Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

PHáP LệNH

CHấT LượNG HàNG HOá

 

Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo đảm và nâng cao chất lượng hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh doanh, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, lao động; bảo đảm an toàn, vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng; góp phần mở rộng thương mại và hợp tác quốc tế;

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pháp lệnh này quy định việc quản lý chất lượng hàng hoá.

 

CHươNG I. NHữNG QUY địNH CHUNG

 

Điều 1

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất quản lý chất lượng hàng hoá trên cơ sở tiêu chuẩn, theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

 

Điều 2

Mọi tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân bảo đảm và nâng cao chất lượng hàng hoá; bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá do mình sản xuất hoặc bán ra.

 

Điều 3

Hội đồng bộ trưởng thực hiện thống nhất quản lý chất lượng hàng hoá trên cơ sở tiêu chuẩn trong phạm vi cả nước.

Việc quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá bao gồm:

1- Lập quy hoạch, kế hoạch và quy định chế độ, thể lệ về quản lý chất lượng hàng hoá;

2- Tổ chức, quản lý hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;

3- Ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam; quy định việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến chất lượng hàng hoá;

4- Đăng ký và cấp đăng ký về chất lượng hàng hoá; chứng nhận chất lượng hàng hoá, hệ thống bảo đảm chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam và công nhận phòng thử nghiệm chất lượng hàng hoá;

5- Thanh tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng hàng hoá.

 

Điều 4

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan Nhà nước khác và tổ chức xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm, nâng cao chất lượng hàng hoá.

Mọi tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng hàng hoá; kiến nghị các biện pháp về quản lý chất lượng hàng hoá với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. Các cơ quan này trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

 

Điều 5

Nghiêm cấm việc kinh doanh hàng giả và mọi hành vi gian dối về chất lượng hàng hoá.

CHươNG II. Cơ QUAN QUảN Lý CHấT LượNG HàNG HOá

 

Điều 6

Cơ quan quản lý chất lượng hàng hoá bao gồm cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan quản lý của ngành, của cơ sở về chất lượng hàng hoá.

 

Điều 7

Cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá bao gồm:

1- Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước;

2- Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực;

3- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương.

Trong một số lĩnh vực, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng giao cho cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng thực hiện việc quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá.

Hội đồng bộ trưởng quy định tổ chức, bộ máy của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá.

 

Điều 8

Để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng hàng hoá, cơ quan quản lý chất lượng hàng hoá của ngành, của cơ sở có thể được thành lập và hoạt động theo sự hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá.

Điều 9

Cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về tiêu chuẩn hoá và chất lượng hàng hoá trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng dự án pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá; ban hành văn bản pháp quy về tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá thuộc thẩm quyền; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá;

2- Tổ chức xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam; tham gia xây dựng Tiêu chuẩn quốc tế và kiến nghị việc áp dụng các tiêu chuẩn đó;

3- Đăng ký và cấp đăng ký về chất lượng hàng hoá;

4- Chứng nhận chất lượng hàng hoá, hệ thống bảo đảm chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam và công nhận phòng thử nghiệm chất lượng hàng hoá;

5- Kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

6- Thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng hàng hoá theo thẩm quyền;

7- Hướng dẫn tổ chức và nghiệp vụ cho cơ quan quản lý chất lượng hàng hoá của ngành, của sơ sở;

8- Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật về tiêu chuẩn hoá và chất lượng hàng hoá;

9- Thông tin về tiêu chuẩn hoá và chất lượng hàng hoá;

10- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn hoá và chất lượng hàng hoá;

11- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và chất lượng hàng hoá.

Hội đồng bộ trưởng quy định việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá nói tại Điều này.

 

CHươNG III. BAN HàNH Và áP DụNG TIêU CHUẩN

 

Điều 10

Tiêu chuẩn là văn bản kỹ thuật quy định quy cách, chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, yêu cầu về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản hàng hoá và các vấn đề khác liên quan đến chất lượng hàng hoá.

 

Điều 11

Tiêu chuẩn Việt Nam là Tiêu chuẩn Nhà nước, được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến và Tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tiêu chuẩn Việt Nam do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Trong một số lĩnh vực, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng có thể giao cho thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng quyền ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước.

 

Điều 12

Tiêu chuẩn Việt Nam gồm Tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng và Tiêu chuẩn Việt Nam tự nguyện áp dụng.

Cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong phạm vi quyền hạn có thể tuyên bố Tiêu chuẩn Việt Nam tự nguyện áp dụng là tiêu chuẩn bắt buộc đối với đơn vị mình.

 

Điều 13

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tuân thủ Tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng.

Nhà nước khuyến khích việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam tự nguyện áp dụng.

 

Điều 14

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải công bố theo quy định của pháp luật tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của mình và có trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn đã công bố.

Các ngành, địa phương có quyền công bố tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn địa phương để áp dụng đối với cơ sở thuộc ngành, địa phương mình.

Các tiêu chuẩn nói tại Điều này không được trái với Tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng và được xây dựng theo sự hướng dẫn chung của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

 

Điều 15

Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá có quyền đăng ký chất lượng hàng hoá của mình với cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá. Tuỳ theo yêu cầu quản lý chất lượng hàng hoá trong từng thời kỳ, Uỷ ban Khoa học Nhà nước quy định danh mục hàng hoá bắt buộc phải đăng ký chất lượng. Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá thuộc danh mục này phải đăng ký chất lượng hàng hoá của mình.

Tổ chức, cá nhân sản xuất có trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

 

CHươNG IV. CHứNG NHậN PHù HợP TIêU CHUẩN VIệT NAM

 

Điều 16

Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá thuộc diện Tiêu chuẩn Việt nam bắt buộc áp dụng phải xin chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam cho hàng hoá của mình.

Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá thuộc diện Tiêu chuẩn Việt Nam tự nguyện áp dụng có quyền đề nghị chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam cho hàng hoá của mình.

 

Điều 17

Tổ chức, cá nhân kinh doanh có hệ thống bảo đảm chất lượng hàng hoá có quyền đề nghị chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam cho hệ thống của mình.

 

Điều 18

Tổ chức, cá nhân có phòng thử nghiệm chất lượng hàng hoá có quyền đề nghị chứng nhận là "Phòng thử nghiệm được công nhận".

Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành tiêu chuẩn về "Phòng thử nghiệm được công nhận".

 

Điều 19

Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng là cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và cấp giấy chứng nhận, dấu phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam cho hàng hoá quy định tại Điều 16; chứng nhận và cấp giấy chứng nhận cho hệ thống bảo đảm chất lượng hàng hoá quy định tại Điều 17; chứng nhận và cấp giấy chứng nhận là "Phòng thử nghiệm được công nhận" quy định tại Điều 18 của Pháp lệnh này.

Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có quyền huỷ bỏ các giấy chứng nhận, tước quyền sử dụng dấu phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về chứng nhận.

 

Điều 20

Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1- Kinh doanh hàng hoá thuộc diện Tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng mà không có giấy chứng nhận và dấu phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam;

2- Ghi dấu phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam trên hàng hoá khi chưa được cấp giấy chứng nhận và cấp dấu phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam;

3- Công bố, quảng cáo hàng hoá phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam, hệ thống bảo đảm chất lượng hàng hoá phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam, "Phòng thử nghiệm được công nhận" mà chưa được cấp giấy chứng nhận.

 

CHươNG V. TRáCH NHIệM CủA Tổ CHứC, Cá NHâN KINH DOANH Và QUYềN CủA NGườI TIêU DùNG Về CHấT LượNG HàNG HOá

 

Điều 21

Tổ chức, cá nhân sản xuất tổ chức kiểm tra để bảo đảm sản phẩm xuất xưởng đạt chất lượng đã đăng ký hoặc công bố; thông tin trung thực về chất lượng; có nhãn sản phẩm, trên đó ghi rõ đặc tính, công dụng của sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của mình sản xuất ra.

 

Điều 22

Tổ chức, cá nhân bán hàng phải biết rõ nguồn gốc và chất lượng hàng hoá mà mình bán ra; thông tin trung thực về chất lượng, hướng dẫn khách hàng lựa chọn, sử dụng, bảo quản hàng hoá và chịu trách nhiệm trực tiếp trước khách hàng về chất lượng hàng hoá.

 

Điều 23

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải công bố thời hạn, điều kiện và hình thức bảo hành đối với từng loại hàng hoá và có trách nhiệm bảo hành hàng hoá.

 

Điều 24

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải nộp lệ phí đăng ký chất lượng hàng hoá, lệ phí chứng nhận chất lượng hàng hoá, hệ thống bảo đảm chất lượng hàng hoá phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam và "Phòng thử nghiệm được cộng nhận".

Hội đồng bộ trưởng quy định lệ phí nói tại Điều này.

 

Điều 25

Người tiêu dùng có quyền được thông tin và lựa chọn hàng hoá khi mua hàng, yêu cầu bảo hành; có quyền đòi hỏi tổ chức, cá nhân kinh doanh bồi thường thiệt hại do hàng hoá không đạt chất lượng gây ra.

CHươNG VI. KIểM TRA CHấT LượNG HàNG HOá XUấT KHẩU, NHậP KHẩU

 

Điều 26

Tuỳ theo yêu cầu quản lý chất lượng hàng hoá trong từng thời kỳ, Uỷ ban Khoa học Nhà nước quy định danh mục những mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu phải chịu sự kiểm tra Nhà nước về chất lượng.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục nói tại đoạn 1 Điều này phải đăng ký kiểm tra chất lượng với cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá hoặc với cơ quan được uỷ quyền.

Cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá hoặc cơ quan được uỷ quyền tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hoá này theo quy định của Hội đồng bộ trưởng.

 

Điều 27

Nghiêm cấm việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc danh mục nói tại Điều 26 của Pháp lệnh mà không qua kiểm tra và xác nhận cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá hoặc cơ quan được uỷ quyền.

Hàng hoá đã được chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại Điều 16 của Pháp lệnh này có thể được miễn kiểm tra Nhà nước về chất lượng khi xuất khẩu.

 

CHươNG III. THANH TRA NHà NướC Về CHấT LượNG HàNG HOá

 

Điều 28

Cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá.

Tổ chức và hoạt động của thanh tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng quy định.

 

Điều 29

Nhiệm vụ thanh tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá là thanh tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng hàng hoá và kiến nghị biện pháp phòng ngừa, khắc phục và chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng hàng hoá.

Việc thanh tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá do đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên Nhà nước về chất lượng hàng hoá thực hiện.

 

Điều 30

Khi tiến hành thanh tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá, trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên Nhà nước về chất lượng hàng hoá có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu và trả lời những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra; tiến hành biện pháp kiểm tra kỹ thuật tại hiện trường;

2- Lấy mẫu hàng hoá để thử nghiệm theo chế độ, thể lệ quy định;

3- Kiến nghị Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng huỷ bỏ giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc giấy chứng nhận "Phòng thử nghiệm được công nhận", nếu có vi phạm quy định về chứng nhận;

4- Tạm thời đình chỉ hoạt động kinh doanh, nếu xét thấy có thể gây hậu quả nghiêm trọng về an toàn, vệ sinh, môi trường và kinh tế; kiến nghị biện pháp xử lý với thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;

5- Lập biên bản, xử phạt theo thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử phạt với cơ quan có thẩm quyền;

6- Chuyển hồ sơ vi phạm pháp luật về chất lượng hàng hoá sang cơ quan điều tra hình sự, nếu xét thấy có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên Nhà nước về chất lượng hàng hoá chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận và biện pháp xử lý trong quá trình thanh tra.

 

Điều 31

Cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá tiến hành thanh tra để làm cơ sở cho việc xem xét, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về chất lượng hàng hoá.

Kết luận về chất lượng hàng hoá của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng hoặc thủ trưởng cơ quan được Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng giao quyền quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá là kết luận có giá trị pháp lý cao nhất.

 

Điều 32

Tổ chức, cá nhân kinh doanh có quyền khiếu nại với cơ quan tiến hành thanh tra hoặc cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá cấp trên trực tiếp về kết luận và biện pháp xử lý khi thanh tra chất lượng hàng hoá tại cơ sở mình.

Quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá cấp trên trực tiếp có hiệu lực thi hành.

 

CHươNG VIII. KHEN THưởNG Và Xử PHạT

 

Điều 33

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá hoặc có công phát hiện các vi phạm pháp luật về chất lượng hàng hoá được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.

 

Điều 34

Người nào không tuân thủ Tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng; không đăng ký chất lượng hàng hoá theo quy định của pháp luật; không bảo đảm chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc đã công bố; vi phạm quy định về chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam; giả mạo giấy chứng nhận và dấu phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái hoặc cản trở việc thực hiện quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá hoặc vi phạm các quy định khác của Pháp lệnh này thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

CHươNG IX. ĐIềU KHOảN CUốI CùNG

 

Điều 35

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

 

Điều 36

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1991.

Thuộc tính văn bản
Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá
Cơ quan ban hành: Hội đồng Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 49-LCT/HĐNN8 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 27/12/1990 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE COUNCIL
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------
No. 49-LCT/HDNN8
Hanoi, December 27th, 1990.

 
ORDINANCE
ON THE QUALITY OF GOODS
In order to improve State management, guarantee and improve the quality of goods, accelerate business development, make proper use of natural resources including manpower, guarantee the safety and hygiene of the people, protect the environment and the rights and interest of consumers, expand commerce and enhance international co-operation This Ordinance makes regulations on the control of the quality of goods.
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
The State of the Socialist Republic of Vietnam shall implement a uniform system of quality control of goods, based upon the standards required by the laws of Vietnam and the international treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a party.
Article 2
Every organization and individual in undertaking any business activity within the territory of Vietnam shall comply with the provision of this Ordinance, except and in so far as provisions to the contrary are contained in international treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a party.
The State encourages and shall create favorable conditions for organizations and individuals in order to guarantee and improve the quality of goods and to protect the rights and interests of consumers.
Organizations and individuals engaged in business shall be responsible for the quality of the goods
Article 3
The Council of Ministers shall implement a uniform system based on national standards for controlling the quality of goods throughout the country.
The system of control of the quality of goods implemented by the State shall consist of the following:
1. The formulating of plans and the establishment of regulations to control the quality of goods.
2. The organization and management of the activities of State managing authorities which are responsible for the control of the quality of goods.
3. The publication of Vietnamese standards which define the application of both Vietnamese standards and international standards in relation to the quality of goods.
4. The grant and registration of licenses to certify the quality of goods, the system for ensuring that the quality complies with Vietnamese standards and recognition of the quality control testing laboratories.
5. The inspection by the State of the quality of goods and the dealing with breaches of the law which relate to the quality of goods.
Article 4
It is the responsibility of the people's councils, the people's committees at all levels, and all other State authorities and social organizations, to control, supervise and create favorable conditions for the improvement of the quality of goods.
Every organization or individual shall be entitled to complain about and report any breaches of the law on the quality of goods and to recommend measures relating to the proper management of the quality of goods to the people's councils, the people's committees at all levels, the State authority controlling the quality of goods or any other competent body. These bodies shall, in accordance with their respective levels of competence and and resolve the complaints and study the recommendation received, in accordance with the law.
Article 5
The production and sale of any imitation goods or goods which are falsely alleged to be of a certain quality is strictly prohibited.
Chapter II
AUTHORITIES CONTROLLING THE QUALITY OF GOODS
Article 6
The management bodies responsible for controlling the quality of goods include the State management bodies, branches and basic units.
Article 7
The authorities controlling the quality of goods shall consist of the following:
1. The General Department of Standards Weights Measures and Quality under the State Committee for Science.
2. Regional Centers of Standards Weights Measures and
3. Offices of Standards Weights Measures and Quality of provinces, cities under central authority and equivalent levels.
In certain areas of production, the Chairman of the Council of Ministers shall assign to other authorities under the Council of Ministers the exercise of State control over the quality of goods.
Article 8
The State authority controlling the quality of goods, shall in order to meet the standards required for the quality control of goods, establish and guide branches and local units.
Article 9
The State authority controlling the quality of goods shall be responsible for the following:
1. The development and submission to authorized State authorities for their consideration and approval of projects and plans required to achieve uniform application of standards in relation to goods; undertaking to draft the law on the standards of quality of goods; publish, within its competence, regulations on the standards of quality of goods; organize projects and plans for and supervise the implementation of the regulations on the standards of quality of goods.
2. Organize and prepare the manner and form in which Vietnam's standards are to be documented, participate in the formulation of international standards and where appropriate, recommend that standards be adopted.
3. Register and issue licenses certifying the quality of goods.
4. Certify the quality of goods, the systems which will ensure that the quality of goods produced meets Vietnamese standards and laboratories testing quality control.
5. Control the quality of exported and imported goods.
6. Exercise the function of State inspection of the quality of goods and within the limits of its authority, deal with breaches of the laws on quality.
7. The provision of organizational and professional guidance to the branches and units of the quality control authorities.
8. The carrying out of scientific and technical research into the standardization of the quality of goods.
9. The dissemination of information on the standard and quality of goods required.
10. The provision of training courses and refresher courses on the standards of quality of goods.
11. The establishment of international co-operation and agreements in relation to the standards of quality of goods.
The Council of Ministers shall determine if and to whom the duties and powers of the State authorities responsible for the quality of goods shall be delegated.
Chapter III
PROCLAMATION AND APPLICATION OF STANDARDS
Article 10
The standards shall be in the form of documents which contain the various specifications, standards,
Article 11
Vietnamese standards are State standards based on successful research into the application of scientific and technical achievements, international standards, general experience and the social and economic conditions of Vietnam.
Vietnamese standard shall be proclaimed by the Chairman of the State Committee for Science on the recommendation of the Director General of the General Department of Standards Weights Measures and The Chairman of the Council of Ministers may, on the recommendation of the Chairman of the State Committee for Science, delegate to the head of a different authority under the Council of Ministers the power to proclaim standards in relation to certain types of goods.
Article 12
The application of some Vietnamese standards shall be compulsory and the application of others shall be voluntary.
Any State authority or business organization which or individual who is duly authorized may declare that the Vietnamese standards which are otherwise voluntarily applied be compulsorily applied within its or his local units.
Article 13
Organizations which and individuals who are engaged in business shall apply the compulsory Vietnamese standards.
The application of voluntary Vietnamese standards is encouraged by the State.
Article 14
Organizations and individuals engaged in business shall in accordance with the laws, declare the standard of quality of their goods and remain wholly responsible for ensuring compliance with these standards.
Each branch and locality may declare its own branch or local standards which shall be applied to the various establishments within its branch or locality.
The standards referred to in this article shall not be contrary to any of the compulsory Vietnamese standards and shall be prescribed in accordance with the instructions of the General Department of Standards Weights Measures and Quality .
Article 15
Organizations which, and individuals who, produce goods may register the quality of those goods at the State quality control authority.
Based upon the requirements of quality control at the time, the State Committee for Science shall periodically determine a list of goods required to be registered in terms of quality control. All organizations which and individuals who produce those particular goods listed shall then register the quality of them accordingly.
All organizations and individuals shall be wholly responsible for the quality of their goods which have been registered.
Chapter IV
CERTIFICATE OF COMPATIBILITY WITH VIETNAMESE STANDARDS
Article 16
Organizations which, and individuals who, produce goods which are subject to compulsory Vietnamese standards shall apply for certificates of compatibility with those standards.
Organizations which, and individuals who, produce goods in respect of which compliance with the Vietnamese standards is voluntary may also request a certificate of compatibility with those standards.
Article 17
Organizations which, and individuals who, are engaged in business and have a system to guarantee the quality of their goods shall have the right to request a certificate of compatibility with the Vietnamese standards for their system.
Article 18
Organizations which, who, have established their own laboratories to test the quality of goods may request a certificate of Recognized Testing Laboratory.
The State Committee for Science shall proclaim the standards required for a Recognized Testing Laboratory.
Article 19
The General Department of Standards Weights Measures and Quality is the authority authorized to certify and issue certificates of Compatibility with Vietnamese Standards in respect of goods referred to in article 16; to certify and issue certificates in respect of the system of ensuring the quality of goods as referred to in article 17; and to certify and issue certificates of Recognized Testing Laboratory, as referred to in article 18 of this Ordinance.
Where an organization or individual breaches the regulations which govern the certificates, the General Department of Standards Weights Measures and Quality may cancel any certificate previously issued to that organization or individual and withdraw its right to use the stamp of Compatibility with Vietnamese Standards.
Article 20
The following behavior is prohibited:
1. The production and sale of goods which are subject to the compulsory application of Vietnamese standards without any certificate and stamp of Compatibility with Vietnamese Standards.
2. The marking of goods with the stamp of Compatibility with Vietnamese Standards before the appropriate certificates and stamps have been
3. The offering for sale and advertising of goods with claims that they comply with Vietnamese standards, are produced under a system which ensures the quality of goods or that they have been tested by a Recognized Testing Laboratory, before the appropriate certificates have been issued
Chapter V
RESPONSIBILITIES OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS ENGAGED IN BUSINESS AND THE RIGHTS OF CONSUMERS IN RELATION TO THE QUALITY OF GOODS
Article 21
Organizations which, and individuals who, produce goods shall control product quality in order that the goods produced or sold are of the quality registered or otherwise published; provide true and correct information in relation to the quality of goods; ensure that labels on the goods clearly state the contents and the uses of the products; and assume full responsibility for the quality of the goods produced.
Article 22
All organizations
Article 23
Organizations and individuals engaged in business shall publish use by dates and conditions of use and provide guarantees in respect of each specific type of good sold.
Article 24
Organizations and individuals engaged in business shall pay registration fees for product quality testing; for certification of a system which ensures that quality complies with Vietnamese standards and for certification of a Recognized Testing Laboratory
The Council of Ministers shall determine the amount of fees referred to in this article.
Article 25
When purchasing goods, consumers have the right to be fully informed in their selection of goods, and to demand that a guarantee be provided; they shall also be entitled to claim compensation from the particular organization or individual engaged in business in the event that they suffer damage caused by faulty goods.
Chapter VI
QUALITY CONTROL OF EXPORTED AND IMPORTED GOODS
Article 26
The State Committee for Science shall periodically, in accordance with the need for quality control at the time, compile a list of exported and imported goods which shall be subject to quality control by the State.
Organizations which, and individuals who, are engaged in the export or import of goods contained in the above list shall register those goods for product quality control either by a State authority controlling the quality of goods or other authorized body.
The State quality control authority or authorized body shall control the quality of goods in accordance with the regulations made by the Council of Ministers.
Article 27
The export or import of any of the goods contained in the list referred to in article 22 of this Ordinance without quality control and certificates having been issued by the State quality control authority or authorized body is strictly prohibited.
Goods which are certified as complying with Vietnamese standards as referred to in article 16 of this Ordinance may be exempted from further quality control by the State when being exported.
Chapter VII
STATE INSPECTION OF THE QUALITY OF GOODS
Article 28
The State quality control authority shall be responsible for the inspection of the quality of goods.
The organization of and activities in relation to the inspection of the quality of goods shall be determined by the Chairman of the Council of Ministers.
Article 29
The State inspection of the quality of goods shall include examination of the compliance by an enterprise or individual with the laws regarding the quality of goods and the making of any recommendations in relation to measures to be taken to prevent, overcome or stop breaches of those laws.
The State inspection of the quality of goods shall be conducted by State inspection units or officers of product quality control.
Article 30
During the State inspection of the quality of goods, the head of each State quality control inspection unit or officer shall have the powers and duties
1. Request that the organizations or individuals concerned provide all documents and explanations necessary for the inspection and to carry out technical control measures at the premises.
2. Collect samples of the goods for the purposes of testing in accordance with the regulations.
3. Request that the General Department of Standards Weights Measures and Quality withdraw any certificate of Compatibility with Vietnamese Standards or Recognized Testing Laboratory, in the event that breaches of regulations relating to the certificate concerned are discovered.
4. Suspend all business activities and recommend to the head of the State quality control authority measures to be taken in the event that those activities are likely to result in serious consequences in terms of safety, hygiene, the environment and the economy.
5. Give verbal warnings and impose fines and penalties in accordance with the scope of their authority and recommend to the State authority other measures to be taken and forms of penalty to be imposed.
6. Transfer to criminal investigation authorities all information in relation to any breaches of the laws in the event that any evidence of criminal conduct is discovered.
The heads of the State quality control inspection units and officers shall be responsible for ensuring that all opinions formed and steps taken during an inspection are in accordance with the law.
Article 31
The State quality control body shall carry out an inspection to provide a basis upon which disputes, complaints and allegations in relations to the quality of goods may be considered and resolved.
The opinions formed in relation to the quality of goods by either the General Director of the General Department of Standards Weights Measures and Quality or by the head of the office authorized by the Chairman of the Council of Ministers in respect of State quality control shall be deemed to be of greatest legal significance.
Article 32
Organizations or individuals engaged in business may submit official complaints in relation to any conclusion drawn or the manner in which an inspection was carried out in relation to the quality of goods on the premises, to the authority which conducted the inspection or alternatively, to the direct superior State quality control authority.
Any decisions made by the direct superior State quality control authority in relation to complaints made shall be binding.
Chapter VIII
REWARDS AND PENALTIES
Article 33
Organizations which, and individuals who, maintain good records in relation to compliance with the regulations relating to the quality of goods or discover breaches of those laws shall be rewarded in accordance with the regulations of the State.
Article 34
Organizations which, and individuals who, do not comply with compulsory Vietnamese standards; do not register the quality of their goods in accordance with the law; do not give a guarantee of the quality of their goods in accordance with the standards registered or published; breach any regulations concerning their compliance with Vietnamese standards; forge the certificates or stamps of Compatibility with Vietnamese Standards; abuse any of their powers or duties; act in a manner contrary to, or obstruct the implementation of the regulations and laws relating to the quality of goods or breach any other regulation of the State shall, depending on the seriousness of the breach, be subject to administrative penalty, or investigated for criminal liability accordance with the law.
Chapter IX
FINAL PROVISIONS
Article 35
All previous provisions which are inconsistent with this Ordinance are hereby repealed.
Article 36
This Ordinance shall be of full force and effect as of 1 July 1991.
 

 
FOR THE STATE COUNCIL OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM PRESIDENT
Vo Chi Cong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!