Quyết định 103/QĐ-BGDĐT đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------

Số: 103/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét kết quả thẩm định nội dung và kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2020 với tổng kinh phí là 84.400 triệu đồng (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề tài nêu ở Điều 1 theo quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ban hành tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               -----------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Đại học Đà Nẵng

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

 

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

 

1

Thiết kế mô hình lò đốt rác sử dụng dòng tia xung nhịp, đĩa cản và dòng xoáy lốc kết hợp.

Đại học Đà Nẵng

TS. Lê Minh Đức

2020-2021

450

450

0

 

2

Tích hợp nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn vào lưới điện ở Việt Nam: vấn đề và giải pháp.

Đại học Đà Nẵng

TS. Lê Đình Dương

2020-2021

610

427

183

 

3

Nghiên cứu giảm sức cản khí động cho xe ô tô hạng nặng bằng phương pháp điều khiển chủ động dòng chảy, kết hợp mô hình giảm bậc để tối ưu hóa các thông số điều khiển.

Đại học Đà Nẵng

TS. Phan Thanh Long

2020-2021

500

500

0

 

4

Biến đổi kinh tế - văn hóa của cư dân vùng biển Nam Trung Bộ trong giai đoạn đổi mới từ 1986 đến nay.

Đại học Đà Nẵng

TS. Lê Thị Thu Hiền

2020-2021

310

310

0

 

5

Nghiên cứu biến thể trình tự nucleotides trên vùng siêu biến D-loop ty thể ở các bệnh nhân có bệnh lý mạch vành.

Đại học Đà Nẵng

TS. Nguyễn Văn Song

2020-2021

420

420

0

 

6

Nghiên cứu ứng dụng Luân trùng (Rotifera) làm sinh vật chỉ thị chất lượng môi trường nước tại các thủy vực nước ngọt thuộc các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Đại học Đà Nẵng

TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh

2020-2021

460

460

0

 

7

Phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá khả năng chịu lực của cột ống thép nhồi bê tông sử dụng các loại bê tông có cường độ khác khau

Đại học Đà Nẵng

TS. Ngô Ngọc Trí

2020-2021

600

600

0

8

Áp dụng mô hình xác suất dự báo vùng xói ngầm của đập, đê có xét đến sự thay đổi ngẫu nhiên tính chất cơ lý của đất theo không gian và thời gian

Đại học Đà Nẵng

TS. Lê Văn Thảo

2020-2021

320

320

0

9

Nghiên cứu tối ưu hóa mạng cảm biến hỗ trợ ứng dụng cảnh báo thiên tai.

Đại học Đà Nẵng

TS. Cao Xuân Tuấn

2020-2021

660

462

198

10

Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản cổ phiếu và quyết định thâu tóm công ty trong thị trường mua bán & sáp nhập ở Việt Nam.

Đại học Đà Nẵng

TS. Đặng Hữu Mẫn

2020-2021

400

400

0

11

Nghiên cứu mô hình tăng trưởng trong nền kinh tế số ở Việt Nam.

Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Trương Hồng Trình

2020-2021

520

520

0

          
 

 

Danh mục gồm 11 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

              ----------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Đại học Huế

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Quyền lực trong tương tác lớp học tiếng Anh trong giáo dục đại học ở Việt Nam dưới góc độ lý thuyết phân tích diễn ngôn phê phán.

Đại học Huế

TS. Đỗ Thị Xuân Dung

2020-2021

320

320

0

2

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 1991 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Đại học Huế

TS. Dương Quang Hiệp

2020-2021

200

200

0

3

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Lý luận và thực tiễn tại các khu công nghiệp ở miền Trung Việt Nam.

Đại học Huế

TS. Lê Thị Nga

2020-2021

200

200

0

4

Giải quyết xung đột pháp luật về hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Đại học Huế

TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh

2020-2021

290

290

0

5

Nghiên cứu giá trị nghệ thuật của các biểu tượng Tứ thời trong mỹ thuật thời Nguyễn, bảo tồn và ứng dụng vào đào tạo.

Đại học Huế

ThS. Nguyễn Vũ Lân

2020-2021

200

200

0

6

Thơ Việt Nam đầu thế ki XXI nhìn từ lý thuyết phê bình huyền thoại.

Đại học Huế

PGS. TS. Hoàng Thị Huế

2020-2021

320

320

0

7

Nghiên cứu đa dạng di truyền và liên kết quần thể trên cá Chình Hoa (Anguilla marmorata) tại Việt Nam.

Đại học Huế

TS. Nguyễn Anh Tuấn

2020-2021

460

460

0

8

Nghiên cứu xây dựng mã vạch ADN của một số loài cá có giá trị kinh tế tại đầm phá Tam Giang.

Đại học Huế

TS Trần Văn Giang

2020-2021

410

410

0

9

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý bùn thải của ao nuôi tôm chân trắng công nghiệp tại Thừa Thiên Huế bằng công nghệ biogas có bổ sung các chủng vi sinh vật có trong chất thải.

Đại học Huế

TS. Nguyễn Quang Lịch

2020-2021

560

560

0

10

Nghiên cứ xây dựng bộ chỉ số toàn vẹn môi trường (Eli) phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển bền vững các đô thị di sản.

Đại học Huế

PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh

2020-2021

550

385

165

11

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời các chất trong kiểm nghiệm dược phẩm đa thành phần bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis kết hợp chemometrics.

Đại học Huế

PGS.TS. Trần Thúc Bình

2020-2021

750

750

0

12

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật làm tăng hàm lượng asiaticoside và hoạt tính chống oxi hóa trong cây rau má Huế (Centella asiatica L.) và chế biến thực phẩm chức năng

Đại học Huế

TS. Hoàng Hải Lý

2020-2021

650

650

0

13

Chế tạo, khảo sát tính chất quang và nghiên cứu quá trình động lực học hạt tải của các chấm lượng tử không đồng nhất chứa cadimi

Đại học Huế

ThS. Nguyễn Minh Hoa

2020-2021

700

700

0

 

 

Danh mục gồm 13 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

             --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Đại học Thái Nguyên

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả cắt gọt vật liệu khó gia công nhờ rung động siêu âm tích hợp bôi trơn tối thiểu và hạt nano.

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS Nguyễn Văn Dự

2020-2021

460

460

0

2

Nghiên cứu động lực học phi tuyến thiết bị rung siêu âm cường độ cao

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS Ngô Như Khoa

2020-2021

600

600

0

3

Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên THPT các tỉnh miền núi phía Bắc đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT mới.

Đại học Thái Nguyên

TS. Nguyễn Mậu Đức

2020-2021

370

259

111

4

Xây dựng mô hình giáo dục phòng tránh bạo lực, xâm hại tình dục cho học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

Đại học Thái Nguyên

TS. Nguyễn Thị Út Sáu

2020-2021

400

400

0

5

Phát triển năng lực đọc-hiểu văn bản cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số.

Đại học Thái Nguyên

PGS. TS. Ngô Thị Thanh Quý

2020-2021

200

140

60

6

Xây dựng mô hình dạy học kết hợp (Blended - Learning) về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho học sinh Trung học phổ thông miền núi phía Bắc.

Đại học Thái Nguyên

PGS. TS. Đỗ Vũ Sơn

2020-2021

280

280

0

7

Nghiên cứu khai thác nguồn gen và chọn tạo chủng giống gốc nấm Vân chi (Trametes versicolor) ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS Dương Văn Cường

2020-2021

410

410

0

8

Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa flavonoid 3’5’- hydroxylase để tăng cường tích lũy flavonoid ở cây Ô đầu (Aconitum carmichaelii Debx.).

Đại học Thái Nguyên

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

2020-2021

750

750

0

9

Nghiên cứu tạo enzyme manganese peroxidase tái tổ hợp có hoạt tính phân hủy độc tố nấm mốc aflatoxin B1.

Đại học Thái Nguyên

TS. Trịnh Đình Khá

2020-2021

490

490

0

10

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý mạng lưới bãi đỗ xe thông minh dựa trên các công nghệ vạn vật kết nối Internet và điện toán đám mây

Đại học Thái Nguyên

TS. Phạm Thành Nam

2020-2021

710

497

213

11

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quang phổ cận hồng ngoại để xác định nhanh tính chất cơ học của gỗ Keo tai tượng (Acacia mangium) phục vụ chọn giống trồng rừng gỗ lớn.

Đại học Thái Nguyên

TS. Dương Văn Đoàn

2020-2021

620

620

0

12

Xây dựng quy trình chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từ dựa trên vật liệu tổ hợp nền điện môi La1.5Sr0.5NiO4

Đại học Thái Nguyên

TS. Chu Thị Anh Xuân

2020-2021

600

600

0

         
 

 

Danh mục gồm 12 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 ------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Học viện Quản lý Giáo dục

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Mô hình hợp tác công tư trong đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam.

Học viện Quản lý Giáo dục

TS. Đặng Thị Minh Hiền

2020-2021

270

270

0

2

Tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường phổ thông chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.

Học viện Quản lý Giáo dục

TS. Phạm Hiển

2020-2021

170

170

0

 

 

Danh mục gồm 02 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                ---------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyểt định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Biện pháp phát triển nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý trường phổ thông.

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Phạm Đào Tiên

2020-2021

210

210

0

 

 

Danh mục gồm 01 đề tài

 
 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               -----------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên về “hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp” trong Chương trình phổ thông mới.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Tô Nhi A

2020-2021

300

300

0

 

 

Danh mục gồm 01 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            -----------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo quạt thổi rôto không tiếp xúc ứng dụng trong công nghiệp.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Trịnh Đồng Tính

2020-2021

680

476

204

2

Nghiên cứu và phát triển máy phân loại bề mặt, kiểm tra nan tre dựa trên công nghệ xử lý ảnh và mạng Neural.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Hoàng Hồng Hải

2020-2021

720

504

216

3

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống quang học thông minh nhằm phát hiện, cảnh báo sớm ngọn lửa trong phạm vi 50m.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS Vũ Toàn Thắng

2020-2021

450

315

135

4

Nghiên cứu, xác định hệ số trao đổi nhiệt và sụt áp của môi chất lạnh R410A và R32 trong quá trình sôi hai pha với các ống micro-fin.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Bá Chiến

2020-2021

410

287

123

5

Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển thông minh cho nhóm Robot di động cộng tác (Cooperating Mobile Manipulators).

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Đào Phương Nam

2020-2021

460

460

0

6

Nghiên cứu phát triển hệ thống nhận dạng cử chỉ, hành động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà thông minh.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Hữu Phát

2020-2021

360

360

0

7

Nghiên cứu thiết kế chế tạo rô bốt hỗ trợ phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà thấp và trung tầng.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng

2020-2021

420

420

0

8

Nghiên cứu tạo que thử nhanh phát hiện virus Dengue ứng dụng phát hiện tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Trương Quốc Phong

2020-2021

660

462

198

9

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa rác sinh hoạt thành nhiên liệu than bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng cháy.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Văn Đình Sơn Thọ

2020-2021

520

364

156

10

Nghiên cứu hợp khối hệ thống UASB-DHS-DNR nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm hữu cơ và nitơ trong nước thải cao su.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Nguyên Lan Hương

2020-2021

520

364

156

11

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống định vị dựa trên công nghệ sóng điện từ cự ly ngắn, ứng dụng trong quản lý và giám sát vị trí các thiết bị từ xa

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS.Lê Minh Thùy

2020-2021

610

427

183

12

Nghiên cứu phát triển nền tảng mạng xã hội phục vụ chuỗi cung ứng nông nghiệp Việt

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS.Nguyễn Đình Văn

2020-2021

660

462

198

13

Nghiên cứu xây dựng giải pháp co dãn tài nguyên hiệu quả cho các dịch vụ IoT có đặc trưng động trong tính toán đám mây và tính toán biên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS .Nguyễn Phi Lê

2020-2021

610

427

183

14

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ chuỗi khối vào bài toán xác thực quá trình cấp bằng cấp tại Việt Nam

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Đỗ Bá Lâm

2020-2021

650

455

195

15

Nghiên cứu chế tạo các vật liệu hấp phụ có khả năng thu hồi và tái sinh trên nền graphen/graphen oxid đi từ nguồn quặng graphit trong nước để xử lý ion kim loại nặng

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS.Lê Diệu Thư

2020-2021

720

720

0

16

Nghiên cứu và chế tạo hệ thống đo giao thoa sử dụng điều biến pha không gian để đo biên dạng, chụp cắt lớp 2D.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Trương Công Tuấn

2020-2021

750

525

225

17

Nghiên cứu tổng hợp frit từ tro bay nhiệt điện dùng làm nguyên liệu thay thế feldspar trong sản xuất gạch ốp lát ceramic.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Vũ Thị Ngọc Minh

2020-2021

720

504

216

18

Chế tạo vật liệu sợi compozit nền polyme cốt hạt nano các bon/hạt kim loại sử dụng trong in 3D.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Lê Thái Hùng

2020-2021

560

392

168

19

Tổng hợp và khảo sát cấu trúc tinh thể, tính chất quang và điện sắc của vật liệu nano WO3 pha tạp/lai hóa in-situ với kim loại/oxit kim loại nhóm IB (Ag, Cu).

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Công Tú

2020-2021

610

610

0

20

Xây dựng phần mềm lập kế hoạch xạ trị tự động cho thiết bị xạ phẫu Gamma Knife.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

ThS. Trần Thùy Dương

2020-2021

610

427

183

         
 

 

Danh mục gồm 20 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu hoạt chất sinh học của vỏ trái bưởi Miền Tây Nam Bộ và ứng dụng sản xuất trà vỏ bưởi hỗ trợ bảo vệ sức khỏe.

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Trần Thanh Trúc

2020-2021

610

427

183

2

Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá đù ngàn Dendrophysa russelli (Cuvier, 1829) phân bố vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Mai Viết Văn

2020-2021

360

360

0

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thực khuẩn thể có khả năng ức chế vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh cho tôm ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trường Đại học Cần Thơ

TS Trương Thị Bích Van

2020-2021

650

650

0

4

Nghiên cứu công nghệ IOT áp dụng cho sản xuất hoa màu công nghệ cao

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Hữu Cường

2020-2021

510

357

153

5

Giải pháp phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao theo mô hình gắn kết hợp tác xã và doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Khổng Tiến Dũng

2020-2021

400

400

0

6

Nghiên cứu thái độ đối với rủi ro và cơ chế chia sẻ rủi ro trong bảo hiểm cây lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Phan Đình Khôi

2020-2021

310

310

0

7

Nghiên cứu bảo quản, chế biến và sử dụng phụ phẩm khoai lang tím Nhật làm thức ăn cho bò thịt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Hồ Thanh Thâm

2020-2021

560

392

168

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn trong nước uống đến khả năng tăng trọng và năng suất sữa của dê nuôi tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Thiết

2020-2021

610

610

0

9

Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học sản xuất hành lá an toàn tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Đại học càn Thơ

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa

2020-2021

370

259

111

10

Nghiên cứu quy trình sản xuất phân bón hữu cơ dạng lỏng và rắn từ nước thải biogas tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ

Châu Thị Anh Thi

2020-2021

570

570

0

 

 

Danh mục gồm 10 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Đà Lạt

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiếu xạ tia X năng lượng thấp đến khả năng ức chế nảy mầm và hiệu quả bảo quản khoai tây và hành tím.

Trường Đại học Đà Lạt

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hà

2020-2021

420

294

126

 

 

Danh mục gồm 01 đề tài

 
 
 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Đồng Tháp

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu xây dựng và triển khai nội dung giáo dục địa phương cho học sinh tiểu học đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trường Đại học Đồng Tháp

PGS. TS. Nguyễn Văn Đệ

2020-2021

380

266

114

2

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải ao nuôi cá tra bằng đất ngập nước kết hợp vật liệu hấp phụ và thực vật

Trường Đại học Đồng Tháp

Hồ Sĩ Thắng

2020-2021

620

620

0

3

Chế tạo vật liệu composite cấu trúc nano trên cơ sở rGO, CuxS sử dụng làm điện cực âm trong pin mặt trời.

Trường Đại học Đồng Tháp

TS. Hà Thanh Tùng

2020-2021

550

550

0

 

 

Danh mục gồm 03 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Giao thông vận tải

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu đánh giá biến dạng hình học dài hạn của kết cấu nhịp cầu khung/dầm bê tông dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng và đề xuất giải pháp sửa chữa - khắc phục.

Trường Đại học Giao thông Vận tải

PGS.TS. Nguyễn Duy Tiến

2020-2021

520

364

156

2

Xây dựng phương pháp mô phỏng số dựa trên lý thuyết Trường pha (the phase -field method) trong nghiên cứu vật liệu bê tông có độ rỗng cao.

Trường Đại học Giao thông Vận tải

TS. Trần Bảo Việt

2020-2021

710

497

213

3

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống giám sát chuyển động không dùng camera trên cơ sở cảm biến vải hữu cơ

Trường Đại học Giao thông Vận tải

TS.Trần Mạnh Cường

2020-2021

570

399

171

4

Nghiên cứu giám sát tự động sức khỏe của cầu dây văng lớn ở Việt Nam

Trường Đại học Giao thông Vận tải

ThS.NCS. Trần Ngọc Hòa

2020-2021

520

364

156

5

Ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong dự báo một số đặc trưng biến dạng của đất yếu ở khu vực đồng bằng bắc bộ

Trường Đại học Giao thông Vận tải

PGS.TS. Nguyễn Đức Mạnh

2020-2021

670

469

201

6

Nghiên cứu, chế tạo nano silica từ tro bay nhà máy điện, thử nghiệm ứng dụng trong chế tạo vật liệu cường độ cao.

Trường Đại học Giao thông Vận tải

TS. Chu Tiến Dũng

2020-2021

750

525

225

7

Nghiên cứu tính chất cơ học của xỉ tro đốt từ chất thải rắn đô thị làm vật liệu xây dựng công trình giao thông.

Trường Đại học Giao thông Vận tải

TS. Nguyễn Đăng Hanh

2020-2021

750

525

225

         
 

 

Danh mục gồm 07 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Quản lý Đầu tư công tại các trường đại học công lập tự chủ tại Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

2020-2021

370

259

111

2

Nghiên cứu tác động của công bố thông tin tới định giá cổ phiếu ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Đặng Anh Tuấn

2020-2021

250

250

0

3

Ảnh hưởng của quá trình tái phân bổ lao động đến năng suất của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

2020-2021

420

294

126

4

Giải pháp phát triển bền vững Kinh tế biển tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

2020-2021

300

210

90

5

Dự báo nhu cầu đào tạo bậc đại học các ngành khối kinh tế và quản trị kinh doanh đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân

2020-2021

270

189

81

6

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên trong các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Đỗ Thị Đông

2020-2021

420

294

126

7

Xây dựng hệ thống thông tin quản trị dữ liệu phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng tại các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Đàm Sơn Toại

2020-2021

300

210

90

8

Tác động của vườn ươm tới phát triển ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học tại Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Bùi Trung Hải

2020-2021

250

175

75

 

 

Danh mục gồm 08 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ không tuân thủ pháp luật thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Hồng Phương

2020-2021

370

370

0

2

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Khánh Duy

2020-2021

370

259

111

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của ý thức và hành vi đạo đức tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Phong Nguyên

2020-2021

550

385

165

4

Mô hình chính phủ kiến tạo trong phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Võ Xuân Vinh

2020-2021

420

294

126

 

 

Danh mục gồm 04 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về quyền tác giả từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Trường Đại học Luật

Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thái Cường

2020-2021

200

200

0

 

 

Danh mục gồm 01 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ học môi trường rỗng có xét đến đặc tính phá hủy phục vụ công tác đánh giá, dự báo độ bền và thời hạn sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép công trình biển.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Bùi Trường Sơn

2020-2021

670

670

0

2

Nghiên cứu ứng xử cơ học của khối đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc cứng khi chịu tác dụng của tải trọng chu kỳ theo phương thẳng đứng.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

GV.TS. Phạm Văn Hùng

2020-2021

620

620

0

3

Nghiên cứu đề xuất quy trình thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:2000, 1:1000 và 1:500 cho địa hình khu vực mỏ lộ thiên tại Việt Nam trên cơ sơ ứng dụng UAV giá thành thấp và mảy ảnh thông thường.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

GVC.Ths. Nguyễn Quốc Long

2020-2021

750

525

225

4

Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính vỏ hàm lắp ghép của đường ham metro tiết diện ngang hình chữ nhật cong.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

GVC.TS. Đặng Văn Kiên

2020-2021

700

700

0

5

Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo sóng chấn động nổ mìn cho các mỏ than lộ thiên sử dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán máy học

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

ThS. Nguyễn Hoàng

2020-2021

760

532

228

6

Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của loài Địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch.) ở Việt Nam

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Vũ Thị Kim Thư

2020-2021

650

650

0

7

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc plasmonic kim loại.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Lê Đắc Tuyên

2020-2021

600

600

0

8

Chế tạo vật liệu quang xúc tác thu hồi được trên cơ sở photphat bạc (Ag3PO4) kết hợp vật liệu từ tính.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

2020-2021

650

650

0

           
 

 

Danh mục gồm 08 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Mở Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Các hình phạt chính không tước tự do - từ quy định của pháp luật Việt Nam đến thực tiễn áp dụng.

Trường Đại học Mở Hà Nội

ThS. Thiều Cẩm Sơn

2020-2021

160

160

0

2

Tác động từ sự tham gia của cộng đồng đến sự phát triển bền vững của điểm đến du lịch di sản thế giới tại Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Quần thể danh thắng Tràng An).

Trường Đại học Mở Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thu Mai

2020-2021

220

220

0

3

Nghiên cứu phát triển hệ thống hỗ trợ giám sát và đánh giá quá trình học tập của người học trên hệ thống đào tạo trực tuyến dựa trên nhận dạng biểu cảm khuôn mặt

Trường Đại học Mở Hà Nội’

TS. Dương Thăng Long

2020-2021

550

385

165

 

 

Danh mục gồm 03 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Áp dụng logic toán mờ trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

2020-2021

320

224

96

2

Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển tài chính và vốn con người ở Việt Nam.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS.Nguyễn Minh Hà

2020-2021

390

273

117

3

Mối quan hệ giữa năng lượng và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Võ Hồng Đức

2020-2021

510

357

153

 

 

Danh mục gồm 03 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Xu hướng trang trí không gian nội thất hiện đại sử dụng chất liệu sơn mài ở Việt Nam.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

PGS. TS. Đặng Mai Anh

2020-2021

300

300

0

 

 

Danh mục gồm 01 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại thương

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Ảnh hưởng của công nghệ và đổi mới sáng tạo đến việc làm trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến tại Việt Nam.

Trường Đại học Ngoại thương

TS. Chu Thị Mai Phương

2020-2021

320

224

96

2

Nhân tố tác động đến kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp ngành Nhựa Việt Nam.

Trường Đại học Ngoại thương

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

2020-2021

250

175

75

3

Nghiên cứu các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giao dịch thanh toán và tài trợ thương mại quốc tế tại Việt Nam

Trường Đại học Ngoại thương

ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương

2020-2021

310

217

93

4

Nghiên cứu hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.

Trường Đại học Ngoại thương

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

2020-2021

260

182

78

5

Ứng dụng marketing 4.0 trong tuyển sinh hệ đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Trường Đại học Ngoại thương

TS. Nguyễn Ngọc Đạt

2020-2021

420

294

126

 

 

Danh mục gồm 05 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Nha Trang

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị và đề xuất tiêu chuẩn kiểm tra an toàn kỹ thuật động cơ diesel dùng làm máy chính trên tàu cá Việt Nam.

Trường Đại học Nha Trang

TS. Phùng Minh Lộc

2020-2021

250

175

75

2

Nghiên cứu sử dụng nước thải từ ao nuôi tôm thâm canh để nuôi sinh khối artemia.

Trường Đại học Nha Trang

TS. Trương Thị Bích Hồng

2020-2021

220

154

66

3

Nghiên cứu tác động của nghề khai thác thủy sản bằng lồng dây và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp cho khu vực Nam Trung Bộ.

Trường Đại học Nha Trang

TS. Vũ Kế Nghiệp

2020-2021

250

175

75

 

 

Danh mục gồm 03 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và đa dạng di truyền của Nấm Cordyceps sp. phân lập từ Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng.

Trường Đại học

Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Mai

2020-2021

460

460

0

2

Trích ly và vi bao các hợp chất sinh học từ trái nhàu (Morida citrifolia L.) Việt Nam.

Trường Đại học

Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Kha Chấn Tuyền

2020-2021

750

525

225

3

Tối ưu hóa hệ thống nhiệt phân thanh rơm rạ qui mô hộ gia đình và khảo sát khả năng xử lý nước thải của than sinh học tạo thành.

Trường Đại học

Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Tri Quang Hưng

2020-2021

510

357

153

4

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu không gian nền địa lý đa tỷ lệ và các giải pháp tổng quát hóa dữ liệu bản đồ tự động.

Trường Đại học

Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

2020-2021

410

287

123

5

Thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng quy trình công nghệ chiết xuất tinh dầu thảo dược ứng dụng sóng siêu âm

Trường Đại học

Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Lê Anh Đức

2020-2021

520

364

156

 

 

Danh mục gồm 05 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Quy Nhơn

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển, giám sát và phân tích chất lượng điện năng dựa trên công nghệ IoT.

Trường Đại học Quy Nhơn

TS. Ngô Minh Khoa

2020-2021

510

510

0

2

Nghiên cứu ứng dụng số liệu mưa từ ảnh vệ tinh radar và mô hình toán trong dự báo nhanh nguy cơ lũ lụt (Nghiên cứu điển hình lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định).

Trường Đại học Quy Nhơn

TS. Ngô Anh Tú

2020-2021

380

266

114

3

Nghiên cứu ứng dụng học máy và tích hợp thông tin ngữ cảnh trong hệ thống gợi ý về du lịch

Trường Đại học Quy Nhơn

TS. Lê Quang Hùng

2020-2021

410

287

123

4

Nghiên cứu tác động của việc vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào giảng dạy ngành Kế toán, Kiểm toán đối với các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam.

Trường Đại học Quy Nhơn

TS. Nguyễn Ngọc Tiến

2020-2021

320

224

96

5

Nghiên cứu chuỗi giá trị dược liệu ở khu vực Miền Trung.

Trường Đại học Quy Nhơn

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

2020-2021

370

259

111

6

Chế tạo pin Zn-không khí sử dụng vật liệu Co3O4 cấu trúc nano biến tính bề mặt làm lớp xúc tác.

Trường Đại học Quy Nhơn

TS. Nguyễn Thị Hồng Trang

2020-2021

490

490

0

7

Nghiên cứu biến tính vật liệu graphene bằng màng đơn lớp phân tử hữu cơ nhằm định hướng ứng dụng trong thiết bị điện tử kích thước nano.

Trường Đại học Quy Nhơn

TS. Phan Thanh Hải

2020-2021

650

650

0

 
 

 

Danh mục gồm 07 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Phòng chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam từ thời Lê Sơ đến thời Nguyễn và những bài học kinh nghiệm.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS. TS. Phan Ngọc Huyền

2020-2021

270

270

0

2

Phát triển năng lực giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên ngành sư phạm.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS. TS. Trịnh Thúy Giang

2020-2021

200

140

60

3

Giáo dục kĩ năng giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích úng với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ của Việt Nam.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Nguyễn Quyết Chiến

2020-2021

300

210

90

4

Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên phổ thông theo tiếp cận lý thuyết học tập tại nơi làm việc (Workplace Learning Theory).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS. TS. Trương Thị Bích

2020-2021

270

189

81

5

Phát triển phẩm chất trách nhiệm cho học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS. TS. Lê Minh Nguyệt

2020-2021

300

300

0

6

Nghiên cứu chuyển gen sinh tổng hợp ectoine vào tế bào cây lúa nhằm tăng khả năng chống chịu chịu mặn, chịu nóng, chịu lạnh.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Nguyễn Văn Quyền

2020-2021

500

500

0

7

Nghiên cứu nâng cao giá trị dinh dưỡng của bã đậu nành bằng vi sinh vật sinh tổng hợp đa enzyme để sử dụng làm thức ăn cho cá điêu hồng (Oreochromis sp.).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Nguyễn Phúc Hưng

2020-2021

560

392

168

8

Nghiên cứu các mô hình khai phá dữ liệu mạng thông tin hỗn tạp và ứng dụng giải một số bài toán phân lớp/ dự đoán liên kết trong tin - sinh học

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

PGS.TS. Trần Đăng Hưng

2020-2021

470

329

141

9

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi cấu trúc và độ bền cơ học của các hệ hợp kim nhị nguyên Cu-Ni và hệ hợp kim tam nguyên Fe-Cu-Ni.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thảo

2020-2021

650

650

0

10

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Fe3O4/C định hướng ứng dụng trong xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng và chất màu hữu cơ.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. Lê Hải Đăng

2020-2021

600

600

0

 
 

 

Danh mục gồm 10 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Phát triển năng lực tạo lập văn bản thông tin cho sinh viên sư phạm Ngữ văn.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

PGS. TS. Đỗ Thị Thu Hương

2020-2021

350

350

0

2

Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu hấp phụ Mg/Al LDH- zeolit ứng dụng để hấp phụ chất thải hữu cơ khó phân hủy và xử lý amoni trong môi trường nước

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

TS. Nguyễn Thế Duyến

2020-2021

480

480

0

3

Nghiên cứu phát triển thuật toán tìm kiếm và đo độ đàn hồi mô định lượng, ứng dụng chẩn đoán u lành và ác tính.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

TS. Trần Quang Huy

2020-2021

520

520

0

 

 

Danh mục gồm 03 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học SPKT Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu công nghệ và chế tạo hệ thống điều khiển nhiệt độ bằng khí nóng tích hợp trong khuôn phun ép với sản phẩm Composite nhựa nhiệt dẻo.

Trường Đại học SPKT Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Đỗ Thành Trung

2020-2021

660

462

198

2

Nghiên cứu thuật toán tối ưu vận hành kinh tế hệ thống điện xét đến nhiều nguồn phát.

Trường Đại học SPKT Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Lê Chí Kiên

2020-2021

680

476

204

3

Nghiên cứu các giải thuật thông minh sa thải phụ tải trong hệ thống điện có xét đến các ràng buộc đa mục tiêu.

Trường Đại học SPKT Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Quyền Huy Ánh

2020-2021

560

392

168

4

Nghiên cứu các đặc tính nhiệt động của hệ thống lạnh ghép tầng R744-R134a nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trường Đại học SPKT Thành pho Hồ Chí Minh

PGS.TS Đặng Thành Trung

2020-2021

410

287

123

5

Tổng hợp toàn phần và thử nghiệm khả năng ức chế tế bào ung thư các dẫn chất pyrazole isoxazole curcuminoid

Trường Đại học SPKT Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Hoàng Minh Hảo

2020-2021

470

470

0

 

 

Danh mục gồm 05 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc cho ô tô tải sử dụng hệ thống phanh khí nén.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TS. Lê Anh Vũ

2020-2021

370

370

0

2

Phát triển kỹ thuật phát hiện đối tượng cho các ứng dụng tự xử lý ngắt khẩn cấp.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TS. Vũ Hồng Sơn

2020-2021

320

320

0

 

 

Danh mục gồm 02 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Giáo dục giá trị nghệ thuật Chèo cho học sinh Trung học phổ thông vùng Châu thổ Sông Hồng.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

PGS. TS. Hà Thị Hà Hoa

2020-2021

300

300

0

 

 

Danh mục gồm 01 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm
TDTT Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao ở các trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc.

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

TS. Nguyễn Duy Quyết

2020-2021

300

300

0

 

 

Danh mục gồm 01 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                   --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu Ca dao Nam Bộ và khả năng ứng dụng vào dạy học môn Ngữ văn trong các trường phổ thông.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

PGS. TS. Bùi Mạnh Nhị

2020-2021

310

310

0

2

Tham vấn tâm lý cho trẻ bị lạm dụng tình dục bằng việc sử dụng liệu pháp trò chơi nghệ thuật.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Lê Duy Hùng

2020-2021

330

330

0

3

Nghiên cứu thực trạng phân bố và bảo tồn các quần thể Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) phân bố ở Nam Bộ trong bối cảnh của biến đổi khí hậu.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

ThS Quách Văn Toàn Em

2020-2021

370

370

0

4

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật gamma tán xạ trong phép đo mật độ các vật liệu có nguyên tử số hiệu dụng thấp.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Hoàng Đức Tâm

2020-2021

620

620

0

 

 

Danh mục gồm 04 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Tây Bắc

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Phát triển năng lực tiếng Việt cho sinh viên dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học khu vực Tây Bắc.

Trường Đại học Tây Bắc

TS. Hà Thị Mai Thanh

2020-2021

270

189

81

2

Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán THCS ở khu vực Tây Bắc.

Trường Đại học Tây Bắc

PGS. TS. Nguyễn Triệu Sơn

2020-2021

260

182

78

 

 

Danh mục gồm 02 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                  --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Tây Nguyên

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nhân dòng phân tử và phân tích hệ thống gene chitinase từ vi khuẩn Bacillus velezensis RB.IBE29 được phân lập ở Tây Nguyên.

Trường Đại học Tây Nguyên

TS Trần Minh Định

2020-2021

410

410

0

2

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trường Đại học Tây Nguyên

PGS.TS. Lê Đức Niêm

2020-2021

370

259

111

3

Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm dịch tễ học và biện pháp phòng trị sán dây và ấu trùng sán dây (Taenia solium, T. saginata, T. asiatica và T. hydatigena) ở bò, heo và chó tại tỉnh Đắk Lắk.

Trường Đại học Tây Nguyên

TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh

2020-2021

390

390

0

4

Nghiên cứu tuyển chọn và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Wild.) tại

Tây Nguyên

Trường Đại học Tây Nguyên

TS. Nguyễn Văn Minh

2020-2021

300

210

90

 

 

Danh mục gồm 04 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Thương mại

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông tới quyết định mua hàng ở chuỗi các cửa hàng bán lẻ Việt Nam.

Trường Đại học Thương mại

PGS.TS. Cao Tuấn Khanh

2020-2021

300

300

0

2

Nghiên cứu các lợi ích kinh tế - xã hội của triển khai tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Trường Đại học Thương mại

TS. Đặng Thị Minh Nguyệt

2020-2021

300

300

0

3

Giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử.

Trường Đại học Thương mại

TS. Trần Việt Thảo

2020-2021

370

370

0

4

Nghiên cứu mô hình ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ công tác dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam.

Trường Đại học Thương mại

ThS. Cù Nguyên Giáp

2020-2021

370

259

111

5

Tác động của ứng dụng đổi mới sáng tạo đến lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trẻ Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghệ.

Trường Đại học Thương mại

TS. Nguyễn Thị Uyên

2020-2021

370

259

111

 

 

Danh mục gồm 05 đề tài

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Việt - Đức

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Phát triển hệ thống bảo vệ mới cho lưới điện phân phối thông minh có xét đến sự tích hợp của những nguồn năng lượng phân tán.

Trường Đại học Việt - Đức

TS. Bùi Minh Dương

2020-2021

510

357

153

 

 

Danh mục gồm 01 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Vinh

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Môđun bất biến đẳng cấu và một số lớp môđun liên quan.

Trường Đại học Vinh

TS. Đinh Đức Tài

2020-2021

550

550

0

2

Giải pháp nâng cao năng lực của giáo viên về giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Trường Đại học Vinh

TS. Nguyễn Thị Phương Nhung

2020-2021

350

350

0

3

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật có xương sống ở vùng núi cao Tây Nam Nghệ An.

Trường Đại học Vinh

TS Ông Vĩnh An

2020-2021

420

420

0

4

Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ tin cậy và thời hạn sử dụng kết cấu nhà thép trong môi trường các khu công nghiệp nhiều hóa chất sulfur dioxides chlorides.

Trường Đại học Vinh

TS. Nguyễn Trọng Hà

2020-2021

690

690

0

5

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và xác định một số thành phần hóa học có hoạt tính sinh học của cây cát sâm (Millettia speciosa Champ) sản xuất thực phẩm chức năng kháng viêm và bảo vệ gan

Trường Đại học Vinh

TS. Lê Thị Mỹ Châu

2020-2021

400

400

0

6

Nghiên cứu sự chuyển mạch toàn quang dựa trên hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ.

Trường Đại học Vinh

TS. Lê Văn Đoài

2020-2021

670

670

0

 

 

Danh mục gồm 06 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Trường Đại học Xây dựng

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Phát triển năng lực khởi nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Trường Đại học Xây dựng

TS. Phạm Đình Tuyển

2020-2021

270

189

81

2

Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của tường mềm chống xói lở bờ biển tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Đại học Xây dựng

TS. Mai Cao Trí

2020-2021

470

470

0

3

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật định hình dòng chảy trong xử lý nâng cao chất lượng nước và tạo cảnh quan tại các hồ đô thị bị ô nhiễm.

Trường Đại học Xây dựng

Th.s. ứng Thị Thúy Hà

2020-2021

720

504

216

4

Tích hợp số liệu quan trắc, công cụ mô hình hóa và ảnh vệ tinh Modis xác định nồng độ PM2.5 do ảnh hưởng của hoạt động đốt rơm rạ trên địa bàn Hà Nội.

Trường Đại học Xây dựng

Th.s Bùi Quang Trung

2020-2021

520

520

0

5

Nghiên cứu và phát triển phương pháp xử lý số liệu chuỗi tọa độ liên tục của lưới GNSS địa động.

Trường Đại học Xây dựng

TS. Trần Đình Trọng

2020-2021

590

590

0

6

Nghiên cứu chế tạo tấm panel sàn nhà dân dụng lắp ghép nhịp lớn có sử dụng bê tông cường độ cao UHPC.

Trường Đại học Xây dựng

ThS. Cao Tuấn Anh

2020-2021

670

469

201

7

Nghiên cứu ứng xử của dầm bê tông cốt thép ứng lực trước nhịp trung bình lớn sử dụng bê tông geopolymer.

Trường Đại học Xây dựng

PGS.TS. Nguyễn Bình Hà

2020-2021

570

570

0

 

 

Danh mục gồm 07 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                  --------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Đơn vị: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Giải pháp khắc phục hành vi lệch chuẩn của giáo viên phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hiền

2020-2021

200

140

60

2

Giải pháp phát triển trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Bùi Thanh Xuân

2020-2021

170

119

51

3

Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hằng

2020-2021

270

189

81

4

Đề xuất mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú phát triển bền vững.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Đào Thị Hồng Minh

2020-2021

270

189

81

 

 

Danh mục gồm 04 đề tài

 

thuộc tính Quyết định 103/QĐ-BGDĐT

Quyết định 103/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:103/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:13/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ GD-ĐT dành 84,4 tỷ đồng thực hiện đề tài KH-CN năm 2020

Quyết định 103/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 13/01/2020.

Theo đó, phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020 với tổng kinh phí là 84,4 tỷ đồng, cụ thể:

Thứ nhất, Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020 tại Đại học Đà Nẵng gồm: Thiết kế mô hình lò đốt rác sử dụng dòng tia xung nhịp, đĩa cản và dòng xoáy lốc kết hợp (tổng kinh phí 450 triệu đồng); Nghiên cứu giảm sức cản khí động cho xe ô tô hạng nặng bằng phương pháp điều khiển chủ động dòng chảy, kết hợp mô hình giảm bậc để tối ưu hóa các thông số điều khiển (tổng kinh phí 500 triệu đồng).

Thứ hai, Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020 tại Học viện Quản lý Giáo dục gồm: Mô hình hợp tác công tư trong đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam (tổng kinh phí 270 triệu đồng); Tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường phổ thông chất lượng cao của Việt Nam hiện nay (tổng kinh phí 170 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Danh mục còn gồm 20 đề tài của Đại học Bách khoa Hà Nội, 10 đề tài của Đại học Cần Thơ, 01 đề tài của Đại học Đà Lạt, 07 đề tài của Trường Đại học Giao thông Vận tải...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 103/QĐ-BGDĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi