Quyết định 2559/QĐ-BCT 2022 điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2559/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương và Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021;

Căn cứ Hợp đồng đã ký giữa Bộ Công Thương với các Đơn vị;

Căn cứ công văn của các Đơn vị về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ cấp Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 1097/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021. Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thủ trưởng các Đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được điều chỉnh đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đã được điều chỉnh và báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp và Thủ trưởng các Đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN, Diepdx.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

 

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 2559/QĐ-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện đã giao

(bắt đầu-kết thúc)

Thời gian điều chỉnh

(bắt đầu-kết thúc)

1

Nghiên cứu, chế tạo hệ thống xử lý khí thải phát sinh trong quá trình nấu luyện nhôm ứng dụng vật liệu hấp phụ cấu trúc khung cơ kim/gốp xốp

Viện Hóa học - Vật liệu

4/2021 - 12/2022

4/2021 - 6/2023

2

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm hấp thu VOC trong các nhà máy sử dụng sơn

Viện Vật liệu Xây dựng

4/2021 - 12/2022

4/2021 - 6/2023

3

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) về thí nghiệm nghiệm thu, xác định các đặc tính kỹ thuật của toàn nhà máy nhiệt điện

Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam

4/2021 - 12/2022

4/2021 - 6/2023

4

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) về thí nghiệm nghiệm thu, xác định các đặc tính kỹ thuật của lò hơi đốt nhiên liệu trong nhà máy nhiệt điện

Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam

4/2021 - 12/2022

4/2021 - 6/2023

5

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tích hợp rửa siêu âm kết hợp dòng xoáy và sấy khô có khả năng tự kiểm tra ứng dụng trong các cơ sở y tế

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

4/2021 - 12/2022

4/2021 - 6/2023

6

Thiết kế chế tạo máy đo 3D không tiếp xúc sử dụng công nghệ quét chùm sáng cấu trúc và thị giác máy

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

4/2021 - 12/2022

4/2021 - 6/2023

7

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp khai thác và nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngành gốm sứ thủy tinh công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Viện Nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp

4/2021 - 12/2022

4/2021 - 6/2023

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 2559/QĐ-BCT

Quyết định 2559/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2559/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành:29/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh thời gian thực hiện 07 nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 29/11/2022, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 2559/QĐ-BCT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Theo đó, Bộ Công Thương điều chỉnh thời gian thực hiện 07 nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau: nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo hệ thống xử lý khí thải phát sinh trong quá trình nấu luyện nhôm ứng dụng vật liệu hấp thụ cấu trúc khung cơ kim/gốp xốp thực hiện từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2023; nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) về thí nghiệm nghiệm thu, xác định các đặc tính kỹ thuật của toàn nhà máy điện thực hiện từ tháng 4/2021 – tháng 6/2023;…

Bên cạnh đó, điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) về thí nghiệm nghiệm thu, xác định các đặc tính kỹ thuật của lò hơi đốt nhiên liệu trong nhà máy nhiệt điện từ tháng 4/2021 – tháng 6/2023; nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp khai thác và nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngàng gốm sứ thủy tinh công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 thực hiện từ tháng 4/2021 – tháng 6/2023.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2559/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi