Quyết định 669/QĐ-BKHCN 2019 đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

------------

Số: 669/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày  27  tháng  3  năm 2019

                                                                       

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia

đặt hàng để tuyển chọn thực hiện

----------------

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tỉnh Bình Định phục vụ nuôi trồng thủy sản tại địa phương và vùng phụ cận” để tuyển chọn thực hiện (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương tổ chức thông báo danh mục nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Giao Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ các đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;    

- Lưu: VT, KHTC.

           

KT. BỘ TRƯỞNG

                              THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Công Tạc

 

 

Phụ lục

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN

(Kèm theo Quyết định số: 669/QĐ-BKHCN  ngày 27  tháng  3   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức      thực hiện

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tỉnh Bình Định phục vụ nuôi trồng thủy sản tại địa phương và vùng phụ cận.

Mục tiêu tổng quát:

Ứng dụng thành công công nghệ viễn thám hỗ trợ giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tỉnh Bình Định phục vụ nuôi trồng thủy sản tại địa phương và vùng phụ cận.

Mục tiêu cụ thể:

1. Xây dựng được cơ sở khoa học để đánh giá nhanh chất lượng nước biển ven bờ trong nuôi trồng thủy sản.

2. Xây dựng được quy trình công nghệ giám sát chất lượng và đánh giá nhanh hiện trạng nước biển ven bờ trong nuôi trồng thủy sản.

3. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu và bản đồ số trực tuyến (webGIS) về chất lượng môi trường nước biển ven bờ tỉnh Bình Định từ  2005 đến nay.

 

 

 

1. Báo cáo đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước biển ven bờ của tỉnh Bình Định.

2. Báo cáo tổng hợp về cơ sở khoa học, phương pháp, kết quả đánh giá và giám sát hiện trạng ô nhiễm nước biển ven bờ tỉnh Bình Định trên các chỉ tiêu: nhiệt độ, TSS, Chlorophyl-A, COD, BOD.

3. Bộ cơ sở dữ liệu GIS và bản đồ số tỷ lệ 1:50.000 về chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Bình Định từ năm 2005 đến nay.

4. Phần mềm phân tích dữ liệu viễn thám xây dựng các sản phẩm chuyên đề.

5. Trang web trực tuyến (webGIS) lưu trữ và hiển thị bộ cơ sở dữ liệu và bản đồ số kết quả.

6. Tài liệu hướng dẫn về quy trình công nghệ, phương pháp đánh giá về chất lượng nước.

7. Quy trình ứng dụng công nghệ viễn thám để đánh giá chất lượng nước biển ven bờ.

 

8. Quy trình ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát chất lượng nước biển ven bờ.

9. Đào tạo và chuyển giao công nghệ quản lý và vận hành hệ thống webGIS; tham gia đào tạo sau đại học.

10. Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và 01 bài báo khoa học chuyên ngành.

Tuyển chọn

                                   

                                                                                                                       

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực