Quyết định 08/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
SỐ 08/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT
THỬ NGHIỆM CẤP NHÀ NƯỚC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 81/2002/CP ngày 17/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);

Căn cứ Quyết định số 07/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước,

Xét đề nghị của các Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ Quản lý khoa học xã hội và tự nhiên và Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 34/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 28/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ xác định các đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005".

 

Điều 3. Các Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ Quản lý khoa học xã hội và tự nhiên, Vụ Quan hệ quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ VÀ CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ (dưới đây gọi tắt là Hội đồng)

1. Phiên họp của Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng (ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo). Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng.

2. Tài liệu làm việc của Hội đồng (quy định chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quy định này) được gửi đến các thành viên Hội đồng ít nhất 3 ngày trước phiên họp Hội đồng.

3. Việc tư vấn xác định các Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (dưới đây gọi tắt là Đề tài) và các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước (dưới đây gọi tắt là Dự án SXTN) do một Hội đồng thực hiện với hai bước sau đây:

Bước 1: Xác định Danh mục dự kiến các Đề tài, Dự án SXTN;

Bước 2: Xác định đề cương tóm tắt của từng Đề tài, Dự án SXTN.

4. Bước 1 gồm 2 công đoạn.

Hội đồng sử dụng nguyên tắc bỏ phiếu để thực hiện bước 1 như sau:

a) Công đoạn 1: Lựa chọn những Đề tài, Dự án SXTN đề nghị thực hiện bằng cách đánh giá xếp các Đề tài vào 2 loại "Đề nghị thực hiện" và "Đề nghị không thực hiện".

Những Đề tài, Dự án SXTN được đề nghị thực hiện là những Đề tài, Dự án SXTN phải được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý kiến nghị.

b) Công đoạn 2: Phân loại những Đề tài, Dự án SXTN đã được Hội đồng nhất trí đề nghị thực hiện vào 2 mức A hoặc B (A là mức cao hơn, cần ưu tiên thực hiện hơn).

5. Bước 2: Hội đồng sử dụng nguyên tắc biểu quyết theo đa số để kết luận về đề cương tóm tắt cho từng Đề tài, Dự án SXTN.

 

Điều 2. Quy trình làm việc củn Hội đồng trong bước 1

Hội đồng làm việc theo quy trình sau:

1. Giới thiệu nội dung và phương thức làm việc của Hội đồng

a) Thư ký giúp việc Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

b) Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu của các văn bản và quy định liên quan đến việc xác định các Đề tài Dự án SXTN, bao gồm:

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương hướng phát triển khoa học và công nghệ của giai đoạn kế hoạch;

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình;

- Danh mục sơ bộ những Đề tài, Dự án SXTN dự kiến đưa vào Chương trình khoa học và công nghệ theo Chuyên ngành khoa học tương ứng thuộc Chương trình (đối với các Hội đồng xác định Đề tài Dự án SXTN thuộc Chương trình);

- Danh mục sơ bộ những Đề tài, Dự án SXTN độc lập theo Chuyên ngành khoa học tương ứng (đối với Hội đồng xác định Đề tài, Dự án SXTN độc lập);

và giới thiệu những nội dung chủ yếu của các tài liệu chuyên môn và nghiệp vụ liên quan cần thiết khác.

2. Lựa chọn những Đề tài đề nghị thực hiện (công đoạn 1)

2.1. Hội đồng thảo luận

Hội đồng xem xét, phân tích Danh mục sơ bộ những Đề tài, Dự án SXTN dự kiến đưa vào Chương trình khoa học và công nghệ hoặc Danh mục sơ bộ các Đề tài, Dự án SXTN độc lập do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp theo các tiêu chuẩn đã được quy định tại Điều 5 của "Quy định về việc xác định các Đề tài khoa học và công nghệ và các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước" ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội đồng thảo luận về những Đề tài, Dự án SXTN đủ tiêu chuẩn cần nghiên cứu giải quyết ở cấp Nhà nước để đề nghị cho thực hiện và về những Đề tài, Dự án SXTN không đủ tiêu chuẩn, không cần thực hiện.

2.2. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu và bỏ phiếu Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên Hội đồng, trong đó có 1 Trưởng ban.

Hội đồng bỏ phiếu để đánh giá xếp các Đề tài vào 2 loại sau đây:

Đề nghị thực hiện.

Đề nghị không thực hiện.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá đề nghị các Đề tài, Dự án SXTN thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước theo mẫu Phiếu 1-ĐTDACT-A.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá đề nghị các Đề tài, Dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước theo mẫu Phiếu 1-ĐTDAĐL-A.

Những phiếu hợp lệ là những phiếu đánh dấu vào 1 trong 2 cột ("đề nghị thực hiện" hoặc "đề nghị không thực hiện") tương ứng đã ghi trên phiếu.

2.3. Tổng hợp số phiếu đề nghị

Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bỏ phiếu của Hội đồng theo biểu KP 1-ĐTDACT-A và KP 1- ĐTDAĐL-A tương ứng với mỗi Hội đồng.

Những Đề tài, Dự án SXTN được đề nghị thực hiện là những Đề tài, Dự án SXTN phải được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý kiến nghị.

3. Phân loại những Đề tài, Dự án SXTN đã được Hội đồng nhất trí đề nghị thực hiện vào 2 mức A hoặc B (A là mức cao hơn, cần ưu tiên thực hiện hơn) - công đoạn 2.

3.1. Hội đồng thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung hoặc chính xác hóa tên, đối tượng nghiên cứu, nêu sơ bộ mục tiêu và sản phẩm dự kiến cho từng Đề tài, Dự án SXTN.

3.2. Hội đồng bỏ phiếu để phân loại Đề tài, Dự án SXTN vào 2 mức A hoặc B (theo biểu Phiếu 2- ĐTDACT-A và Phiếu 2-ĐTDAĐL-A tương ứng với mỗi Hội đồng).

Ban kiểm phiếu gồm những thành viên đã được bầu kiểm phiếu công đoạn 1.

Những phiếu hợp lệ là những phiếu đánh dấu vào 1 trong 2 cột (A hoặc B) tương ứng đã ghi trên phiếu.

3.3. Tổng hợp số phiếu phân loại

Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bỏ phiếu của Hội đồng theo biểu KP2-ĐTCT-A và KP2-ĐTĐL- A tương ứng với mỗi Hội đồng.

4. Hội đồng thông qua Biên bản về kết quả làm việc của Hội đồng, kiến nghị Danh mục dự kiến các Đề tài, Dự án SXTN thuộc Chương trình khoa học và công nghệ hoặc Danh mục dự kiến các Đề tài, Dự án SXTN độc lập theo Chuyên ngành khoa học tương ứng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Biên bản làm việc của Hội đồng xây dựng theo mẫu quy định: mẫu BBHĐ1-CT-A đối với Hội đồng xác định Đề tài, Dự án SXTN thuộc Chương trình và mẫu BBHĐ1-ĐL-A đối với Hội đồng xác định Đề tài, Dự án SXTN độc lập.

 

Điều 3. Quy trình làm việc của Hội đồng trong bước 2

Sau khi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét thông qua Danh mục dự kiến các Đề tài, Dự án SXTN thuộc từng Chương trình khoa học và công nghệ và Danh mục dự kiến các Đề tài, Dự án SXTN độc lập, các Hội đồng xây dựng Đề cương tóm tắt cho từng Đề tài, Dự án SXTN theo quy trình sau:

1. Hội đồng thảo luận và phân công chuyên gia chuẩn bị đề cương tóm tắt

Hội đồng thảo luận để thống nhất những yêu cầu đối với việc xây dựng đề cương tóm tắt cho từng Đề tài, Dự án SXTN: Đề cương tóm tắt phải thể hiện được tính cấp thiết của Đề tài với mục tiêu và đối tượng nghiên cứu rõ ràng, phù hợp thời gian nghiên cứu đã quy định và có tính khả thi cao.

Đề cương tóm tắt của Đề tài, Dự án SXTN gồm các yếu tố cơ bản sau:

- Tên Đề tài, Dự án SXTN;

- Mục tiêu cần đạt;

- Kết quả và sản phẩm dự kiến, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm.

Hội đồng phân công hai hoặc ba thành viên am hiểu sâu về chuyên môn chuẩn bị đề cương tóm tắt cho từng Đề tài, Dự án SXTN.

Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Hội đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ mời thêm chuyên gia không phải thành viên Hội đồng am hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu của Đề tài, Dự án SXTN chuẩn bị đề cương tóm tắt.

2. Hội đồng thống nhất đề cương tóm tắt

Sau khi nhận được các bản đề cương tóm tắt cho từng Đề tài, Dự án SXTN do các thành viên Hội đồng hoặc các chuyên gia chuẩn bị, Hội đồng họp trao đổi, thảo luận, bổ sung hoặc sửa đổi những chi tiết liên quan đến từng yếu tố cơ bản của từng đề cương tóm tắt đã được chuẩn bị.

Hội đồng biểu quyết thông qua đề cương tóm tắt với đa số tán thành.

Hội đồng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ Biên bản làm việc của Hội đồng với đề cương tóm tắt các yếu tố cơ bản của từng Đề tài, Dự án SXTN kèm theo Danh mục các Đề tài, Dự án SXTN thuộc chương trình khoa học và công nghệ hoặc Danh mục các Đề tài, Dự án SXTN độc lập theo Chuyên ngành khoa học tương ứng (theo biểu BBHĐ2-CT-A và BBHĐ2-ĐL-A tương ứng cho mỗi Hội đồng) đã được Hội đồng nhất trí tán thành.

 

Điều 4. Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 5. Các cấp quản lý Đề tài (cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố,...) vận dụng Quy định này để áp dụng trong việc xác định các Đề tài, Dự án SXTN thuộc cấp quản lý của mình.


PHỤ LỤC 1

TÀI LIỆU LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI,
DỰ ÁN SXTN CẤP NHÀ NƯỚC

(Bước 1: Xác định Danh mục dự kiến các Đề tài, Dự án SXTN)

(kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

1. Tài liệu nghiệp vụ:

a) Bản "Quy định về việc xác định các Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án SXTN cấp Nhà nước" được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Bản "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ xác định các Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án SXTN cấp Nhà nước" được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và tài liệu nghiệp vụ khác.

2. Tài liệu chuyên môn:

a) Phương hướng phát triển khoa học và công nghệ và Danh mục các Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước của giai đoạn kế hoạch được Chính phủ phê duyệt; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình (đối với Hội đồng tư vấn xác định các Đề tài, Dự án SXTN thuộc Chương trình).

b) Danh mục sơ bộ các Đề tài, Dự án SXTN cấp Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp từ những yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đề xuất của các cơ quan tổng hợp, các Bộ/ngành, tỉnh/thành phố, tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học, doanh nghiệp:

- Đối với Chương trình khoa học và công nghệ: Danh mục sơ bộ những Đề tài, Dự án SXTN thuộc phạm vi nghiên cứu theo từng Chuyên ngành khoa học thuộc Chương trình.

- Đối với Đề tài, Dự án SXTN độc lập: Danh mục sơ bộ những đề tài, Dự án SXTN theo chuyên ngành khoa học của Hội đồng.

c) Những tài liệu và thông tin khác (thông tin về sở hữu công nghiệp, thông tin về những công trình đã được thực hiện ở trong nước,..... nếu có) liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Đề tài, Dự án SXTN.


PHỤ LỤC 2

TÀI LIỆU LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI
DỰ ÁN SXTN CẤP NHÀ NƯỚC

(Bước 2: Xác định đề cương tóm tắt của từng Đề tài, Dự án SXTN)

(kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

1. Tài liệu nghiệp vụ:

a) Bản "Quy định về việc xác định các Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án SXTN cấp Nhà nước" được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Bản "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ xác định các Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án SXTN cấp Nhà nước" kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Tài liệu chuyên môn:

a) Phương hướng phát triển khoa học và công nghệ và Danh mục các Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước của giai đoạn kế hoạch được Chính phủ phê duyệt; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghê phê duyệt mục tiêu nội dung chủ yếu của Chương trình (đối với Hội đồng tư vấn xác định các Đề tài, Dự án SXTN thuộc Chương trình).

b) Danh mục các Đề tài, Dự án SXTN cấp Nhà nước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua (căn cứ vào những kiến nghị của Hội đồng trong bước 1 và ý kiến của các Bộ/ngành các Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ liên quan):

- Đối với Chương trình khoa học và công nghệ: Danh mục những Đề tài, Dự án SXTN đã được thông qua thuộc phạm vi nghiên cứu theo từng Chuyên ngành khoa học thuộc Chương trình.

