Quyết định 3381/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Tinh dầu hạt tiêu đen, Tinh dầu màng tang, Tinh dầu oải hương lá hẹp, Tinh dầu hạt mùi, Tinh dầu chanh, Tinh dầu hương bài, Tinh dầu gừng

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

Số: 3381/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30   tháng  11  năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

 

1.

TCVN 11881:2017

Tinh dầu hạt tiêu đen (Piper nigrum L.)

2.

TCVN 11882:2017

ISO 3214:2000

Tinh dầu màng tang (Litsea cubeba Pers.)

3.

TCVN 11883:2017

Tinh dầu oải hương lá hẹp (Lavandula angustifolia Mill.)

4

TCVN 11884:2017

ISO 3516:1997

Tinh dầu hạt mùi (Coriandrum sativum L.)

5.

TCVN 11885:2017

ISO 3809:2004

Tinh dầu chanh [Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle] ép nguội

6.

TCVN 11886:2017

Tinh dầu hương bài [Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, syn. Vetiveria zizanioides (L.) Nash]

7.

TCVN 11887:2017

ISO 11043:1998

Tinh dầu húng quế, loại metyl chavicol (Ocimum basilicum L.)

8.

TCVN 11891:2017

Tinh dầu gừng (Zingiber officinale Roscoe)

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực