Quyết định 14/2002/QĐ-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ nhà nước năm 2002

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 14/2002/QĐ-BTCCBCP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ BAN HÀNH "KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG TÁC TỔ CHỨC - CÁN BỘ NHÀ NƯỚC NĂM 2002"

 

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

 

- Căn cứ Nghị định 181/CP ngày 9/11/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

- Căn cứ Quy chế công tác thanh tra của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 147/TCCP-TTPC ngày 21/11/1995 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

- Căn cứ nhiệm vụ công tác năm 2002 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước năm 2002".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các đơn vị thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện kế hoạch này.


KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG TÁC
TỔ CHỨC CÁN BỘ NHÀ NƯỚC NĂM 2002

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 07 tháng 3
năm 2002 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ)

 

Năm 2001 công tác thanh tra, kiểm tra của ngành tổ chức cán bộ Nhà nước đã đạt được những kết quả khả quan, tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc phát hiện và đề xuất những biện pháp khắc phục những tồn tại và thiếu sót trong công tác của ngành.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2001 công tác thanh tra, kiểm tra của ngành tổ chức cán bộ Nhà nước năm 2002 cần được tiến hành thường xuyên và sâu sát hơn nữa, nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2002 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và của toàn ngành tổ chức - cán bộ Nhà nước trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, triển khai thực hiện Hiến pháp 1992 (sửa đổi) và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ Nhà nước, Luật Tổ chức Chính phủ 2001 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện có nề nếp những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành tổ chức - cán bộ Nhà nước năm 2002 cần tập trung vào việc tổ chức triển khai các đợt kiểm tra và thanh tra theo chiều sâu với các chuyên đề sau đây:

I. CÁC CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC
THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2002

 

1. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các đề án sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế của các Bộ, ngành và địa phương trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thanh tra, kiểm tra việc triển khai áp dụng chính sách khoán biên chế và chi phí hành chính tại một số cơ quan hành chính nhà nước.

2. Thanh tra, kiểm tra công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức ở các Bộ, ngành và địa phương.

3. Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ trong thi tuyển, thi nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp.

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 30/CT-TW và việc thực hiện tăng cường công tác dân vận theo Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

5. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005, tập trung đánh giá chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính và cán bộ chính quyền cơ sở;

6. Thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các khiếu nại quyết định kỷ luật công chức theo các quy định của Luật Khiếu nại; tố cáo và Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 7/8/1999 của Chính phủ.

Ngoài các nội dung trên, lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định các chuyên đề thanh tra khác phù hợp với yêu cầu cụ thể của công tác tổ chức - cán bộ của Bộ, ngành và địa phương mình.

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Đối với Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ năm 2002 căn cứ vào những nội dung thanh tra, kiểm tra nêu trên và phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm và theo yêu cầu công tác tổ chức - cán bộ của Bộ, ngành mình để trình Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành mình quản lý. Tuỳ theo tính chất và phạm vi của các đợt kiểm tra, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ cử đại diện tham gia các đoàn kiểm tra.

2. Đối với Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Căn cứ vào những nội dung thanh tra, kiểm tra nêu trên, Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ năm 2002 phù hợp với nhiệm vụ chính trị và theo yêu cầu công tác tổ chức - cán bộ của địa phương mình để trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

Tuỳ theo yêu cầu và nội dung của các cuộc thanh tra, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập hoặc uỷ quyền cho Trưởng Ban Tổ chức chính quyền quyết định thành lập các đoàn thanh tra theo các nội dung trọng tâm nêu trên.

Căn cứ vào nội dung và đối tượng thanh tra, Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo các nội dung trọng tâm của công tác thanh tra năm 2002 đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đối với Vụ Thanh tra - Pháp chế Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ:

3.1 Triển khai một số đợt thanh tra theo chiều sâu trong một số lĩnh vực công tác như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thi tuyển, thi nâng ngạch, đặc biệt tập trung thanh tra việc xử lý các trường hợp sử dụng các văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp để được tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

3.2 Giúp Bộ trưởng, Trưởng ban kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2002 đối với các Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành và Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

3.3 Triển khai thực hiện Nghị định về Thanh tra Tổ chức - Cán bộ trong phạm vi toàn ngành khi Nghị định được ban hành; xây dựng trình Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động cụ thể của từng cấp trong hệ thống thanh tra tổ chức cán bộ;

3.4 Chủ trì phối hợp với Cục Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước cho đội ngũ công chức làm công tác này ở các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước;

3.5 Phối hợp với các Vụ chức năng thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3.6 Thanh tra việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức tại các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 7/8/1999 của Chính phủ.

Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành tổ chức - cán bộ Nhà nước phải được tiến hành theo đúng quy trình thanh tra, quy chế hoạt động của đoàn thanh tra. Sau mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra, các đoàn thanh tra, kiểm tra phải có kết luận bằng văn bản đánh giá các kết quả và thành tích đạt được, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân về những tồn tại, từ đó đề xuất những biện pháp cụ thể để khắc phục và kiến nghị xử lý cụ thể các đối tượng thanh tra có vi phạm trong công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước của mình, Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường hơn nữa việc phối kết hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để đạt hiệu quả cao nhất trong việc phát hiện và đề xuất những biện pháp khắc phục những tồn tại và thiếu sót trong công tác của ngành.

Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ Nhà nước đã được phê duyệt về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để theo dõi và phối hợp công tác.

Qua quá trình thanh tra, kiểm tra, Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết sáu tháng đầu năm và tổng kết một năm công tác thanh tra của Bộ, ngành, địa phương mình và gửi báo cáo về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để tổng hợp, đánh giá và rút kinh nghiệm chung.

thuộc tính Quyết định 14/2002/QĐ-BTCCBCP

Quyết định 14/2002/QĐ-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ nhà nước năm 2002"
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:14/2002/QĐ-BTCCBCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành:01/03/2002Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 14/2002/QĐ-BTCCBCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi