Quyết định 2752/QĐ-BKHCN 2019 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

------------------

S: 2752/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp Quốc gia đ
tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020

----------------

B TRƯỞNG

B KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020 “Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý nước tuần hoàn và bùn thải trong nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Cà Mau và một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

(Nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương phối hp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: tổ chức thông báo nội dung nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn; t chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Công Tạc

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ KẾ HOẠCH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2752/QĐ - BKHCN ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

TT

Tên nhiệm vụ

(Đề tài)

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối vi kết quả*

Phương thức tổ chức thực hiện

1

2

3

4

5

1

Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý nước tuần hoàn và bùn thải trong nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Cà Mau và một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạo ra được công nghệ xử lý nhanh nước tuần hoàn và bùn thải trong nuôi tôm siêu thâm canh phù hợp với đồng bằng sông Cửu Long và ứng dụng thành công trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

1. Quy trình xử lý nhanh nước tuần hoàn (thời gian xử lý 3 đến 5 ngày) trong nuôi tôm siêu thâm canh, công suất 100 - 120 m3/ngày. Chất lượng nước sau xử lý đạt QCVN 02-­19: 2014/BNNPTNT; N2 đạt theo Thông tư 45/2010/TT-BNNPTNT; giảm 50% lượng hóa chất khử trùng; các chỉ tiêu vi sinh gây bệnh cho tôm đảm bảo ngưỡng an toàn.

2. Quy trình xử lý bùn thải từ quá trình xử lý tuần hoàn nước nuôi tôm siêu thâm canh công suất 10 - 20 m3/ngày. Bùn thải phải được xử lý và thải bỏ theo các yêu cầu hiện hành về bảo vệ môi trường.

3. Hồ sơ thiết kế, thuyết minh vận hành và mô hình thực nghiệm hệ thống xử lý nhanh nước tuần hoàn cho ao nuôi tôm siêu thâm canh.

4. Hồ sơ thiết kế, thuyết minh vận hành và mô hình thực nghiệm hệ thống xử lý bùn thải.

5. Mô hình hệ thống công nghệ, thiết bị xử lý nhanh nước tuần hoàn tích hợp cho ao nuôi tôm siêu thâm canh: quy mô 500 - 1000 m2; năng suất tối thiểu 50 tấn tôm/ha/vụ; hiệu quả kinh tế cao hơn đối chứng. Chất lượng nước và bùn sau xử lý đạt yêu cầu của quy trình xử lý nêu tại mục 1 và mục 2. Thực hiện tối thiểu trong 2 vụ sản xuất.

6. Hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ (được chấp nhận đơn): ít nhất 01 quy trình công nghệ

7. 02 bài báo được đăng trong tạp chí chuyên ngành.

8. Tham gia đào tạo 1 thạc sỹ.

Tuyển

chọn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi