Nghị định 79/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 79/CP NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1995 PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

 

CHỈNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1.- Phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kèm theo Nghị định này.

 

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

ĐIỀU LỆ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI
VIỆT NAM

Kèm theo Nghị định số 79/CP ngày 22 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là tổng công ty nhà nước, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, bao gồm các thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc và dơn vị sự nghiệp, có quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, hoạt động trong ngành hàng hải, để tăng cường tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và của toàn Tổng công ty; thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển ngành hàng hải theo định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước.

 

Điều 2.- Tổng công ty có nhiệm vụ kinh doanh vận tải biển, khai thác cảng, đại lý, môi giới, cung ứng lao động và dịch vụ hàng hải; xuất, nhập khẩu phương tiện, vật tư, thiết bị chuyên ngành; hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước về hàng hải; tiến hành các hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà nước giao.

 

Điều 3.- Tổng công ty có:

1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

2. Tên gọi bằng tiếng Việt là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là VIET NAM NATIONAL SHIPPING LINES, viết tắt là VINALINES.

3. Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà Nội.

4. Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý điều hành.

5. Vốn và tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý.

6. Con dấu, tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trong nước, ngoài nước.

7. Bảng cân đối tài sản, các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Điều 4.- Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và được điều hành bởi Tổng giám đốc.

 

Điều 5.- Tổng công ty chịu sự quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tư cách là các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời chịu sự quản lý của cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

 

Điều 6.- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Tổng công ty hoạt động theo hiến pháp và pháp luật.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

 

MỤC I

QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 7.-

1. Tổng công ty có quyền quản lý, sử dụng và phát triển vốn, tài sản, vùng đất, vùng nước và các nguồn lực khác của Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

2. Tổng công ty có quyền giao lại cho các đơn vị thành viên quản lý, sử dụng vốn, tài sản, vùng đất, vùng nước và các nguồn lực mà Tổng công ty đã nhận của Nhà nước; điều chỉnh những nguồn lực đã giao đó cho các đơn vị thành viên trong trường hợp cần thiết, phù hợp với kế hoạch kinh doanh và phát triển chung của toàn Tổng công ty.

3. Tổng công ty có quyền đầu tư, liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sản doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

4. Tổng công ty có quyền thay thế, chuyển nhượng, mua, thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty, trừ những thiết bị, nhà xưởng, cơ sở quan trọng theo quy định của Chính phủ phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; đối với đất đai, vùng nước và các tài nguyên khác thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tổng công ty thì thực hiện theo pháp luật tương ứng.

 

Điều 8.- Nhà nước ưu tiên Tổng công ty khai thác theo năng lực vận tải của mình:

1. "Quyền vận chuyển" của phía Việt Nam quy định trong Hiệp định hoặc thoả thuận mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký với các nước.

2. "Quyền vận chuyển" hàng hoá xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam với nước chưa ký Hiệp định hàng hải hoặc đã ký Hiệp định Hàng hải nhưng không phân chia "Quyền vận chuyển".

3. "Quyền vận chuyển" hàng xuất khẩu có khối lượng lớn như dầu thô, than, xi măng, hàng đóng containes.

 

Điều 9.- Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như sau:

1. Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành và tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao.

2. Đổi mới công nghệ, trang thiết bị;

3. Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Tổng công ty và nhu cầu của thị trường; kinh doanh những ngành nghề khác nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bổ sung.

5. Lựa chọn thị trường và thống nhất phân công thị trường giữa các đơn vị thành viên; được xuất khẩu, nhập khẩu, thuê phương tiện và thiết bị vận tải biển, bốc xếp theo quy định của Nhà nước.

6. Quyết định khung giá hoặc giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ chủ yếu, thống nhất giá xuất khẩu tối thiểu, giá nhập khẩu tối đa, trừ những sản phẩm và dịch vụ do Nhà nước định giá.

7. Xây dựng và áp dụng các định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm trong khuôn khổ các định mức, đơn giá của Nhà nước phù hợp với thị trường hàng hải quốc tế.

8. Phân cấp việc tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, xuất khẩu và đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và có quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định khác của pháp luật; quyết định mức lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, chi phí dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

9. Được mời và tiếp đối tác kinh doanh nước ngoài của tổng công ty ở Việt nam; quyết định cử đại diện, cán bộ, nhân viên Tổng công ty ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan khảo sát; đối với Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị ra nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định. Phó tổng giám đốc, giám đốc các đơn vị thành viên và các chức danh khác trong Tổng công ty ra nước ngoài do Tổng giám đốc quyết định.

 

Điều 10.- Tổng công ty có quyền quản lý tài chính như sau:

1. Được sử dụng vốn và các quỹ của Tổng công ty để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn, có hiệu quả. Trường hợp cần sử dụng các nguồn vốn, quỹ khác trái mục đích sử dụng thì phải theo nguyên tắc có hoàn trả.

2. Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu; được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty tại ngân hàng Việt nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước xem xét để bảo lãnh các khoản vay của ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước, ngoài nước.

3. Được thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung, quỹ khấu hao cơ bản. Tỷ lệ trích, chế độ quản lý và sử dụng các quỹ này quy định trong Quy chế tài chính của Tổng công ty.

4. Được sử dụng lợi nhuận còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và lập các quỹ theo quy định hiện hành để chia cho các cổ đông theo các cổ phần (nếu có) và cho người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong năm.

5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc theo chính sách giá của Nhà nước mà không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Tổng công ty.

6. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước.

7. Được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Tổng công ty nhằm phát triển đội tàu biển quốc gia.

 

Điều 11.- Tổng công ty có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

MỤC II.

NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 12.

1. Tổng công ty có nghĩa vụ nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn (kể cả phần vốn đầu từ vào doanh nghiệp khác); nhận và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai, vùng nước và các nguồn lực khác đã được giao để thực hiện mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ Nhà nước giao.

2. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện:

a. Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b. Trả các khoản tín dụng quốc tế mà Tổng công ty sử dụng theo quyết định của Chính phủ;

c. Trả các khoản tín dụng do Tổng công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng đã được Tổng công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay theo hợp đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này không có khả năng trả.

 

Điều 13.- Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau:

1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do Tổng công ty thực hiện.

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm và hàng năm, nghiên cứu, đề xuất các chế độ, chính sách đối với Tổng công ty phù hợp vói nhiệm vụ Nhà nước giao và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

3. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác.

4. Đáp ứng các nhu cầu về vận tải biển của thị trường; tham gia thực hiện việc bình ổn giá cả hàng hoá và dịch vụ thiết yếu theo kế hoạch của Nhà nước; chấp hành đầy đủ các chính sách và chế độ quản lý giá, thực hiện nghiêm chỉnh giá, cước và phí do Nhà nước quy định.

5. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản phải được sử dụng để tái đầu tư, đổi mới và phát triển phương tiện, thiết bị công nghệ của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên.

6. Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty.

7. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo.

9. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tổng công ty có quyền khước từ việc thanh tra kiểm tra không theo đúng quy định của pháp luật.

 

Điều 14.-

1. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hoạt động tài chính của Tổng công ty.

2. Tổng công ty công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Chính phủ.

3. Tổng công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp tài sản do Tổng công ty điều động giữa các đơn vị thành viên theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn thì không phải nộp lệ phí trước bạ; các bán thành phẩm luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để tiếp tục hoàn chỉnh, các dịch vụ luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để phục vụ kinh doanh không phải nộp thuế doanh thu; các phương tiện, thiết bị công nghệ chuyên ngành mà trong nước chưa có, Tổng công ty phải thuê của nước ngoài để phục vụ kinh doanh thì không phải nộp thuế thuê phương tiện, thiết bị, kể cả cước thuê tàu trần, tàu định hạn và thuế nhập khẩu.

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 15.-

1. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý Tổng công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ nhà nước giao.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các thành viên Hội đồng quản trị theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trước khi đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phải thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp Nhà nước.

4. Hội đồng quản trị có 7 thành viên, trong đó có Chủ tịch, một thành viên là Tổng giám đốc, một thành viên là Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách; Phó chủ tịch và 3 thành viên khác là các chuyên gia về quản trị kinh doanh, về ngành hàng hải hoặc về tài chính hiểu biết pháp luật, có thể hoạt động chuyên trách hoặc bán chuyên trách và theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

5. Các thành viên Hội đồng quản trị, trừ Chủ tịch có thể được Hội đồng quản trị phân công quản lý và điều hành trực tiếp các kế hoạch, các phương án hay hoạt động tập trung của Tổng công ty.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

7. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm và được thay thế trong những trường hợp sau:

a. Vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng công ty;

b. Không đủ khả năng đảm nhiệm công việc và theo đề nghị của ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm;

c. Xin từ nhiệm, nếu có lý do chính đáng;

d. Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

8. Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a. Nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, vùng nước và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Tổng công ty;

b. Xem xét, phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên và phương án điều hoà vốn, các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án đó;

c. Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng công ty; việc sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực được giao; việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của luật pháp; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

d. Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của Tổng công ty; quyết định mục tiêu, kế hoạch hàng năm và kế hoạch phối hợp kinh doanh, bảo vệ thị trường của Tổng công ty để Tổng giám đốc giao cho các đơn vị thành viên;

đ. Tổ chức thẩm định để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư mới, dự án hợp tác đầu tư với bên nước ngoài bằng vốn do Tổng công ty quản lý hoặc huy động;

e. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng uỷ quyền thì quyết định phương án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước, các hợp đồng có giá trị lớn. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án đầu tư nhóm A, quyết định các dự án đầu tư nhóm C, được uỷ quyền quyết định một số dự án đầu tư nhóm B; uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc giám đốc đơn vị thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ.

Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình. Đề nghị thành lập, tách, nhập, giải thể, kết nạp các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật.

g. Thông quan phương án theo đề nghị của Tổng giám đốc để trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Ban hành và giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, kể cả đơn giá và hình thức trả lương, đơn giá và định mức trong vận tải, bốc xếp, xây dựng chuyên ngành, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá, giá sản phẩm và dịch vụ chủ yếu trong Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở quy định chung của ngành, quốc gia và phù hợp với thông lệ quốc tế;

h. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Phê chuẩn Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

i. Căn cứ quy chế tài chính mẫu do Bộ tài chính ban hành để xây dựng và trình Bộ Tài chính thông qua trước khi ký ban hành Quy chế tài chính của Tổng công ty.

k. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc.

Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty.

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý, điều hành Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết, theo đề nghị của Tổng giám đốc;

l. Phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc hình thành và sử dụng các quỹ tập trung tương ứng với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của Tổng công ty;

m. Xem xét kế hoạch huy động vốn (dưới mọi hình thức), phương án bảo lãnh các khoản vay; đầu tư và thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên để quyết định hoặc trình các cấp có thẩm quyền quyết định theo Quy chế tài chính của Tổng công ty và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Quyết định phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc.

n. Thông qua báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty, báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có bảng cân đối tài sản) hàng năm của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình; phê duyệt quyết toán tài chính hàng năm của các đơn vị thành viên và chỉ đạo Tổng giám đốc công bố báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.

o. Ban hành nội quy bảo mật trong kinh doanh, các thông tin kinh tế nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật, do Tổng giám đốc trình, để áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty.

9. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 8 của Điều này.

b. Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể bằng các Nghị quyết, Quyết định được thông qua tại các kỳ họp của Hội đồng. Chủ tịch và thành viên của Hội đồng quản trị không đại diện cho Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong giao dịch kinh doanh, không được can thiệp vào việc điều hành kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty và các đơn vị thành viên;

c. Hội đồng quản trị họp thường kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình quy định trong Điều lệ này. Khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị họp để xem xét kết quả kinh doanh, thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính tổng hợp và kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo của Tổng công ty. Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề đột xuất, cấp bách của Tổng công ty, do Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc, hoặc Trưởng Ban Kiểm soát, hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng quản trị đề nghị;

d. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Hội đồng; trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng, Chủ tịch uỷ nhiệm cho Phó Chủ tịch hoặc một thành viên khác của Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp;

đ. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp 5 ngày. Nội dung và kết luận của các cuộc họp Hội đồng quản trị đều phải được ghi thành biên bản và phải được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp ký tên. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua bằng biểu quyết, giá trị biểu quyết của mỗi thành viên Hội đồng quản trị ngang nhau; thành viên Hội đồng quản trị không dự họp vì lý do chính đáng được biểu quyết bằng văn bản, có ký tên và phải gửi tới thư ký phiên họp chậm nhất sau 2 ngày kể từ ngày phiên họp kết thúc. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình, nhưng vẫn phải thực hiện Nghị quyết, Quyết định của kỳ họp;

e. Khi Hội đồng quản trị họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời Cục Hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành liên quan cử đại diện có thẩm quyền đến dự họp; trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh dự họp; trường hợp có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Tổng công ty thì phải mời đại diện Công đoàn ngành đến dự. Đại diện của các cơ quan, tổ chức được mời dự họp nói trên có quyền phát biểu nhưng không tham gia biểu quyết; khi phát hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kiến nghị bằng văn bản đến Hội đồng quản trị, đồng thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

g. Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn Tổng công ty. Trong trường hợp ý kiến của Tổng giám đốc khác với Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý; trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc vẫn phải chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

h. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và chuyên viên giúp việc, được tính vào quản lý phí của Tổng công ty trong phần hạch toán tổng hợp. Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

 

Điều 16.- Giúp việc Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Hội đồng quản trị có một số chuyên viên giúp việc, hoạt động chuyên trách nhưng không được quá ba người.

3. Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, chấp hành pháp lệnh của Nhà nước.

 

Điều 17.- Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Các thành viên chuyên trách được xếp lương cơ bản theo ngạch viên chức Nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Chính phủ, được hưởng tiền thưởng tương ứng với hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty.

Các thành viên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

a. Không được đặt mình vào vị thế nào làm hạn chế đức tính lương thiện, chí công vô tư hoặc gây mâu thuẫn giữa lợi ích Tổng công ty và lợi ích cá nhân;

b. Không được lợi dụng chức vụ để trục lợi hoặc có hành động trực tiếp hoặc gián tiếp làm ảnh hưởng hoặc chiếm đoạt cơ hội kinh doanh của Tổng công ty; không được tuỳ tiện sử dụng hay tiết lộ bí mật và chiến lược kinh doanh, gây mâu thuẫn hoặc cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị thành viên làm thiệt hại lợi ích Tổng công ty;

c. Không được hành động vượt quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty không được nhân danh cá nhân mình để thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được giữ các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được có các quan hệ hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con giữ chức danh quản lý, điều hành trong các đơn vị này.

4. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty không được giữ chức vụ kế toán trưởng, thủ quỹ tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

5. Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng; Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm Điều lệ Tổng công ty, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền, lạm dụng chức quyền, gây thiệt hại về vốn, tài sản, tài nguyên của Nhà nước, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và uy tín của Tổng công ty, vi phạm pháp luật Nhà nước thì tuỳ theo mức độ nặng hay nhẹ mà xử lý hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

 

Điều 18.- Ban kiểm soát:

1. Ban kiểm soát có 5 thành viên; trong đó có một thành viên Hội đồng quản trị làm trưởng ban theo sự phân công của Hội đồng quản trị và 4 thành viên khác do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; gồm 4 thành viên là chuyên viên tài chính kế toán, một thành viên do Đại hội công nhân viên chức Tổng công ty giới thiệu, một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giới thiệu và một thành viên do Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu.

2. Thành viên Ban kiểm soát là người không phải vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty và không được kiêm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy điều hành của Tổng công ty hoặc bất cứ chức vụ nào trong các doanh nghiệp khác cùng ngành hàng hải ngoài Tổng công ty.

3. Thành viên Ban kiểm soát phải đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Là chuyên gia về kế toán, kiểm toán, kinh tế, am hiểu sâu về pháp luật, kỹ thuật, thị trường và quy trình công nghệ của ngành hàng hải;

b. Thâm niên công tác về các chuyên ngành trên không dưới 5 năm;

c. Không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế.

4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 5 năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bổ nhiệm lại; trong quá trình công tác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế.

5. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương, tiền thưởng do Hội đồng quản trị quyết định theo chế độ của nhà nước.

 

Điều 19.- Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát:

1. Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao về việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo Hội đồng quản trị theo định kỳ hàng quý, hàng năm và theo vụ việc về kết quả kiểm tra, giám sát của mình; kịp thời phát hiện và báo cáo ngay Hội đồng quản trị về những hoạt động không bình thường, có dấu hiệu phạm pháp trong Tổng công ty.

3. Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng quản trị cho phép; phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật nếu cố ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi phạm pháp.

CHƯƠNG IV

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Điều 20.-

1. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phải thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc.

2. Tổng giám đốc là dại diện pháp nhân của Tổng công ty và là người có quyền điều hành cao nhất trong Tổng công ty. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về công tác điều hành hoạt động của Tổng công ty.

3. Các Phó Tổng giám đốc là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công thực hiện.

4. Kế toán trưởng Tổng công ty giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Tổng công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

5. Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành Tổng công ty.

 

Điều 21.- Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhận vốn (kể cả nợ), tài sản, đất đai, vùng nước và các nguồn lực khác của Nhà nước để quản lý, sử dụng theo mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty. Giao các nguồn lực đã nhận của Nhà nước cho các đơn vị thành viên Tổng công ty theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Kiến nghị Hội đồng quản trị phương án điều chỉnh vốn và nguồn lực khác khi giao lại cho các đơn vị thành viên và điều chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức tăng giảm vốn.

2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt. Xây dựng phương án huy động vốn, trình Hội đồng quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án đó. Thực hiện và chỉ đạo Công ty Tài chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động vốn, cho vay vốn, phục vụ nhu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên. Quyết định để thực hiện việc hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty.

3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình hoạt động, các phương án bảo vệ và khai thác các nguồn lực của Tổng công ty, dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài, phương án liên doanh, phương án kinh doanh tập trung của Tổng công ty, phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ trong Tổng công ty, các biện pháp thực hiện hợp đồng kinh tế có giá trị lớn để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc trình tiếp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, phương án, dự án, biện pháp đã được phê duyệt.

4. Xây dựng đề án và tổ chức thực hiện việc đầu tư, kinh doanh tập trung và áp dụng các quy trình công nghệ mới sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển đội tàu biển, hệ thống bến cảng chuyên dụng, hệ thống dịch vụ hàng hải, liên hiệp vận chuyển và các phương án phối hợp giữa các đơn vị thành viên. Quyết định các dự án đầu tư nhỏ và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

5. Điều hành và chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; thực hiện các nhiệm vụ và cân đối lớn Nhà nước giao cho Tổng công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc tham gia thực hiện việc bình ổn giá cả những hàng hoá, dịch vụ thiết yếu theo quy định của Nhà nước.

6. Xây dựng để trình Hội đồng quản trị phê duyệt, ban hành hoặc nếu được Hội đồng quản trị uỷ nhiệm thì ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm; đơn giá, hình thức trả lương; đơn giá, định mức trong vận tải, bốc xếp và xây dựng chuyên ngành; giá cước, phí và giá các loại dịch vụ áp dụng trong Tổng công ty phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thị trường hàng hải khu vực. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá này trong toàn Tổng công ty.

Xây dựng để Hội đồng quản trị đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách và các chế độ khác cho Tổng công ty nhằm đảm bảo cho Tổng công ty kinh doanh và phát triển theo đúng định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước.

7. Đề nghị Hội đồng quản trị trình Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty; đề nghị Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc đơn vị thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó giám đốc, kế toán trưởng của đơn vị thành viên, giám đốc đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên và các chức danh tương đương theo đề nghị của giám đốc đơn vị thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trưởng, phó phòng của Tổng công ty và giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty; quyết định việc sử dụng, bố trí, khen thưởng, kỷ luật sỹ quan cấp trưởng tàu biển phục vụ cho các đề án kinh doanh tập trung của Tổng công ty.

Trình Hội đồng quản trị duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý Tổng công ty và các đơn vị thành viên kể cả phương án điều chỉnh khi cần thiết; thành lập và trực tiếp chỉ đạo bộ máy giúp việc; kiểm tra việc thực hiện biên chế của các đơn vị thành viên; trình Hội đồng quản trị phê chuẩn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên do giám đốc các đơn vị thành viên đề nghị; duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị phụ thuộc các đơn vị thành viên do giám đốc các đơn vị thành viên trình.

8. Thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung theo Quy chế tài chính của Tổng công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

9. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các Quy chế lao động, Quy chế về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật áp dụng trong Tổng công ty.

10. Tổ chức điều hành hoạt động của Tổng công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; báo cáo Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính tổng hợp, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty.

Báo cáo tài chính tổng hợp phải phân định rõ phần hạch toán tập trung của Tổng công ty và phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, trình Hội đồng quản trị thông qua. Bản báo cáo tài chính tổng hợp phải dựa trên cơ sở các tài liệu đã được cơ quan kiểm toán hợp pháp xác nhận.

11. Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật và của Nhà nước. Lập phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo Quy chế tài chính của Tổng công ty.

12. Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng quản trị.

13. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình.

14. Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố, điều động đặc biệt của Nhà nước) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tiếp.

15. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và về các sai phạm do mình gây ra làm thiệt hại đến vốn, tài sản và các nguồn lực khác, uy tín kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng sẽ bị Hội đồng quản trị trình Thủ trưởng cơ quan đã ra Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, xử lý kỷ luật khi có bằng chứng vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ của Tổng công ty hoặc xét thấy không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ. Việc đề nghị miễn nhiệm các chức danh nói trên phải được ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bằng văn bản.

16. Mức lương, thưởng và các khoản phụ cấp của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty theo quy định của Nhà nước.

CHƯƠNG V

TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔNG CÔNG TY

 

Điều 22.- Đại hội đại biểu công nhân viên chức của Tổng công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Tổng công ty. Đại hội đại biểu công nhân viên chức có các quyền sau:

1. Tham gia thảo luận xây dựng thoả ước lao động tập thể để người đại diện tập thể lao động thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc.

2. Thảo luận và thông qua quy chế sử dụng các quỹ có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Tổng công ty.

3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả quản lý, kinh doanh, đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của Tổng công ty.

4. Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

 

Điều 23.- Đại hội Đại biểu công nhân viên chức được tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

CHƯƠNG VI

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

 

Điều 24.-

1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, những đơn vị hạch toán phụ thuộc và những đơn vị sự nghiệp. Danh sách các đơn vị thành viên tại thời điểm thành lập Tổng công ty được ghi trong phụ lục kèm theo Điều lệ này.

2. Các đơn vị thành viên Tổng công ty có con dấu, được mở tài sản tại kho bạc nhà nước, ngân hàng trong và ngoài nước phù hợp với phương thức hạch toán của mình.

3. Đơn vị thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập và đơn vị hạch toán phụ thuộc có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Điều lệ và Quy chế của các đơn vị thành viên do Hội đồng quản trị phê chuẩn phù hợp với pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

 

Điều 25.- Thành viên là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập:

1. Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập là thành viên Tổng công ty có quyền tự chủ kinh doanh và tự tài chính, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ này.

2. Các doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập có nghĩa vụ thực hiện các kế hoạch tập trung của Tổng công ty bao gồm kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch phối hợp kinh doanh, kế hoạch phân chia, bảo vệ, phát triển thị trường và các kế hoạch đột xuất mà Nhà giao cho Tổng công ty.

3. Các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty hoạt động trong cùng một lĩnh vực, cùng một thị trường hoặc cùng một loại dịch vụ phải phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện đúng các Quy chế quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không được thực hiện bất kỳ hành động nào để trực tiếp hay gián tiếp gây tổn thất về kinh tế hoặc uy tín kinh doanh cho doanh nghiệp khác trong Tổng công ty hoặc cho bản thân Tổng công ty.

4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty có quyền đối với thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập như sau:

a. Uỷ nhiệm cho giám đốc doanh nghiệp thành viên quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn. Giám đốc doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, trước pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp;

b. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp và giám đốc chi nhánh, giám đốc các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp đó;

c. Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch và quyết toán tài chính; quy định mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ở doanh nghiệp theo Quy chế tài chính của Tổng công ty;

d. Giao thực hiện kế hoạch đầu tư, kế hoạch phối hợp kinh doanh, kế hoạch khai thác và phát triển thị trường cho các doanh nghệp thành viên và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch đó;

đ. Trích một phần quỹ khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế theo Quy chế tài chính của Tổng công ty để thành lập các quỹ tập trung nhằm tái đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư tập trung của Tổng công ty;

e. Phê duyệt các phương án, kế hoạch đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ, hợp tác liên doanh, bổ sung, thu hồi một phần vốn, chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền quản lý của Tổng công ty đang do các doanh nghiệp thành viên nắm giữ;

g. Điều hoà các nguồn tài chính, kể cả ngoại tệ, giữa các đơn vị thành viên nhằm sử dụng vốn có hiệu quả nhất trong Tổng công ty, trên nguyên tắc phải bảo đảm cho tổng tài sản của doanh nghiệp bị rút bớt vốn không được thấp hơn tổng số nợ cộng với mức vốn điều lệ đã được điều chỉnh tương ứng với nhiệm vụ hoặc quy mô doanh nghiệp đó;

h. Phê duyệt các phương án giá sản phẩm, dịch vụ, các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp;

i. Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển chung của Tổng công ty;

k. Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó quy định sự phân cấp cho giám đốc doanh nghiệp về: tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật công nhân viên chức; hạn mức tín dụng (vay, cho vay và mua, bán chậm trả); giá sản phẩm và dịch vụ; mua bán tài sản cố định, mua bán cổ phần của các công ty cổ phần; mua bán bản quyền phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ; thuê chuyên gia nước ngoài hoặc cử cán bộ công nhân viên ra nước ngoài công tác, học tập; tham gia các đơn vị liên doanh, các hiệp hội kinh tế; những vấn đề khác liên quan đến quyền tự chủ của một doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước;

l. Kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.

 

Điều 26.- Thành viên Tổng công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách nhiệm về các khoản nợ, về cam kết của mình trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý, sử dụng, cụ thể là:

1. Trong chiến lược và đầu tư phát triển:

a. Doanh nghiệp được giao tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch của Tổng công ty. Doanh nghiệp được Tổng công ty giao các nguồn lực để thực hiện dự án đó;

b. Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành. Trường hợp này doanh nghiệp phải tự huy động, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

2. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của mình trên cơ sở:

a. Bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu, các cân đối lớn; các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu, đơn giá và giá phù hợp với kế hoạch và phương án phối hợp kinh doanh chung của Tổng công ty;

b. Kế hoạch mở rộng kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi quyền lực mà doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với quy định của Tổng công ty và nhu cầu của thị trường.

3. Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế:

a. Doanh nghiệp được nhận vốn và nguồn lực khác của Nhà nước do Tổng công ty giao lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiệm vụ bảo toàn, phát triển vốn là các nguồn lực này;

b. Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, các nguồn tín dụng khác theo pháp luật và theo phân cấp của Tổng công ty để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của mình;

c. Doanh nghiệp được hình thành quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự trữ tài chính theo Quy chế tài chính của Tổng công ty. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích nộp và được sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và theo các quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của Tổng giám đốc;

d. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;

đ. Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền ký kết và thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong nước và nước ngoài nhân danh Tổng công ty;

e. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo về các hoạt động kinh doanh và tài chính do Tổng công ty quy định.

4. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:

a. Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc được Tổng công ty uỷ quyết quyết định việc thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp và việc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp;

b. Trong khuôn khổ biên chế được Tổng công ty duyệt, doanh nghiệp được quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc đối với công nhân viên chức công tác trong bộ máy quản lý và kinh doanh của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, việc sắp xếp, áp dụng chế độ tiền lương phải theo sự phân cấp của Tổng công ty quy định trong Điều lệ này;

c. Doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển và nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật công đoàn.

 

Điều 27.- Thành viên và các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

1. Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng công ty. Tổng công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự cam kết của các đơn vị này.

2. Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo phân cấp của Tổng công ty. Quyền hạn, nhiệm vụ của các đơn vị hạch toán phụ thuộc được cụ thể hoá trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị này do Hội đồng quản trị phê chuẩn.

 

Điều 28.- Các đơn vị sự nghiệp có Quy chế tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn; thực hiện chế độ lấy thu bù chi, có thể được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ các quỹ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Tổng công ty hoặc ngân sách (nếu có), được tạo nguồn thu do thực hiện các dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các đơn vị trong nước và ngoài nước; được hưởng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ, trường hợp thấp hơn mức quân bình của Tổng công ty thì có thể được hỗ trợ từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của Tổng công ty.

 

Điều 29.-

1. Công ty tài chính là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty.

2. Công ty tài chính thực hiện nhiệm vụ huy động vốn để cho vay phục vụ nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Việc huy động vốn được thực hiện thông qua hình thức vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của ngân hàng và các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, mua bán giấy tờ và chứng từ có giá trị quy định của pháp luật, huy động nhàn rỗi của công nhân viên chức trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị ngành Hàng hải Việt Nam .

3. Công ty tài chính thực hiện việc huy động vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo quy định Điều lệ công ty và Quy chế công ty tài chính trong tổng công ty do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký hiệp đồng, Công ty tài chính làm chức năng dịch vụ.

4. Các đơn vị sử dụng vốn của Công ty tài chính theo nguyên tắc có vay có trả, thực hiện chế độ lãi suất nội bộ do Công ty tài chính đề nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị.

 

Điều 30.- Công ty bảo hiểm hàng hải là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn Bộ Tài chính, theo Điều lệ của Công ty Bảo hiểm hàng hải do Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo sự điều hành của Tổng giám đốc.

 

Điều 31.-

1. Các doanh nghiệp khai thác cảng trong phụ lục danh sách các đơn vị thành viên tại thời điểm thành lập Tổng công ty kèm theo Điều lệ này là thành viên hạch toán độc lập, hoạt động theo pháp luật và Điều lệ riêng do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn; chịu sự quản lý Nhà nước của cảng vụ, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

2. Doanh nghiệp khai thác cảng được Tổng công ty giao vốn, tài sản, phương tiện, thiết bị, lao động và cơ sở hạ tầng liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, khai thác cảng tại các khu vực cảng được Nhà nước giao cho Tổng công ty ở trong nước hoặc do Tổng công ty thuê ở nước ngoài.

3. Doanh nghiệp khai thác cảng có các nhiệm vụ hành chính như sau:

a. Áp dụng quy trình khai thác cảng tiên tiến; thực hiện nhiệm vụ do Tổng công ty giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ khác do Nhà nước giao cho Tổng công ty có liên quan đến cảng (nếu có); đáp ứng nhu cầu của thị trường về vận tải hàng hải:

b. Tổ chức hoạt động kinh doanh, khai thác cầu cảng, bến bãi, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động và các nguồn lực khác để thực hiện nhiệm vụ chung của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong Tổng công ty theo kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của toàn Tổng công ty;

c. Doanh nghiệp khai thác cảng được lý hợp đồng cho thuê, liên doanh với các đối tác trong nước và ngoài nước để khai thác cầu cảng, bến bãi, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và các nguồn lực khác theo kế hoạch của Tổng công ty;

d. Hợp tác, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo thực hiện có kết quả chiến lược phát triển cảng của Nhà nước.

CHƯƠNG VII

QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

 

MỤC I

QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

 

Điều 32.- Đối với phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác, Hội đồng quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Thông qua phương án góp vốn do Tổng giám đốc xây dựng để quyết định hoặc trình Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định theo phân cấp tại điểm e, khoản 8, Điều 15 của Điều lệ này.

2. Theo đề nghị của Tổng công ty, cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp và thu lợi nhuận từ phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp khác .

 

Điều 33.- Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức doanh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo Điều lệ của doanh nghiệp này.

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp này.

3. Thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về hiệu quả sử dụng phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp này.

MỤC II

QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP GÓP VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

 

Điều 34.- Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập được góp vốn vào các doanh nghiệp khác theo phân cấp của Tổng công ty. Đối với phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác, giám đốc có quyền và nghĩa vụ quản lý phần vốn góp đó như sau:

1. Xây dựng phương án góp vốn để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt.

2. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác.

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn góp của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển số vốn đã góp; thu lợi nhuận từ phần vốn của doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác.

 

Điều 35.- Quyền và nghĩa vụ của người quản lý trực tiếp phần vốn của doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình theo Điều lệ của doanh nghiệp này.

2. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình.

3. Thực hiện chế độ báo cáo do giám đốc quy định; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, tổng giám đốc Tổng công ty và giám đốc về hiệu quả sử dụng phần vốn của doanh nghiệp mình tại doanh nghiệp mà mình được cử vào để tham gia quản lý, điều hành.

MỤC III

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH

Điều 36.-

1. Các đơn vị liên doanh mà Tổng công ty hoặc doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty tham gia, được quản lý, điều hành và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài, Luật công ty và các Luật khác có liên quan của Việt Nam. Tổng công ty hoặc các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các liên doanh này về hoạt động kinh doanh, tài chính theo quy định của pháp luật và theo hợp đồng đã ký kết.

2. Các liên doanh, liên kết của các đơn vị thành viên với các đối tác trong và ngoài nước được hình thành trước khi thành lập Tổng công ty vẫn thuộc quyền và trách nhiệm quản lý của các đơn vị thành viên theo quy định hiện hành, trừ một số trường hợp Tổng công ty phải trực tiếp quản lý để phục vụ cho kế hoạch kinh doanh và phát triển chung cho toàn Tổng công ty.

CHƯƠNG VIII

TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 37.-

1. Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp nhà nước, các quy định khác của pháp luật, Quy chế tài chính và Điều lệ của Tổng công ty.

2. Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tập trung các hoạt động kinh doanh do Tổng công ty trực tiếp đầu tư và điều hành, như: đội tàu container, đội tàu chở dầu, đội tàu chở hàng rời cỡ lớn, các cảng mới phát triển, các hình thức kinh doanh mới như vận tải đa phương thức, thuê, cho thuê tàu và thiết bị thuộc quyền quản lý của Tổng công ty.

 

Điều 38.-

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty gồm có:

a. Vốn được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b. Vốn Nhà nước đầu tư bổ sung cho Tổng công ty (nếu có);

c. Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung theo Quy chế tài chính của Tổng công ty;

d. Các nguồn vốn khác ( nếu có).

2. Khi có sự tăng, giảm vốn điều lệ, Tổng công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố vốn điều lệ của Tổng công ty đã được điều chỉnh.

 

Điều 39.-

1. Tổng công ty được thành lập và sử dụng các quỹ tập trung để bảo đảm cho quá trình đổi mới, phát triển phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất và công nghệ của toàn Tổng công ty.

2. Các quỹ tập trung của Tổng công ty được thành lập theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính Tổng công ty và do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm:

a. Quỹ đầu tư phát triển được lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và trích lợi nhuận của các đơn vị thành viên theo quy định của Bộ Tài chính, lợi tức thu được từ phần vốn góp của Tổng công ty ở các doanh nghiệp khác và các nguồn khác.

Vốn khấu hao cơ bản và phần lợi tức tái đầu tư của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty đều tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch hàng năm.

Tổng công ty huy động vốn khấu hao cơ bản của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, theo nguyên tắc ghi giảm vốn để thực hiện tái đầu tư tập trung theo quyết định của Hội đồng quản trị và hướng dẫn của Bộ Tài chính;

b. Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty được trích lập từ quỹ phát triển sản xuất của các đơn vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo từ ngân sách nhà nước ( nếu có), và các nguồn khác, trong đó có nguồn do các đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty thu được từ việc thực hiện dịch vụ và hợp đồng xuất khẩu lao động, hợp đồng nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo ký với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

c. Quỹ dự trữ tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Mức trích lập, trích nộp cụ thể cho các quỹ nói trên và việc sử dụng các quỹ này quy định trong quy chế tài chính của Tổng công ty.

d. Quỹ bảo hiểm y - tế chuyên ngành được trích lập và sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Y - tế.

 

Điều 40.- Tự chủ về tài chính của Tổng công ty:

1. Tổng công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chinh, tự cân đối các khoản thu, chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác.

2. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty và cam kết tài chính khác (nếu có).

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong toàn Tổng công ty.

4. Mọi quan hệ tín dụng (vay, cho vay và mua, bán phương tiện, thiết bị, hàng chậm trả, bảo lãnh) giữa Tổng công ty với đối tác bên ngoài Tổng công ty phải tuân theo những nguyên tắc sau đây:

a. Mức tín dụng tương đương 10% vốn điều lệ trở xuống cho một lần vay do Tổng công ty quyết định;

b. Mức tín dụng trên 10% vốn điều lệ cho một lần vay do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định;

c. Tổng dư nợ tín dụng các lần vay không được vượt quá mức quy định của Bộ Tài chính.

5. Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng, trình, đăng ký kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty để báo cáo với các cấp có thẩm quyền và tổng quyết toán hàng năm với Bộ Tài chính. Bộ Tài chính kiểm tra và phê duyệt quyết toán hàng năm của Tổng công ty.

6. Tổng công ty được giao thu các loại phí, thuế liên quan đến hoạt động hàng hải theo uỷ quyền của Bộ Tài chính hoặc các Quyết định của Chính phủ và có trách nhiệm nộp các khoản thu này vào Ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định.

7. Tổng công ty có trách nhiệm nộp các khoản thuế và các khoản nộp khác theo pháp luật hiện hành, và theo quy chế tài chính của Tổng công ty, trừ các khoản thuế mà các đơn vị thành viên đã nộp. Được sử dụng phần lãi sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

8. Lợi nhuận mà Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên thu được từ phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác không phải nộp thuế lợi tức, nếu doanh nghiệp này đã nộp thuế lợi tức trước khi chia cổ tức cho các bên góp vốn.

9. Hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên Tổng công ty và mối quan hệ về hoạt động tài chính giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên được thực hiện phù hợp với Điều lệ này, Quy chế tài chính của Tổng công ty.

10. Trách nhiệm vật chất của Tổng công ty trong các mối quan hệ kinh doanh và trong quan hệ dân sự được giới hạn ở mức tổng số vốn của Tổng công ty tại thời điểm công bố gần nhất.

11. Tổng công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh Kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp nhà nước.

12. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính và các hoạt động kinh doanh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IX

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

Điều 41.- Mối quan hệ với Chính phủ:

1. Chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ có liên quan đến Tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước.

2. Thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển Tổng công ty trong tổng thể quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lãnh thổ của Nhà nước.

3. Chấp hành các quy định về thành lập, tách, nhập, giải thể; các chính sách về tổ chức, cán bộ; chế độ tài chính, tín dụng, thuế, thu lợi nhuận; các chế độ về kế toán, thống kê.

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước tại Tổng công ty.

5. Được đề xuất, kiến nghị về các giải pháp, cơ chế, chính sách quản lý của Nhà nước đối với Tổng công ty.

6. Được quản lý và sử dụng vốn, tài sản, đất đai, vùng nước các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phải bảo toàn, phát triển các nguồn lực đó.

7. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 42.- Mối quan hệ với Bộ Tài chính:

1. Tổng công ty chịu sự chi phối nhà nước của Bộ Tài chính về việc:

a. Tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán, thuế, tổ chức bộ máy hạch toán, kế toán;

b. Kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ Tổng công ty.

2. Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện một số chức năng của chủ sở hữu, chi phối Tổng công ty về việc:

a. Xác định vốn, tài nguyên và các nguồn lực khác mà Nhà nước giao cho Tổng công ty quản lý, sử dụng;

b. Kiểm tra việc sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực khác được giao trong quá trình kinh doanh, được thể hiện thông qua bản quyết toán hàng năm;

c. Duyệt quyết toán năm của Tổng công ty;

d. Ban hành Quy chế tài chính mẫu áp dụng cho Tổng công ty và phê duyệt Quy chế tài chính của Tổng công ty trước khi Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

3. Tổng công ty phải chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính và các vấn đề khác của Bộ Tài chính.

4. Tổng công ty có quyền đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng và các nội dung khác có liên quan đến Tổng công ty; kiến nghị Bộ Tài chính và cơ quan khác có liên quan phê duyệt để tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng tài sản có giá trị lớn, việc hợp tác đầu tư với nước ngoài và các thành phần kinh tế khác, việc quan hệ tín dụng trên hạn mức, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, việc phân phối lợi nhuận sau thuế, việc thanh lý tài sản trong Tổng công ty, việc bổ sung vốn ngân sách cho Tổng công ty.

 

Điều 43.- Đối với Cục Hàng hải và Bộ Giao thông vận tải:

1. Với chức năng quản lý nhà nước về ngành hàng hải, Cục Hàng hải và Bộ Giao thông Vận tải chi phối Tổng công ty về:

a. Ban hành các tiêu chuẩn sản phẩm; tiêu chuẩn công nghệ, kể cả thiết bị lẻ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu; các định mức cấp ngành và trực tiếp kiểm tra, giám sát Tổng công ty về việc thực hiện các tiêu chuẩn và định mức đó;

b. Xây dựng và ban hành quy hoạch, định hướng phát triển ngành hàng hải và trực tiếp kiểm tra Tổng công ty về việc thực hiện quy hoạch đó;

c. Ban hành tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, công nhân viên, sỹ quan, thuyền viên và kiểm tra việc thực hiện của Tổng công ty;

d. Thông qua phương án phối hợp kinh doanh, khai thác và phát triển thị trường giữa Tổng công ty với các doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành hàng hải;

đ. Thực hiện các chức năng khác về quản lý nhà nước theo quy định của Luật Hàng hải Việt Nam;

e. Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quy định trên đây và được tham gia đàm phán các hiệp định của Chỉnh phủ về hàng hải, kiến nghị các chính sách, chế độ để phát triển ngành hàng hải Việt Nam.

2. Với nhiệm vụ được Nhà nước giao thực hiện một số chức năng của chủ sở hữu, Cục Hàng hải và Bộ Giao thông Vận tải chi phối Tổng công ty về:

a. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổ chức lại, giải thể Tổng công ty;

b. Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty;

c. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị; giới thiệu đại diện của Bộ tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty;

d. Chỉ đạo Tổng công ty tham gia thực hiện việc bình ổn giá cả và bảo đảm cân đối một số hàng hoá thiết yếu theo quy định của Nhà nước; thoả mãn nhu cầu thị trường trong nước về vận tải biển;

đ. Tham gia giao vốn và các nguồn lực khác cho Tổng công ty, kiểm tra hoạt động của Tổng công ty; Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo theo quy định của Nhà nước và các báo cáo khác theo yêu cầu của Cục Hàng hải và Bộ Giao thông Vận tải;

e. Tổng công ty còn bị chi phối, kiểm tra, giám sát của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải trong phạm vi các chức năng khác của các cơ quan này theo quy định của pháp luật.

 

Điều 44.- Các Bộ khác, các cơ quan ngang Bộ khác, cơ quan khác thuộc Chính phủ, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước, chi phối Tổng công ty về việc:

1. Thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, đơn giá và giá sản phẩm, dịch vụ phù hợp với các quy định của Nhà nước và thị trường quốc tế.

2. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia.

3. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư theo chiến lược, quy hoạch phát triển ngành hàng hải và quy hoạch theo vùng kinh tế.

4. Thực hiện các quy định về quan hệ đối ngoại và xuất, nhập khẩu kể cả xuất khẩu lao động chuyên ngành hàng hải.

5. Bảo đảm thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động trong Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

6. Tổng công ty phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan này về những lĩnh vực thuộc chức năng đã được pháp luật quy định cho các cơ quan đó.

 

Điều 45.- Đối với chính quyền địa phương, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn lãnh thổ, Tổng công ty chịu sự quản lý nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG X

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

 

Điều 46.- Việc tổ chức lại Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề nghị, Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Điều 47.- Tổng công ty bị giải thể trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty. Khi giải thể Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng giải thể. Số tài sản của Tổng công ty bị giải thể sau khi đã thanh toán các khoản phải trả theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu nhà nước.

 

Điều 48.- Việc tổ chức lại, tách, nhập, giải thể và thành lập mới các đơn vị thành viên Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Điều 49.- Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty nếu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì xử lý theo quy định tại Luật Phá sản doanh nghiệp.

CHƯƠNG XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 50.- Điều lệ này áp dụng cho Tổng công ty hàng hải Việt Nam. Tất cả các cá nhân, đơn vị thành viên trong Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Nghị định phê chuẩn.

 

Điều 51.-

1. Các đơn vị thành viên trong Tổng công ty căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nhà nước, Điều lệ của Tổng công ty xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mình để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên không được trái với Điều lệ này.

2. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng quản trị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các đơn vị thành viên khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của mình, phải do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định.

 

Điều 52.- Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định thành lập doanh nghiệp thành viên có quy định khác với Điều lệ của Tổng công ty, nếu được Chính phủ cho phép thì thực hiện theo Điều lệ cụ thể của Tổng công ty.

PHỤ LỤC

(kèm theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)

A. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)

 

Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập:

1. Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO),

2. Công ty vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VITRANSCHART),

3. Công ty vận tải biển III (VINASHIP),

4. Công ty vận tải dầu khí Việt Nam (FALCON),

5. Công ty vận tải và cung ứng xăng dầu hàng hải (MAPETRANSCO),

6. Xí nghiệp liên hợp biển pha sông (VISERITRANS),

7. Cảng Hải Phòng (HAIPHONG PROT),

8. Cảng Sài Gòn (SAIGON PROT),

9. Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA),

10. Công ty contaner phía Bắc (VICONSHIP HAIPHONG),

11. Công ty container phía Nam (VICONSHIP SAIGON),

12. Công ty phát triển hàng hải (VIMADECO),

13. Công ty tin học và công nghệ hàng hải,

14. Trung tâm thương mại hàng hải I Hà Nội,

15. Trung tâm thương mại hàng hải II Nha Trang,

16. Công ty cung ứng và dịch vụ hàng hải I,

17. Công ty thương mại và dịch vụ hàng hải,

18. Công ty cung ứng và dịch vụ hàng hải phía Nam,

19. Công ty xuất nhập khẩu và cung ứng vật tư kỹ thuật phía Nam,

20. Công ty xuất nhập khẩu vật tư đường biển (MARINE SUPPLY)

21. Công ty hợp tác Lao động với nước ngoài Hải phòng (INLACO HAIPHONG),

22. Công ty hợp tác Lao động với nước ngoài phía Nam (INLACO SAIGON),

23. Công ty tài chính hàng hải,

24. Công ty bảo hiểm hàng hải.

B. CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY

I. CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI

1. GEMARTRANS (Asia) Ltd,

2. Công ty vận tải và khai thác conteiner Việt Nam (VINABRIDGE Ltd),

3. Công ty liên doanh vận tải quốc tế Việt - Nhật (VUACO HPG),

4. Công ty liên doanh trung tâm thương mại hàng hải Hà Nội (HMCC),

5. Công ty liên doanh vận tải biển Vinamar (VINAMAR),

6. CHANCEFIT SHIP MANAGEMENT PTE Ltd,

7. Công ty liên doanh vận tải biển Viễn Hải (SALFES),

8. WOSA Hongkong Ltd,

9. PHILI - ORIENT LINES VIETNAM Ltd.

II. CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam (MSB),

2. Công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển (GEMADEPT),

3. Công ty cơ khí và dịch vụ tàu biển Vũng Tàu (VUNGTAU MARINE).

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 79/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 79/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 22/11/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hàng hải
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 79/CP
Hanoi, November 22, 1995

 
DECREE
RATIFYING THE STATUTE ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Proceeding from the Law on State Enterprises of April 20, 1995;
Considering the proposal of the Managing Board of the Vietnam National Shipping Lines,
DECREES:
Article 1.- To ratify the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam National Shipping Lines issued together with this Decree.
Article 2.- The Minister of Finance, the Minister of Communications and Transport, the Governor of the State Bank and the concerned Ministers, Heads of the ministerial-level agencies and Heads of the Agencies attached to the Government, shall guide the implementation of this Decree.
Article 3.- This Decree takes effect from the date of its signing.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the Agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam National Shipping Lines, are responsible for the implementation of this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
STATUTE
ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES
(Issued together with Decree No.79-CP of November 22, 1995 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Vietnam National Shipping Lines (hereafter referred to as the Corporation) is a State corporation, established by decision of the Prime Minister. Its member units include independent- accounting enterprises, dependent-accounting enterprises and non-business units which are closely associated by economic interests, finance, technology, information, training, research, marketing and by operations in the maritime industry, with a view to increasing capital accumulation and concentration, specialization and cooperation for production, and the business efficiency of the member units and the Corporation as a whole; and to carrying out the tasks of building and developing the maritime industry along the line for economic development of the State.
Article 2.- The Corporation has the tasks of undertaking businesses in maritime transport, utilizing ports, serving as agent, mediator and procurer of labor and maritime service; undertaking the import and export of specialized means, materials and equipment; forming joint ventures and cooperation with economic organizations in the maritime industry at home and abroad; and conducting other business activities in accordance with the provisions of law, and other tasks assigned by the State.
Article 3.- The Corporation has:
1. The status of a juridical person as provided for by Vietnamese law.
2. Its international transaction name as VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES or VINALINES for short.
3. The head office of the Corporation is located in Hanoi.
4. The Statute on the organization and operation, and the management and executive apparatus.
5. The capital and properties, and the responsibility for its debts within the capital under its management;
6. The seal, bank accounts at the State treasury and banks inside and outside the country.
7. The balance of properties and the centralized funds formed according to the provisions of the Government and the guidance of the Ministry of Finance.
Article 4.- The Corporation is managed by the Managing Board and run by the General Director.
Article 5.- The Corporation is subject to the State management of the Ministries, the ministerial-level Agencies, the Agencies attached to the Government and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in their capacity as State management bodies; and at the same time subject to the management of the offices and agencies which exercise the right of the owner over a State enterprise in accordance with the Law on State Enterprises and other provisions of law.
Article 6.- The organization of the Communist Party of Vietnam in the Corporation shall operate in accordance with the Constitution and the laws of the Socialist Republic of Vietnam and the provisions of the Communist Party of Vietnam.
The Trade Union and other socio-political organizations in the Corporation shall operate according to the Constitution and laws.
Chapter II
RIGHTS AND DUTIES OF THE CORPORATION
Section I. RIGHTS OF THE CORPORATION
Article 7.-
1. The Corporation has the right to manage, use and develop its capital and properties, the land and water and the other resources entrusted to it according to law in order to achieve the targets and fulfill the tasks assigned by the State.
2. The Corporation has the right to re-assign to its member units for management and use of the capital, properties, the land and water and the other resources which it has received from the State; and, in case of necessity, to adjust the resources it has assigned to its member units in line with the overall business and development plan of the entire Corporation.
3. The Corporation is entitled to invest, enter into joint venture or cooperation, contribute stocks, and buy part or the whole of the property of other enterprises in accordance with law.
4. The Corporation is entitled to replace, assign, purchase, rent, mortgage and pawn property under its management, except for the important equipment and workshops which, by prescription of the Government, must have the permission of competent State agencies, and on the principle of preserving and developing the capital; as regards the land, water and other natural resources under the management and use of the Corporation, relevant laws shall apply.
Article 8.- The State shall give to the Corporation the following priorities of operation according to its transport capacity:
1. The "Transport Right" of the Vietnamese side as provided for in treaties or agreements that the Socialist Republic of Vietnam signs with other countries.
2. The "Transport Right" of import and export goods between Vietnam and countries which have not signed the Maritime Treaty or which have signed it but do not share the "Transport Right",
3. The "Transport Right" of export goods in large quantities such as crude oil, coal, cement and goods in containers.
Article 9.- The Corporation has the following rights in the organization of management and business:
1. To organize the managerial apparatus and organize business in conformity with the objectives and tasks assigned by the State.
2. To renew technology and equipment.
3. To set up branches and representative offices of the Corporation in the country and abroad as prescribed by law.
4. To conduct business in such trades and occupations as suit the objectives and tasks assigned by the State; to broaden the scope of business according to the capabilities of the Corporation and market demand; to conduct additional businesses if allowed by competent State agencies.
5. To select and uniformly assign markets among the member units; to conduct import and export and lease means and equipment for maritime transport and loading and unloading, according to prescriptions of the State.
6. To decide on price brackets and prices for purchases and sales of the main products and services, to set the uniform minimum prices for export and maximum prices for import, except for products and services whose prices are set by the State.
7. To work out and apply the norms of labor, essential materials, unit price of wage per unit of product within the framework of the norms and unit prices set by the State and in conformity with the international maritime market.
8. To assign responsibilities in the recruitment, hiring, assignment and employment, exporting and training of labor, to select the forms of wage and bonus payment, and exercise other rights of the employer as provided for by the Labor Code and other prescriptions of law; to decide the wages and bonuses for the employees on the basis of the unit price of wage per unit price of product, the service cost and operation effectiveness of the Corporation.
9. To invite and receive foreign business partners to work with the Corporation in Vietnam; and send representatives, officials and employees of the Corporation abroad to work, study and survey; in case the Chairman of the Managing Board and the General Director to travel abroad, they must get the permission of the Prime Minister. The sending abroad of other members of the Managing Board shall be decided by the Chairman of the Managing Board. The sending abroad of the Deputy General Directors, the Directors of the member units, and other functionaries of the Corporation shall be decided by the General Director.
Article 10.- The Corporation has the following powers in financial management:
1. To use the capital and the various funds of the Corporation to meet in time the business requirements on the principle of preservation and effectiveness. If the need arises for use of the capital or fund not in line with their designated purposes, the principle of reimbursement shall apply.
2. To mobilize capital on its own for business activities which shall not lead to a change of the form of ownership; to issue bonds as defined by law; to mortgage the land-use right associated with the property under the management of the Corporation at Vietnamese banks in order to borrow capital for business operation in accordance with the provisions of law. To be considered by the State in the guarantee of loans to be provided by banks and financial organizations at home and abroad.
3. To set up, manage and use the centralized funds and the capital depreciation fund; the levels and rates of contribution to these funds, and the management and use of them are provided in the Financial Regulations of the Corporation.
4. The Corporation may use the remaining profits after fulfilling all obligations to the State and set up funds in accordance with existing regulations to distribute dividends to the shareholders according to their shares (if any) and to the employees according to their contributions to the business results in the year.
5. The Corporation is entitled to the regime of allowances, price subsidies or other preferential regimes of the State when performing the tasks of catering products and services to national defense and security, prevention and fight against natural calamities, or in service of public interests, or in accordance with the prices set by the State which cannot make up for the costs which the Corporation has spent on the products or services.
6. The Corporation is entitled to the investment or reinvestment preferential regime as prescribed by the State.
7. The Corporation is entitled to other preferential regimes which are decided by the Prime Minister on the basis of the proposal of the Corporation with a view to developing the national ocean-going fleet.
Article 11.- The Corporation has the right to refuse and denounce all requests for resource supply, which are not stipulated by law, by any individual or organization, except for its voluntary contributions to humanitarian purposes and public interest.
Section II. OBLIGATIONS OF THE CORPORATION
Article 12.-
1. The Corporation has the duty to receive and efficiently use, preserve and develop its allocated capital (including the capital it invests in other enterprises); receive and efficiently use the natural resources, land, water and other allocated resources in order to realize the business targets and the tasks assigned by the State.
2. The Corporation has the obligations:
a) To collect or pay the debts recorded in the balance of property of the Corporation at the time of its establishment;
b) To pay the international credits used by the Corporation under decision of the Government;
c) To pay the credits directly borrowed by the Corporation, or borrowed under trust contract by its member units with guaranty from the Corporation, if these units are unable to pay.
Article 13.- The Corporation has the following obligations in managing its business operations:
1. To register for business and conduct its business in accordance with the registration; to take responsibility before the State for the results of its operations, and before the customers and law for its products and services.
2. To work out the development strategy, the five-year and annual plans and recommend regimes and policies for the Corporation in conformity with the State-assigned tasks and market demands.
3. To sign and organize the implementation of economic contracts with its partners.
4. To meet the market need for maritime transport; to take part in stabilizing prices of products and essential services in accordance with the State plan; to observe fully the policies and regimes on pricing and the prices, charges and fees set by the State.
5. To renew and modernize the technology and mode of management; and to use the income generated by the assignment of property to re-invest, renew the equipment and develop means and technological facilities of the Corporation and its member enterprises..
6. To discharge its obligations toward the laborers in accordance with the provisions of the Labor Code and to ensure their participation in the management of the Corporation.
7. To carry out the regulations of the State with regard to the protection of natural resources, the environment, and national defense and security.
8. To abide by the regime of statistical and accountancy reporting and periodical reporting as prescribed by the State, and also the regime of irregular reporting at the request of the representative of the owner; and take responsibility for the accuracy of the reports.
9. To submit to the control of the representative of the owner; to abide by the regulations concerning the inspection by the financial agency and other authorized State agencies as prescribed by law. The Corporation has the right to refuse the inspection or control which does not comply with the provision of law.
Article 14.-
1. The Corporation has the duty to carry out correctly the regime and other regulations on the management of capital, property, the various funds, book-keeping, cost accounting, audit regime and the other regimes prescribed by the State; and to take responsibility for the accuracy of its financial operations.
2. The Corporation shall annually make public its financial statement and other information so as to help in the correct and objective evaluation of the operation of the Corporation as prescribed by the Government.
3. The Corporation shall have to fulfill its obligation of paying taxes and other remittances to the State budget as provided for by law. In case the property mobilized by the Corporation among its member units is recorded in the form of increase or decrease of capital, the Corporation shall be exempted from registration tax; the semi-finished products transferred internally among the member units in order to continue finishing, or the services mutually conducted by member units in service of business shall be exempted from turnover tax; the means and specialized technological equipment which are not available in the country and which the Corporation has to lease from foreign countries to provide business shall be exempted from the taxes on leased means and equipment, including the taxes on wet and dry chartering and import taxes.
Chapter III
THE MANAGING BOARD AND THE CONTROL COMMISSION
Article 15.-
1. The Managing Board performs the function of managing the operations of the Corporation, and takes responsibility for the development of the Corporation in accordance with the tasks assigned by the State.
2. The Prime Minister shall decide the appointment, dismissal, commendation and discipline of the members of the Managing Board upon the proposal of the Minister of Communications and Transport. Before proposing to the Prime Minister for the appointment and dismissal of a member of the Managing Board, the Minister of Communications and Transport shall acquire the consent of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
3. The criteria of the members of the Managing Board are stipulated in Article 32 of the Law on State Enterprises.
4. The Managing Board comprises seven members, including the Chairman, a member who is also the General Director, a member who is also the President of the Control Commission and who works on a full-time basis; a Vice Chairman and three other members who are experts at business administration, maritime transport or finance and law, and who may work as full-time or part-time members and on assignment of the Managing Board.
5. The members of the Managing Board, except the Chairman, may be assigned by the Managing Board to manage and directly conduct plans, schemes or concentrated operations of the Corporation.
6. The Chairman of the Managing Board shall not be concurrently General Director of the Corporation.
7. The term of office of the members of the Managing Board is five years. A member of the Managing Board may be re-appointed. He/she may be dismissed and replaced in one of the following cases:
a) Breaking law or violating the Statute of the Corporation;
b) He/she has proved to be incapable of carrying out the assigned tasks, and is requested to be replaced by at least two thirds of the incumbent members of the Managing Board.
c) He/she asks to resign from the job for plausible reasons.
d) He/she is appointed to assume another task.
8. The Managing Board has the following powers and tasks:
a) To receive capital (including debts), land and water areas, and other resources assigned to the Corporation by the State.
b) To examine and approve the plans proposed by the General Director concerning the allocation of capital and other resources to the member units, and the plan for the regulation of capital and other resources among the member units; to control and supervise the realization of these plans.
c) To control and supervise all activities of the Corporation; the utilization, preservation and development of the capital and other assigned resources; the implementation of the resolutions and decisions of the Managing Board and the provisions of law; and the discharge of the obligations to the State;
d) To adopt the proposals of the General Director to be submitted to the Prime Minister for approval concerning the strategy, planning and plans for long-term development, the five-year plans of the Corporation; decide the annual targets and plan, and the plan for coordination of business and market preservation, of the Corporation, for the General Director to assign them to the member units;
e) To organize the evaluation and submit to the authorized agency for approval of the plans for investment, new investment projects and projects of investment in cooperation with foreign parties with the capital managed or mobilized by the Corporation;
f) To submit to the Prime Minister for approval, and if accredited by the Prime Minister, decide the joint venture projects with foreign countries in accordance with the prescriptions of the Government; to decide joint venture projects with domestic partners and the economic contracts of large value. To submit to the Prime Minister for decision on investment projects of Group A; to decide the investment projects of Group C; if empowered, to decide a number of investment projects of Group B; to empower the General Director or the Director of a member unit to approve small investment projects.
To ratify the scheme for organizing the management and business operation of the Corporation submitted by the General Director. To propose the establishment, splitting, merger, dissolution and affiliation of member units in accordance with the provision of law.
g) To approve the pricing scheme proposed by the General Director before submitting it to the competent authority for consideration. To issue and supervise the implementation of the technical standards, main eco-technical norms and criteria, including the unit price of wage, unit prices and norms in transport, loading/unloading, specialized construction product standards, trade marks, and prices of the main products and services within the Corporation at the proposal of the General Director on the basis of the common regulation of the branch and the country and in line with international convention.
h) To work out and submit to the Prime Minister for approval the Statute on the Organization and Operation of the Corporation and the amendments and supplements to the Statute. To approve the Statutes and the Regulations on the Organization and Operation of the member units, and the amendments and supplements to these Statutes and Regulations, at the proposal of the General Director.
To decide the opening of branches and representative offices of the Corporation in the country and abroad in accordance with the provisions of law.
i) To elaborate the Financial Regulations of the Corporation on the basis of the Model Financial Regulations issued by the Ministry of Finance, and submit it to the Ministry of Finance for approval before signing it into effect.
j) To propose the Minister of Communications and Transport to submit to the Prime Minister to appoint, dismiss, commend or discipline the General Director.
To approve the proposal of the General Director for submission to the Minister of Communications and Transport for appointment, dismissal, commend or discipline of the Deputy General Director and the Chief Accountant of the Corporation.
To take decision on appointment, dismissal, commend or discipline of the Directors of the member units of the Corporation at the proposal of the General Director.
To decide the overall payroll of the management and executive apparatuses of the Corporation and make amendments when necessary, at the proposal of the General Director;
k) To adopt the plans proposed by the General Director concerning the establishment and utilization of the centralized funds corresponding with the business and financial plans of the Corporation;
l) To examine the plans for capital mobilization (in all forms), and guarantee the borrowings; and plans for investment and liquidation of property of the member units, to make decisions or to submit them to the competent authorities for decision in accordance with the Financial Regulations of the Corporation and the guidance of the Ministry of Finance. To decide the schemes for utilizing the after-tax profits of the Corporation and its member units upon proposal by the General Director.
m) To approve the quarterly, bi-annual and annual operational reports of the Corporation, and the annual financial statement (which include the balance of property) of the Corporation as submitted by the General Director; to approve the annual financial statements of the member units and to request the General Director to publicize the annual financial statement as prescribed by the Ministry of Finance;
n) To issue the regulation on the protection of business secrecy, internal economic information and State secrets as prescribed by law, as presented by the General Director, for uniform application throughout the Corporation.
9. The work regime of the Managing Board:
a) The Chairman of the Managing Board has the responsibility to organize the implementation of the tasks and powers of the Managing Board as stipulated in Item 8 of this Article.
b) The Managing Board shall operate under the system of collective work, through Resolutions and Decisions adopted at its meetings; the Chairman and other members of the Managing Board shall not represent the Corporation and its member units in business transactions and shall not intervene in the daily business affairs of the Corporation and its member units;
c) The Managing Board shall meet regularly every quarter to consider and decide questions under its jurisdiction and responsibility as provided in this Statute. At the end of a fiscal year, it shall meet to review the results of business, approve the report of the Control Commission, the annual financial statement and the business plan for the next year of the Corporation. It may convene extraordinary meetings to resolve unexpected and/or urgent questions of the Corporation at the proposal of the Chairman of the Managing Board, or of the General Director, or the President of the Control Commission, or more than 50% of the members of the Managing Board;
d) The Chairman of the Managing Board shall convene and preside over all meetings of the Board; in case of his/her absence for plausible reason, the Chairman shall empower the Vice-Chairman or another member of the Managing Board to chair the meeting on his/her behalf;
e) The meetings of the Managing Board shall be valid only when at least two thirds of the members are present. The documents to be discussed at the meetings must be sent to all the members of the Board and the invited persons at least five days in advance. The contents and conclusions of the meetings of the Managing Board must be recorded in written minutes to which all the members present at the meetings must affix their signatures. Any Resolution or Decision of the Managing Board shall be approved by a vote to which all members have equal right; any member who is absent for a plausible reason is allowed to cast his/her vote in writing which shall bear his/her signature and be sent to the secretary of the meeting at two days at the latest from the close of the meeting. A Resolution or Decision of the Managing Board is valid only when it receives the approval by vote of more than 50% of the members of the Board. A member of the Board may register his/her own reservation about a Resolution or Decision of a meeting, but still has to implement it.
f) When the Managing Board meets to examine questions related to the development strategy, the planning and the five-year and annual plans, the major investment projects, the projects of joint venture with foreign parties and the annual financial statements, and to issue the systems of economic - technical norms and criteria of the Corporation, it must invite the authorized representatives of the Department of Maritime Transport, the Ministry of Communications and Transport and the concerned ministries and branches; in case the meeting deals with an important question related to the local administration, it must invite the representative of the provincial People's Committee; in case the issue relates to the interests and obligations of the employees in the Corporation, it must invite a representative of the Trade Union of the branch. The representatives may speak at the meetings to which they are invited, but shall not take part in the voting; when they discover that the resolutions or decisions of the Managing Board are detrimental to common interests, they may send written petitions to the Managing Board and, at the same time, report the matter to the Heads of the agencies which they represent, so that the matter may be considered and settled according to their competence. In case of necessity, the Heads of these agencies may report the matter to the Prime Minister.
g) The resolutions and decisions of the Managing Board are binding on the whole Corporation. In case the opinion of the General Director differs from the resolution or decision of the Board, he/she may express his/her own reservation and submit it to the authorized State agency for settlement; but pending such a settlement, he/she still has to abide by the resolution and decision of the Managing Board.
h) The operational expenditures of the Managing Board and the Control Commission, including the wages and allowances for the members of the Board and the Control Commission and for the specialists and assistants, shall be accounted for in the managerial fees of the Corporation. The General Director shall have to assure the necessary conditions and means for the operation of the Managing Board and the Control Commission.
Article 16.- Assisting the Managing Board:
1. The Managing Board uses the operational apparatus and the seal of the Corporation to carry out its tasks.
2. The Managing Board is assisted by a number of specialists who work on a full-time basis and whose number shall not exceed three persons.
3. The Managing Board shall set up the Control Commission to help it in the inspection and supervision of the operational activities of the General Director, the assisting apparatus and the member units of the Corporation in their operational and financial activities, in the implementation of the Statute of the Corporation and the resolutions and decisions of the Managing Board, and in the observance of State law.
Article 17.- The interests and responsibilities of the members of the Managing Board:
1. The full-time members shall receive their basic wages according to the wage scheme of State employees, and their wages according to the regime of wage distribution in a State enterprise as prescribed by the Government, and shall receive bonuses corresponding to the results of the operations of the Corporation.
The part-time members shall receive responsibility allowances and bonuses as prescribed by the Government.
2. The members of the Managing Board:
a) Under no circumstances shall they place themselves in a position that might compromise their observance of honesty and public-mindedness, or provoke contradictions between the interests of the Corporation and personal interests.
b) Under no circumstances shall they abuse their powers for personal interests, or take any direct or indirect action to affect or usurp business opportunities of the Corporation; nor shall they leak secrets or information on business strategy, or sow discords or unhealthy competition among member units, damaging the interests of the Corporation;
c) Under no circumstances shall they take actions beyond the powers of the Managing Board as prescribed in this Statute.
3) The members of the Managing Board who are the Chairman of the Board and General Director of the Corporation are not allowed to use their titles to set up private enterprises, limited liability companies, or stock companies. They shall not hold managerial or executive posts in such economic units. They are also forbidden to entertain economic contract relations with private enterprises, limited liability companies or stock companies in which their spouses, parents or children hold managerial or executive posts.
4. The spouse, parents, children and siblings of the Chairman of the Managing Board and the General Director shall not hold the posts of Chief Accountant and/or Treasurer at the Corporation and the member units.
5. The members of the Managing Board shall have to take collective and personal responsibility before the Prime Minister and the law for all the resolutions and decisions of the Board; in case they fail to accomplish their assigned tasks or violate the Statute of the Corporation, take wrong decision or abuse power to cause damage to capital, properties and natural resources of the State, loss in properties of the people and bad effect to the activities and prestige of the Corporation, and violate State law, they shall, depending on the seriousness of the damage, be subject to administrative sanction or penal liability, and make material compensations for the damages as stipulated by law.
Article 18.- The Control Commission:
1. The Control Commission shall comprise five members; it is headed by a member of the Managing Board assigned by the Board. The four other members are appointed, dismissed, commended or disciplined by the Managing Board; they include a member who is an accountancy specialist, another who is recommended by the Congress of workers and employees of the Corporation, another who is recommended by the Minister of Communications and Transport, and the fourth who is recommended by the General Director of the General Department of State Capital and Property Management at Enterprises.
2. A member of the Control Commission must not be a spouse, a parent, a child or a sibling of the General Director, the Deputy General Director or the Chief Accountant of the Corporation, and must not cumulate any other responsibility in the executive apparatus of the Corporation, or any other post in other enterprises in the maritime business outside the Corporation.
3. A member of the Control Commission must have the following qualities:
a) Being a specialist in accountancy, audit, economics and having good knowledge of law, technology, market and technological process of the maritime industry;
b) Having at least five years of experience in the above-described specialties.
c) Having no previous criminal record or conviction related to economic activities.
4. The term of office of the members of the Control Commission is five years. They may be re-appointed; and in the process of work, they may be replaced if they fail to accomplish their tasks.
5. The members of the Control Commission shall receive wages and bonuses to be decided by the Managing Board according to the State regime.
Article 19.- Tasks, powers and responsibilities of the Control Commission:
1. To carry out the tasks assigned by the Managing Board in controlling and supervising the executive activities of the General Director, the assisting apparatus and the member units of the Corporation in their financial activities and in their implementation of law, the Statute of the Corporation, and the resolutions and decisions of the Managing Board.
2. To report to the Managing Board periodically every quarter and every year and on specific affairs, concerning the results of its control and supervisory work; to detect and report promptly to the Managing Board any irregular activities and signs of law-breaking violations within the Corporation.
3. Not to disclose the results of control and supervision unless permitted by the Managing Board; to take responsibility before the Managing Board and law for any act of deliberate ignorance or cover-up for the law-breaking acts.
Chapter IV
THE GENERAL DIRECTOR AND THE ASSISTING APPARATUS
Article 20.-
1. The General Director shall be appointed, dismissed, commended and disciplined by the Prime Minister at the proposal of the Managing Board which is submitted by the Minister of Communications and Transport. The Minister of Communications and Transport shall reach a consensus with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel before submitting to the Prime Minister the proposal to appoint, dismiss, commend or discipline the General Director.
2. The General Director is the representative of the juridical person of the Corporation and holds the highest executive authority in the Corporation. He/she takes responsibility before the Managing Board, the Prime Minister and law for his/her directing the operations of the Corporation.
3. The Deputy General Directors assist the General Director in running one or a number of domains of operation of the Corporation as assigned by the General Director, and takes responsibility before the General Director and law for the tasks assigned by the General Director.
4. The Chief Accountant of the Corporation assists the General Director in directing and organizing the conduct of accountancy and statistical work of the Corporation, and has the powers and tasks prescribed by law.
5. The Office of the Corporation and the professional and specialized sections have the function of providing consultancy for and assist the Managing Board and the General Director in managing and directing the Corporation.
Article 21.- The General Director has the following tasks and powers:
1. Together with the Chairman of the Managing Board to sign the reception of the capital (including debts), properties, land and water areas and other resources allocated by the State for management and utilization according to the objectives and tasks assigned to the Corporation by the State. To assign the resources entrusted by the State to the member units of the Corporation according to the plan already approved by the Managing Board. To recommend to the Managing Board to adjust the capital and other resources when reassigning them to the member units and adjusting them by increasing or decreasing the capital when there is a change in their tasks.
2. To make effective use of, and preserve and develop the capital under the plan already approved by the Managing Board. To work out the plan for capital mobilization, submit it to the Managing Board for approval, and organize the implementation of that plan. To carry out, and direct the Financial Company of the Corporation to carry out capital mobilization and lending in service of the need for capital of the Corporation and the member units. To decide and implement the establishment, management and use of the centralized funds of the Corporation.
3. To work out the development strategy, the long-term and annual plans, the programs of action, the schemes for protection and utilization of the resources of the Corporation, the projects for new investment and intensive investment, projects for investment cooperation with foreign countries, projects for joint venture, schemes for centralized business of the Corporation, schemes for business cooperation among member units, plans for personnel training and retraining within the Corporation, the measures for realization of economic contracts of large value to submit to the Managing Board for consideration and decision, or for subsequent submission to the authorized State agencies for decision. To organize the realization of the strategy, plans, schemes, projects and measures already approved.
4. To design plans for and organize the implementation of centralized investment and business and apply new technological processes upon approval of the Managing Board with a view to ensuring the development of the fleet of ocean-going ships, the system of specialized ports, the system of maritime services, the cooperation in transport and the coordinating schemes among the member units. To decide small investment projects and organize their implementation.
5. To run and take responsibility for the business activities of the Corporation; to carry out the tasks and major balances assigned by the State; to take responsibility before the Managing Board, the Prime Minister and law for the participation in stabilizing the prices of essential commodities and services as prescribed by the State.
6. To work out and submit to the Managing Board for approval and issuance, or if mandated by the Managing Board, to issue the economic - technical norms, the product criteria, the unit price of wage and form of payment, the unit prices and norms in transport, loading/unloading and specialized construction; the charges, fees and prices of services adopted within the Corporation in compliance with the regulations of the State and the regional maritime market. To organize the implementation and control of the implementation of these norms, criteria and unit prices within the entire Corporation.
To design for the Managing Board to submit to the competent State authorities for approval solutions for the perfection of mechanisms, policies and other regimes to be applied within the Corporation so as to ensure that the Corporation operate its business and develop along the line of economic development of the State.
7. To propose to the Managing Board to submit to the Minister of Communications and Transport to appoint, dismiss, commend and discipline the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation; to propose to the Managing Board to appoint, dismiss, commend and discipline the Directors of the member units; to appoint, dismiss, commend and discipline the Deputy Directors and Chief Accountants of the member units, and Directors of the units attached to the member units and equivalent posts at the proposal of the Directors of the member units; to appoint, dismiss, commend and discipline the Heads and Deputy Heads of the sections of the Corporation, and Directors and Deputy Directors of the branches and representative offices of the Corporation; to decide the employment, assignment, commend and discipline of the officers of captain rank of ocean-going ships in service of the projects and schemes for centralized business of the Corporation.
