Thông tư hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, giám sát hàng hòa thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -
TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 03/LTTT NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 1997
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HOÁ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
VÀ QUÁ CẢNH VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Nghị định số 171/HĐBT ngày 27 tháng 5 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (này là Chính phủ) về thủ tục Hải quan và lệ phí hải quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa hai Ngành trong việc kiểm tra, giám sát hàng hoá thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh Việt Nam như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1/ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và quá cảnh Việt Nam thuộc diện kiểm dịch thực vật (dưới đây gọi là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật) được quy định chi tiết tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

2/ Những vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật chỉ được phép xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sau khi được cơ quan Kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và cơ quan Hải quan đã đóng dấu hoàn thành thủ tục hải quan. Đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu trong trường hợp đặc biệt không thể cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ngay tại cửa khẩu thì có thể cấp Giấy tạm cấp kiểm dịch thực vật. Sau khi đưa vật thể phải kiểm dịch thực vật về nơi quy định chậm nhất là 07 ngày chủ hàng phải nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho Hải quan cửa khẩu để bổ sung vào bộ hồ sơ hải quan.

3/ Hành khách, chủ phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khi xuất, nhập cảnh nếu trong hành lý có mang theo vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải khai báo với cơ quan Kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu để làm thủ tục kiểm dịch thực vật và phải chấp hành các quy định vể xử lý của cơ quan kiểm dịch thực vật.

 

II. TRÌNH TỰ KIỂM DỊCH THỰC VẬT, KIỂM TRA GIÁM SÁT
HẢI QUAN VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP

 

1/ Đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật:

- Khi xuất khẩu: chủ hàng hoá, chủ phương tiện vận tải hoặc người đại diện hợp pháp của họ phải hoàn thành thủ tục kiểm dịch thực vật trước, sau đó đến cơ quan Hải quan làm thủ tục cho hàng xuất khẩu.

- Khi nhập khẩu (hoặc quá cảnh Việt Nam): Trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu cơ quan Hải quan phát hiện có vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật thì yêu cầu chủ vật thể, chủ phương tiện vận tải hoặc người đại diện hợp pháp của họ phải làm các thủ tục kiểm dịch thực vật trước, sau đó mới làm thủ tục hải quan.

2/ Nếu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật cần phải xử lý theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật thì cơ quan Kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu thông báo cho cơ quan Hải quan biết trước địa điểm, thời gian xử lý, biện pháp xử lý.

3/ Trong phạm vi chức năng và thẩm quyền của mình, cơ quan Kiểm dịch thực vật, cơ quan Hải quan tại các cửa khẩu cùng phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát hàng hoá thuộc diện kiểm dịch thực vật nhằm ngăn chặn sự lây lan của sinh vật gây hại tài nguyên thực vật từ nước này sang nước khác theo quy định của Pháp luật Kiểm dịch thực vật của các nước và Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

4/ Định kỳ 6 tháng một lần, cơ quan Kiểm dịch thực vật cửa khẩu họp với Hải quan cửa khẩu rút kinh nghiệm về quan hệ công tác và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa hai cơ quan; Khi cần thiết thì có thể họp đột xuất.

5/ Hàng năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp với Tổng cục Hải quan để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và bàn bạc các biện pháp phối hợp công tác giữa hai ngành.

 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG NGÀNH

 

1/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Thông báo cho Tổng cục Hải quan về Danh mục sinh vật thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố từng thời kỳ.

b) Niêm yết công khai tại các cửa khẩu Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, quy định về thủ tục kiểm dịch thực vật và lệ phí, phí tổn về kiểm dịch thực vật theo quy định hiện hành và thời gian hoàn thành thủ tục kiểm dịch thực vật.

c) Thành lập các cơ quan Kiểm dịch thực vật tại các cửa khẩu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và phối hợp với cơ quan Hải quan cửa khẩu thực hiện các quy định của Thông tư này.

d) Thông báo cho Tổng cục Hải quan danh sách các cửa khẩu có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu mà chưa có cơ quan Kiểm dịch thực vật hoạt động để Hải quan cửa khẩu căn cứ vào điểm 2 phần I của Thông tư này làm thủ tục hải quan.

e) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan Hải quan cửa khẩu biết kết quả xử lý những lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và quá cảnh bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật để xem xét trước khi làm thủ tục hải quan cho lô vật thể đó.

2/ Tổng cục Hải quan:

a) Hướng dẫn việc áp dụng Thông tư này cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo Hải quan các cửa khẩu thực hiện.

b) Trong quá trình làm thủ tục nếu phát hiện có vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật thì cơ quan Hải quan cửa khẩu phải thông báo cho cơ quan Kiểm dịch thực vật biết để làm các thủ tục kiểm dịch thực vật theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

 

IV. XỬ LÝ VI PHẠM

 

1/ Cơ quan Kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu lập biên bản xử lý theo Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật những vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật không đủ tiêu chuẩn về kiểm dịch thực vật khi xuất nhập khẩu và quá cảnh Việt Nam. Trong trường hợp vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải tiêu huỷ thì có sự chứng kiến và giám sát của cơ quan Kiểm dịch thực vật và cơ quan Hải quan cùng cấp.

2/ Việc xử lý vi phạm hành chính trong công tác kiểm dịch thực vật đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được thực hiện theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật hiện hành.

Trưởng cơ quan Kiểm dịch thực vật, trưởng Hải quan cửa khẩu chịu trách nhiệm trước Pháp luật về quyết định của mình trong việc xử lý, xử phạt những vi phạm trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hoá thuộc diện kiểm dịch thực vật.

3/ Hải quan cửa khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan nếu phát hiện có vi phạm Pháp luật hải quan thì lập biên bản và xử lý theo quy định hiện hành.

 

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc mỗi ngành có trách nhiệm hướng dẫn nhằm quán triệt thực hiện Thông tư này. Nếu có vướng mắc cần báo cáo về cơ quan cấp trên trực tiếp của mình để nghiên cứu và phối hợp chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT KHI XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ QUÁ CẢNH VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03 ngày 25 tháng 3 năm 1997 liên tịch
gồm Bộ Nông nghiệp & PTNT - Tổng cục Hải quan)

 

1/ Thực vật:

a) Cây giống các loại và các bộ phận của cây dùng làm giống như: Hạt, cành ghép, mắt ghép, thân ngầm, chồi, quả, rễ, củ, mô thực vật nuôi cấy trên môi trường nhân tạo.

b) Cây các loại và bộ phận của cây như: nụ, hoa, quả, cành, thân, lá, rễ, củ, hạt, vỏ cây và các bộ phận khác ở các dạng khác nhau.

 

2/ Sản phẩm thực vật: gạo, tấm, bột mỳ, malt, lạc (đậu phụng), cám, khô dầu, các loại hạt: điều, cà phê, hạt tiêu, ớt bột, chè, sợi đay, bao bì các loại, giấy các loại, bột giấy, giấy cuộn, các loại bánh kẹo chế biến từ hạt ngũ cốc, thuốc lá điếu, thuốc lá sợi, lá thuốc lá, men rượu, men thức ăn chăn nuôi, dầu, nhựa cây mới qua sơ chế, gỗ và các sản phẩm của gỗ chưa chế biến hoặc đã chế biến (trừ gỗ đã được tinh chế thực hiện theo Thông tư số 10 NN-PTLN/TT ngày 26/12/1996 sửa đổi Điều 6 về Kiểm dịch thực vật của Thông tư liên Bộ 06/TTLB ngày 02/4/1996 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan), mây song, tre, nứa, chiếu, cói, rơm rạ, các loại dược liệu, bánh đa, miến, các loại quần áo, các loại thảm dệt bằng len, bằng sợi, bông xơ, (kể cả loại bằng hoá học), cao su, mủ cao su và các loại khác.

 

3/ Các côn trùng, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, virus (ở dạng sống hoặc chết) và các loại tiêu bản thực vật, sản phẩm thực vật, các chế phẩm vi sinh dùng trong công tác bảo vệ nông lâm nghiệp.

 

4/ Đất và những vật thể khác có khả năng gây hại và mang theo sinh vật gây hại tài nguyên thực vật.

 

5/ Phương tiện bảo quản và vận chuyển những vật thể nêu trên.

Thuộc tính văn bản
Thông tư hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, giám sát hàng hòa thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 03/LTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Ngô Thế Dân; Nguyễn Văn Cầm
Ngày ban hành: 25/03/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!