nghị và phần đào tạo chuyên ngành ngoại giao.

 

SƠ ĐỒ

(Trang dưới)

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ UỶ BAN QUỐC GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CẤP CAO VII CÁC NƯỚC CÓ SỬ DỤNG TIẾNG PHÁP

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 176/TTg

Quyết định 176/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội vào năm 1997
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 176/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 26/03/1996 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 176/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 176-TTg
Hanoi ,March 26, 1996

 
DECISION
PROMULGATING REGULATION ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE NATIONAL ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 7TH FRANCOPHONE SUMMIT IN HANOI IN 1997
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decision No.147-TTg of March 9, 1996 of the Prime Minister on the establishment of the National Organizing Committee for the 7th Francophone Summit in Hanoi in 1997;
At the proposal of the Chairman of the National Committee and the Minister-Director of the Office of the Government,
DECIDES:
Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on the Organization and Operation of the National Organizing Committee for the 7th Francophone Summit in Hanoi in 1997.
Article 2.- This Regulation takes effect from the date of its signing.
Article 3.- The Chairman, the Vice Chairmen, the General Secretary and members of the National Organizing Committee for the 7th Francophone Summit in Hanoi in 1997, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People�s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
REGULATION
ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE NATIONAL ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 7TH FRANCOPHONE SUMMIT IN HANOI IN 1997
(Issued together with Decision No.176-TTg of March 26, 1996 of the Prime Minister)
Article 1.- The National Organizing Committee for the 7th Francophone Summit in Hanoi in 1997 (National Committee for short), which was established by Decision No.147-TTg of March 9, 1996, is an agency assisting the Prime Minister in directing the Ministries and branches at the central level and the People�s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, mass organizations and unions (Agencies for short) to participate in the preparation and organization of the 7th Francophone Summit (7th Francophone Summit for short) in Hanoi in 1997.
Article 2.- The National Committee has the following tasks:
1. To take responsibility before the Government and the Prime Minister for the preparation and successful organization of the 7th Francophone Summit.
2. To work out the overall plan and general time-table for the preparation and organization of the 7th Francophone Summit to be submitted to the Prime Minister.
3. To assign tasks, to direct and coordinate the activities of the agencies executing the programs and plans already approved by the National Committee in the course of preparation and organization of the 7th Francophone Summit.
4. To sum up, evaluate and supplement the proposals on the undertakings and plans of the relevant agencies in the preparation and organization of the 7th Francophone Summit to be submitted to the Prime Minister.
5. To make the preliminary and final reviews, prepare periodical (monthly, quarterly, annual) and extraordinary reports on the preparation and organization of the 7th Francophone Summit to be submitted to the Government and the Prime Minister.
6. To personally direct and coordinate the various activities during the 7th Francophone Summit.
7. To perform other relevant tasks assigned by the Prime Minister.
Article 3.- Powers of the National Committee:
1. To request the various agencies to supply data and reports on issues and on the performance of tasks related to the preparation and organization of the 7th Francophone Summit.
2. To inspect and promote the execution of plans and programs in the preparation and organization of the 7th Francophone Summit.
3. To direct the management and use of the budget allocated by the Government and the financial aid given to Vietnam for the preparation and organization of the 7th Francophone Summit by various governments and international organizations.
4. Together with the concerned agencies to mobilize personnel and facilities necessary for the adequate preparation and organization of the 7th Francophone Summit.
Article 4.- Organization and working regime of the National Committee:
1. The National Committee is composed of a Chairman who is a Deputy Prime Minister; two Vice Chairmen; a General Secretary and a number of members representing various agencies appointed by the Prime Minister and working on a part-time basis. The members shall take personal responsibilities for the tasks assigned by the Chairman of the Committee.
2. The Committee has a Standing Group which shall discuss and resolve unexpected or necessary matters arising between two sessions of the Committee. The Standing Group is composed of the Chairman, two Vice Chairmen, a General Secretary, a member from the Office of the Government and a member from the Ministry for Foreign Affairs.
3. The National Committee has a Standing Agency headed by the General Secretary and based at the Office of the Government.
4. The Chairman of the National Committee has the responsibilities:
- To decide, on behalf of the Prime Minister, undertakings proposed by the Committee, to handle suggestions from the agencies involved in the preparation and organization of the 7th Francophone Summit in conformity with the undertakings of the Government and the Prime Minister; to assign tasks to the agencies acting as coordinators in the preparation and organization of the 7th Francophone Summit.
- To convene and preside over the regular and extraordinary meetings of the Committee. In case of necessity, he may ask the Heads of the concerned agencies and individuals to attend the meetings of the Committee, and draw conclusions on issues raised at the sessions of the Committee.
- To assign tasks to the members and the General Secretary and monitor and inspect their performances.
- To approve the overall program and master plan, and the plans on the use of financial aid for the preparation and organization of the 7th Francophone Summit at the proposals of the Ministry of Finance and the relevant agencies.
5. The Vice Chairmen of the Committee have the responsibilities:
- To assist the Chairman of the Committee in supervising, inspecting and monitoring the performance of the tasks assigned to them.
- To coordinate the work of relevant agencies in the discharge of their tasks.
- To supervise, on behalf of the Chairman, the work of the National Committee and preside over the meetings of the Committee in the absence of the Chairman or with his delegation; to perform other tasks assigned by the Chairman.
6. The General Secretary of the National Committee has the responsibilities:
- To assist the Chairman of the Committee in following and handling daily activities of the Committee; to prepare the periodical reports of the Committee to be submitted to the Government and the Prime Minister; to pass the instructions of the Chairman to the agencies; to personally direct the operation of the Standing Agency; to personally report on the performance of the tasks directly to the Chairman of the Committee when requested by the latter.
7. The members of the National Committee have the responsibilities:
- To discharge the tasks assigned by the Chairman of the Committee and periodically report on the results to the Chairman of the Committee; to attend all the meetings of the Committee and actively participate in the work of general direction of the Committee. They may also invite relevant agencies to attend meetings for discussion of issues relating to the discharge of resposibilities of such agencies in the Committee.
8. The National Committee meets at least once every two months. In case of necessity, the Chairman of the Committee may convene extraordinary meetings.
Article 5.- Technical Sections (hereafter referred to as Sections)
The Technical Sections assist the Standing Agency in:
1. The reception, the arrangement of accomodation, travelling, health care and visits for guests (reception for short).
2. The organization of the Conference and peparation of the contents of the Conference (Conference organization for short).
3. Security.
4. Establishments in service of the Conference: the Conference Center; the Press Center, the venue for the opening session, the venue for press conferences, the venue for art performances, the venue for reception, and airports (Conference establishments).
5. The press, communication, francophone environment and cultural-artistic activities (Information-Culture for short).
6. Training.
7. Budget.
Article 6.- The Standing Agency of the National Committee:
1. The Standing Agency of the National Committee is the assisting agency of the Committee, placed under the direct control of the General Secretary of the Committee. The Office of the Committee comprises a number of especially tasked officials headed by a department-level official.
2. The Standing Agency of the Committee has the task of assisting the Chairman, the Vice Chairmen, the General Secretary and the members of the Committee in organizing the coordination among the agencies involved in the operation of the Committee.
The Standing Agency has the following tasks:
- To prepare the contents and organize the meetings of the National Committee according to the timetable approved by the Committee as well as the working sessions of the Chairman and members of the Committee.
- To coordinate, direct and urge the technical sections to prepare for and organize the Conference, and to monitor the implementation of the conclusions of the National Committee�s sessions.
- To sum up the proposals, programs and plans of the sections so as to submit them to the Committee for ratification and decision.
Article 7.- The fund for the operation of the National Committee shall be allocated by the Ministry of Finance from the State budget through the Office of the Government. The Office of the Government shall have to ensure the fund and working facilities in service of the operation of the National Committee.

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
ASSIGNMENT
OF TASKS TO THE VICE CHAIRMEN, THE GENERAL SECRETARY AND MEMBERS OF THE NATIONAL ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 7TH FRANCOPHONE SUMMIT IN 1997
I. THE VICE CHAIRMEN OF THE COMMITTEE:
1. Mr. Nguyen Dinh Bin shall take charge of the work concerning the organization and material issues and direct matters related to foreign affairs.
2. Mr. Nguyen Ngoc Tran shall take charge of the work of training and creating a Francophone environment, and shall assist the Chairman of the Committee in directing and resolving issues concerning the Francophone community and the contents of the 7th Francophone Summit, acting as the Co-Chairman of the Vietnam-France Steering Committee.
II. THE GENERAL SECRETARY:
- Shall assist the Chairman of the Committee in handling daily activities of the Committee and coordinating and promoting the operation of the technical sections.
- Shall personally direct the activities of the Standing Agency
- Shall take charge of the organization of the apparatus and personnel servicing the 7th Francophone Summit.
III. MEMBERS OF THE COMMITTEE:
1. Mr. Nguyen Tan Van, Vice Minister of Construction, shall take charge of the preparation for the Conference Center, the venue for the opening sesion, the press center, the venue for press conferences and the venue for art performances.
2. Mr. Pham Tam Long, Vice Minister of the Interior, shall take charge of the security and safety for the Conference, and the specialized training of security officials.
3. Mr. Luu Tran Tieu, Vice Minister of Culture and Information, shall take charge of information and communication as well as cultural and artistic activities and exhibitions in service of the Conference.
4. Mr. Pham Minh Hac, Vice Minister of Education and Training, shall take charge of the teaching of French to the officials and employees servicing the Conference in accordance with the plan of the Committee.
5. Mr. Tao Huu Phung, Vice Minister of Finance, shall assist the Chairman of the Committee in determinating budgets proposed by agencies as well as the plans on the use of foreign aid for the preparation and organization of the Conference.
6. Mr. Nguyen Ton, Deputy Director of the Office of the Government, shall take charge of the work concerning the material and technical bases and conditions for the 7th Francophone Summit.
7. Mr Nguyen Trieu Hai, Vice Chairman of the Hanoi People’s Committee, shall take charge of the work related to the cleaning and beautifying of the city, creating a Francophone environment and mass sensibilization for the Conference.
8. Ms. Ton Nu Thi Ninh, Assistant to the Minister for Foreign Affairs, shall take charge of mobilizing aid and maintaining other relations with the Francophone community, of the contents
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 176/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi