Nghị quyết 119/NQ-CP 2023 chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về UBND Tp.Hà Nội quản lý

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số: 119/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẢN LÝ

________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2022, Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2022, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2023, Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

Điều 2. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện bàn giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện tiếp nhận: tổ chức và hoạt động, các nhiệm vụ, công việc đã và đang thực hiện, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư công từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) và của các đơn vị trực thuộc (các đơn vị sự nghiệp và Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu); quyền đại diện chủ sở hữu Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nêu trên.

Thời điểm bắt đầu bàn giao và tiếp nhận: từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

Thời hạn hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận: trong 06 tháng tính từ thời điểm bắt đầu bàn giao.

Điều 3. Sau khi Nghị quyết này được ban hành và có hiệu lực, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý được tổ chức và hoạt động như sau:

1. Về tổ chức bộ máy, hoạt động và nhân sự

a) Ban Quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các văn bản phân cấp, ủy quyền của các cơ quan chức năng, tiếp tục sử dụng con dấu hiện nay cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thành việc tiếp nhận Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý được cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định.

Bảo đảm hoạt động ổn định của các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ban Quản lý đang được Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

b) Ban Quản lý tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động

c) Thực hiện rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý để bố trí công việc phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và yêu cầu của vị trí việc làm, bảo đảm đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và công tác quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý tiếp tục được hưởng hệ số điều chỉnh mức lương tăng thêm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

d) Lãnh đạo Ban Quản lý và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo như hiện nay cho đến hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ.

2. Về hoạt động của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

a) Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các tổ chức, cá nhân trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hoạt động theo cơ chế, chính sách quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan; được tiếp tục áp dụng các cơ chế đặc thù và chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan.

b) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kế thừa các quyền hạn, nghĩa vụ pháp lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và tiếp tục thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò là cơ quan chủ quản của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được quy định tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 và các văn bản khác có liên quan.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Thực hiện việc bàn giao theo nội dung và thời gian nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy phạm theo trình tự, thủ tục rút gọn về việc chuyển giao Ban Quản lý theo quy định.

c) Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư công của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

d) Đánh giá tình hình sử dụng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (bao gồm vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên) của Ban Quản lý, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh giảm dự toán năm 2023 của Ban Quản lý (đối với số dự toán còn lại chưa sử dụng) và tăng tương ứng dự toán ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội.

đ) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ) theo trình tự, thủ tục rút gọn để bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong bối cảnh, tình hình mới và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sau khi chuyển giao.

e) Chỉ đạo Ban Quản lý hoàn thành việc bàn giao nhận nợ cho các đơn vị nhận nợ của dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trước khi chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

a) Thực hiện việc tiếp nhận theo nội dung và thời gian nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.

b) Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định.

c) Báo cáo Ban Tổ chức Trung ương bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước tương ứng với số biên chế cắt giảm của Bộ Khoa học và Công nghệ khi chuyển Ban Quản lý về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách mới, đặc thù, vượt trội cho công tác xây dựng, phát triển và quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc vào dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương về phương án bố trí, sắp xếp đại diện cấp ủy Ban Quản lý tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội để thúc đẩy sự phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và hoạt động của Ban Quản lý sau khi chuyển giao.

e) Bố trí ngân sách thành phố để bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Quản lý không bị gián đoạn từ năm ngân sách 2024.

3. Bộ Nội vụ

a) Hướng dẫn về tổ chức, biên chế của Ban Quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức, biên chế của Ban Quản lý theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

b) Cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ tương ứng với số chỉ tiêu biên chế công chức và số chỉ tiêu biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Ban Quản lý.

4. Bộ Tư pháp

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nội dung quy định tại điểm đ khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều này.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để Ban Quản lý tiếp tục thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn ngân sách trung ương có mục tiêu để phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Bộ Tài chính

a) Quyết định điều chuyển tài sản công là kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; các tài sản công khác theo thẩm quyền từ Ban Quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

b) Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công là kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các nội dung khác có liên quan, làm căn cứ để thực hiện công tác bàn giao và tiếp nhận tài sản công quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

c) Căn cứ đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2023 (đối với số dự toán còn lại chưa sử dụng) của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và tăng tương ứng dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội để Ban Quản lý tiếp tục sử dụng. Trường hợp cần thiết để kịp triển khai trong năm 2023, trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

d) Hướng dẫn Ban Quản lý quyết toán đối với số kinh phí đã sử dụng trong năm 2023 trước khi chuyển giao về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi