Quyết định 858/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề xuất đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
Số: 858/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
DO TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG ĐỂ
TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016
------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 441/TĐC-KHTC ngày 23/03/2015 về Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (chi tiết tại các phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thông báo nội dung nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong danh mục theo Quyết định được ủy quyền số 425/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định hiện hành.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ XÉT GIAO
TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 858/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 
 

TT
Tên nhiệm vụ
Mục tiêu
Sản phẩm dự kiến đạt được
Dự kiến thời gian thực hiện
Phương thức tổ chức thực hiện
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
 
1.
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2015 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa
Rà soát những nội dung bất cập, bổ sung thêm những nội dung mới để tạo thuận lợi trong thực hiện của doanh nghiệp đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý chặt chẽ, thống nhất về nhãn hàng hóa
- Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 89/2006/NĐ-CP;
- Dự thảo tờ trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định.
- Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản.
2016
- Xét giao trực tiếp
- Tổ chức chủ trì: Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 
2.
Nghiên cứu xây dựng các Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) năm 2016
Xây dựng hệ thống văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam phục vụ quản lý Nhà nước về đo lường
- 07 quy trình kiểm định phương tiện đo mới (lĩnh vực y tế, điện);
- 21 quy trình kiểm định/quy trình thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 được soát xét.
2016
- Xét giao trực tiếp
- Tổ chức chủ trì: Viện Đo lường Việt Nam
NSNN cấp 50% tổng số kinh phí cần để thực hiện nhiệm vụ; 50% kinh phí còn lại của đơn vị thực hiện nhiệm vụ

 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ TUYỂN CHỌN
BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 858/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 
 

TT
Tên nhiệm vụ
Mục tiêu
Sản phẩm dự kiến đạt được
Dự kiến thời gian thực hiện
Phương thức tổ chức thực hiện
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
 
1
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hoàn thiện hệ thống chuẩn độ nhạy độ rọi (A/lx) với độ không đảm bảo do U = 1,0%
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chuẩn thang phổ độ nhạy độ rọi (A/lx) với độ không đảm bảo đo U = 1%
 
Hệ thống chuẩn thang phổ phổ độ nhạy độ rọi (A/lx) với độ không đảm bảo đo U = 1,0% dùng để hiệu chuẩn thang phổ độ nhạy độ rọi, hiệu chuẩn quang kế chuẩn, hiệu chuẩn đèn chuẩn cường độ sáng và hiệu chuẩn/kiểm định phương tiện đo độ rọi theo ĐLVN 257
2016
Tuyển chọn
NSNN cấp 70% tổng số kinh phí cần để thực hiện nhiệm vụ; 30% kinh phí còn lại của đơn vị thực hiện nhiệm vụ
2
Nghiên cứu, chế tạo các mẫu chuẩn thành phần chất bảo vệ thực vật phục vụ công tác quản lý đo lường trong vệ sinh an toàn thực phẩm
Chế tạo được các mẫu dung dịch chuẩn thành phần chất bảo vệ thực vật
- Mẫu dung dịch chuẩn thành phần chất bảo vệ thực vật cơ clo: Aldrin, Endrin, họ DDT và các dạng chuyển hóa (DDD, DDE), họ HCH (hàm lượng 1000 mg/kg);
- Mẫu dung dịch chuẩn thành phần chất bảo vệ thực vật cơ phốt pho: Diazinon, Fenitrothion, Malathion, Parathion, Chlorpyrifos (hàm lượng 1000 mg/kg);
- Qui trình chế tạo và xác định hàm lượng dung dịch chuẩn
2016
Tuyển chọn
NSNN cấp 50% tổng số kinh phí cần để thực hiện nhiệm vụ; 50% kinh phí còn lại của đơn vị thực hiện nhiệm vụ
3.
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực thể chế hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ Việt Nam hội nhập đầy đủ vào cộng đồng Kinh tế chung ASEAN
- Nâng cao năng lực thể chế Việt Nam về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; giúp các bộ, ngành thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khu vực ASEAN, Việt Nam hội nhập đầy đủ ASEAN trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động, tiếp cận thuận lợi, hiệu quả Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN;
- Cung cấp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về hệ thống, danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ASEAN; cơ chế áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành trong AEC, loại bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại khu vực.
Đề xuất các biện pháp cần thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập ASEAN
01/2016 - 02/2017
Tuyển chọn
 
4.
Nghiên cứu xây dựng, biên soạn và phát hành cuốn sách “Hỏi đáp hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng”
Nghiên cứu biên soạn và phát hành cuốn sách “Hỏi đáp hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng”
Cuốn sách “Hỏi đáp hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng”
2016
Tuyển chọn
 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi