Nghị định 68/CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 68/CP NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 1995 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 32/CP ngày 22/5/1995 của Chính phủ về việc chuyển Cục Hàng không dân dụng Việt Nam trực thuộc Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Cục Hàng không dân dụng Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước ngành Hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước.

 

Điều 2.- Cục Hàng không dân dụng Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995, Điều 21 Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành Hàng không dân dụng, các quy định của Chính phủ về quản lý ngành Hàng không dân dụng và tổ chức thực hiện các vấn đề nói trên.

2. Trình Chính phủ việc thiết lập và cho phép khai thác các đường hàng không, khu vực cấm hoặc hạn chế bay, việc tham gia, ký kết các điều ước quốc tế về hàng không; ký kết các văn bản hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế về hàng không dân dụng theo quy định của Chính phủ.

3. Ban hành các quy trình, quy phạm kỹ thuật nghiệp vụ, an toàn về hàng không dân dụng, tham gia xây dựng các chế độ về thuế, phí và lệ phí đối với các hoạt động hàng không dân dụng.

4. Tổ chức và quản lý việc khai thác đường hàng không dân dụng, vùng thông báo bay và quản lý bay, quy hoạch và quản lý hệ thống kỹ thuật thông tin phục vụ hàng không dân dụng. Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý vùng trời, bảo vệ an ninh quốc gia.

5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan và chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay đặc biệt, các Cảng hàng không, sân bay dân dụng, sân bay dùng chung với quốc phòng. Tổ chức phối hợp với các ngành và địa phương liên quan trong việc tìm kiếm cứu nguy và điều tra tai nạn hàng không dân dụng.

6. Trình Thủ tướng Chính phủ việc thành lập, giải thể các doanh nghiệp vận chuyển hàng không, các dự án hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hàng không dân dụng, việc thành lập và khai thác cảng hàng không, sân bay.

Quản lý vận chuyển hàng không đối với các doanh nghiệp vận chuyển hàng không dân dụng trong nước theo pháp luật và các quy định của Chính phủ; quản lý các hoạt động của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

7. Quản lý việc đăng ký tầu bay dân dụng; phối hợp với Bộ Thương mại quản lý việc nhập khẩu, xuất khẩu tầu bay, trang bị, thiết bị, vật tư phục vụ hàng không dân dụng; quản lý, giám sát việc sửa chữa, bảo dưỡng tầu bay, động cơ tầu bay, việc sản xuất trang bị, thiết bị của tầu bay và các trang bị, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động hàng không dân dụng.

8. Cấp, đình chỉ, gia hạn, sửa đổi, thu hồi các chứng chỉ, bằng, giấy phép liên quan tới hoạt động hàng không dân dụng theo quy định của Chính phủ.

9. Quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực hàng không dân dụng; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hàng không dân dụng; phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong việc bảo vệ môi trường trong các hoạt động hàng không dân dụng.

10. Quản lý công tác tổ chức, viên chức, đào tạo, tuyển chọn và phát triển nhân lực của ngành Hàng không dân dụng; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác đào tạo cán bộ cho ngành Hàng không dân dụng.

11. Quản lý tài sản, đất đai do Nhà nước giao.

12. Quản lý đầu tư và xây dựng các công trình hàng không dân dụng theo phân cấp quản lý của Chính phủ.

13. Tổ chức kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong hoạt động hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3.- Cục Hàng không dân dụng Việt Nam do Cục trưởng phụ trách, giúp việc Cục trưởng có các Phó cục trưởng. Cục trưởng, các Phó cục trưởng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chính phủ về thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành Hàng không, các Phó cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về công việc được phân công.

 

Điều 4.- Cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam gồm: 1. Tổ chức giúp Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

- Ban Kế hoạch và Đầu tư.

- Ban Tài chính.

- Ban Tổ chức cán bộ - Lao động.

- Ban Khoa học công nghệ.

- Ban An ninh.

- Ban An toàn.

- Ban Không tải và Không vận.

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Pháp chế.

2. Các Cảng vụ Hàng không:

Căn cứ Điều 27 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam trình Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ Hàng không và quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước tại Cảng Hàng không.

3. Đơn vị sự nghiệp:

- Tạp chí Hàng không.

- Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam (sự nghiệp có thu).

Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các tổ chức nói tại điểm 1 và điểm 3 trên đây.

 

Điều 5.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 242-HĐBT ngày 30/6/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thành lập Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Quyết định số 36/TTg ngày 6/2/1993 của Thủ tướng Chính phủ về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

 

Điều 6.- Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

thuộc tính Nghị định 68/CP

Nghị định 68/CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:68/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:25/10/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 68/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 68-CP
Hanoi, October 25, 1995
 
DECREE
ON THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE VIETNAM CIVIL AVIATION DEPARTMENT
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Vietnam Civil Aviation of December 26, 1991; the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Vietnam Civil Aviation of April 20, 1995;
Pursuant to Decree No.15-CP of March 2nd, 1993 of the Government on the tasks, powers and State management responsibilities of the Ministries and ministerial-level Agencies; Decree No.32-CP of May 22, 1995 of the Government placing the Vietnam Civil Aviation Department directly under the management of the Government;
At the proposals of the Director of the Vietnam Civil Aviation Department and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1.- The Vietnam Civil Aviation Department is an agency attached to the Government, having the function of State management over the civil aviation service in the whole country.
Article 2.- The Vietnam Civil Aviation Department shall have to carry out the State management tasks provided for in the Law on Vietnam Civil Aviation of December 26, 1991, the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Vietnam Civil Aviation of April 20, 1995, Article 21 of Decree No.15-CP of March 2nd, 1993 of the Government, and the following concrete tasks and powers:
1. Submitting to the Government draft laws, ordinances, strategies, programs, plans and policies on the development of the Civil Aviation Service, the Government's regulations on the management of the Civil Aviation Service and organizing the implementation of the above-said matters.
2. Proposing to the Government the establishment and operation of air routes, zones banned or restricted to flights, the accession to and signing of international treaties on aviation; signing civil aviation cooperation documents with other countries and international organizations in accordance with the Government's stipulations.
3. Issuing procedures and rules on technical and professional processes and civil aviation safety, taking part in elaborating the systems of taxes, charges and fees with regard to civil aviation activities.
4. Organizing and managing the operation of civil aviation routes, flight information and flight control regions; planning and managing the system of information technology in service of civil aviation. Collaborating with the concerned agencies in managing the national air space and safeguarding the national security.
5. Presiding over and collaborating with the Ministry of National Defense, the Ministry of the Interior, the concerned State management agencies and the local administration in ensuring the security and safety of aviation services, special flights and exclusive flights, airports, civil airfields, and airfields used for both civil and defense purposes. Collaborating with the concerned branches and localities in search and rescue activities and the investigation of civil aviation accidents.
6. Submitting to the Prime Minister proposals for the establishment, dissolution of air transport businesses, foreign-invested joint projects in the field of civil aviation, the establishment and operations of airports and airfields.
Managing the air transport services provided by domestic air transport businesses in accordance with laws and the Government's stipulations; managing the activities of foreign airlines operating on Vietnamese territory in accordance with Vietnam's laws and international practices.
7. Managing the registration of civil aircraft; collaborating with the Ministry of Trade in managing the import and export of aircraft, equipment and materials in service of civil aviation; managing and supervising the repair and maintenance of aircraft, aircraft engines, the manufacture of equipment for aircraft and specialized equipment in service of the civil aviation activity.
8. Issuing, suspending, extending, revising and withdrawing certificates, licenses and permits relating to the civil aviation activity in accordance with the Government's stipulations.
9. Managing scientific and technological activities in the field of civil aviation; organizing he research and application of scientific and technological advances in the field of civil aviation; collaborating with the Ministry of Science, Technology and Environment in protecting the environment in civil aviation activity.
10. Managing the organization and personnel work, the training, selection and development of the man-power of the cvil aviation service; collaborating with the Ministry of Education and Training in training personnel for the civil aviation service.
11. Managing the properties and land allocated by the State.
12. Managing civil aviation investment and construction projects in line with the managerial mandate of the Government.
13. Organizing the examination, inspection and settlement of complaints and denunciations and handling violations in civil aviation activity in accordance with law.
Article 3.- The Vietnam Civil Aviation Department is headed by its Director, who is assisted by Deputy Directors. The Director and Deputy Directors shall be appointed and dismissed by the Prime Minister. The Director shall be responsible to the Government for performing the specialized function of State management over the aviation service, the Deputy Directors shall be responsible to the Director for their assigned tasks.
Article 4.- The organizational structure of the Vietnam Civil Aviation Department is composed of:
1. Units to assist the Director of the Vietnam Civil Aviation Department in organizing the implementation of the State management function:
- The Planning and Investment Department.
- The Finance Department.
- The Organization, Personnel and Labor Department.
- The Science and Technology Department.
- The Security Department.
- The Safety Department.
- The Air Transport and Air Navigation Department.
- The Office.
- .The Inspectorate.
- The Judiciary Bureau
2. Airport administration:
Pursuant to Article 27 of the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Vietnam Civil Aviation, the Director of the Vietnam Civil Aviation Department shall submit to the Government a regulation on the organization, tasks and powers of the airport administration and a regulation on the collaboration among State management agencies at airports.
3. Non-business units:
- The Aviation Magazine
- The Vietnam Civil Flight Control Center (revenue-generating unit).
The Director of the Vietnam Civil Aviation Department shall define the tasks, powers and the organizational structure of the organizations mentioned in Points 1 and 3.
Article 5.- This Decree takes effect from the date of its signing for promulgation, replacing Decree No.242-HDBT of June 30, 1992 of the Council of Ministers (now the Government) on the establishment of the Civil Aviation Department of Vietnam, Decision No.36-TTg of February 6, 1993 of the Prime Minister on the Statute on the Organization and Operation of the Civil Aviation Department of Vietnam and other previous provisions which are contrary to this Decree.
Article 6.- The Director of the Vietnam Civil Aviation Department, the Ministers, the Heads of the agencies at ministerial level, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.

  
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 68/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi