Thông tư 111/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÔNG T­Ư

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 111/2006/TT-BTC NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2006

H­ƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC ÁP DỤNG HỆ

THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000

VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

 

       Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà n­ước;

        Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Bộ Tài chính h­ướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước như­ sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối t­ượng và phạm vi áp dụng:

Thông tư­ này hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc triển khai xây dựng, thực hiện, đánh giá cấp giấy chứng nhận, duy trì và giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 (dưới đây gọi là hệ thống quản lý chất lượng) đối với các cơ quan hành chính nhà nước được quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nguồn kinh phí thực hiện :

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được cân đối trong dự toán chi quản lý hành chính nhà nước được giao hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương.

 

II- NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 Thủ tướng Chính phủ.

2. Các nhiệm vụ chi để thực hiện các nội dung về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 của các cơ quan, đơn vị hành chính bao gồm:

- Chi cho việc tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;

- Chi cho việc tổ chức đánh giá thực trạng về quản lý chất lượng công việc;

- Chi cho việc xây dựng hệ thống văn bản, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;

- Chi cho việc xây dựng quy trình tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đánh giá nội bộ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;

- Chi cho các hoạt động phục vụ cho việc đánh giá, cấp giấy chứng nhận của tổ chức chứng nhận, thẩm định kết quả đánh giá, cấp giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Chi cho việc giám sát, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng;

- Chi cho các hoạt động của Hội đồng liên Bộ triển khai Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ KH&CN thành lập, Ban chỉ đạo của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương (nếu có) để triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Các khoản chi trực tiếp khác để thực hiện nội dung về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

3. Chế độ chi tiêu tài chính.

- Các nội dung chi để thực hiện các nội dung về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 của các cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, cụ thể như sau:

+ Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác trong nước, chi để tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm, sơ kết, tổng kết ... thực hiện theo quy định hiện hành và chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Chi cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ quản lý hành chính và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

+ Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thống kê được thực hiện theo quy định hiện hành về hướng dẫn quản lý kinh phí chi các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước.

+ Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

+ Các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành khác.

- Chi về văn phòng phẩm, chi thuê nhân công, thuê tài sản (nếu có); chi in ấn, biên soạn tài liệu; chi cấp giấy chứng nhận: Thực hiện đầy đủ các quy định về đấu thầu, đấu giá; mức chi thực hiện theo yêu cầu công việc thực tế và nằm trong khuôn khổ dự toán được giao.

- Chi thuê tư vấn: Tuỳ theo quy mô của từng cơ quan hành chính, từng nội dung công việc cần triển khai và khả năng dự toán kinh phí quản lý hành chính đã được giao, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước quyết định việc thuê tổ chức, chuyên gia tư vấn, đánh giá chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, tư vấn, đào tạo, đánh giá, giám sát trong các quá trình xây dựng, cấp giấy chứng nhận, triển khai thực hiện và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Phương thức thực hiện theo hình thức Hợp đồng kinh tế giữa cơ quan hành chính với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Trường hợp phải thuê chuyên gia theo tháng, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước quyết định mức thuê chuyên gia trong khung mức chi từ 1.600.000 đồng đến 4.800.000 đồng/1 người/tháng, tuỳ theo trình độ của chuyên gia và nhiệm vụ tư vấn, với điều kiện chuyên gia đảm bảo thời gian làm việc liên tục trong tháng theo quy định.

4. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí.

Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, cụ thể như sau:

- Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước căn cứ vào nhiệm vụ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này để lập dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ trên và tổng hợp chung vào dự toán chi quản lý hành chính của cơ quan hành chính gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng liên Bộ triển khai Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Khoa học và Công nghệ đảm bảo trong dự toán chi ngân sách quản lý hành chính được giao hàng năm.

- Việc giao, phân bổ dự toán; sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đối với các cơ quan quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động quản lý hành chính của cơ quan đơn vị mình có thể vận dụng các quy định tại Thông tư này cho công tác quản lý tài chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phản ánh về Bộ Tài chính để xử lý ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 111/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 111/2006/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/12/2006 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!