- Đối với Đề tài, Dự án SXTN độc lập: Danh mục những Đề tài, Dự án SXTN đã được thông qua theo Chuyên ngành khoa học của Hội đồng.

c) Những tài liệu và thông tin khác (thông tin về sở hữu công nghiệp, thông tin về những công trình đã được thực hiện ở trong nước,... nếu có) liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Đề tài, Dự án SXTN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phiếu 1-ĐTDACT-A

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200...

(Công đoạn 1)

(kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Tên Chương trình:

................................................

Tên Chuyên ngành khoa học:

................................................

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Đề nghị thực hiện

Không đề nghị

Kiến nghị khác của Thành viên Hội đồng về đề tài, dự án SXTN

1

2

3

4

5

I

1

2

3

4

...

II

1

2

3

4

...

 

Đề tài

 

 

 

 

 

Dự án SXTN

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)


KP1-ĐTDACT-A

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐÁNH GIÁ ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200...

(Công đoạn 1)

(kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Tên Chương trình:...........................................

Tên Chuyên ngành khoa học:.........................................

1. Số phiếu phát ra:..................

2. Số phiếu thu về:...................

3. Số phiếu hợp lệ:...................

4. Kết quả bỏ phiếu:

 

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Tổng hợp số phiếu đánh giá của các Thành viên Hội đồng

 

 

Đề nghị thực hiện

Không đề nghị

Kết luận

1

2

3

4

5

I

1

2

3

....

II

1

2

3

...

Đề tài

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

Trưởng ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)

Các thành viên Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)

 


BBHĐ1-CT-A

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN XÁC ĐỊNH
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200...

(Bước 1)

(kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

1. Tên Chương trình:

..........................................................................................................................

Tên Chuyên ngành khoa học:

..........................................................................................................................

2. Quyết định thành lập Hội đồng

.................../QĐ-BKHCN ngày...../....../200.... của Bộ KHCN

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng

........................., ngày........./.........../200.....

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên:............/..........

Vắng mặt: ............. người, gồm các thành viên:

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

Công đoạn 1: Lựa chọn những đề tài, dự án SXTN đề nghị cho thực hiện

a) Hội đồng thảo luận

* Hội đồng đã xem xét, phân tích Danh mục tổng hợp sơ bộ những đề tài, dự án SXTN dự kiến đưa vào Chương trình khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp theo những tiêu chuẩn xác định đề tài và xác định dự án SXTN (quy định tại Điều 5 của Quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án SXTN cấp Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số......./2003/QĐ-BKHCN ngày...../3/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

* Hội đồng đã thảo luận về những đề tài, dự án SXTN đủ tiêu chuẩn cần nghiên cứu giải quyết ở cấp Nhà nước để đề nghị cho thực hiện và về những đề tài, dự án SXTN không đủ tiêu chuẩn, không cần thực hiện.

b) Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu và bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên Hội đồng:

- Trưởng ban:.............................................

- Uỷ viên: 1. .........................................

2. .........................................

Hội đồng đã bỏ phiếu về những đề tài, dự án SXTN "đề nghị thực hiện" và về những đề tài, dự án SXTN "không đề nghị". Kết quả kiểm phiếu được trình bày trong Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo (kiểm phiếu công đoạn 1).

 

Công đoạn 2: Phân loại các đề tài, dự án SXTN vào 2 mức A hoặc B

a) Hội đồng đã thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung hoặc chính xác hóa tên, đối tượng nghiên cứu, mục tiêu và sản phẩm dự kiến cho từng đề tài, dự án SXTN (đối với dự án, Hội đồng còn thảo luận kỹ về các sản phẩm của dự án với các chỉ tiêu KT-KT cần đạt).

b) Hội đồng đã bỏ phiếu để phân loại đề tài, Dự án SXTN vào 2 mức A hoặc B.

Kết quả kiểm phiếu được trình bày trong Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo (kiểm phiếu công đoạn 2).

Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng kiến nghị Danh mục dự kiến các đề tài, dự án SXTN thuộc Chuyên ngành khoa học........................................... thuộc Chương trình "............................................." năm 200... như sau:

 

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Tóm tắt sơ bộ mục tiêu và sản phẩm dự kiến (1)

Đánh giá của Hội đồng

Ghi chú

 

 

 

Loại A

Loại B

 

1

2

3

4

5

6

I

 

II

Đề tài

 

Dự án

 

 

 

 

 

(1) - Đối với đề tài: có thể nêu chỉ tiêu KT-KT (có thể không nêu);

- Đối với dự án SXTN: cần nêu thêm các chỉ tiêu KT-KT của sản phẩm dự án.

Hội đồng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét thông qua Danh mục đề tài, dự án SXTN nêu trên.

 

Thư ký Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)

Chủ tịch Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)


Phiếu 2-ĐTDACT-A

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200...

(Công đoạn 2)

(kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

 

Tên Chương trình:

...........................................

Tên Chuyên ngành khoa học:

.........................................

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Mức đánh giá của Thành viên Hội đồng

 

 

A

B

1

2

3

4

I

1

2

3

4

...

II

1

2

3

4

...

Dự án

 

 

 

 

 

Đề tài

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)


KP2-ĐTDACT-A

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐỀ TÀI,
DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN
CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200...

(Công đoạn 2)

(kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Tên Chương trình:..........................................................

Tên Chuyên ngành khoa học:.........................................

1. Số phiếu phát ra: ..................

2. Số phiếu thu về: ...................

3. Số phiếu hợp lệ: ...................

4. Kết quả bỏ phiếu:

 

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Tổng hợp số phiếu đánh giá của các Thành viên Hội đồng

 

 

Số lượng phiếu loại A

Số lượng phiếu loại B

1

2

3

4

I

1

2

3

4

...

II

1

2

3

4

...

Đề tài

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)

Các thành viên Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)


BBHĐ2-CT-A

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN XÁC ĐỊNH
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200...

(Bước 2)

(kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

 

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

1. Tên Chương trình:

..........................................................................................................................

Tên Chuyên ngành khoa học:

..........................................................................................................................

2. Quyết định thành lập Hội đồng

.................../QĐ-BKHCN ngày...../....../200.... của Bộ KHCN

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng

.............., ngày...../...../200..... và

.............., ngày...../...../200.....

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên trên tổng số thành viên:............/..........

Vắng mặt: ............. người, gồm các thành viên:

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

B. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Ngày................, Hội đồng đã họp thảo luận để thống nhất những yêu cầu đối với việc xác định đề cương tóm tắt cho từng đề tài, dự án SXTN.

Hội đồng đã phân công và đề nghị những chuyên gia am hiểu sâu về chuyên môn chuẩn bị đề cương tóm tắt cho từng đề tài, dự án SXTN trong Danh mục đề tài cấp Nhà nước thuộc Chuyên ngành.................................... của Chương trình:

 

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Họ và tên chuyên gia chuẩn bị đề cương tóm tắt

Ghi chú

(Chuyên gia chuẩn bị đề cương tóm tắt là thành viên hoặc không là thành viên Hội đồng)

1

2

3

4

I

 

II

 

Đề tài

 

Dự án

 

 

 

2. Ngày...................., Hội đồng đã tổ chức họp để thống nhất đề cương tóm tắt của từng đề tài, dự án SXTN.

Sau khi nghe các thành viên (hoặc chuyên gia) được phân công chuẩn bị từng đề cương tóm tắt trình bày ý kiến bằng văn bản, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, bổ sung và sửa đổi những chi tiết liên quan đến từng yếu tố cơ bản của từng đề cương tóm tắt đã được chuẩn bị.

3. Kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng

Dưới đây là Danh mục các đề tài, Dự án SXTN năm 200... thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước với đề cương tóm tắt các yếu tố cơ bản của từng đề tài, dự án SXTN đã được Hội đồng nhất trí tán thành:

 

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Mục tiêu

Kết quả và sản phẩm dự kiến, các chỉ tiêu KT-KT cần đạt (1)

1

2

3

4

I

1

2

...

II

1

2

...

Đề tài

 

 

 

Dự án

 

 

 

(1) - Đối với đề tài: có thể nêu chỉ tiêu KT-KT (có thể không nêu);

- Đối với Dự án SXTN: phải nêu được những chỉ tiêu KT-KT cần đạt.

Hội đồng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và phê duyệt.

 

Thư ký Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)

Chủ tịch Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)


Phiếu 1-ĐTDAĐL-A

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200...

(Công đoạn 1)

(kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03.4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Tên Chuyên ngành khoa học:

..........................................................................................................................

 

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Đề nghị thực hiện

Không đề nghị

Kiến nghị khác của thành viên Hội đồng về đề tài, dự án SXTN

1

2

3

4

5

I

1

2

3

4

...

II

1

2

3

4

...

Đề tài

 

 

 

 

 

Dự án SXTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)


KP1-ĐTĐL-A

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200....

(Công đoạn 1)

(kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Tên chuyên ngành khoa học:

..........................................................................................................................

1. Số phiếu phát ra: ...............................

2. Số phiếu thu về: ...............................

3. Số phiếu hợp lệ: ...............................

4. Kết quả bỏ phiếu: ...............................

 

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Tổng hợp số phiếu đánh giá của các Thành viên Hội đồng

 

 

Đề nghị thực hiện

Không đề nghị

Kết luận

1

2

3

4

5

I

1

2

3

...

II

1

2

3

...

Đề tài

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)

Các thành viên Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)

 


BBHĐ1-ĐL-A

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN XÁC ĐỊNH DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN ĐỘC LẬP
CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200...

(kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 3/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

1. Tên Chuyên ngành khoa học:

..........................................................................................................................

2. Quyết định thành lập Hội đồng

.................../QĐ-BKHCN ngày...../....../200.... của Bộ KHCN

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng

........................., ngày........./.........../200.....

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên trên tổng số thành viên:............/..........

Vắng mặt: ............. người, gồm các thành viên:

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

Công đoạn 1: Lựa chọn những đề tài, dự án SXTN đề nghị cho thực hiện

a) Hội đồng thảo luận

* Hội đồng đã xem xét, phân tích Danh mục tổng hợp sơ bộ những đề tài, dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp theo những tiêu chuẩn xác định đề tài và xác định dự án SXTN (quy định tại Điều 5 của Quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án SXTN cấp Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số......./2003/QĐ-BKHCN ngày...../3/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

* Hội đồng đã thảo luận về những đề tài, dự án SXTN đủ tiêu chuẩn cần nghiên cứu giải quyết ở cấp Nhà nước để đề nghị cho thực hiện và về những đề tài, dự án SXTN không đủ tiêu chuẩn, không đề nghị thực hiện.

b) Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu và bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên Hội đồng:

- Trưởng ban:.............................................

- Uỷ viên: 1. .........................................

2. .........................................

Hội đồng đã bỏ phiếu về những đề tài, dự án SXTN "đề nghị thực hiện" và về những đề tài, dự án SXTN "đề nghị không thực hiện". Kết quả kiểm phiếu được trình bày trong Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo (kiểm phiếu công đoạn 1).

Công đoạn 2: Phân loại các đề tài, dự án SXTN vào 2 mức A hoặc B

a) Hội đồng đã thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung hoặc chính xác hóa tên, đối tượng nghiên cứu, mục tiêu và sản phẩm dự kiến cho từng đề tài, dự án SXTN (đối với dự án, Hội đồng còn thảo luận kỹ về các sản phẩm của dự án với các chỉ tiêu KT-KT cần đạt).

b) Hội đồng đã bỏ phiếu để phân loại đề tài, Dự án SXTN vào 2 mức A hoặc B.

Kết quả kiểm phiếu được trình bày trong Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo (kiểm phiếu công đoạn 2).

Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng kiến nghị Danh mục dự kiến các đề tài, dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước năm 200... thuộc Chuyên ngành khoa học ........................................ như sau:

 

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Tóm tắt sơ bộ mục tiêu và sản phẩm dự kiến (1)

Đánh giá của Hội đồng

Ghi chú

 

 

 

Loại A

Loại B

 

1

2

3

4

5

6

I

 

II

 

Đề tài

 

Dự án

 

 

 

 

 

(1) - Đối với đề tài: có thể nêu chỉ tiêu KT-KT (có thể không nêu);

- Đối với dự án SXTN: cần nêu thêm các chỉ tiêu KT-KT của sản phẩm dự án.

Hội đồng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét thông qua Danh mục đề tài, dự án SXTN nêu trên.

 

Thư ký Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)

Chủ tịch Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)


Phiếu 2-ĐTDAĐL-A

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200...

(Công đoạn 2)

(kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

 

Tên Chuyên ngành khoa học:

.........................................

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Mức đánh giá của Thành viên Hội đồng

 

 

A

B

1

2

3

4

I

1

2

3

4

...

II

1

2

3

4

...

Dự án

 

 

 

 

 

Đề tài

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)


KP2-ĐTDACT-A

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200...

(Công đoạn 2)

(kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

 

Tên Chuyên ngành khoa học:

...........................................................

1. Số phiếu phát ra: ..................

2. Số phiếu thu về: ...................

3. Số phiếu hợp lệ: ...................

4. Kết quả bỏ phiếu:

 

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Tổng hợp số phiếu đánh giá của các Thành viên Hội đồng

 

 

Số lượng phiếu loại A

Số lượng phiếu loại B

1

2

3

4

I

1

2

3

4

...

II

1

2

3

4

...

Đề tài

 

 

 

 

 

Dự án SXTN

 

 

 

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)

Các thành viên Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)


BBHĐ2-ĐL-A

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 200...

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN XÁC ĐỊNH
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN ĐỘC LẬP
CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 200...

(Bước 2)

(kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

1. Tên Chuyên ngành khoa học:

..........................................................................................................................

2. Quyết định thành lập Hội đồng

.................../QĐ-BKHCN ngày...../....../200.... của Bộ KHCN

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng

.............., ngày...../...../200..... và

.............., ngày...../...../200.....

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên trên tổng số thành viên:............/..........

Vắng mặt: ............. người, gồm các thành viên:

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

B. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Ngày................, Hội đồng đã họp thảo luận để thống nhất những yêu cầu đối với việc xác định đề cương tóm tắt cho từng đề tài, dự án SXTN.

Hội đồng đã phân công và đề nghị những chuyên gia am hiểu sâu về chuyên môn chuẩn bị đề cương tóm tắt cho từng đề tài, dự án SXTN trong Danh mục đề tài độc lập cấp Nhà nước thuộc Chuyên ngành....................................:

 

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Họ và tên chuyên gia chuẩn bị đề cương tóm tắt

Ghi chú

(Chuyên gia chuẩn bị đề cương tóm tắt là thành viên hoặc không là thành viên Hội đồng)

1

2

3

4

I

 

II

 

Đề tài

 

Dự án

 

 

 

2. Ngày...................., Hội đồng đã tổ chức họp để thống nhất đề cương tóm tắt của từng đề tài, dự án SXTN.

Sau khi nghe các thành viên (hoặc chuyên gia) được phân công chuẩn bị từng đề cương tóm tắt trình bày ý kiến bằng văn bản, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, bổ sung và sửa đổi những chi tiết liên quan đến từng yếu tố cơ bản của từng đề cương tóm tắt đã được chuẩn bị.

3. Kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng

Dưới đây là Danh mục các đề tài, Dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước năm 200... với đề cương tóm tắt các yếu tố cơ bản của từng đề tài, dự án SXTN đã được Hội đồng nhất trí tán thành:

 

STT

Tên đề tài, dự án SXTN

Mục tiêu

Kết quả và sản phẩm dự kiến, các chỉ tiêu KT-KT cần đạt (1)

1

2

3

4

I

1

2

...

II

1

2

...

Đề tài

 

 

 

Dự án

 

 

 

(1) - Đối với đề tài: có thể nêu chỉ tiêu KT-KT (có thể không nêu);

- Đối với Dự án SXTN: phải nêu được những chỉ tiêu KT-KT cần đạt.

Hội đồng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và phê duyệt.

 

Thư ký Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)

Chủ tịch Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)

 

thuộc tính Quyết định 08/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định 08/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2003/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành:03/04/2003Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 08/2003/QĐ-BKHCN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi