Quyết định 108-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Quy định về việc đăng ký kiểm định Nhà nước phương tiện đo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG -
CHẤT LƯỢNG SỐ 108-TĐC/QĐ NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1991
BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH NHÀ NƯỚC PHƯƠNG TIỆN ĐO"

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG.

 

- Căn cứ Điều 13, 15, 18 Pháp lệnh đo lường ngày 06-7-1991;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng quy định trong Nghị định số 22-HĐBT ngày 8-2-1984 của Hội đồng Bộ trưởng;

- Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đo lường,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản " Quy định về việc đăng ký kiểm định Nhà nước phương tiện đo".

 

Điều 2: Tổ chức, cá nhân sử dụng, sản xuất, sửa chữa, nhập khẩu phương tiện đo đều phải theo đúng Quy định này trong việc thực hiện trách nhiệm kiểm định Nhà nước đối với phương tiện đo.

 

Điều 3: Trung tâm đo lường, cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quy định này.

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH NHÀ NƯỚC PHƯƠNG TIỆN ĐO

(Ban hành theo Quyết định số 108-TĐC/QĐ, ngày 20-7-1991 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

 

1. Tổ chức cá nhân (gọi chung là cơ sở) sử dụng, sản xuất, sửa chữa, nhập khẩu phương tiện đo (PTĐ) trên lãnh thổ Việt Nam đều phải đăng ký kiểm định đúng kỳ hạn các phương tiện đo thuộc diện phải được kiểm định Nhà nước tại cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp hoặc các cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước (KĐNN) gọi chung là cơ quan kiểm định theo quy định sau:

a) Cơ sở sản xuất, sửa chữa hoặc nhập khẩu PTĐ phải đăng ký kiểm định ban đầu trước khi đưa vào lưu thông hoặc sử dụng.

b) Cơ sở sử dụng hoặc kinh doanh PTĐ phải đăng ký kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng, bảo quản phương tiện đo;

c) Cơ sở cũng có thể đăng ký xin được kiểm định Nhà nước các phương tiện đo không thuộc diện phải kiểm định Nhà nước.

2. Theo khả năng kiểm định đã được công nhận hoặc được uỷ quyền của cơ quan kiểm định, các cơ sở có thể lựa chọn nơi đăng ký kiểm định thuận tiện cho việc kinh doanh và sản suất của mình.

3. Cơ quan kiểm định có trách nhiệm tiếp nhận và đáp ứng các yêu cầu về kiểm định Nhà nước phương tiện đo theo địa bàn đã được phân cấp và khả năng kiểm định đã được công nhận. Trường hợp có những phương tiện đo vượt quá khả năng kiểm định của mình, cơ quan kiểm định cần hướng dẫn cơ sở tới đăng ký ở một cơ quan kiểm định gần nhất có khả năng kiểm định loại PTĐ này.

Đối với PTĐ không thuộc diện phải qua KĐNN nhưng cơ sở có nguyện vọng xin được kiểm định, cơ quan kiểm định căn cứ vào điều kiện và khả năng cụ thể của mình để thoả thuận với cơ sở về kế hoạch đáp ứng nguyện vọng này.

4. Thể thức đăng ký.

4.1. Trường hợp cơ sở có nhu cầu kiểm định lớn, trước ngày 15 tháng 12 hoặc 15 tháng 6 hàng năm, cơ sở phải gửi bản đăng ký kiểm định phương tiện đo cả năm hoặc nửa năm tới cơ quan kiểm định. Mẫu đăng ký kiểm định theo phụ lục 1.

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được đăng ký của cơ sở, cơ quan kiểm định phải thông báo cho cơ sở biết kế hoạch cụ thể thực hiện việc kiểm định này và các công việc mà cơ sở xin kiểm định cần chuẩn bị.

4.2. Trường hợp nhu cầu kiểm định là đơn chiếc, cơ sở có thể trực tiếp mang phương tiện đo đến cơ quan kiểm định mà không cần đăng ký trước. Cơ quan kiểm định có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu này theo chương trình và kế hoạch kiểm định của mình.

5. Trách nhiệm của cơ cở:

5.1. Cơ sở phải nộp lệ phí kiểm định theo Điều 20 Nghị định số 115-HĐBT ngày 13-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh đo lường.

5.2. Trường hợp cơ sở có các yêu cầu khác như kiểm định tại chỗ, kiểm định nhanh, đột xuất... cơ sở phải thanh toán các khoản chi phí tương ứng theo sự thoả thuận với cơ quan kiểm định.


PHỤ LỤC 1

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


BẢN ĐĂNG KÝ
KIỂM ĐỊNH NHÀ NƯỚC PHƯƠNG TIỆN ĐO

 

Kính gửi:

 

1. Tên cơ sở đăng ký xin kiểm định

Địa chỉ:

Số điện thoại:

2. Xin đăng ký kiểm định Nhà nước các phương tiện đo sau đây:

 

Thứ

Phương tiện đo cần kiểm định

Các yêu cầu về kiểm định

tự

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp chính xác

Chế độ kiểm định

Số lượng

Thời gian kiểm định

Nơi kiểm định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

a) Cột" Chế độ kiểm định" ghi rõ kiểm định định kỳ hay ban đầu sau sản xuất

xuất, nhập khẩu.

b) Cột "nơi kiểm định" ghi rõ xin được kiểm định tại cơ quan kiểm định hay tại cơ sở của mình (kiểm định tại chỗ).

... Ngày... tháng... năm 199 ..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2

 

Tên cơ quan kiểm định

Điện thoại

Số:.../KĐ

PHIẾU NHẬN VÀ HẸN TRẢ PHƯƠNG TIỆN ĐO

 

Đã nhận của:

Các phương tiện đo sau đây để tiến hành kiểm định nhà nước.

 

Thứ tự

Tên và số hiệu phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp chính xác

Phụ tùng kèm theo

Tình trạng

Số lượng

Ngày hẹn trả

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....ngày... tháng... năm 199...

Người nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)

thuộc tính Quyết định 108-TĐC/QĐ

Quyết định 108-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Quy định về việc đăng ký kiểm định Nhà nước phương tiện đo
Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:108-TĐC/QĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Hiệp
Ngày ban hành:20/07/1991Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 108-TĐC/QĐ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi