Quyết định 1017/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 27/2017/NĐ-CP ngày 15/03/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------
Số: 1017/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 213/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ”.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này lấy từ ngân sách nhà nước hằng năm cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu: VT, PC, TĐC.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 213/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1017/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 04 năm 2017)
 

TT
Nội dung công việc
Thời hạn
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Dự kiến sản phẩm và kết quả đạt được
1
Soạn thảo văn bản hướng dẫn, triển khai Nghị định số 27/2017/NĐ-CP
 
1.1
Hướng dẫn triển khai Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP
Tháng 4/2017
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Thanh tra Bộ KH&CN;
- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;
- Văn phòng Bộ KH&CN.
Dự thảo Công văn hướng dẫn triển khai của Bộ KH&CN, của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1.2
Nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm triển khai thi hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP
Tháng 4/2017- Tháng 12/2017
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Thanh tra Bộ KH&CN;
- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;
- Vụ Tổ chức cán bộ Bộ KH&CN;
- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Bộ KH&CN;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Thông tư sửa đổi Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học công nghệ
Năm 2018
Vụ Tổ chức cán bộ Bộ KH&CN
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;
- Thanh tra Bộ KH&CN;
- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Bộ KH&CN;
- Sở KH&CN;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Thông tư thay thế Thông tư số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/4/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
1.3
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Hằng năm (Quý II đến IV)
Thanh tra Bộ KH&CN
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Thanh tra Sở KH&CN;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Dự thảo Công văn của Bộ KH&CN hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra
Hằng năm (Quý II đến IV)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Thanh tra Bộ KH&CN;
-Thanh tra Sở KH&CN.
Dự thảo Công văn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2
Tuyên truyền, phổ biến
2.1
Viết bài giới thiệu về Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP
Quý II đến Quý IV/2017
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Thanh tra Bộ KH&CN;
- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;
- Văn phòng Bộ KH&CN;
- Trung tâm Tin học Bộ KH&CN;
- Các báo, tạp chí Bộ KH&CN;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Bài viết, bài phỏng vấn đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo tạp chí, website,...)
2.2
Tổ chức lồng ghép hoạt động thông tin, tuyên truyền về các nội dung quy định tại Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP
Quý III, IV năm 2017
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Thanh tra Bộ KH&CN;
- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;
- Văn phòng Bộ KH&CN;
- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Hội thảo, hội nghị
2.3
Thông cáo báo chí đối với Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP
Tháng 3/2017
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;
- Văn phòng Bộ KH&CN;
- Trung tâm Tin học Bộ KH&CN.
Thông cáo báo chí (Đã thực hiện)
3
Triển khai thực hiện
3.1
Hợp nhất văn bản: Nghị định số 27/2017/NĐ-CP và Nghị định số 213/2013/NĐ-CP
Tháng 3/2017
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;
- Văn phòng Bộ KH&CN;
- Trung tâm Tin học Bộ KH&CN.
Văn bản hợp nhất (Đã thực hiện)
3.2
Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (thường xuyên khi có yêu cầu) về công tác thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Năm 2017 và các năm tiếp theo
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Thanh tra Bộ KH&CN;
- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;
- Vụ Tổ chức cán bộ Bộ KH&CN;
- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Bộ KH&CN.
Công văn trả lời
3.3
Phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ tổ chức đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Công chức thanh tra chuyên ngành các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Quý I đến Quý II/2017 và các năm tiếp theo
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Thanh tra Bộ KH&CN;
- Vụ Tổ chức cán bộ Bộ KH&CN;
- Thanh tra Sở KH&CN;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Các lớp đào tạo thanh tra chuyên ngành tại 03 miền Bắc, Trung, Nam
3.4
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại 03 miền Bắc, Trung, Nam
Quý II đến Quý IV/2017
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Thanh tra Bộ KH&CN; - Thanh tra Sở KH&CN.
Các lớp tập huấn

thuộc tính Quyết định 1017/QĐ-BKHCN

Quyết định 1017/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 27/2017/NĐ-CP ngày 15/03/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1017/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Việt Thanh
Ngày ban hành:28/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi