Quyết định 655/QĐ-UBDT 2018 Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban Dân tộc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 655/QĐ-UBDT

Quyết định 655/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:655/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành:31/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 655/-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, MỞ RỘNG, CHUYỂN ĐỔI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC

--------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4108/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu; Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, MỞ RỘNG, CHUYỂN ĐỔI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm
theo Quyết định số: 655/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mục tiêu

Xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc để giải quyết và xử lý các công việc theo các quy trình một cách khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Ủy ban, phù hợp với thực tế; tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, các Vụ, đơn vị giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; giúp Lãnh đạo Ủy ban điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của Ủy ban; đổi mới phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân; kịp thời cập nhật, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định.

2. Đối tượng thực hiện

Đối tượng thực hiện là Vụ, đơn vị thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc.

3. Phạm vi áp dụng

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tập trung vào các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; quy trình xử lý công việc và các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI (có Phụ lục chi tiết kèm theo)

1. Đánh giá thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Ủy ban Dân tộc đã được công bố năm 2012.

Thời gian thực hiện: Tháng 11, 12/2018.

2. Đào tạo, tập huấn kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, công chức các vụ, đơn vị; đào tạo cán bộ đánh giá nội bộ.

Thời gian thực hiện: Tháng 01, 02/2019.

3. Thực hiện mở rộng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tổ chức triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại vụ, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Tháng 3,4,5/2019.

4. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện thường xuyên, hàng năm theo quy định.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban

1.1. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

1.2. Nghiên cứu, lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn, đào tạo kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.

1.3. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, giúp Lãnh đạo Ủy ban tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan Ủy ban Dân tộc, gồm:

- Xây dựng Kế hoạch trình Lãnh đạo Ủy ban ký ban hành và chủ trì điều phối việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan; thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Tổ chức các lớp giới thiệu kiến thức chung, tập huấn, đào tạo kỹ năng cập nhật, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo, công chức các vụ, đơn vị;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban kết quả thực hiện; đề xuất, kiến nghị xử lý kịp thời những, tồn tại, vướng mắc (nếu có);

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin thực hiện tốt công tác truyền thông cho hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban Dân tộc.

2. Trách nhiệm của VTổ chức Cán b

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban tham mưu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo, Tgiúp việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

3. Trách nhiệm của VKế hoạch - Tài chính

Tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác triển khai xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với Vụ, đơn vị quản lý nhà nước; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí, sử dụng các nguồn kinh phí cho hoạt động này.

4. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin

Phối hợp với Văn phòng Ủy ban thực hiện tốt công tác truyền thông cho hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 900 1:2015 tại Ủy ban Dân tộc.

5. Trách nhiệm của Thủ trưởng các Vụ, đơn vị

- Xác định việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là một nội dung bắt buộc của công tác cải cách hành chính; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng tại vụ, đơn vị;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban tổ chức triển khai việc xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Kế hoạch này; bảo đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của vụ, đơn vị được áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại vụ, đơn vị; phân công cán bộ đu mối ISO giúp việc triển khai thực hiện kế hoạch tại vụ, đơn vị;

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Ủy ban về kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý trong quá trình triển khai.

6. Chế độ báo cáo

Các vụ, đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng để tổng hợp báo cáo chung của Ủy ban Dân tộc, kịp thời tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc. Nội dung và thời điểm báo cáo:

- Trong giai đoạn xây dựng, áp dụng: báo cáo định kỳ (ngày 25 của tháng cuối quý) về tình hình thực hiện và kết quả, tài liệu cụ thể khi hoàn thành các nội dung theo kế hoạch.

- Sau khi công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015: Báo cáo định kỳ (hàng quý) cùng với báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính về tình hình tổ chức duy trì thực hiện và kết quả, tài liệu cụ thể của các hoạt động trong quá trình duy trì thực hiện theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được thực hiện theo quy định tại Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Nguồn kinh phí: sử dụng kinh phí quản lý hành chính của Ủy ban Dân tộc./.

ỦY BAN DÂN TỘC

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ

XÂY DỰNG, MRỘNG, CHUYN ĐI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 655/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

1. Căn cứ thực hiện:

Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

2. Cơ quan áp dụng: Vụ, đơn vị quản lý nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc.

3. Dự toán kinh phí:

Tổng chi phí: 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn), bao gồm chi thuê tư vấn, đào tạo và chi thực hiện triển khai xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

TT

Nội dung

Giá tr(VNĐ)

Ghi chú

I

Thuê Tổ chức tư vấn, đào tạo

65.000.000

 

 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Ủy ban Dân tộc;

- Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu, đào tạo cán bộ đánh giá nội bộ;

- Hướng dẫn thực tế xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc; chuyển đổi quy trình từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

- Hướng dẫn triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ, tổ chức khắc phục, phòng ngừa các hoạt động không phù hợp;

- Hướng dẫn Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

65.000.000

 

II

Ban Chỉ đạo ISO và vụ, đơn vị quản lý nhà nước triển khai

100.000.000

 

 

- Thực hiện viết bổ sung, hiệu chỉnh và chuyển đổi hệ thống tài liệu từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015,

- Thực hiện viết quy trình mới, mở rộng theo kế hoạch;

- Tổ chức đánh giá nội bộ, tổ chức hội nghị, họp Ban Chỉ đạo ISO và chi văn phòng phẩm.

 

 

Tổng cộng

(Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng)

165.000.000

 

 

 

DỰ KIẾN NHÂN SỰ

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 655 /QĐ-UBDT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

I. Lãnh đạo Ban chỉ đạo:

- 01 Đ/c Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trưởng ban chỉ đạo;

- Chánh Văn phòng Ủy ban, Phó trưởng Ban chỉ đạo.

II. Thành viên:

- 01 Đ/c Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ;

- 01 Đ/c Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- 01 Đ/c Lãnh đạo Vụ Pháp chế;

- 01 Đ/c Phó Chánh Văn phòng, Tổ trưởng tổ giúp việc Ban Chỉ đạo;

- Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban, Thư ký Ban chỉ đạo;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ, đơn vị quản lý nhà nước (mỗi đơn vị 01 Đ/c Lãnh đạo).

 

DỰ KIẾN NHÂN SỰ

TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Ban
hành kèm theo Quyết định số: 655/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

I. Tổ trưởng Tgiúp việc:

- 01 Đ/c Phó Chánh Văn phòng, Tổ trưởng.

II. Thành viên:

- Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban;

- Trưởng phòng Hành chính -Thư ký, Văn phòng Ủy ban;

- Trưởng phòng Văn thư-Lưu trữ, Văn phòng Ủy ban;

- 01 Phó trưởng Phòng Hành chính -Thư ký, Văn phòng Ủy ban;

- 01 Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban, Thư ký Tổ giúp việc;

- 01 Chuyên viên Phòng Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Ủy ban;

- Chuyên viên các Vụ, đơn vị quản lý nhà nước (mỗi đơn vị 01 người).

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN XÂY DỰNG, MỞ RỘNG, CHUYỂN ĐỔI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quy
ết định số: 655/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015 của Ủy ban Dân tộc.

Tháng 11/2018

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Ủy ban

2

Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đào tạo.

Tháng 11/2018

Văn phòng Ủy ban

 

3

Tiến hành khảo sát, rà soát quy trình tại các Vụ, đơn vị; đánh giá thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Ủy ban Dân tộc.

Tháng 11, 12/2018

Ban Chỉ đạo, Các Vụ, đơn vị

Đơn vị tư vấn

4

Đào tạo, tập huấn kiến thức về ISO 9001:2015 cho Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, các Vụ, đơn vị; đào tạo cán bộ đánh giá nội bộ.

Tháng 01, 02/2019

Ban Chỉ đạo Đơn vị tư vấn

Các Vụ, đơn vị

5

Thực hiện soạn thảo tài liệu, quy trình ISO; chuyển đổi quy trình ISO 9001:2008 sang quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Tháng 03/2019

Các Vụ, đơn vị

Ban Chỉ đạo Đơn vị tư vấn

6

Chỉnh sửa, tổng hợp hệ thống văn bản đã xây dựng, chuyển đổi; ban hành hệ thống tài liệu; phổ biến hệ thống tài liệu; triển khai áp dụng tại vụ, đơn vị.

Tháng 04/2019

Ban Chỉ đạo, Các Vụ, đơn vị

Đơn vị tư vấn

7

Thực hiện các đợt đánh giá chất lượng nội bộ để tìm ra những điểm chưa phù hợp; thực hiện khắc phục, phòng ngừa và các phương án cải tiến để hoàn chỉnh hệ thống tài liệu.

Tháng 05/2019

Các Vụ, đơn vị

Thường trực BCĐ (Văn phòng Ủy ban)

Đơn vị tư vấn

8

Công bố Hệ thống phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Tháng 6/2019

Ban Chỉ đạo Các Vụ, đơn vị

Đơn vị tư vấn

9

Duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng: Các Vụ, đơn vị phối hợp với thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên áp dụng, rà soát và cập nhật mới các quy trình cho phù hợp với văn bản, quy định mới ban hành.

Thực hiện thường xuyên hàng năm theo quy định

Các Vụ, đơn vị Ban Chỉ đạo

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi