Quyết định 1001/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư: “Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành ​của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1001/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 1001/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư: “Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành ​của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1001/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:18/05/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1001/QĐ-BNN-KHCN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Số: 1001/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư: “Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành
của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp lý liên quan;

Căn cứ Quyết định 798/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT 2008 - 2010 của Bộ NN&PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2908/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt dự án đầu tư: Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét Tờ trình số 173/TTr-VP ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Văn phòng Bộ về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án: “Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt Điều 1, giao Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện (khi có kế hoạch vốn) theo Đề cương, Dự toán được duyệt theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả hạng mục.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu; VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN “ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA KHỐI CƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”
(Kèm Quyết định số 1001/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 5 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

1. Phần công việc đã thực hiện

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện/giá hợp đồng/giá trúng thầu (đồng)

Hình thức hợp đồng đã thực hiện

Thời gian thực hiện

Văn bản phê duyệt

1

Chi phí tư vấn Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ thông tin Việt Nam

71.133.842

Trọn gói

12 tháng

QĐ số 2800/QĐ-BNN-KH, ngày 21 tháng 10 năm 2010; QĐ số 623/QĐ-VP, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Tổng cộng

71.133.842

Bảy mươi mốt triệu, một trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm bốn mươi hai đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

TT

Hạng mục

Đơn vị thực hiện

Thành tiền (đồng)

1

Chi phí quản lý dự án

Chủ đầu tư

58.138.236

2

Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế Kỹ thuật

Bộ NN và PTNT

4.322.749

3

Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu

Chủ đầu tư

6.456.764

4

Chi phí khác

Chủ đầu tư

70.000.000

5

Dự phòng

Chủ đầu tư

50.000.000

Tổng giá trị thực hiện

188.917.749

Một trăm tám mươi tám triệu, chín trăm mười bảy ngàn, bảy trăm bốn mươi chín đồng

3. Phần kế hoạch đấu thầu

TT

Ký hiệu gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói 1

Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phần cứng và các hệ thống phần mềm có bản quyền

1.082.000.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

2011-2012

Trọn gói

02 tháng

2

Gói 2

Xây dựng hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử dùng chung cho khối cơ quan Bộ

1.553.917.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

2011-2012

Trọn gói

12 tháng

3

Gói 3

Mua sắm thiết bị chứng thực chữ ký số

100.000.000

NSNN

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

2012

Trọn gói

02 tháng

Tổng cộng giá trị thực hiện

2.735.917.000

Hai tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm mười bảy ngàn đồng chẵn.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi