Nghị định 74/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 74/CP NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 1997 SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/CP NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1993 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để phù hợp với tình hình thực tế và tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 100/CP ngày 18 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi như sau:

"Điều 3: Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, không áp dụng đối với bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định số 299/HĐBT ngày 15 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 43/CP ngày 22 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ".

2. Điều 4 được sửa đổi như sau:

"Điều 4: Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm đồng thời bảo hộ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Nhà nước khuyến khích mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm; nghiêm cấm các doanh nghiệp bảo hiểm thông qua các tổ chức, cá nhân ép buộc mua bảo hiểm dưới mọi hình thức làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người được bảo hiểm.

Bộ Tài chính quy định nguyên tắc hợp tác trong khai thác bảo hiểm để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường".

3. Điều 6 được sửa đổi như sau:

"Điều 6: Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp khác.

Trong trường hợp tái bảo hiểm cho các tổ chức bảo hiểm ở ngoài nước; doanh nghiệp bảo hiểm phải tái bảo hiểm một phần trách nhiệm theo hợp đồng tái bảo hiểm đó cho Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trên cơ sở bảo đảm lợi ích bình đẳng của hai bên và khả năng của Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính".

4. Điều 7 được bổ sung một đoạn vào cuối điều như sau: "Chính phủ quy định loại nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc".

5. Điều 10 được sửa đổi như sau:

"Điều 10:

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn đảm bảo:

1. Vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại Điều 22 Nghị định này;

2. Các yêu cầu về tài chính theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính để thực hiện các cam kết với người được bảo hiểm".

6. Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi như sau:

"1. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép đầu tư vốn, tài sản vào các loại hình kinh doanh và dưới nhiều hình thức đầu tư khác nhau, đảm bảo an toàn và có hiệu quả, song phải đáp ứng yêu cầu thanh toán thường xuyên phát sinh trong quá trình chi trả bồi thường hoặc tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm".

7. Điều 14 được bổ sung điểm 6 như sau:

"6. Thay đổi người điều hành";

8. Bổ sung Điều 18a như sau:

"Điều 18a:

Đối với nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ quy tắc, điều khoản, biểu phí hoặc khung mức phí bảo hiểm, do Bộ Tài chính ban hành.

Đối với nghiệp vụ bảo hiểm liên quan tới con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trình và được Bộ Tài chính phê chuẩn quy tắc, điều khoản bảo hiểm; đăng ký với Bộ Tài chính biểu phí bảo hiểm trước khi áp dụng.

Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm khác, doanh nghiệp bảo hiểm phải báo cáo với Bộ Tài chính quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm trước khi áp dụng".

9. Điều 19 được sửa đổi như sau:

"Điều 19:

Hoạt động đại lý bảo hiểm phải trên cơ sở hợp đồng đại lý ký kết với doanh nghiệp bảo hiểm.

1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

b) Có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên;

c) Đã qua khoá đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hay cơ quan có thẩm quyền tổ chức;

d) Đã ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Cá nhân không được phép hoạt động đại lý bảo hiểm:

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án.

b) Là cán bộ, công nhân viên của chính doanh nghiệp bảo hiểm hay của đơn vị tham gia bảo hiểm hay người được bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chỉ định đại lý để tiến hành loại nghiệp vụ bảo hiểm được phép kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về hoạt động của đại lý.

Nếu không có thoả thuận riêng với doanh nghiệp bảo hiểm đã nhận làm đại lý, đại lý bảo hiểm không được nhận làm đại lý cho một doanh nghiệp bảo hiểm khác.

Việc chi trả hoa hồng bảo hiểm cho đại lý phải theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Nghiêm cấm các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả hoa hồng cho người tham gia bảo hiểm hay người được bảo hiểm.

Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động đại lý bảo hiểm".

10. Điều 34 được sửa đổi, như sau:

"Điều 34:

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm vi phạm các quy định trong Giấy chứng nhận hoặc vi phạm các quy định trong Nghị định 100/CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 100/CP, ảnh hướng đến quyền lợi của người được bảo hiểm, tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý xử phạt vi phạm hành chính; bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Trường hợp các vi phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người được bảo hiểm, ngoài việc xử lý theo khoản 1, Điều này, Bộ Tài chính có thể áp dụng các biện pháp sau:

a) Buộc tăng tài sản có;

b) Hạn chế phạm vi và lĩnh vực hoạt động.

c) Yên cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phong toả tài sản;

d) Yêu cầu tổ chức bảo hiểm thay đổi người điều hành, thành viên Hội đồng quản trị".

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Điều 4.- Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

thuộc tính Nghị định 74/CP

Nghị định 74/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:74/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:14/06/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 74/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------
No. 74/CP
Hanoi, June 14, 1997
 
DECREE
AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF DECREE No. 100-CP OF DECEMBER 18, 1993 OF THE GOVERNMENT ON INSURANCE BUSINESS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
To adapt to the actual situation and enhance State management over insurance business activities;
At the proposal of the Ministry of Finance,
DECREES:
Article 1.- To amend and supplement a number of articles in Decree No. 100-CP of December 18, 1993 of the Government on insurance business as follows:
1. Article 3 is amended as follows:
"Article 3.-This Decree shall apply to insurance enterprises, insurance brokerage organizations and insurance agents, but not to the medical insurance system which was issued together with Decree No. 299-HDBT of August 15, 1992 of the Council of Ministers (now the Government) and the social insurance system issued together with Decree No. 43-CP of June 22, 1993 of the Government".
2. Article 4 is amended as follows:
"Article 4.- The State protects the legitimate rights and interests of the insured as well as the lawful interests of insurance enterprises.
The State encourages the expansion and development of insurance business activities; strictly forbids insurance enterprises to force, through any organizations and individuals, the purchase of insurance in any forms, which thus affects the legitimate interests of the insured.
The Ministry of Finance shall lay down principles of cooperation in the insurance service in order to ensure a healthy development of the market".
3. Article 6 is amended as follows:
"Article 6.- An insurance enterprise may reinsure at other enterprises.
In case of reinsurance at foreign insurance organizations, the insurance enterprise shall have to reinsure part of its liabilities under such reinsurance contract at the Vietnam National Reinsurance Company on the basis of ensuring the equity of interests of both parties and the capability of the Vietnam National Reinsurance Company according to specific guidances of the Ministry of Finance".
4. The following paragraph is added to the end of Article 7:
"The Government shall stipulate the different types of compulsory insurance".
5. Article 10 is amended as follows:
"Article 10.- In the course of implementation, the insurance enterprise must constantly ensure:
1. That its statutory capital is not lower than the prescribed capital specified in Article 22 of this Decree (Decree No. 100-CP of December 18, 1993 of the Government);
2. The financial requirements shall comply with the concrete guidances of the Ministry of Finance so as to fulfill its commitments to the insured".
6. Clause 1, Article 12 is amended as follows:
"1. An insurance enterprise shall be allowed to invest its capital and assets in various businesses in different investment forms and ensure the safety and efficiency of the investment, but it must meet regular payment requirements arising in the process of paying compensation or insurances to the insured".
7. The following point 6 is added to Article 14:
"6. Replacement of the manager";
8. The following is added to Article 18:
"Article 18a.- For the compulsory insurance, an insurance enterprise shall have to abide by all the rules, terms and premium index or bracket issued by the Ministry of Finance.
For the insurance related to human beings, an insurance enterprise shall have to submit to the Ministry of Finance for approval the insurance rules and terms, and register the insurance premium index with the Ministry of Finance before the application thereof.
For other types of insurance, an insurance enterprise shall have to report their rules, terms and insurance premium index to the Ministry of Finance before the application thereof".
9. Article 19 is amended as follows:
"Article 19.-Activities of an insurance agent must be based on an agent contract signed with an insurance enterprise.
1. An individual who wishes to undertake insurance agent activities must fill all the following conditions:
a/ Being a Vietnamese citizen who has full capacity for civil acts and is legally residing in Vietnam;
b/ Possessing a certificate of general or higher education .
c/ Having completed a training course on insurance agency organized by the insurance enterprise or a competent agency;
d/ Having signed an agent contract with the insurance enterprise.
2. The following individuals shall not be allowed to undertake insurance agent activities:
a/ Under examination for penal liability or serving a court sentence.
b/ Being an official or employee or worker of such insurance enterprise or the unit buying insurance or the insured.
3. The insurance enterprise shall be entitled to appoint agents to conduct unprohibited insurance business activities and shall take responsibility for their agents operations.
Unless provided for in a separate agreement with the insurance enterprise, an insurance agent shall not be allowed to act concurrently as an insurance agent for another insurance enterprise.
The payment of commissions for insurance agents shall have to comply with the regulations of the Ministry of Finance. Insurance enterprises are strictly forbidden to pay commissions to insurance buyers or the insured.
The Ministry of Finance shall issue a regulation on the operation of insurance agents".
10. Article 34 is amended as follows:
"Article 34.-
1. Insurance enterprises, insurance brokerage organizations and insurance agents that violate the provisions in their certificates or the provisions in Decree No. 100-CP and the Decree amending and supplementing a number of articles of Decree No. 100-CP, thereby affecting the interests of the insured, shall, depending on the seriousness of the violation, be subject to administrative sanctions; pay compensation for damage or be examined for penal liability.
2. For violations that seriously affect the interests of the insured, apart from sanctions provided for in Clause 1 this Article, the Ministry of Finance may apply the following measures:
a/ Compelling the offender to increase its assets;
b/ Restricting the offenders scope and area of operation;
c/ Requesting a competent State agency to block the offenders assets;
d/ Requesting the insurance organization to replace its manager and/or member(s) of the Managing Board".
Article 2.- This Decree takes effect 15 days after its signing. The earlier provisions which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 3.- The Minister of Finance shall have to guide the implementation of this Decree.
Article 4.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 74/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi