Nghị định 50/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 50/CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1997 BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG,
CHỐNG LỤT, BàO CỦA ĐỊA PHƯƠNG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đề bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này.

 

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT,
BàO CỦA ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương do các tổ chức và cá nhân cư trú tại địa phương đóng góp hàng năm theo quy định của pháp luật.

Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương tiếp nhận mọi khoản tự nguyện ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương không bao gồm Quỹ ngày công lao động công ích.

 

Điều 2.- Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương chỉ được sử dụng để hỗ trợ việc tu bổ đê điều; phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

Việc sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm việc sử dụng Quỹ sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Điều 3.- Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý để sử dụng tại địa phương và được sử dụng để trợ giúp các địa phương khác khi có lụt, bão xảy ra. Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính của cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp, Quỹ được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

Tồn Quỹ cuối năm được luân chuyển sang năm sau.

 

Điều 4.- Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương là một tổ chức tài chính độc lập, chịu sự quản lý của chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm điều hành và là chủ tài khoản của Quỹ này.

 

Điều 5.- Việc lập, huy động, sử dụng và quản lý Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh về kế toán và thống kê và các quy định tại Quy chế này.

 

CHƯƠNG II
ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG,
CHỐNG LỤT, BàO

 

Điều 6.- Các đối tượng sau đây có trách nhiệm đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão:

1. Công dân Việt Nam: Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi; Nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi.

2. Mọi tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng tại địa phương.

 

Điều 7.- Các đối tượng sau đây được miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão.

1. Được miễn đóng góp:

a. Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

b. Cha, mẹ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ.

c. Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí.

d. Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và Dạy nghề.

đ. Người bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.

e. Các thành viên hộ gia đình nghèo đang hưởng trợ cấp của Quỹ xoá đói giảm nghèo; hộ gia đình ở vùng cao, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế mới thuộc diện miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

g. Các doanh nghiệp công ích và các hợp tác xã nông nghiệp.

2. Được tạm hoãn đóng góp:

a. Các thành viên hộ gia đình nông thôn ở vùng bị thiên tai, mất mùa nếu được miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

b. Các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế được miễn, giảm thuế doanh thu.

 

Điều 8.- Thẩm quyền quyết định miễn, tạm hoãn và thời hạn được miễn, tạm hoãn.

1. Thẩm quyền quyết định miễn, tạm hoãn:

a. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền quyết định miễn, tạm hoãn đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế này.

b. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định miễn, tạm hoãn đối với các đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Quy chế này.

2. Thời hạn được miễn, tạm hoãn:

Việc xét miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ. Trường hợp đối tượng đã đóng góp tiền nộp vào Quỹ, nay được xét tạm hoãn thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền đóng góp của năm sau.

 

Điều 9.- Mức tiền đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương hàng năm được quy định như sau:

1. Công dân trong độ tuổi quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này mỗi năm nộp số tiền tính theo giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại thời điểm thu: 01 kg thóc (một kilôgam thóc) đối với thành viên hộ nông nghiệp; 02 kg thóc (hai kilôgam thóc) đối với các đối tượng khác.

2. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng tại địa phương mỗi năm nộp hai phần vạn trên tổng số vốn sản xuất kinh doanh nhưng không quá năm triệu đồng và được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông.

 

CHƯƠNG III
THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG,
CHỐNG LỤT, BàO

 

Điều 10.- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương cho các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở mức đóng góp một năm cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Quy chế này.

Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thu Quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy chế này và phân bổ chỉ tiêu thu cho các tổ chức ở xã, phường, thị trấn.

Tiền Quỹ thu được và mọi khoản tự nguyện ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nộp vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước ở địa phương.

 

Điều 11.- Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương được phân bổ như sau:

1. 60% nộp vào Quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. 40% nộp vào Quỹ phòng, chống lụt, bão quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

3. Trích từ 3% đến 5% trên tổng số thu trả thù lao cho những người trực tiếp đi thu ở xã, phường, thị trấn.

 

Điều 12.- Việc thu tiền phải có phiếu thu theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính phát hành. Phiếu thu được lập thành hai bản; một bản làm chứng từ quyết toán với cơ quan Tài chính cấp huyện, một bản thay biên lai giao cho người nộp tiền.

 

Điều 13.- Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trực tiếp quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ.

 

Điều 14.- Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương được thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão và được sử dụng cho những việc sau đây:

- Tập huấn cho các đối tượng tham gia hộ đê.

- Diễn tập các phương án phòng, chống lụt, bão.

- Hỗ trợ xử lý sự cố đê điều (cho tất cả các cấp đê hiện có).

- Tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa bão.

- Hỗ trợ tu sửa trường học, bệnh viện, trạm xá và các công trình công cộng khác ở địa phương để khắc phục hậu quả do bão, lụt gây ra.

- Mua sắm trang thiết bị cần thiết cho việc cứu hộ, cứu trợ người bị nạn do lụt, bão gây ra.

 

Điều 15.- Chủ tịch Uỷ ban tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức hỗ trợ để khắc phục hậu quả; quyết định điều động Quỹ phòng, chống lụt, bão từ huyện này sang huyện khác và trích quỹ hỗ trợ cho địa phương khác để khắc phục hậu quả lụt, bão.

 

Điều 16.- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp ở địa phương phải báo cáo kết quả thu và lập dự toán chi trong năm trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp xét duyệt vào cuối quý I hàng năm.

Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm báo cáo quyết toán thu chi Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương mình với Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vào cuối năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương với Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

 

CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 17.- Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, quản lý và đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước.

Cá nhân không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương thì phải truy nộp theo quy định của pháp luật.

Tổ chức không nộp đủ nghĩa vụ đóng góp quỹ theo quy định thì cơ quan thu quỹ đề nghị với cơ quan Ngân hàng cắt chuyển kinh phí từ tài khoản của Tổ chức đó vào tài khoản Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương.

Điều 18.- Người được giao nhiệm vụ thu, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương mà vi phạm các quy định của Nghị định này thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 50/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 50/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 10/05/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------
No. 50-CP
Hanoi, May 10, 1997

 
DECREE
ISSUING THE REGULATION ON THE SETTING UP AND OPERATION OF THE LOCAL FUND FOR FLOOD AND STORM PREVENTION AND FIGHT
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance on the Prevention and Fight against Floods and Storms of March 8, 1993;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development,
DECREES:
Article 1.- To issue together with this Decree the Regulation on the setting up and operation of the local fund for flood and storm prevention and fight.
Article 2.- This Decree takes effect 15 days after its signing. All the earlier provisions which are contrary to this Decree are now annulled.
The Minister of Agriculture and Rural Development, the Minister of Finance, the Central Steering Committee for Flood and Storm Prevention and Fight shall have to coordinate with the concerned Ministries and branches in guiding and supervising the implementation of the Regulation issued together with this Decree.
Article 3.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
REGULATION
ON THE SETTING UP AND OPERATION OF THE LOCAL FUND FOR FLOOD AND STORM PREVENTION AND FIGHT
(Issued together with Decree No. 50-CP of May 10, 1887 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The local fund for flood and storm prevention and fight shall be contributed annually by the local organizations and individuals in accordance with the provisions of law.
The local fund for flood and storm prevention and fight shall be open to all voluntary contributions from organizations and individuals inside and outside the country.
The local fund for flood and storm prevention and fight shall not include the public labor fund.
Article 2.- The local fund for flood and storm prevention and fight shall be used only in support of dike consolidation; to prevent and fight against floods and storms and overcome their consequences.
The local fund for flood and storm prevention and fight must be used for the right purpose and according to the regime prescribed by law.
It is strictly forbidden to use the fund for wrong purposes.
Article 3.- The local fund for flood and storm prevention and fight shall be managed by the Peoples Committee of the province or city directly under the Central Government for use in the locality and to support other localities affected by floods and storms. The fund shall be placed under State financial management by the immediate higher financial agency and be allowed to open their own accounts at the State Treasury.
The remainder of the fund at the end of the year shall be carried forward to the following year.
Article 4.- The local fund for flood and storm prevention and fight is an independent financial organization, managed by the administration of a province or city directly under the Central Government and operates on a non-profit basis. The President of the Peoples Committee of the province or city directly under the Central Government is responsible for running the Fund and is its account holder.
Article 5.- The setting up, raising, use and management of the local fund for flood and storm prevention and fight shall comply with the Ordinance on Accounting and Statistics and the provisions of this Regulation.
Chapter II
OBJECTS AND LEVELS OF CONTRIBUTION TO THE FUND FOR FLOOD AND STORM PREVENTION AND FIGHT
Article 6.- The following objects shall have to make contributions to the fund for flood and storm prevention and fight:
1. Vietnamese citizens who are from full eighteen years to full sixty years of age for men and from full 18 years to full fifty five years of age for women.
2. All domestic and foreign economic organizations operating in the locality.
Article 7.- The following objects shall be exempted from or can postpone contributions to the fund for flood and storm prevention and fight.
1. Exemption from contributions to the fund:
a/ Disabled and diseased soldiers and the persons who are eligible for the policy applied to disabled and diseased soldiers.
b/ Parents and spouses of fallen soldiers.
c/ Persons who are performing their military duty in the armed forces and enjoying the cost-of-living allowances.
d/ Students under formal long-term training programs at universities, colleges, intermediate and vocational training schools.
e/ Persons who have lost 21 per cent or over of their working capacity.
f/ Members of poor households who are enjoying the Hunger Elimination and Poverty Alleviation Fund subsidies; households in the mountainous, island, remote and deep-lying areas and in the new economic zones, which are eligible for the agricultural land use tax exemption.
g/ Public utility enterprises and agricultural cooperatives.
2. Eligible for deferred contributions to the fund:
a/ Members of rural households living in areas stricken by natural calamities or crop failure, which are eligible for agricultural land use tax exemption.
b/ Enterprises and organizations which are eligible for turnover tax exemption or reduction.
Article 8.- Competence to decide on exemption or deferment of contributions and on the duration of the exemption and deferment
1. Competence to decide on exemption or deferment of contributions:
a/ The Presidents of the Peoples Committees of the urban and rural districts, town and provincial cities are competent to decide on the exemption or deferment of contributions for objects specified in Clause 1 and Point a, Clause 2, Article 7 of this Regulation.
b/ The Presidents of the Peoples Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government has the authority to decide on the exemption or deferment of contributions for objects specified in Point b, Clause 2, Article 7 of the Regulation.
2. Duration of exemption or deferment:
The exemption and deferment of contributions to the local fund for flood and storm prevention and fight shall be considered once a year at the time when the quotas of collection for the fund are assigned. For those objects who have already made contributions to the funds before they are considered for exemption or deferment thereof, the paid sum of money shall be deducted from the following years contributions.
Article 9.- Levels of money contribution to the local funds for flood and storm prevention and fight are stipulated as follows:
1. Citizens in the age group specified in Clause 1, Article 6 of this Regulation shall contribute annually a sum of money calculated at the price of rice set for the agricultural land use tax at the time of collection: 1 kg of rice (one kilogram of rice) for a member of agricultural households; 2 kg of rice (two kilograms of rice) for other objects.
2. Enterprises of all economic sectors operating in the localities shall contribute annually 0.02 per cent of their total production and/or business capital which shall not exceed five million dong and shall be included in the product cost or circulation fee.
Chapter III
COLLECTION, MANAGEMENT AND USE OF THE FUNDS FOR FLOOD AND STORM PREVENTION AND FIGHT
Article 10.- Before January 15 each year, the Peoples Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government shall assign the quotas of collection for the local fund for flood and storm prevention and fight to the urban and rural districts, towns and provincial cities on the basis of the level of annual contributions by the objects specified in Clause 1, Article 9 of this Regulation.
The Peoples Committees of the urban and rural districts, towns and provincial cities shall organize the collection for the funds in accordance with the provisions in Clause 2, Article 9 of this Regulation and assign the collection quotas to the organizations in the communes, wards and townships.
The collections for the fund and all voluntary contributions made by organizations and individuals inside and outside the country shall be remitted to the account(s) at the local State Treasure.
Article 11.- The local fund for flood and storm prevention and fight shall be allocated as follows:
1. 60 per cent shall be remitted to the funds for flood and storm prevention and fight in all the provinces and cities directly under the Central Government;
2. 40 per cent shall be remitted to the funds for flood and storm prevention and fight in the urban or rural districts, towns and provincial cities.
3. 3 to 5 per cent of the total collections shall be deducted to pay the fund collectors in the communes, wards and townships.
Article 12.- The collecting of monetary contributions shall be reflected in uniform receipts issued by the Ministry of Finance. Each receipt shall be made in two copies, used as a document for settlement with the district financial agency, the other as a voucher to be kept by the payer.
Article 13.- The Peoples Committees of the urban and rural districts, towns and provincial cities shall directly manage and use the fund for flood and storm prevention and fight, allocated by the Peoples Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government.
Article 14.- The local fund for flood and storm prevention and fight shall be used in accordance with the provisions in Article 29 of the Ordinance on Flood and storm prevention and fight and be used for the following:
- Training of persons who take part in the dike protection.
- Exercises of optional plans for flood and storm prevention and fight.
- Emergency support in case of dike breaks or imminents breaks (for all the categories of existing dikes).
- Dike patrol and watch in the rainy season.
- Support for the repair and maintenance of schools, hospitals, health stations and other public utilities in the localities to overcome consequences caused by floods and storms.
- Purchase of the equipment necessary for the search and rescue of flood and storm victims.
Article 15.- The Presidents of the Peoples Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government shall decide on the levels of support for overcoming consequences, on the transfer of the fund for flood and storm prevention and fight from one district to another and the deduction of the fund for overcoming consequences caused by floods and storms in other localities.
Article 16.- The local Steering Committee for Flood and Storm Prevention and Fight shall have to report on the collection results and draw up and submit the estimated expenditures to the Peoples Committee of the same level for consideration and approval at the end of the first quarter every year.
The Peoples Committees of various levels shall have to report the final accounts of the funds for flood and storm prevention and fight of their localities to the Peoples Councils of the same level and the Peoples Committees of the higher level(s) in accordance with current provisions of law.
At year-end, the Peoples Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government shall report the final accounts of the local fund for flood and storm prevention and fight to the Central Steering Committee for Flood and Storm Prevention and Fight, the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Finance.
Chapter IV
REWARD AND HANDLING OF VIOLATIONS
Article 17.- Organizations and individuals that have recorded meritorious achievements in the formation, management and raising of the local funds for flood and storm prevention and fight shall be rewarded according to the common regime of the State.
Individuals who fail to make obligatory contributions in full to the local fund for flood and storm prevention and fight shall have to pay arrears in accordance with the provisions of law.
For an organization which fails to make contributions in full to the fund as prescribed, the fund collecting agency shall request the bank to transfer the prescribed sum of money from the account of such organization into the account of the local fund for flood and storm prevention and fight.
Article 18.- Persons who are assigned the tasks of collecting, managing and using the local funds for flood and storm prevention and fight violate the provisions of this Decree, shall, depending on the nature and seriousness of the violations, be disciplined or examined for penal liability. Compensation must be paid for any material damage in accordance with the provisions of law.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!