Quyết định 642/QĐ-BXD 2022 Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
_______

Số: 642/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2023

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tổ chức tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện theo kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường thông báo, hướng dẫn đơn vị xây dựng hồ sơ, tổ chức hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp và tổ chức thẩm định đề cương, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Trung tâm thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Quang Hùng

 

 

 

 

PHỤ LỤC. DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ TUYỂN CHỌN, XÉT GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 642/QĐ-BXD ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

_________________

 

3

Tên Nhiệm vụ đặt hàng

Nội dung nghiên cứu chính

Yêu cầu đối với sản phẩm

Hình thức giao

I. CÁC NHIỆM VỤ KH&CN PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

1

Nghiên cứu quyền, trách nhiệm khai thác, sử dụng và phát triển không gian để đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách trong công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị

- Đánh giá thực trạng quyền và trách nhiệm khai sử dụng và phát triển không gian đô thị tại Việt Nam;

- KN quốc tế;

- Đề xuất các nội dung xây dựng cơ chế chính sách về trách nhiệm khai thác, sử dụng và phát triển không gian đô thị tại Việt Nam.

- Báo cáo tổng hợp;

- Đề xuất về cơ chế chính sách về quyền, trách nhiệm khai thác, sử dụng và phát triển không gian đô thị tại Việt Nam;

Tuyển chọn

2

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về công tác thiết kế đô thị

-Tổng quan về công tác thiết kế đô thị (văn bản pháp quy, KN quốc tế, rút ra các vấn đề cần giải quyết).

- Cơ sở khoa học và thực tiễn.

- Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 06/2013-TT-BXD và văn bản có liên quan về công tác thiết kế đô thị.

- Báo cáo tổng hợp.

- Đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách về Phát triển đô thị

Tuyển chọn

3

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các quy định thực hiện Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu và cam kết của Việt Nam tại COP26

- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính của ngành Xây dựng (thông qua khảo sát, thu thập số liệu năm 2020, 2022) của các lĩnh vực phát thải lớn.

- Đánh giá hiện trạng công nghệ giảm phát thải khí nhà kính của các lĩnh vực phát thải lớn: công nghệ thi công công trình, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, công nghệ, giải pháp kỹ thuật giảm phát thải khí nhà kính trong xây dựng công trình.

- Đánh giá khả năng giảm phát thải của các lĩnh vực phát thải lớn của ngành.

- Xác định mức giảm phát thải khí nhà kính của các lĩnh vực phát thải lớn của ngành.

- Xây dựng Lộ trình và Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của ngành Xây dựng thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26;

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và xây dựng dự thảo hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) cho ngành Xây dựng và các tiểu ngành Xây dựng bao gồm: sản xuất xi măng, sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch men, công trình thương mại và dịch vụ; Tổ chức áp dụng thí điểm tại một số doanh nghiệp;

- Tổ chức hội thảo, hội nghị tham vấn.

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ;

- Đề xuất Lộ trình và kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của ngành Xây dựng thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26;

- Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định;

- Báo cáo kết quả thí điểm thực hiện kiểm kê khí nhà kính và MRV tại một số doanh nghiệp.

Tuyển chọn

4

Nghiên cứu xây dựng Chương trình tăng cường năng lực cho các đô thị triển khai thực hiện cam kết của VN tại Hội nghị các Bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc lần thứ 26 (COP26) về biến đổi khí hậu

- Tổng hợp tình hình phát thải khí nhà kính tại các đô thị;

- Tổng hợp các nhiệm vụ, dự án về đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ Xây dựng và các địa phương đã và đang thực hiện;

- Đánh giá khả năng phát triển đô thị theo hướng xanh, trung hòa các-bon nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26;

- Đề xuất Chương trình và các nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực, hợp tác song phương - đa phương nhằm phát triển đô thị xanh, trung hòa các-bon và triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26;

- Hỗ trợ tham gia và tổ chức đoàn công tác của Bộ Xây dựng tham dự các kỳ họp COP trong thời gian thực hiện nhiệm vụ

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ;

- Dự thảo Chương trình và các nhiệm vụ cụ thể nhằm tăng cường năng lực, hợp tác song phương - đa phương nhằm phát triển đô thị xanh, trung hòa các-bon và triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26;

- Báo cáo kết quả tham dự các kỳ họp COP trong thời gian thực hiện nhiệm vụ

Tuyển chọn

5

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính cho các tiểu ngành sản xuất VLXD

- Khảo sát, thu thập số liệu phục vụ xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính cho các tiểu ngành sản xuất VLXD (xi măng, gạch men, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng)

- Tham khảo kinh nghiệm quốc tế và tính toán, xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính cho xi măng, gạch men và hoàn thiện hệ số phát thải khí nhà kính của vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng đã được nghiên cứu trước đây.

- Tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia, các doanh nghiệp

- Nghiên cứu xây dựng quy định của Bộ Xây dựng về hệ số phát thải khí nhà kính cho các tiểu ngành sản xuất VLXD

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ;

- Báo cáo tính toán hệ số phát thải khí nhà kính cho các tiểu ngành sản xuất VLXD;

- Dự thảo Quy định của Bộ Xây dựng về hệ số phát thải khí nhà kính cho các tiểu ngành sản xuất VLXD.

Tuyển chọn

6

Nghiên cứu nội dung xác định định mức chi phí chung, định mức chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế cho công trình xây dựng hầm thủy lợi, hầm lò khai thác than làm cơ sở đề xuất định mức tỷ lệ (%) chi phí chung và chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế trong dự toán chi phí xây dựng.

- Nghiên cứu tổng quan về qui mô đầu tư các dự án/công trình hầm thủy lợi, hầm lò khai thác than trong thời gian 5 năm gần đây (giai đoạn năm 2016-2021);

- Nghiên cứu cơ sở lý luận chung liên quan các nội dung thuộc khoản mục chi phí chung trong dự toán xây dựng nói chung và dự toán xây dựng công trình thủy lợi, hầm lò khai thác than; một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế.

- Đánh giá thực trạng các nội dung thuộc khoản mục chi phí chung, một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế trong thời gian qua.

- Đề xuất nội dung thuộc khoản mục chi phí chung, một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế; tính toán định mức tỷ lệ (%) chi phí chung, một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế.

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ

- Bảng định mức tỷ lệ (%) chi phí chung theo qui mô đầu tư và định mức tỷ lệ (%) một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế cho công trình xây dựng hầm thủy lợi, hầm lò khai thác than; và thuyết minh, hướng dẫn sử dụng bảng định mức tỷ lệ (%).

- Dự thảo bằng định mức được trình công bố

Tuyển chọn

7

Nghiên cứu mô hình quản lý nhà ở cho thuê trong dự án nhà ở xã hội

- Tổng hợp, phân tích hệ thống văn bản QPPL có liên quan đến nhà ở xã hội cho thuê, chi ra những mặt được và chưa được của pháp luật

- Nghiên cứu làm rõ các mô hình nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội đang và đã triển khai ở Việt Nam.

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển mô hình nhà ở xã hội cho thuê. (Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của từng mô hình. Bài học rút ra cho Việt Nam).

- Đề xuất mô hình; đề xuất (điều chỉnh, bổ sung) cơ chế, chính sách có liên quan để quản lý và phát triển hiệu quả nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội ở Việt Nam.

- Tổ chức các hội thảo tham vấn chuyên gia và các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp có liên quan để xin ý kiến đóng góp về: (1) mô hình phát triển nhà ở xã hội cho thuê; (2) Các đề xuất về chỉnh sửa, bổ sung cơ chế chính sách nhằm phát triển nhà ở xã hội cho thuê tại Việt nam phù hợp với tình hình thực tiễn và tương lai.

- Đề xuất mô hình quản lý nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội;

- Đề xuất (điều chỉnh, bổ sung) cơ chế, chính sách có liên quan để phát triển mô hình quản lý hiệu quả nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội.

Tuyển chọn

II. CÁC NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ THỰC TIỄN

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản lý cây xanh đô thị

- Tổng quan ứng dụng công nghệ trong việc quản lý cây xanh đô thị.

- Xây dựng nội dung quản lý cây xanh đô thị trên cơ sở ứng dụng công nghệ

- Dự thảo hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong quản lý cây xanh đô thị.

- Báo cáo tổng hợp.

- Dự thảo hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong quản lý cây xanh đô thị.

- Công bố ít nhất 01 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước/kỷ yếu hội thảo khoa học.

Tuyển chọn

2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước mặt cho các công trình cấp nước có công suất vừa và nhỏ cho các khu dân cư nông thôn tập trung.

- Tổng quan về công nghệ xử lý nước mặt.

- Xây dựng tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước mặt;

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về công nghệ xử lý nước mặt cho các công trình cấp nước có công suất vừa và nhỏ.

- Báo cáo tổng hợp.

- Mô hình Pilot bể lọc tiếp xúc keo tụ.

- Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ xử lý nước mặt cho các công trình cấp nước có công suất vừa và nhỏ khu dân cư nông thôn tập trung;

Tuyển chọn

3

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý các khu đô thị mới phù hợp với điều kiện Việt Nam làm địa bàn nghiên cứu.

- Thực trạng mô hình quản lý tại các khu đô thị mới (địa bàn nghiên cứu tại Hà Nội).

- Cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng mô hình.

- Đề xuất mô hình và giải pháp quản lý các khu đô thị mới, Kiến nghị điều chỉnh bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan.

- Báo cáo tổng hợp.

- Đề xuất mô hình quản lý khu đô thị mới

- Các nội dung kiến nghị liên quan đến mô hình và giải pháp quản lý các khu đô thị mới.

Tuyển chọn

4

Nghiên cứu chế tạo sản phẩm Neo gốm chịu lửa đúc sẵn bằng công nghệ sử dụng huyền phù gốm nồng độ cao (HCBS) cho lò nung gốm sứ, xi măng, luyện kim.

- Tổng hợp thông tin về nhu cầu, chủng loại và yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm Neo gốm chịu lửa được sử dụng trong các lò nung gốm sứ, xi măng, luyện kim, lò công nghiệp khác trên thế giới và ở Việt Nam giai đoạn hiện nay và xu hướng phát triển trong tương lai;

- Nghiên cứu nguyên liệu trong nước sản xuất HCBS;

- Nghiên cứu, thiết lập công nghệ, quy trình sản xuất HCBS;

- Nghiên cứu phương pháp chế tạo sản phẩm Neo gốm chịu lửa đúc sẵn theo công nghệ sử dụng HCBS;

- Xác định công nghệ, thông số công nghệ chế tạo Neo gốm chịu lửa theo công nghệ sử dụng HCBS ở quy mô công nghiệp.

- Thử nghiệm đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm đề tài theo các tiêu chuẩn;

- Sản xuất và thi công ứng dụng thử nghiệm sản phẩm của đề tài nghiên cứu vào vị trí ứng dụng cụ thể trong lò nung gốm sứ, xi

- Báo cáo tổng kết;

- Hồ sơ quy trình công nghệ và các mẫu thử nghiệm

Tuyển chọn

5

Nghiên cứu chế tạo bê tông bọt chịu nhiệt, cách nhiệt, chống cháy

- Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu, sử dụng sản phẩm vật liệu chịu nhiệt trên cơ sở xi măng cao nhôm trong và ngoài nước, xác định các yếu tố cần nghiên cứu.

- Khảo sát; đánh giá và lựa chọn nguyên liệu chế tạo phụ gia tạo bọt cho bê tông bọt chịu nhiệt, cách nhiệt, chống cháy trên cơ sở xi măng cao nhôm.

- Nghiên cứu chế tạo phụ gia tạo bọt cho bê tông bọt chịu nhiệt, cách nhiệt, chống cháy trên cơ sở xi măng cao nhôm từ các nguyên liệu đã được lựa chọn.

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông bọt chịu nhiệt, cách nhiệt, chống cháy trên cơ sở xi măng cao nhôm bằng phương pháp sử dụng phụ gia tạo bọt

- Thử nghiệm đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật bê tông bọt chịu nhiệt, cách nhiệt, chống cháy theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế hiện hành.

- Xây dựng quy trình chế tạo bê tông bọt chịu nhiệt, cách nhiệt, chống cháy dựa trên dây chuyền công nghiệp.

Chế tạo khoảng 100 m2 tấm tấm bê tông bọt chịu nhiệt, cách nhiệt, chống cháy trên dây chuyền sản xuất thử nghiệm (pilot), sản phẩm nghiên cứu được ứng dụng tại một công trình cụ thể. Có báo cáo đánh giá quá trình ứng dụng thử sản phẩm.

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật sử dụng sản phẩm, đánh giá hiệu quả kinh tế khi triển khai sản xuất ở quy mô công nghiệp.

- Báo cáo tổng kết;

- Hồ sơ quy trình công nghệ và các mẫu thử nghiệm

Tuyển chọn

6

Nghiên cứu hướng dẫn giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho công trình nhà ở riêng lẻ tại vùng đồng bằng sông Cửu Long

- Thu thập thông tin, tài liệu về phát triển năng lượng mặt trời cho nhà ở của một số nước trên thế giới và Việt Nam;

- Đánh giá cơ sở khoa học, thực tiễn và cơ chế chính sách, quy định kỹ thuật về ứng dụng năng lượng mặt trời đối với công trình nhà ở riêng lẻ;

- Nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác NLMT tại vùng ĐBSCL;

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho công trình nhà ở riêng lẻ tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

1. Báo cáo tổng hợp;

2. Tài liệu hướng dẫn giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho công trình nhà ở riêng lẻ tại vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tuyển chọn

III. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

III.1. NHÓM QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA LĨNH VỰC KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

1

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Thiết kế kết cấu bê tông - Phần 4: Thiết kế neo để sử dụng trong bê tông

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

2

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Các quy định chung cho sản phẩm bê tông đúc sẵn

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

3

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Kết cấu nhôm - Thi công và nghiệm thu

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

4

Soát xét TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

5

Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn: thử nghiệm khả năng chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 11: yêu cầu riêng khi đánh giá giải pháp bảo vệ chịu lửa cho bộ phận kết cấu thép

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

6

Công tác địa kỹ thuật - Tường bằng cọc ván thép

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

7

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 1: Xác định độ ẩm

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

8

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 2: Xác định khối lượng thể tích

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

9

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 3: Xác định khối lượng thể tích hạt

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

10

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 4: Xác định thành phần hạt

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

11

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 5: Thí nghiệm nén lún theo phương pháp tăng tài từng cấp

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

12

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 6: Thí nghiệm xuyên côn

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

13

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 7: Thí nghiệm nén nở hông cho đất hạt mịn

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

14

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 8: Thí nghiệm nén ba trục không thoát nước không cố kết

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

15

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 9: Thí nghiệm nén ba trục cố kết

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

16

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 10: Thí nghiệm cắt trực tiếp

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

17

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 11: Thí nghiệm thấm

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

— Tuyển chọn

18

Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật- Thí nghiệm đất trong phòng

Phần 12: Xác định giới hạn Atterberg

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

19

Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng Bộ tiêu chuẩn “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình” theo định hướng mới

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

20

Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn: Nhà và công trình. Nguyên tắc khảo sát sau cháy.

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

21

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Neo trong bê tông cho kết cấu xây dựng và thiết bị - Thuật ngữ và định nghĩa - Phân loại

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

22

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Neo trong bê tông cho kết cấu xây dựng và thiết bị - Phương pháp thử

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

23

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Các sản phẩm ống bê tông và cấu kiện bê tông phụ trợ

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

24

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Thi công công trình địa kỹ thuật đặc biệt - Neo đất

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

25

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Thi công công trình địa kỹ thuật đặc biệt - Thoát nước đường thấm thẳng đứng.

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực hạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

26

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (4 phần): Ống khói đóng độc lập - Phần 1: Yêu cầu chung; Phần 6: Ống lót thép - Thiết kế và thi công; Phần 7: Chế tạo ống thép hình trụ sử dụng cho ống khói thép một lớp thành và ống lót thép - Thông số kỹ thuật sản phẩm; Phần 8: Thiết kế và thi công xây dựng kết cấu dạng cột có các bộ phận phụ trợ

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

27

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Kết cấu thép công trình công nghiệp - Yêu cầu thiết kế

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

28

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cầu thang di động và tháp làm việc lắp giáp từ các bộ phận chế tạo sẵn. Phần 2: Các nguyên tắc và chỉ dẫn cho hướng dẫn sử dụng

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

29

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Thiết bị làm việc tạm thời - Lưới an toàn - Phần 2: Các yêu cầu an toàn về giới hạn cho các vị trí lắp dựng

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

30

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia các yêu cầu đối với lưới an toàn và sử dụng lưới an toàn trên các công trình xây dựng

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

31

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Thử nghiệm giới hạn chịu lửa- Phần 1: Yêu cầu chung, Phần 2: Các quy trình bổ sung và thay thế”

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

32

Nghiên cứu xây dựng 03 tiêu chuẩn quốc gia Hệ ván khuôn và chống đỡ tạm thời - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật, Phần 2: Phương pháp thử, Phần 3: Nguyên tắc thiết kế.

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

33

Soát xét TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

III.2. NHÓM TIÊU CHUẨN QUỐC GIA LĨNH VỰC VỀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ AN TOÀN MÁY XÂY DỰNG

1

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Bê tông - Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén của bê tông trên kết cấu công trình và cấu kiện đúc sẵn.

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

2

Soát xét TCVN 10303:2014 Bê tông - Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

3

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: “Bê tông - Yêu cầu kỹ thuật”.

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

4

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: “Bê tông cường độ cao cho kết cấu toàn khối - Nguyên tắc kiểm soát và đánh giá chất lượng”.

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

5

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia:

Hỗn hợp bê tông - Phần 5: Phương pháp xác định độ linh động- Phương pháp bàn chảy

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

6

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Cốt liệu cho vữa - Yêu cầu kỹ thuật”

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

7

Nghiên cứu xây dựng 03 tiêu chuẩn về phương pháp thử bê tông:

1) Bê tông - Phần 10: Phương pháp xác định khả năng cacbonat hóa

2) Bê tông - Phần 11: Phương pháp xác định độ thấm ion clo

3) Bê tông - Phần 17: Phương pháp xác định từ biến của bê tông khi nén

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

8

Nghiên cứu xây dựng 02 tiêu chuẩn về thử nghiệm các tính chất chung của cốt liệu:

1) Cốt liệu - Các quy định chung trong thử nghiệm - Phần 3. Quy trình và thuật ngữ trong phân tích thạch học.

2) Cốt liệu - Các quy định chung trong thử nghiệm - Phần 6. Định nghĩa về độ lặp và tái lặp

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

9

Nghiên cứu xây dựng 04 tiêu chuẩn về thử nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu:

1) Cốt liệu - Phương pháp thử các tính chất hình học - Phần 3. Xác định hình dạng hạt - Chỉ số dẹt

2) Cốt liệu - Phương pháp thử các tính chất hình học - Phần

5. Xác định tỷ lệ các bề mặt bị đập vỡ trong các hạt cốt liệu lớn.

3) Cốt liệu - Phương pháp thử các tính chất hình học - Phần 7. Xác định hàm lượng vỏ sò trong cốt liệu lớn).

4) Cốt liệu - Phương pháp thử các tính chất hình học - Phần 8. Đánh giá hạt mịn trong cốt liệu - Thí nghiệm cát tương đương).

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

10

Nghiên cứu xây dựng 03 tiêu chuẩn quốc gia về thử nghiệm các tính chất cơ lý của cốt liệu:

1) Cốt liệu - Phương pháp thử các tính chất cơ lý - Phần 4. Xác định độ hổng của cốt liệu mịn khô đầm chặt

2) Cốt liệu - Phương pháp thử các tính chất cơ lý - Phần 7. Xác định khối lượng riêng của cốt liệu mịn - Phương pháp Pyknometer.

3) Cốt liệu - Phương pháp thử các tính chất cơ lý - Phần 10. Xác định chiều cao thấm nước.

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

11

Nghiên cứu xây dựng 03 tiêu chuẩn quốc gia về thử nghiệm các tính chất hóa học của cốt liệu:

1) Cốt liệu - Phương pháp thử các tính chất hóa học - Phần 3: Phương pháp chuẩn bị dịch lọc từ cốt liệu

2) Cốt liệu - Phương pháp thử các tính chất hóa học - Phần 5. Xác định hàm lượng muối Clo tan trong axit

3) Cốt liệu - Phương pháp thử các tính chất hóa học - Phần 6. Xác định ảnh hưởng của các chất tách ra từ cốt liệu tái chế đến thời gian bắt đầu ninh kết của xi măng.

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

12

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia:

Cốt liệu - Phương pháp thử các tính chất nhiệt và thời tiết - Phần 3. Thí nghiệm đun sôi đối với đá baszan bị phân hóa (phân hủy).

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

 

13

Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với Phụ gia hóa học cho bê tông, vữa xây và vữa rót

1) Phụ gia hóa học cho bê tông, vữa xây và vữa rót Phần 1: Yêu cầu chung

2) Phụ gia hóa học cho bê tông, vữa xây và vữa rót Phần 2: Phụ gia cho bê tông -Yêu cầu kỹ thuật

3) Phụ gia hóa học cho bê tông, vữa xây và vữa rót. Phần 3: Phụ gia cho vữa xây - Yêu cầu kỹ thuật

4) Phụ gia hóa học cho bê tông, vữa xây và vữa rót Phần 4: Phụ gia cho vữa rót - Yêu cầu kỹ thuật

5) Phụ gia hóa học cho bê tông, vữa xây và vữa rót Phần 5: Phụ gia cho bê tông phun - Yêu cầu kỹ thuật

6) Phụ gia hóa học cho bê tông, vữa xây và vữa rót Phần 6:Lấy mẫu, đánh giá và xác nhận sự ổn định chất lượng

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

14

Nghiên cứu xây dựng 08 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử đối với phụ gia hóa học cho bê tông, vữa xây và vữa rót:

1) Phụ gia hóa học cho bê tông, vữa xây và vữa rót - Phần 1: Bê tông và vữa đối chứng dùng trong thử nghiệm

2) Phụ gia cho bê tông, vữa và vữa rót - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thời gian đông kết

3) Phụ gia cho bê tông, vữa và vữa rót - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ tách vữa

4) Phụ gia cho bê tông, vữa và vữa rót - Phương pháp thử - Phần 6: Phân tích hồng ngoại

5) Phụ gia hóa học cho bê tông, vữa xây và vữa rót - Phần 8: Xác định hàm lượng vật liệu khổ thông thường

6) Phụ gia cho bê tông, vữa và vữa rót - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước

7) Phụ gia cho bê tông, vữa và vữa rót - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ rỗng trong bê tông đã đóng rắn

8) Phụ gia cho bê tông, vữa và vữa rót - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định hàm lượng kiềm

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

15

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Nước trộn bê tông

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

16

Nghiên cứu xây dựng 05 tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với viên xây

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

17

Nghiên cứu xây dựng 11 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử đối với viên xây

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

18

Nghiên cứu xây dựng 05 tiêu chuẩn quốc gia về kích thước gạch chịu lửa

Phần 1: Gạch chịu lửa - Kích thước - Gạch hình chữ nhật

Phần 2: Gạch chịu lửa - Kích thước - Gạch cong.

Phần 3: Gạch chịu lửa - Kích thước - Gạch kiểm tra hình chữ nhật cho lò tái sinh.

Phần 4: Gạch chịu lửa - Kích thước - Gạch vòm cho nắp lò hồ quang điện.

Phần 5: Gạch chịu lửa - Kích thước - Gạch chân vòm.

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

19

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Kính xây dựng - Xác định độ phát xạ

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

20

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Kính xây dựng - An toàn trong trường hợp cháy, khả năng chịu lửa. Phương pháp thử kính để phân loại

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

21

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Sơn và vecni- Xác định độ bám dính của màng sơn

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

22

Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Yêu cầu chung về năng lực

- Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng;

- Nghiên cứu các nội dung chuyên môn;

- Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm (nếu có);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

 

III.3. NHÓM TIÊU CHUẨN QUỐC GIA LĨNH VỰC VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

1

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: "Công trình hỏa táng và nhà lưu tro cốt - yêu cầu thiết kế"

- Đánh giá thực trạng về công trình hỏa táng và nhà lưu tro cốt, các tài liệu liên quan.

- Xây dựng nội dung quản lý cây xanh đô thị trên cơ sở ứng dụng công nghệ

- Dự thảo và Thuyết minh TCVN: Công trình hỏa táng và nhà lưu tro cốt - yêu cầu thiết kế;

(1) TCVN được công bố

(2) Thuyết minh.

(3) Hồ sơ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật

Tuyển chọn

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi