Thông tư 10/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với Trung tâm giao dịch chứng khoán

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10/1999/TT/BTC NGÀY 29 THÁNG 1 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 48/1998/NĐ/CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính áp dụng đối với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được Ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Việc trích lập các quỹ của Trung tâm được thực hiện trên cơ sở số thu từ hoạt động của Trung tâm.

3. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thực hiện thu các loại phí, lệ phí theo quy định của cấp có thẩm quyền.

4. Mọi khoản thu và chi phát sinh tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán đều được phản ánh bằng đồng Việt Nam, nếu có phát sinh bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

5. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thực hiện việc lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng quý, năm; theo chế độ tài chính Nhà nước quy định; Thực hiện công tác kế toán, quyết toán thu, chi tài chính theo Pháp lệnh Kế toán Thống kê và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán:

a. Nguồn kinh phí hoạt động có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước:

- Phần kinh phí hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do Ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm được thực hiện theo các quy định hiện hành về lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước và theo các quy định hướng dẫn cụ thể tại thông tư này.

- Các khoản tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với Trung tâm được quản lý như một khoản cấp phát của Ngân sách Nhà nước.

b. Các khoản thu về phí tại Trung tâm:

- Phí thành viên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do các Công ty chứng khoán thành viên nộp.

- Phí niêm yết chứng khoán do Công ty phát hành chứng khoán được niêm yết tại Trung tâm nộp.

- Phí giao dịch chứng khoán do các bên tham gia hoạt động giao địch chứng khoán tại Trung tâm nộp.

- Phí đăng ký và bảo quản chứng khoán tại Trung tâm do người sở hữu chứng khoán nộp.

- Phí thanh toán bù trừ đối với các giao dịch chứng khoán được thực hiện tại Trung tâm.

- Phí cung cấp dịch vụ thông tin do người sử dụng dịch vụ của Trung tâm nộp và các khoản phí khác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

c. Các khoản thu khác phát sinh trong quá trình hoạt động ngoài các khoản thu trên: lãi tiền gửi đối với các khoản thu ở mục b; các khoản thu khác (nếu có).

2. Các khoản chi của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán: Các khoản chi của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán bao gồm:

- Chi lương, phụ cấp lương;

- Trích BHXH, BHYT và các khoản phải nộp theo lương theo chế độ của Nhà nước quy định;

- Chi công tác phí;

- Chi cước phí thông tin tuyên truyền, quảng cáo;

- Chi văn phòng phẩm, ấn chỉ (bao gồm cả chi phí in ấn các biểu mẫu, hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động của Trung tâm).

- Các khoản chi phí phục vụ công tác bảo quản lưu trữ chứng khoán tại Trung tâm: chi phí kiểm đếm, vận chuyển chứng khoán, chi phí bảo quản chứng khoán, chi phí niêm yết chứng khoán, chi phí thanh toán bù trừ, chi phí lưu ký chứng khoán...

- Chi phí duy trì bảo dưỡng trang thiết bị đảm bảo vận hành hệ thống giao dịch của Trung tâm.

- Chi phí cho việc nối mạng thông tin phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Trung tâm.

- Chi mua sắm CCLĐ và phương tiện làm việc;

- Chi sửa chữa và bảo dưỡng tài sản;

- Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ;

- Chi trang phục, phương tiện bảo hộ lao động;

- Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước (nếu có);

- Chi trả tiền thuê trụ sở làm việc và thuê TSCĐ khác (nếu có);

- Các khoản chi khác cần thiết, hợp lý như điện nước vệ sinh, tiếp khách, hội nghị, giao dịch...

- Các chi phí khác

3. Quản lý thu chi tài chính:

a. Các nguyên tắc chung trong quản lý thu chi tài chính của Trung tâm:

- Tất cả các khoản thu, chi phát sinh trong quá trình hoạt động Trung tâm phải hạch toán đầy đủ, chính xác kịp thời vào sổ kế toán theo chế độ kế toán Nhà nước quy định cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Trung tâm giao dịch chứng khoán không được để các khoản thu ngoài sổ hoặc không hạch toán vào nguồn thu.

- Các khoản tài trợ có nội dung chỉ định hoặc không chỉ định của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cho Trung tâm cũng phải hạch toán như nguồn kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp.

- Các khoản chi khác: chi về vệ sinh, công vụ phí, điện nước, lễ tân, tiếp khách hội nghị... được thực hiện theo chế độ Nhà nước quy định và trong phạm vi kế hoạch định mức được duyệt.

- Các quỹ được trích lập trong năm nếu không sử dụng hết được chuyển năm sau để sử dụng. Riêng kinh phí do NSNN cấp trong năm không sử dụng hết phải chuyển nộp lại đơn vị cấp kinh phí (trừ các trường hợp được quy định riêng).

b. Nguồn kinh phí NSNN cấp hàng năm và nguồn tiếp nhận tài trợ viện trợ được coi như Ngân sách Nhà nước cấp:

Việc lập, chấp hành và quyết toán kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được thực hiện theo chế độ quản lý Ngân sách Nhà nước hiện hành.

c. Đối với các khoản thu phí và thu khác:

Toàn bộ các khoản thu phí và thu khác (quy định tại mục b, c điểm 1) gọi tắt là thu từ hoạt dộng của Trung tâm được sử dụng như sau:

1. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Trung tâm đăng ký nộp 10% tổng số phí và lệ phí thu được trong năm với cơ quan thuế và tiến hành các thủ tục nộp nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

2. Khấu trừ các khoản tiền phạt do vi phạm kỷ luật thu nộp ngân sách, tiền phạt vi phạm hành chính, phạt vi phạm hợp đồng với khách hàng.

3. Phần còn lại, Trung tâm được trích lập các quỹ sau đây:

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: mức trích tối đa cho mỗi quỹ theo đúng chế độ đã quy định áp dụng cho cán bộ, công chức thuộc UBCKNN.

- Phần còn lại sau khi trích lập hai quỹ như trên được sử dụng để trích lập quỹ khuyến khích phát triển nghiệp vụ.

d. Quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích phát triển nghiệp vụ:

- Quỹ khuyến khích phát triển nghiệp vụ của Trung tâm được hình thành như một nguồn hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước để sử dụng vào các mục đích sau:

. Chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị hoạt động.

. Đổi mới trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, tin học và điều kiện làm việc của Trung tâm.

. Bù đắp chi phí bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị duy trì hoạt động giao dịch của Trung tâm.

. Chi hỗ trợ phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

. Các khoản chi bảo đảm an toàn kho quỹ lưu giữ chứng khoán.

. Các khoản chi khác phục vụ để hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù của Trung tâm.

- Việc sử dụng quỹ khuyến khích phát triển nghiệp vụ phải đảm bảo theo đúng kế hoạch được chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Nghiêm cấm việc sử dụng quỹ này để sử dụng vào các mục đích trái với nội dung đã quy định.

e. Quản lý và sử dụng tài sản của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán:

- Việc mua sắm tài sản phải có kế hoạch và được cơ quan quản lý cấp trên xét duyệt. Nguồn vốn sử dụng để mua sắm tài sản được hình thành từ:

+ Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch

+ Nguồn bổ sung từ quỹ khuyến khích phát triển nghiệp vụ

- Việc chi xây dựng cơ bản phải thực hiện theo đúng các quy định liên quan của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. (có kế hoạch, có dự toán được duyệt, cấp phát theo tiến độ, nghiệm thu và quyết toán khi công việc hoàn thành).

- Tài sản của Trung tâm phải được ghi chép theo dõi trên sổ sách, thực hiện kiểm kê định kỳ và tính hao mòn tài sản cố định theo quy định áp dụng đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

g. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán không được hạch toán vào chi phí các khoản sau:

- Chi phí đi công tác nước ngoài vượt định mức chi do Nhà nước quy định;

- Các khoản chi từ các quỹ đã trích lập như: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (chi tiền thưởng, trợ cấp khó khăn, chi ủng hộ các tổ chức đoàn thể xã hội, cơ quan, địa phương khác); Quỹ khuyến khích phát triển nghiệp vụ (chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị hoạt động, chi hỗ trợ đào tạo cho cán bộ của Trung tâm, chi khác).

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định cho Trung tâm thuộc nguồn vồn đầu tư XDCB;

- Các khoản chi khác không đúng với quy định đã nêu ở mục 2 trên đây.

h. Quỹ hỗ trợ thanh toán do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quản lý:

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được uỷ quyền lập và quản lý quỹ hỗ trợ thanh toán từ nguồn đóng góp của các Công ty chứng khoán thành viên để sử dụng cho mục đích đảm bảo chu trình thanh toán khi có tình hình Công ty chứng khoán thành viên bị thiếu hụt tạm thời khả năng thanh toán. Việc quản lý, điều hành quỹ Hỗ trợ thanh toán được thực hiện theo quy định riêng và tách biệt với hệ thống tài chính nội bộ của Trung tâm, không hạch toán chung với tài sản của Trung tâm.

4. Công tác kế toán, quyết toán và kiểm toán của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán:

1. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán phải thực hiện công tác kế toán và thống kê theo quy định của Pháp lệnh Kế toán và Thống kê và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

2. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo quyết toán tài chính quý, năm theo quy định hiện hành.

3. Báo cáo tài chính hàng năm của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán phải được kiểm toán Nhà nước kiểm tra.

4. Báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán phải gửi cho Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính.

5. Lập kế hoạch tài chính

- Vào thời điểm lập kế hoạch Ngân sách hàng năm, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán phải lập và báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch kinh phí hoạt động và kế hoạch thu chi tài chính của Trung tâm. Bao gồm:

+ Kế hoạch kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp.

+ Kế hoạch thu - chi của Trung tâm.

+ Kế hoạch sử dụng Quỹ Khuyến khích phát triển nghiệp vụ.

- Dự toán năm của Trung tâm sau khi được Bộ Tài chính xét duyệt sẽ làm căn cứ để đơn vị thực hiện trong năm. Uỷ ban chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xét duyệt và kiểm tra thực hiện dự toán thu, chi hàng quý cho Trung tâm trong phạm vi dự toán năm đã được xét duyệt. Dự toán hàng quý đã được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước xét duyệt là cơ sở để Trung tâm thực hiện.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính áp dụng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp và các quy định tại Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét bổ sung sửa đổi kịp thời.

thuộc tính Thông tư 10/1999/TT-BTC

Thông tư 10/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với Trung tâm giao dịch chứng khoán
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10/1999/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Văn Tá
Ngày ban hành:29/01/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 10/1999/TT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 10/1999/TT-BTC
Hanoi, January 29, 1999
 
CIRCULAR
PROVISIONALLY GUIDING THE REGIME OF FINANCIAL MANAGEMENT OVER THE SECURITIES TRADING CENTERS
Pursuant to Decree No.178/CP of October 28, 1994 of the Government defining the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to Decree No.48/1998/ND-CP of July 11, 1998 of the Government on securities and securities market;
Pursuant to Decision No.127/1998/QD-TTg of July 11, 1998 of the Prime Minister on the establishment of the securities trading centers;
The Ministry of Finance hereby guides the financial management regime applicable to the securities trading centers as follows:
I. GENERAL PROVISIONS
1. The Securities Trading Center is a non-business unit with revenues, attached to the State Securities Commission, and has the legal person status, its own head-office, seal and account(s).
2. The Securities Trading Center is provided with State Budget fund for its permanent operation. The deduction for setting up its funds shall be made on the basis of revenues from its operation.
3. The Securities Trading Center shall collect assorted charges and fees under the regulations of the competent level.
4. All revenues and expenditures arising at the Securities Trading Center shall be reflected in Vietnam Dong; if they arise in foreign currency(ies), such foreign currency(ies) must be converted into Vietnam Dong at the inter-bank market exchange rate announced at the time the operation arises.
5. The Securities Trading Center shall draw up quarterly and annual plans on financial revenues and expenditures according to the financial regime prescribed by the State, and effect the book-keeping, settlement of financial revenues and expenditures as prescribed by the Ordinance on Accountancy and Statistics as well as the current regulations of the State.
II. SPECIFIC PROVISIONS
1. The sources of fund for operation of the Securities Trading Center:
a/ The operation fund sources originating from the State Budget:
- The operation fund allocated to the Securities Trading Centers by the State Budget under the annual plans shall comply with the current regulations on drafting, implementing and settling the State budget and with detailed guidance in this Circular.
- Financial assistance and aid from domestic and foreign organizations and individuals to the Centers shall be managed as a State Budget allocation.
b/ Collection of charges and fees at the Centers:
- The Securities Trading Center membership fees paid by member securities firms.
- Securities listing fees paid by the Securities Distribution Companies listed at the Centers.
- Securities trading fees paid by participants in the securities trading activities at the Centers.
- Fees paid for the registration and preservation of securities at the Centers by the securities owners.
- Clearing payment fees for securities trading effected at the Centers.
- Charges paid for the provision of information services by the users of the Centers services and other charges stipulated by the competent levels.
c/ Revenues arising in the course of operation other than the revenues mentioned above: the interests on revenues mentioned in Item b; and other revenues (if any).
2. Expenditures of the Securities Trading Centers: The expenditures of the Security Trading Centers shall include:
- Expenditures on wages and wage allowances;
- Deductions for social insurance, health insurance and other wage-related payment according to the State regulations;
- Expenditures on travel allowances;
- Expenditures on information, propaganda and advertisement;
- Expenses for stationary, printings (including expenses for printing of forms, dossiers, books in service of the Centers operation);
- Expenses for preservation and keeping of securities at the Centers: the expenses for counting, transporting and preserving securities, for securities listings, for clearing payment, for securities custody...;
- Expenses for maintenance of equipment that ensure the operation of the trading systems of the Centers;
- Expenses for hooking up information networks in direct service of the Centers operations.
- Expenses for the procurement of working tools and facilities;
- Expenses for repair and maintenance of property;
- Expenses for training and skill refreshment;
- Expenses for labor safety wears and means;
- Expenses for hiring domestic and foreign experts (if any);
- Expenses for renting working offices and other fixed assets (if any);
- Other necessary and reasonable expenses such as for electricity and water supply, sanitation, guest reception, conferences, transactions...;
- Other expenses.
3. Financial revenue and expenditure management:
a/ General principles in the management of the Centers financial revenues and expenditures:
- All revenues and expenditures arising in the course of the Centers operation shall be fully, accurately and promptly accounted into the books of accounts according to the accountancy regime prescribed by the State for the Securities Trading Center. The Securities Trading Center must not keep revenues outside the books or fail to account them in the revenue sources.
- The designated or undesignated aids given by domestic and foreign organizations and individuals to the Center must be accounted like funds allocated by the State budget.
- Other expenditures: on sanitation, public missions, electricity and water supply, protocol, guest reception, conferences... shall comply with the regime prescribed by the State and within the scope of approved plans and quotas.
- Funds established in the year and not used up shall be transfer to the following year for use. Particularly funds allocated by the State Budget in the year and not used up shall be return to the fund-allocating units (except for specifically prescribed cases).
b/ Funds allocated annually by the State Budget and foreign aid shall be considered the State Budget allocations:
The elaboration, implementation and settlement of the annual operation fund plans of the Securities Trading Centers shall comply with the current State Budget management regulations.
c/ For fee and charge collections and other revenues:
All fee and charge collections and other revenues (prescribed in Items b and c, Point 1), called for short as revenues from the Centers activities shall be used as follows:
1. Fulfilling obligations to the State Budget: The Center shall register to remit 10% of the total charges and fees collected in the year with the tax authority and fill procedures for the fulfillment of obligations towards the State Budget according to the tax authoritys guidance.
2. Subtraction of fines for violations of discipline on budget collection and remittance, fines for administrative violations and fines for breaches of contracts with customers.
3. The remainder shall be deducted by the Center for the establishment of the following funds:
- The welfare and reward funds: the maximum deduction level for each fund shall strictly comply with the prescribed regime applicable to officials and employees of the State Securities Commission.
- The amount left after the deduction for the establishment of the two above-mentioned funds shall be deducted for the establishment of the professional operation promotion fund.
d/ The management and use of professional operation promotion fund:
- The Centers professional operation promotion fund is formulated as a source of State Budget support to be used for the following purposes:
+ Expenses in support of the procurement of equipment for operation.
+ Renewal of technical and information equipment and facilities and the working conditions of the Center.
+ Covering the costs of maintenance and repair of equipment and machinery for keeping up the trading activities of the Center.
+ Expenses in support of research as well as the professional training of the Securities Trading Center�s personnel.
+ Expenses for ensuring the safety of the securities warehouses.
+ Other expenses in support of particular operation of the Center.
- The use of the professional operation promotion fund must comply with the plan already approved by the competent level. It is strictly forbidden to use this fund for purposes contrary to the prescribed contents.
e/ The management and use of the property of the Securities Trading Center:
- The procurement of property must be made according to plans and approved by the superior managing body. The source of fund used for property procurement is formulated from:
+ The source of State Budget allocated according to plan.
+ The source of supplement from the professional operation promotion fund.
- The spending on capital construction must strictly comply with the States relevant regulations on capital construction investment (with plans, with approved estimates, allocation according to tempo, test for acceptance and settlement upon completion).
- The Centers property must be recorded and monitored in books, conducting periodical inventory and making fixed asset depreciation according to regulations applicable to non-business administrative units.
f/ The Securities Trading Center must not account into its expenditure the following :
- Expenses for overseas trips which exceed the limits prescribed by the State;
- Expenses from such established funds as reward and welfare funds (spending on rewards, difficulty allowance, support for social or mass organizations, other agencies and localities); the professional operation promotion fund (spending on support for procurement of equipment for operation, for training of the Centers personnel, other expenses).
- Expenses for capital construction and/or the procurement of fixed asset of the Center, belonging to the source of capital for capital construction;
- Other expenses not in accordance with the stipulations in Item 2 above.
g/ Payment support fund managed by the Securities Trading Center:
The Securities Trading Center is authorized to set up and manage the payment support fund from the source of contributions by the member securities companies to be used for the purpose of ensuring the payment timetable when a member securities company is temporarily deficient in payment capability. The management of the payment support fund shall comply with separate provisions independent from the internal finance system of the Center, without accounting it together with the property of the Center.
4. The accountancy, drawing of the balance-sheets and auditing of the Securities Trading Center:
1. The Securities Trading Center shall have to effect the accountancy and statistics according to the Ordinance on Accountancy and Statistics and the accountancy regime promulgated by the Ministry of Finance.
2. The Securities Trading Center shall have to observe the regime of quarterly and annual financial settlement according to the current regulations.
3. The annual financial reports of the Securities Trading Center must be inspected by the State audit.
4. The financial report and the auditing report of the Securities Trading Center shall be submitted to the Prime Minister, the State Securities Commission and the Finance Ministry.
5. Elaboration of financial plans
- By the time of drawing up the annual budget plans, the Securities Trading Center shall have to draw up and report to the State Securities Commission, the Finance Ministry and the Ministry of Planning and Investment the operation fund plan and the financial revenue and expenditure plan of the Center, including:
+ The plan on operation fund to be allocated by the State Budget.
+ The revenue-expenditure plan of the Center.
+ The plan on the use of the professional development promotion fund.
- The Centers annual estimate, after being approved by the Finance Ministry, shall serve as basis for the units implementation in the year. The State Securities Commission shall have to approve and inspect the implementation of the quarterly revenue-expenditure estimates by the Center within the approved annual estimates. The quarterly estimates already approved by the State Securities Commission shall serve as basis for the Center to implement it.
III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. The Center shall take responsibility before law for the use of the State budget-allocated funds, strictly complying with the States current financial management regulations applicable to administrative and non-business units as well as the regulations in this circular.
2. This circular takes effect 15 days after its signing. Any problems arise in the course of implementation shall be reported to the Finance Ministry for timely supplements and amendments.
 

 
THE MINISTRY OF FINANCE




Tran Van Ta

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 10/1999/TT-BTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi