Quyết định 374/QĐ-BNV Kế hoạch bồi dưỡng nghiên cứu khoa học cho công chức ngành Nội vụ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NỘI VỤ

__________

Số: 374/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

 

 

QUYT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học
cho đội ngũ công chức, viê
n chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020 – 2025

_____________________

BỘ TRƯỞNG B NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 2823/QĐ-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-BNV ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025;

Căn cứ Quyết định số 1161/-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ han hành Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020 - 2025 với những nội dung như sau:

1. Mục tiêu

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiên cứu; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học của Ngành đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn mới.

2. Đối tượng

Đối tượng bồi dưỡng: Công chức, viên chức công tác trong ngành Nội vụ.

3. Tài liệu bồi dưỡng

Tài liệu bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề, cụ thể như sau:

+ Chuyên đề 1: Vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ trong việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

+ Chuyên đề 2: Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý nhà nước của ngành Nội vụ hiện nay

+ Chuyên đề 3: Nhóm kỹ năng phát hiện vấn đề nghiên cứu

+ Chuyên đề 4: Nhóm kỹ năng tổ chức triển khai vấn đề nghiên cứu

+ Chuyên đề 5: Nhóm kỹ năng công bố và ứng dụng kết quả nghiên cứu

+ Chuyên đề 6: Báo cáo chuyên đề kinh nghiệm nghiên cứu khoa học

4. Tổ chức bồi dưỡng

a) Mỗi năm tổ chức từ 2 - 4 lớp, mỗi lớp 40 học viên, thời gian tổ chức mỗi lớp tối đa 3 ngày/lớp.

b) Hình thức: Thực hiện dưới hình thức tổ chức tập trung tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc theo cụm khu vực.

5. Kinh phí

Kinh phí tổ chức bồi dưỡng được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

6. Tổ chức thực hiện

a) Viện Khoa học tổ chức nhà nước

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ theo mục đích, yêu cầu của Kế hoạch này;

- Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo quy định trình lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức tổng kết hoạt động bồi dưỡng năng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ vào năm 2025;

- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi dưỡng theo đúng quy định bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thanh, quyết toán kinh phí bồi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

c) Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Hàng năm bố trí kinh phi bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ.

d) Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo đúng đối tượng và nhu cầu của đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Viện trường Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trường Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Vụ (Ban) tổ chức cán bộ các bộ, ngành. Sở Nội vu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để báo cáo);

- Thứ trưởng Triệu Văn Cường.

- Lưu: VT,VKH (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Triệu Văn Cường

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 374/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020 - 2025
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:374/QĐ-BNVNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Triệu Văn Cường
Ngày ban hành:03/06/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!