Quyết định 2079/QĐ-TTg 2017 Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2079/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT CẤP QUỐC GIA “XÂY DỰNG BỘ ĐỊA CHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM”
----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia bao gồm các nội dung chính sau:
1. Tên Nhiệm vụ, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm Nhiệm vụ
a) Tên Nhiệm vụ: Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam;
b) Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội;
c) Chủ nhiệm Nhiệm vụ: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Mục tiêu Nhiệm vụ
Xây dựng và cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người và văn hóa, xã hội góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ liệu ở dạng sách số (digital book) và bộ sách in Địa chí quốc gia Việt Nam.
3. Nội dung Nhiệm vụ
a) Xây dựng bộ Địa chí quốc gia về các lĩnh vực: Vị trí, địa giới, lãnh thổ - lãnh hải; địa lý, địa chất và tài nguyên; sinh vật, nông học và môi trường; hệ thống hành chính; nhân chủng, tộc người và dân cư; hệ thống chính trị và tổ chức xã hội; pháp luật; quân sự và quốc phòng; ngoại giao; kinh tế; lịch sử; văn hóa; văn học; ngôn ngữ và văn tự; nghệ thuật và kiến trúc; tư tưởng, tôn giáo và tín ngưỡng; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y dược; giao thông - vận tải;...
b) Xây dựng cơ sở dữ liệu ở dạng sách in và sách số hóa đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin tri thức cho các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước;
c) Xây dựng bộ Atlas Địa chí quốc gia;
d) Nghiên cứu, đề xuất bộ quy chuẩn xây dựng Địa chí;
đ) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức địa chí cho cán bộ quản lý, khai thác và sử dụng địa chí tại các địa phương và các bộ, ngành trong cả nước.
4. Dự kiến sản phẩm
- Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam.
- Cơ sở dữ liệu (sách số - digital book) về Địa chí quốc gia Việt Nam.
- Bộ Atlas địa chí quốc gia.
- Trang thông tin về Địa chí quốc gia.
5. Thời gian và nguồn kinh phí thực hiện
- Thời gian thực hiện Nhiệm vụ từ năm 2018 đến năm 2022.
- Nguồn kinh phí: Sự nghiệp khoa học Trung ương.
6. Tổ chức thực hiện
a) Thành lập Ban Chỉ đạo do Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan thường trực, thành viên là đại diện một số bộ, ngành liên quan. Ban Chỉ đạo không có bộ phận giúp việc riêng, không phát sinh biên chế;
b) Trên cơ sở khung Nhiệm vụ được phê duyệt, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai Nhiệm vụ trong kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm, dự toán kinh phí và chịu trách nhiệm về nội dung và sản phẩm của Nhiệm vụ;
c) Giao Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập Ban Chủ nhiệm Nhiệm vụ, các Hội đồng chuyên môn để tư vấn về mặt khoa học;
d) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện Nhiệm vụ hằng năm theo quy định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2b).PC
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Vũ Đức Đam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 2079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia "Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2079/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 22/12/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!