Quyết định 1358/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BKHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------
Số: 1358/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
 ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015
-------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
Xét kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2015 tại Biên bản họp đề ngày 11 tháng 5 năm 2015 được thành lập tại Quyết định số 801/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não" để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Chi tiết trong Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả xét giao trực tiếp.
Tổ chức được dự kiến là Cơ quan chủ trì có trách nhiệm lựa chọn Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ và chuẩn bị hồ sơ theo quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KHTH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
 ĐẶT HÀNG, XÉT GIAO TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2015)
 
 

STT
Tên đề tài
Định hướng mục tiêu
Yêu cầu đối với kết quả
Dự kiến đơn vị chủ trì
1
2
3
4
5
1
Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não.
1. Xây dựng được quy trình kỹ thuật ghép phổi từ người cho chết não.
2. Thực hiện thành công 01 ca ghép phổi lấy từ người cho chết não.
1. Chỉ định và các quy trình kỹ thuật ghép phổi lấy từ người cho chết não.
2. Mô hình ghép phổi lấy từ người cho chết não.
3. Báo cáo kết quả thực hiện thành công 01 ca ghép phổi lấy từ người cho chết não.
- Viện Nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108, Bộ Quốc phòng.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1358/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1358/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 09/06/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!