Quyết định 42/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 42/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN TUYỂN CHỌN
TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 9 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Quyết định 82/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu và danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001 - 2005;

Căn cứ Quyết định số 15/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành "Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005";

Xét đề nghị của các Ông/Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Vụ Quản lý Khoa học xã hội và tự nhiên và Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các Ông/Bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý Khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Vụ Quản lý Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2001 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2001/QĐ-BKHCNMT
ngày 18 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường)

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

 

1. Việc đánh giá tuyển chọn căn cứ vào Hồ sơ đã đăng ký.

2. Cá nhân đăng ký chủ trì đề tài và những người tham gia thực hiện đề tài nào thì không được tham gia Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài đó.

3. Hội đồng xem xét đánh giá Hồ sơ theo tiêu chuẩn và thang điểm thống nhất đã được quy định (phiếu đánh giá Hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ, Biểu B2-2-PĐGTC).

4. Tổ chức và cá nhân được đề nghị trúng tuyển là tổ chức và cá nhân có Hồ sơ được xếp hạng cao nhất, nhưng số điểm trung bình của tổng số điểm phải đạt tối thiểu 60/100 điểm, trong đó, điểm trung bình về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểu phải đạt 40/60 điểm.

5. Các chuyên gia đánh giá và các thành viên Hội đồng phải tuân thủ kỷ luật tuyển chọn, giữ bí mất các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài.

6. Kỳ họp xem xét - đánh giá tuyển chọn của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt (ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo).

7. Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp của Hội đồng.

8. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng Bộ KHCNMT) cử các chuyên viên làm thư ký giúp việc Hội đồng.

 

II. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

 

Bước 1: Hội đồng thống nhất phương thức làm việc

1. Thư ký giúp việc Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

2. Đại diện Bộ KHCNMT nêu những yêu cầu của đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã được quy định tại "Quy định tạm thời về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005" (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/4/2001 của Bộ trưởng Bộ KHCNMT) và những nội dung chủ yếu của "Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005" (ban hành kèm theo Quyết định số 15/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/6/2001 của Bộ trưởng Bộ KHCNMT - sau đây gọi tắt là Quy định số 15) và của Quy định này.

3. Thư ký giúp việc Hội đồng đọc Biên bản mở Hồ sơ đăng ký tuyển chọn (Biểu B2-1-BBHSTC), thông báo số lượng và Danh mục Hồ sơ đủ điều kiện được Hội đồng đưa vào xem xét đánh giá đề tài.

Hồ sơ hợp lệ là Hồ sơ thoả mãn các điều kiện quy định tại Điều 6, 7 và các điều kiện đối với tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn đã được quy định tại Điều 5 của Quy định số 15.

4. Hội đồng thảo luận trao đổi để quán triệt về nguyên tắc, phương thức xem xét - đánh giá, các tiêu chuẩn đánh giá và cách chấm điểm các Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài theo Quy định số 15 và quy định này.

5. Các thành viên Hội đồng nhận Hồ sơ đăng ký tuyển chọn để chuẩn bị ý kiến đánh giá nhận xét bằng văn bản.

Hội đồng phân công 2 thành viên am hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài làm phản biện nhận xét và đánh giá tất cả các Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng kiến nghị Bộ trưởng Bộ KHCNMT mời các chuyên gia ngoài Hội đồng làm phản biện nhận xét và đánh giá Hồ sơ.

Chuyên gia hoặc thành viên Hội đồng phản biện có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích từng nội dung thông tin đã kê khai trong Hồ sơ đăng ký, viết nhận xét - đánh giá, luận giải về việc đánh giá bằng điểm từng chỉ tiêu và chấm điểm từng Hồ sơ theo thang điểm đã nêu tại Phiếu đánh giá của Quy định này và gửi văn bản nhận xét đánh giá cho thư ký giúp việc Hội đồng.

6. Hội đồng thống nhất ngày làm việc để xem xét - đánh giá tuyển chọn các Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (được tổ chức sau khi nhận Bản nhận xét - đánh giá các Hồ sơ thuộc đề tài đó của 2 chuyên gia/thành viên Hội đồng phản biện).

Bước 2: Hội đồng đánh giá tuyển chọn Hồ sơ

1. Hồi đồng nghe các chuyên gia/thành viên Hội đồng phản biện đọc bản nhận xét - đánh giá, phân tích từng Hồ sơ của đề tài.

Hội đồng có thể nêu câu hỏi đối với các chuyên gia/thành viên Hội đồng phản biện về từng chỉ tiêu đánh giá liên quan đến từng Hồ sơ.

Sau khi trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia phản biện không là thành viên Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ của mình và không tiếp tục dự phiên họp đánh giá tuyển chọn của Hội đồng.

2. Hội đồng thảo luận đánh giá

Hội đồng trao đổi, thảo luận từng Hồ sơ theo từng chỉ tiêu đã được quy định và bỏ phiếu đánh giá.

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu và bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên Hội đồng (trong đó bầu một trưởng ban).

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá từng Hồ sơ theo biểu B2-2-PĐGTC.

Mỗi thành viên Hội đồng đánh giá từng Hồ sơ bằng cách cho điểm theo thang điểm đã quy định được ghi trên phiếu.

Những phiếu hợp lệ là những phiếu cho điểm bằng hoặc thấp hơn điểm tối đa đã ghi trên phiếu tương ứng cho từng chỉ tiêu đánh giá.

4. Tổng hợp kết quả đánh giá tuyển chọn

Ban kiểm phiếu báo cáo Hội đồng kết quả kiểm phiếu theo Biểu B2-3-KPTVHĐ và B2-4-KPĐGTC.

Trường hợp có từ 2 Hồ sơ đạt số điểm trung bình của tổng số điểm từ 60/100 điểm trở lên và trong đó, điểm trung bình về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểu đạt 40/60 điểm, Hội đồng xếp thứ tự ưu tiên các Hồ sơ đó theo các nguyên tắc đã nêu tại Điều 13 của Quy định số 15, cụ thể như sau:

- Điểm trung bình của tổng số điểm theo thứ tự từ cao xuống thấp;

- Ưu tiên điểm trung bình về giá trị khoa học và thực tiễn cao hơn đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình của tổng số điểm;

- Ưu tiên điểm của Chủ tịch Hội đồng (hoặc điểm của Phó Chủ tịch, trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt) đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình của tổng số điểm và cùng số điểm trung bình về giá trị khoa học và thực tiễn.

Đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình của tổng số điểm, cùng điểm trung bình về giá trị khoa học và thực tiễn, cùng điểm của Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng kiến nghị Bộ KHCNMT xem xét quyết định.

5. Hội đồng thông qua Biên bản về kết quả làm việc của Hội đồng, kiến nghị tổ chức và cá nhân trúng tuyển.

Hội đồng thảo luận để kiến nghị những điểm bổ sung, sửa đổi cần thiết về những nội dung đã nêu trong Thuyết minh đề tài và khuyến nghị về kinh phí cho việc thực hiện đề tài, hoặc nêu những điểm cần lưu ý trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ của tổ chức và cá nhân được lựa chọn.

Biên bản làm việc của Hội đồng xây dựng theo Biểu B2-5-BBHĐTC.


B2-1-BBHSTC

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2001

 

BIÊN BẢN MỞ HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Tên đề tài:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

2. Địa điểm và thời gian mở Hồ sơ

…………, ngày…./…/2001

3. Đại diện các cơ quan và tổ chức liên quan tham gia mở Hồ sơ

TT Tên cơ quan, tổ chức Họ và tên đại biểu

1 Đại diện Bộ KHCNMT

2 Đại diện Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn

3 Đại diện tổ chức và cá nhân đăng ký

tham gia tuyển chọn (nếu có)

4 Đại diện các cơ quan liên quan khác

 

4. Tình trạng của các Hồ sơ

- Tổng số Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì đề tài:…. Hồ sơ.

- Về hiện trạng niêm phong của các Hồ sơ

Số Hồ sơ được niêm phong kín đến thời điểm mở Hồ sơ:…/…. (tổng số Hồ sơ đăng ký).

- Tình trạng của các Hồ sơ đăng ký tuyển chọn được thể hiện trong bảng sau:

TT

Tên tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn

Tình trạng hồ sơ

Ghi chú

 

 

Nộp đúng hạn (hết ngày 23/7/01)*

Tính đầy đủ của Hồ sơ đăng ký, số lượng **

Tư cách pháp nhân

Tình trạng nợ quyết toán hoặc nợ thu hồi DA cũ

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

* Những hồ sơ nộp quá hạn sẽ được thống kê vào biểu này nhưng không mở

** Hồ sơ đầy đủ gồm 4 loại tài liệu đã được quy định tại Điều 6 của quy định số 15;

5. Kết luận về những Hồ sơ hợp lệ đề nghị Bộ KHCNMT đưa vào đánh giá tuyển chọn.

Như vậy, trong số…… Hồ sơ đăng ký, có…. Hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện đề nghị Bộ KHCNMT đưa vào xem xét đánh giá.

Danh mục Hồ sơ hợp lệ được đánh giá tuyển chọn để chủ trì đề tài có tên nêu trên đây gồm có:

 

TT

Tên tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn

Ghi chú

1

2

3

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN - nếu có


(Họ, tên và chữ ký)

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN

(Họ, tên và chữ ký)

ĐẠI DIỆN BỘ KHCNMT


(Họ, tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2-2-PĐGTC

 

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2001

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Tên đề tài:

 

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài:

Tên tổ chức:

 

Họ và tên cá nhân:

 

3. Họ và tên chuyên gia/thành viên Hội đồng đánh giá:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1. Giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của nội dung nghiên cứu, phương án triển khai và kết quả dự kiến: Được đánh giá tối đa 60 điểm

 

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá của Chuyên gia

1

Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước và xu hướng phát triển: thể hiện sự hiểu biết cần thiết của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì đề tài về lĩnh vực nghiên cứu (nắm được những thông tin về những công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, nêu rõ quan điểm của tác giả về tính bức xúc của đề tài,…)
 

 

* Rõ ràng

2

 

 

* Đầy đủ, am hiểu và tiếp cận được những công trình, những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực NC đề tài, nêu được quan điểm đúng đắn của tác giả về tính bức xúc của đề tài,…

8

 

 

Nhận xét:

 

 

 

2

Xác định nội dung và phương pháp nghiên cứu

35

 

 

* Luận cứ rõ cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu cho vấn đề cần giải quyết

8

 

 

- Khoa học, chi tiết

6

 

 

- Độc đáo

2

 

 

* Nội dung nghiên cứu để giải quyết vấn đề đặt ra

15

 

 

- Hợp lý

10

 

 

- Mới, sáng tạo

5

 

 

* Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sẽ sử dụng - so sánh với các phương thức giải quyết tương tự khác

12

 

 

- Phù hợp

8

 

 

- Mới, sáng tạo

4

 

 

Nhận xét:

 

 

 

3

Khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu

15

 

 

* Chứng minh được sự tham gia của cơ quan tiếp nhận kết quả nghiên cứu vào quá trình thực hiện đề tài

5

 

 

* Tính khả thi của phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu

6

 

 

* Có phương án khả thi gắn nghiên cứu với bồi dưỡng, đào tạo cán bộ KH&CN

4

 

 

Nhận xét:

 

 

 

 

4.2. Năng lực của cá nhân và tổ chức đăng ký chủ trì đề tài:

Được đánh giá tối đa 30 điểm

 

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá của Chuyên gia

4

Kinh nghiệm nghiên cứu và những thành tựu nổi bật thuộc lĩnh vực nghiên cứu đề tài của cá nhân đăng ký chủ trì (chủ nhiệm) đề tài:

10

 

 

* Số năm kinh nghiệm, số đề tài đã thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu

2

 

 

* Số công trình đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành; số công trình được cấp văn bằng sở hữu công nghiệp và các thành tựu KH&CN liên quan khác

4

 

 

* Số công trình đã được áp dụng hoặc chuyển giao công nghệ, quy mô áp dụng,….

4

 

 

Nhận xét:

 

 

 

5

Năng lực tổ chức quản lý của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (tính khoa học và hợp lý trong bố trí kế hoạch tiến độ thực hiện, các mốc phải đạt và khả năng hoàn thành, v.v…)

5

 

 

Nhận xét:

 

 

 

6

Tiềm lực (liên quan đến đề tài tuyển chọn) của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài

15

 

 

* Cơ sở vật chất (thiết bị, nhà xưởng,…) hiện có đảm bảo cho việc thực hiện đề tài

6

 

 

* Điều kiện đảm bảo về nhân lực, lực lượng và cơ cấu cán bộ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và thành tựu nghiên cứu của những người tham gia thực hiện đề tài,…

6

 

 

* Khả năng về HTQT đã có để thực hiện đề tài

3

 

 

Nhận xét:

 

 

 

 

4.3. Tính hợp lý của kinh phí đề nghị: tối đa 10 điểm

 

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá của chuyên gia

7

Tính hợp lý, sát thực tế và có đủ luận cứ của kinh phí đề xuất, mức độ chi tiết của dự toán

6

 

 

Nhận xét:

 

 

 

8

Khả năng huy động các nguồn vốn khác cho việc thực hiện đề tài

4

 

 

Nhận xét:

 

 

 

Cộng

100

 

 

5. Khuyến nghị của Chuyên gia/Thành viên Hội đồng về những điểm cần bổ sung, sửa đổi trong Thuyết minh đề tài - cả nội dung và kinh phí (nếu có)

 

CHUYÊN GIA/THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Họ tên và chữ ký)

 

B2-3-KPTVHĐ

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2001

 

BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Tên đề tài:…………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì đề tài

Họ tên các thành viên Hội đồng và điểm đánh giá tương ứng

Điểm trung bình của các thành viên HD

 

Họ và tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm GT KH và T.tiễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thành viên Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)

Trưởng Ban Kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2-4-KPĐGTC

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2001

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Tên đề tài:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

1. Số phiếu phát ra:

2. Số phiếu thu về:

3. Số phiếu hợp lệ:

4. Kết quả bỏ phiếu:

 

TT

Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài

Tổng hợp số điểm đánh giá của các thành viên Hội đồng (theo thứ tự từ cao xuống thấp)

Ghi chú

 

 

Điểm trung bình của tổng số

Điểm trung bình về giá trị KH và GT thực tiễn

 

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Các thành viên Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)

Trưởng Ban Kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

B2-5-BBHĐTC

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2001

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KH&CN
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC
VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

 

1. Tên Đề tài:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

2. Quyết định thành lập Hội đồng

.……/QĐ-BKHCNMT ngày…./…2001 của Bộ KHCNMT

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng

………………………., ngày…./…./2001 và ngày…/…/2001

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên (đối với phiên họp đánh giá):……/….

Vắng mặt:…. Người, gồm các thành viên:

………………………………….

………………………………….

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng (đối với phiên họp đánh giá)

TT Họ và tên Đơn vị công tác

1

2

3

4

5

 

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

 

1. Tại phiên họp thống nhất phương thức làm việc, Hội đồng đã phân công các thành viên và/hoặc đề nghị Bộ KHCNMT mời các chuyên gia phản biện nhận xét đánh giá tất cả các Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài. Đó là các chuyên gia sau đây:

TT

Họ và tên chuyên gia phản biện

Ghi chú (Chuyên gia phản biện và thành viên hoặc không là thành viên Hội đồng)

1

2

3

1

 

 

2

 

 

 

2. Tại phiên họp đánh giá tuyển chọn Hồ sơ

2.1. Hội đồng đã nghe các chuyên gia phản biện đọc bản nhận xét - đánh giá, phân tích từng Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì đề tài.

Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các chuyên gia phản biện về từng chỉ tiêu đánh giá đã được quy định.

2.2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận kỹ từng Hồ sơ theo từng chỉ tiêu.

2.3. Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

3.1. Trưởng Ban: …………………….

3.2. Hai uỷ viên:

…………………….

…………………….

2.4. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá từng Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài.

Kết quả kiểm phiếu đánh giá các Hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài được trình bày trong Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo.

2.5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng (để lại những nội dung thích hợp)

2.5.1. Kết quả đánh giá của Hội đồng

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng kiến nghị tổ chức và cá nhân sau đây trúng tuyển chủ trì đề tài nêu trên:

Tên tổ chức

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Họ và tên cá nhân

……………………………………………………………………………..

- Trong các Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài đã được Hội đồng xem xét đánh giá, không có Hồ sơ nào đạt số điểm trung bình của tổng số từ 60/100 điểm trở lên và trong đó, điểm trung bình về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểu đạt 40/60 điểm. Vì vậy, Hội đồng không kiến nghị tổ chức và cá nhân nào trúng tuyển chủ trì đề tài.

2.5.2. Hội đồng kiến nghị những điểm sau đây

- Về những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong Thuyết minh đề tài

 

- Về kinh phí cho việc thực hiện đề tài

 

- Về những điểm cần lưu ý khác trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ của tổ chức và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển.

 

Hội đồng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường xem xét và phê duyệt

 

THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)

 


Phụ lục

 

NHỮNG Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(ghi chép của thư ký giúp việc Hội đồng)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi