Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác Biển và Nghề cá

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác Biển và Nghề cá
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 02/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Ngoại giao , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

CHÍNH PHỦ
-------
Số: 02/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA INDONESIA VỀ HỢP TÁC BIỂN VÀ NGHỀ CÁ
---------------------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Điều ước quốc tế 2016 ngày 09 tháng 4 năm 2016;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9598/TTr-BNN-HTQT ngày 14 tháng 11 năm 2016,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Điều 1. Đồng ý phê duyệt nội dung Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác Biển và Nghề cá (Bản ghi nhớ).
Điều 2.Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký Bản ghi nhớ nói trên; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Bản ghi nhớ.
Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định.
 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CT, NG, TP, CA, QP, NNPTNT;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, NN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).NĐ
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

VĂN BẢN LIÊN QUAN