To work out and submit to the Managing Board for approval of the total personnel of the managing apparatus of the Corporation and its member units, including the adjustment plans in case of necessity; to establish and directly conduct the operation of the assisting apparatus; to control the implementation of the personnel quotas of the member units; to submit to the Managing Board for approval the Statutes and Regulations on organization and operation of the member units as proposed by their Directors; to approve the plans for establishing, reorganizing and dissolving the attached units of the member units submitted by the Directors of the member units.
8. To establish, manage and utilize the centralized funds in accordance with the Financial Regulations of the Corporation and decisions of the Managing Board.
9. To design and submit to the Managing Board for approval the Regulations on Labor and the Regulations on Wages, Commendation and Disciplines applied in the Corporation.
10. To organize the running of the Corporation's operation according to the resolutions and decisions of the Managing Board; to report to the Managing Board and the competent State authorities the results of business operation of the Corporation, including the quarterly, half-yearly and annual reports, the annual financial statement and the balance of property of the Corporation.
The general financial statement must clearly indicate the centralized accounts of the Corporation and the accounts of the independent-accounting member units, and must be approved by the Managing Board. The general financial statement must be compiled on the basis of the materials certified by a legal audit agency.
11. To carry out, and control the member units in their discharge of, the tax obligation and other payments as prescribed by law and the State. To draw up the plan for distribution of the after-tax profits of the Corporation and submit it to the Managing Board for approval in accordance with the Financial Regulations of the Corporation.
12. To provide fully all the documents requested by the Managing Board and the Control Commission. To prepare documents for the meetings of the Managing Board.
13. To be subject to the control and supervision of the Managing Board, the Control Commission and the authorized State agencies regarding the realization of his/her executive duties.
14. To have the right to apply measures exceeding his/her jurisdiction in cases of emergency (such as natural calamities, enemy sabotage, fires, accidents and special State assignments), and to take responsibility for such decisions; and at the same time, to report immediately to the Managing Board and the authorized State agencies for subsequent solution.
15. The General Director is responsible before the Managing Board, the Prime Minister and law for the business result of the Corporation and his/her own mistakes which cause damage to the capital, property and other resources, and the business prestige of the Corporation and its member units. The General Director, the Deputy General Directors and the Chief Accountant shall be disciplined or dismissed by the Heads of their appointing Offices at the proposal of the Managing Board when there are evidences of their law-breaking violations or violations of the Statute of the Corporation or when they are found incapable of assuming their office. The proposals for dismissal of the said functionaries must be approved in writing by at least two thirds of the Managing Board.
16. The salaries, bonuses and allowances of the General Director, the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation shall be set by the State.
Chapter V
THE COLLECTIVE OF EMPLOYEES IN THE CORPORATION
Article 22.- The Congress of the Workers and Employees of the Corporation is the direct form for the laborers to take part in the management of the Corporation. The Congress has the following rights:
1. To take part in the elaboration of the collective labor bargain for the representative of the collective employees to negotiate and sign with the General Director.
2. To discuss and adopt the regulations for the utilization of the funds directly related to the interests of the employees in the Corporation.
3. To discuss and make suggestions to the planning and plans, the evaluation of the efficiency of business management, to propose measures for labor protection and improvement of the working conditions, the material and spiritual living conditions, and the environmental hygiene, as well as to the training and re-training of employees in the Corporation.
4. To present candidates to the Managing Board and the Control Commission.
Article 23.- The Congress of the Workers and Employees is organized and operates under the guidance of the Vietnam General Confederation of Labor.
Chapter VI
THE MEMBER UNITS OF THE CORPORATION
Article 24.-
1. The Vietnam National Shipping Lines has its member units which are independent-accounting units, dependent-accounting units and non-business units. The member units at the point of the establishment of the Corporation are listed in the Appendix to this Statute.
2. The member units of the Corporation have their own seals and are allowed to open their accounts at the State Treasury and banks at home and abroad in conformity with their modes of accounting.
3. The member units which are independent- accounting units and dependent-accounting units shall have their own Statutes on Organization and Operation; the non-business units of the Corporation shall have their own Organizational and Operating Regulations. These Statutes and Regulations have to be approved by the Managing Board and conform to law and the Statute of the Corporation.
Article 25.- With regard to the member units which are independent-accounting enterprises:
1. The independent-accounting member enterprises of the Corporation have the right to business and financial autonomy, and are bound in interest and duties to the Corporation according to the provisions of this Statute.
2. The independent-accounting member enterprises have the obligation to carry out the centralized plan of the Corporation which includes the plan for development investment, the plan for business coordination, the plan for market division, protection and development, and the contingency plans assigned to the Corporation by the State.
3. The member enterprises of the Corporation which operate in the same field or market or provide the same service shall cooperate and assist one another to correctly implement the Regulations on business management of the Corporation, and shall refrain from any act which may directly or indirectly cause economic losses or damage to the business prestige of other enterprises of the Corporation or the Corporation itself.
4. The Managing Board and the General Director of the Corporation have the following rights over the member units which are independent-accounting enterprises:
a) To empower the enterprise's Director to manage and run its operations in conformity with its Statute as already approved by the Managing Board of the Corporation. The Director shall take responsibility before the Managing Board and the General Director of the Corporation and before law on the activities of the enterprise;
b) To appoint, dismiss, commend and discipline the Director and the Deputy Directors and the Directors of the branches and units directly under the enterprise;
c) To approve the plans, inspect the execution of the plans and the financial statements; fix the amount to be set aside for reward and welfare funds of the enterprise in accordance with the Financial Regulations of the Corporation;
d) To assign the plans for investment, business coordination and market exploitation and development to member enterprises and monitor their implementation;
e) To deduct part of the capital depreciation fund and after-tax profit according to Financial Regulations of the Corporation to set up centralized funds of the Corporation for use in reinvestment and the execution of the centralized investment projects of the Corporation;
f) To approve the schemes and plans for expanded investment and in-depth investment, renewal of technological equipment, joint venture, supplement or retrieval of part of the capital, assignment of stocks under the management of the Corporation and being held by the various member enterprises;
g) To regulate the financial sources, including foreign exchange reserves, among the member units with a view to achieving the highest results in the use of capital at the Corporation, on the basis of ensuring that the total assets of the enterprise from which part of the capital has been withdrawn shall not be lower than the total debts plus the prescribed capital of the enterprise which has been readjusted correspondingly with the tasks or size of this enterprise.
h) To ratify the pricing schemes for products, services, the forms of wage payment, the unit price of wage and the measures to ensure the livelihood and working conditions of the officials and employees of the enterprise;
i) To decide to expand or to reduce the scope of business operation of the member enterprises under the overall development strategy of the Corporation.
j) To ratify the Organizational and Operating Statute of the enterprise, including the assignment of the power to the Director of the enterprise concerning the organization of the managing apparatus; recruitment, commendation, promotion and discipline of the officials and employees; the level of credits (borrowing, lending, buying and selling on delayed payment); pricing of products and services; buying and selling of fixed assets, buying and selling of stocks of the joint stock companies; buying and selling of invention and innovation patents and technology transfers; hiring foreign experts or sending officials and employees overseas for business or training; taking part in joint venture units and economic associations; and other issues related to the autonomy of a State enterprise as provided for by the Law on State Enterprises;
k) To control the operations of the enterprise and request it to report on the financial situation and the results of its business operations.
Article 26.- The member unit of the Corporation which is an independent-accounting enterprise shall take responsibility for the debts and commitments within the capital managed and used by it. Namely:
1. In the strategy and development investment:
a) The enterprise is assigned to organize the realization of the development investment projects according to the plan of the Corporation. The enterprise shall be allocated resources by the Corporation to carry out those projects.
b) The enterprise may invest on its own in development projects outside the projects directly managed by the Corporation. In this case, the enterprise shall have to mobilize funds on its own and take financial responsibility for them.
2. In business activities, the enterprise shall draw up and organize the implementation of its own plan on the basis of:
a) Ensuring the norms, targets and objectives as well as the major balances, the main technical- economic norms, unit prices and prices of the enterprise in accordance with the overall plan of the Corporation.
b) The plan for business expansion based on the optimal use of all resources in the possession of the enterprise and mobilized by itself in conformity with the regulations of the Corporation and market need.
3. In financial operation and economic accounting:
a) The enterprise shall be assigned capital and other resources which are allocated by the State to the Corporation. The enterprise has the duty to preserve and develop the capital and these resources.
b) The enterprise is entitled to mobilize fund and credit from other sources in accordance with the prescriptions of law and the power delegation of the Corporation in order to carry out its business and development investment plans.
c) The enterprise is entitled to establish its own fund including the capital construction investment fund, the production expansion fund, the reward fund, the welfare fund and the financial reserve fund as prescribed by the Financial Regulations of the Corporation. The enterprise has the duty to contribute to the centralized funds of the Corporation, and is entitled to use them as defined in the Statute of the Corporation and the decisions of the Managing Board or the General Director;
d) The enterprise shall have to pay taxes and fulfill other financial obligations (if any) to the State as prescribed by law.
e) The enterprise may be empowered by the Corporation to sign and carry out contracts with customers inside and outside the country on behalf of the Corporation.
f) The enterprise shall have to strictly carry out the regime on reporting its business and financial operations as prescribed by the Corporation.
4. In organization, personnel and labor:
a) The enterprise has the right to propose to the Corporation to consider and decide, or it may be empowered by the Corporation to establish, reorganize, merge or dissolve its attached units and organize the managing apparatus of the enterprise as defined in the Statute of the Corporation and its own Statute.
b) In the framework of the payroll allowed by the Corporation, the enterprise is entitled to recruit, assign, use or fire officials and employees who work in its managerial and business apparatuses. To appoint or dismiss posts in its own managerial apparatus and its dependent units; to arrange and apply the wage regime in accordance with the delegation of power by the Corporation as stipulated in this Statute;
c) The enterprise has the responsibility to care for the development of its human resource in order to ensure the realization of its development strategy and business tasks; to care for the improvement of the working and living conditions of the employees according to the Labor Code and the Law on Trade Union.
Article 27.- The members which are dependent- accounting units:
1. They have the right to business autonomy as assigned by the Corporation, and are bound in obligation and interests to the Corporation. The Corporation takes the final responsibility for the financial obligations arisen from the commitments of these units.
2. They are entitled to sign economic contracts, take the initiative in undertaking business, financial, organizational and personnel activities as assigned or empowered by the Corporation. The powers and tasks of the dependent-accounting units are concretized in their Organizational and Operational Statutes ratified by the Managing Board.
Article 28.- The non-business units have their own Organizational and Operational Statutes ratified by the Managing Board. They shall adopt the regime of covering expenditures with revenues, are partly subsidized by the funds for training and scientific research of the Corporation or the budgets (if any); are entitled to create their own sources of revenues from the carrying out of services, contracts on scientific research and training for units inside and outside the country; are entitled to the distribution of the reward and welfare funds according to the prescribed regime. In case this distribution is lower than the average of the Corporation, they may be compensated by the reward and welfare funds of the Corporation.
Article 29.-
1. The Financial Company is an independent- accounting member enterprise of the Corporation, operating under the law and the guidance of the Governor of the State Bank, and according to the Statute on Organization and Operation ratified by the Managing Board and under the direction of the General Director of the Corporation.
2. The Financial Company is entrusted with the task of mobilizing and lending capital to meet the needs in capital of the Corporation and the member units. The mobilization is carried out through preferential credit loans of the Government, credits of commercial banks and financial institutions inside and outside the country. It may issue bonds and stocks, enterprise bonds, construction project bonds, buy and sell valuable papers and vouchers as prescribed by law; and mobilize idle capital among the staffs of the Corporation and at other units in maritime transport industry.
3. The Financial Company also mobilizes funds for the investment projects of the Corporation, and provide other services as prescribed by the Statute of the Corporation and the Regulation of the Financial Company in the Corporation issued by the State Bank. With regard to major projects, the investors shall directly sign contracts while the Financial Company performs the service function.
4. The units shall use the capital provided by the Financial Company on the principle of borrowing and repayment, and apply the regime of internal interest rate proposed by the Financial Company and ratified by the General Director of the Corporation with the accreditation of the Managing Board.
Article 30.- The Maritime Insurance Company is an independent-accounting member enterprise of the Corporation, operating under law and the guidance of the Ministry of Finance, in accordance with the Statute of the Maritime Insurance Company ratified by the Managing Board, and under the direction of the General Director.
Article 31.-
1. The enterprises which utilize ports listed in the Appendix to this Statute of the member units at the time of the establishment of the Corporation are independent-accounting member units operating under law and their own Statutes ratified by the Managing Board; are subject to State management by the port administrations and the competent State authorities as specified by the Maritime Law of Vietnam and other provisions of law.
2. The enterprises which utilize ports are assigned capital, properties, facilities, equipment, labor and related infrastructure by the Corporation to organize the implementation of their business tasks and utilize home ports in areas assigned by the State to the Corporation or foreign ports leased by the Corporation.
3. The port-utilizing enterprises have the following main tasks:
a) To apply the advanced process of port utilization; carry out the tasks assigned by the Corporation; well fulfill the other port-related tasks (if any) assigned by the State to the Corporation; and meet the market need in maritime transport;
b) To organize business operation, utilization of port docks, storage yards, equipment, infrastructure, labor force and other resources in order to carry out the common tasks of the Corporation and its member units in compliance with the plan for business coordination of the entire Corporation;
c) To sign lease or joint venture contracts with domestic and foreign partners to utilize port docks, storage yards, equipment, infrastructure and other resources according to the plan of the Corporation;
d) To cooperate and associate themselves closely with other enterprises in the field of port utilization in order to increase business efficiency, contribute to market stabilization and ensure the fruitful implementation of the State strategy for development of the port system.
Chapter VII
MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION AND MEMBER ENTERPRISES TO OTHER ENTERPRISES
Section I. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION TO OTHER ENTERPRISES
Article 32.- With regard to the capital contributed by the Corporation to other enterprises, the Managing Board of the Corporation has the following rights and obligations:
1. To adopt the plan for capital contribution worked out by the General Director in order to decide, or submit to the Heads of the competent State authorities to decide, according to their vested powers as assigned in Point (e), Item 8, Article 15, of this Statute.
2. At the proposal of the General Director, to appoint, dismiss, commend and discipline the person directly managing the capital of the Corporation at the enterprise to which the Corporation has contributed capital.
3. To supervise and control the use of the capital contributed by the Corporation to other enterprises; to take responsibility for the efficiency in the utilization, preservation and development of the capital already contributed and collect profits from the capital contributed by the Corporation to other enterprises.
Article 33.- Rights and obligations of the person directly managing the capital contributed by the Corporation to other enterprises:
1. To hold managerial and executive posts at the enterprise having capital contributed by the Corporation under the Statute of this enterprise;
2. To monitor and supervise the operations of this enterprise;
3. To observe the regime of reporting and take responsibility before the Managing Board of the Corporation for the efficiency in the utilization of the capital contributed by the Corporation to this enterprise.
Section II. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY AN INDEPENDENT- ACCOUNTING MEMBER ENTERPRISE TO OTHER ENTERPRISES
Article 34.- An independent-accounting member enterprise may contribute capital to other enterprises as designated by the Corporation. With regard to the capital contributed by the enterprise to other enterprises, the Director has the following rights and obligations in managing this capital:
1. To work out the scheme of capital contribution for the General Director to submit to the Managing Board of the Corporation for approval;
2. To appoint, dismiss, commend and discipline the person directly managing the capital that the enterprise has contributed to other enterprises.
3. To supervise and control the use of the capital contributed by the enterprise; to take responsibility for the efficiency in the utilization, preservation and development of the capital already contributed; to collect the profits from the capital contributed by the enterprise to other enterprises.
Article 35.- Rights and obligations of the person directly managing the capital contributed by the enterprise to other enterprises:
1. To assume various managerial and executive posts at the enterprise where his/her enterprise has contributed capital under the Statute of this enterprise;
2. To monitor and supervise the business operations of the enterprise where his/her enterprise has contributed capital;
3. To observe the regime of reporting defined by the Director; and to take responsibility before the Managing Board and the General Director of the Corporation and the Director for the efficiency in the utilization of the capital contributed by his/her enterprise to the enterprise where he/she is assigned to assume a managerial or executive post.
Section III. JOINT VENTURE ENTERPRISES
Article 36.-
1. The joint venture enterprises that the Corporation or its member enterprise has joined shall be managed, conducted and operated under the Law on Foreign Investment, the Corporate Law and the other concerned laws of Vietnam. The Corporation or its member enterprise shall exercise all rights, obligations and responsibility to these joint ventures in terms of business and financial operation as prescribed by law and the signed contracts.
2. The joint ventures and affiliations that the member units formed with domestic and foreign partners prior to the establishment of the Corporation remain under their managerial jurisdiction and responsibilities in accordance with the existing provisions, except for a number of cases for which the direct management of the Corporation is required to serve the business plan and overall development of the entire Corporation.
Chapter VIII
FINANCE OF THE CORPORATION
Article 37.-
1. The Corporation performs the regime of general accountancy, financial autonomy in business in conformity with the Law on State Enterprises and other provisions of law, and the Financial Regulations and Statute of the Corporation.
2. The Corporation shall practice the regime of centralized accounting for the business operations that it directly invests in and conducts, such as the container fleet, the oil tanker fleet, the large-size bulk cargo fleet, the newly-built ports, and the new business forms such as multi-modal transport, chartering and leasing ships and equipment under the management of the Corporation.
Article 38.-
1. The prescribed capital of the Corporation is composed of:
a) The capital assigned by the State at the time of the founding of the Corporation;
b) Additional investment in the Corporation by the State (if any);
c) Deduction from the after-tax profit to supplement the capital as prescribed by the Financial Regulation of the Corporation.
d) Other sources (if any).
2. At each increase or decrease of the prescribed capital, the Corporation shall have to adjust promptly its capital in the balance of property, and make public the prescribed capital of the Corporation after readjustment.
Article 39.-
1. The Corporation may establish and use centralized funds to ensure the process of renewal and development of facilities, equipment, material basis and technology of the entire Corporation.
2. The centralized funds of the Corporation are established according to the Statute of the Corporation, the Financial Regulations of the Corporation and by decision of the Managing Board. They comprise:
a) The development investment fund is established from the capital depreciation funds and the deduction of profits of the member units as prescribed by the Ministry of Finance, the profits from the capital contributed by the Corporation to other enterprises, and other sources.
The capital depreciation funds and the profit from reinvestment of the dependent-accounting units are concentrated at the Corporation for investment according to the annual plan of the Corporation.
The Corporation shall mobilize the capital depreciation funds of the independent-accounting units on the principle of recording their capital in order to carry out re-investment as decided by the Managing Board and under the guidance of the Ministry of Finance;
b) The centralized fund for scientific research and training to be allocated to the units entrusted with the tasks of scientific research, training and retraining in the whole Corporation is formed by the deduction from the production development funds of the member units and the training allocations from the State budget (if any), and other sources, including those collected by the non-business units of the Corporation from their provision of services and realization of contracts for export labor, contracts for scientific research, consultancy and training signed with the enterprises and non-business units inside and outside the country by decision of the Managing Board and the General Director.
c) The financial reserve fund, reward fund and welfare fund are founded under the guidance of the Ministry of Finance. The concrete level of reduction and remittance of the above-mentioned funds and their use are defined in the Financial Regulation of the Corporation.
d) The specialized health insurance fund is established and used in accordance with the guidance of the Ministry of Finance and the Ministry of Health.
Article 40.- Financial autonomy of the Corporation:
1. The Corporation operates on the principle of financial autonomy, self-balancing of its revenues and expenditures. It has the responsibility to preserve and develop the various business capital sources of the Corporation, including the capital contributed to other enterprises.
2. It takes responsibility of paying the debts recorded in the property balance of the Corporation and its other financial commitments (if any).
3. It controls and supervises the financial operations throughout the Corporation.
4. All credit relations (borrowing, lending, buying and selling of goods with delayed payment, guaranty) between the Corporation and the partners outside the Corporation must comply with the following principles:
a) The credit is equivalent to 10% or less of the prescribed capital for each borrowing decided by the Corporation;
b) The credit is equivalent to more than 10% of the prescribed capital for each borrowing decided by the Minister of Finance.
c) The total credit balance from the borrowings shall not exceed the level prescribed by the Ministry of Finance.
5. The Corporation shall have to design, submit and register its financial plan, financial reports and property balance of the Corporation to the authorized levels, and submit its annual general financial accounts to the Ministry of Finance. The latter shall control and ratify the annual financial accounts of the Corporation.
6. The Corporation is assigned to collect fees and taxes related to maritime activities in accordance with the mandate assigned by the Ministry of Finance or decisions of the Government, and has the responsibility to remit these collections to the State budget according to the quotas set by the Ministry of Finance.
7. The Corporation shall pay taxes and other remittances prescribed by the current law and according to the Financial Regulation of the Corporation, with the exclusion of the taxes already paid by the member units. It is entitled to use the profits after fulfilling its tax duties to the State in accordance with current provisions.
8. The profit earned by the Corporation or member units from the capital they contributed to other enterprises shall not be subject to income tax, if these enterprises have paid income tax before the dividends are apportioned to the capital contributors.
9. The financial operations of the member units of the Corporation, and the relationship in financial operation between the Corporation and the member units, shall be effected in conformity with the Statute and the Financial Regulation of the Corporation.
10. The material responsibility of the Corporation in its business relations and in civic relations is limited within the total capital of the Corporation made public at the latest point of time.
11. The Corporation has to observe seriously the Ordinance on Accountancy and Statistics, and the current regime of accountancy and financial reports for State-owned enterprises.
12. The Corporation is subject to the control and supervision in financial matters and business operations by the authorized State agencies as prescribed by law.
Chapter IX
RELATIONS BETWEEN THE CORPORATION AND THE STATE AGENCIES AND THE LOCAL ADMINISTRATION
Article 41.- Relations with the Government:
1. To observe law and carry out seriously Government regulations related to the Corporation and the State enterprises.
2. To carry out the development plans and strategy of the Corporation in the master plan and strategy of development of the service and territorial development of the State.
3. To observe the regulations on the establishment, splitting, merger and dissolution; the policies on organization and personnel; the financial, credit, tax and profit-collecting regimes; and the regimes on accountancy and statistics.
4. To submit to the control and inspection regarding the observance of law, undertakings, policies and regimes of the State at the Corporation.
5. To be entitled to make proposals on solutions, mechanisms and managerial policies of the State concerning the Corporation.
6. To be entitled to manage and use capital, properties, land and water areas and other resources assigned by the State in order to carry out the business duties and to preserve and develop these resources.
7. To benefit from the regimes of allowances and subsidies and other regimes as provided for by the Government.
Article 42.- Relations with the Ministry of Finance:
1. The Corporation submits to the State management from the Ministry of Finance in the following domains:
a) To abide by the financial, accounting and tax regimes and to organize the accounting apparatus;
b) To submit to the regime of financial audit and internal audit within the Corporation.
2. The Ministry of Finance is the agency assigned by the Government to carry out a number of functions of the owner and control the Corporation in:
a) Determining the capital, natural resources and other resources assigned by the State to the Corporation for management and use;
b) Inspecting the effective use, preservation and development of the capital and other resources assigned to it during the process of operation reflected in the annual financial statement;
c) Ratifying the annual financial statement of the Corporation;
d) Promulgating the Model Financial Regulation to be applied to the Corporation, and approving the Financial Regulations of the Corporation before its Managing Board signs into effect.
3. The Corporation shall submit to the control and inspection in the financial and other domains of the Ministry of Finance.
4. The Corporation is entitled to propose solutions, mechanisms and policies regarding financial and credit domains and other matters related to the Corporation; to propose the Ministry of Finance and the other concerned agencies to ratify its transfer of properties of high value, its investment cooperation with foreign countries and other economic sectors, its above-norm credit relations, its discharge of financial obligations, its distribution of after-tax profits, its liquidation of properties of the Corporation, and its supplementing of the State budgetary capital to the Corporation.
Article 43.- Relations with the Maritime Department and the Ministry of Communications and Transport:
1. With its function of State management of the maritime industry, the Maritime Department and the Ministry of Communications and Transport shall regulate the Corporation in the following issues:
a) To issue product criteria; technological norms, including imported detached and complete equipment; the criteria of the service, and directly to inspect and supervise the Corporation in its realization of these criteria and norms;
b) To work out and issue the plan and orientation for development of the maritime industry, and directly to control the Corporation in its realization of these regulations;
c) To issue criteria for the titles of cadres, employees, officers, sailors, and control the Corporation in its implementation of these criteria;
d) To approve the plan for business coordination and exploitation and development of market between the Corporation and the other enterprises in the maritime industry;
e) To perform other functions in State management in accordance with the Maritime Law of Vietnam;
f) The Corporation is responsible for implementing the above-said provisions and allowed to take part in negotiating maritime agreements of the Government and to recommend policies and regimes to develop the Vietnamese maritime industry.
2. With regard to its task assigned by the State to carry out a number of functions of the owner, the Maritime Department and the Ministry of Communications and Transport shall direct the work of the Corporation in these domains:
a) At the proposal of the Managing Board, to submit to the Prime Minister the scheme for reorganization or dissolution of the Corporation;
b) To submit to the Prime Minister to appoint, dismiss, commend and discipline the members of the Managing Board and the General Director of the Corporation;
c) To appoint, dismiss, commend and discipline the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation upon proposals of the Managing Board; to nominate the representative of the Ministry to join in the Control Commission of the Corporation;
d) To direct the Corporation to take part in price stabilization and in ensuring balances of a number of essential commodities as prescribed by the State; to satisfy the needs of the domestic market in maritime transport;
e) To take part in the allocation of capital and other resources to the Corporation; the Corporation has the responsibility to make reports as required by the State and other reports at the request of the Maritime Department and the Ministry of Communications and Transport;
f) The Corporation shall also submit to the control, inspection and supervision by the Maritime Department and the Ministry of Communications and Transport within the scope of the other functions of these agencies as provided for by law.
Article 44.- The other Ministries, the Agencies at ministerial level and the Agencies attached to the Government, in their capacity as State management agencies, shall exert their influence on the work of the Corporation in the following areas:
1. To carry out the technical-economic norms, product criteria, unit price and prices of product and service in conformity with the provisions of the State and international market.
2. To carry out the regulations on environmental protection and national defense and security.
3. To take part in the evaluation of the investment projects according to the strategy and plan for development of the maritime industry, and according to the planning of economic areas.
4. To carry out the regulations on external relations and import and export, including the export of specialized maritime labor.
5. To ensure the realization of the rights, interests and obligations with regard to the employees of the Corporation as prescribed by law.
6. The Corporation shall submit to the control and supervision of these agencies in the areas according to the functions assigned by law to these agencies.
Article 45.- With regard to the local administrations in their capacity as State management agencies along territorial line, the Corporation shall submit to their State management and observe the administrative regulations and its obligations toward the People's Councils and People's Committees at various levels in accordance with the provisions of law.
Chapter X
REORGANIZATION, DISSOLUTION AND BANKRUPTCY
Article 46.- The reorganization of the Corporation shall be proposed by the Managing Board and submitted by the Ministry of Communications and Transport to the Prime Minister for consideration and decision.
Article 47.- The Corporation shall be dissolved when the Prime Minister decides that there is no longer the need to maintain it. For its dissolution, the Prime Minister shall set up a Dissolution Council. The remaining property of the dissolved Corporation after clearing all the debts due under provisions of law shall revert to State ownership.
Article 48.- The reorganization, splitting, merger, dissolution and the establishment of new member units of the Corporation shall be proposed by the Managing Board to the Prime Minister for consideration and decision.
Article 49.- When the Corporation and its member units lose their capability of clearing due debts, they shall be dealt with according to the Law on Bankruptcy.
Chapter XI
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 50.- This Statute applies to the Vietnam National Shipping Lines. All individuals and member units of the Vietnam National Shipping Lines are responsible for its implementation.
This Statute takes effect as from the date of signing of the Promulgation Decree.
Article 51.-
1. Basing themselves on the Law on State Enterprises and the Statute of the Corporation, the member units of the Corporation shall draft their own Statutes or Regulations on their organization and operation for the General Director to submit to the Managing Board for approval. The Statutes and Regulations of the member units shall not contradict this Statute.
2. If the need arises to supplement or amend the Statute of the Corporation, the Managing Board shall propose to the Prime Minister for decision. If the member units need to amend or supplement their own Statutes or Regulations on organization and operation, the General Director shall propose to the Managing Board of the Corporation for decision.
Article 52.- In case the documents of the Government, the Ministries, the Agencies at ministerial level, the Agencies attached to the Government, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and the Decisions on the establishment of the member enterprises contain provisions which are stipulated other than the Statute of the Corporation, the Statute of the Corporation shall prevail if the Government so permits.
 
APPENDIX
(to the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam National Shipping Lines)
A. LIST OF THE MEMBER UNITS OF THE VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES
(at the time of the establishment of the Corporation)
MEMBER UNITS WITH INDEPENDENT ACCOUNTING:
1. The Vietnam Ocean Shipping Company (VOSCO)
2. The Vietnam Maritime Transport and Chartering Company (VITRANSCHART),
3. The Maritime Transport Company III (VINASHIP)
4. The Vietnam Oil and Gas Transport Company (FALCON)
5. The Maritime Petroleum Transport and Supply Company (MAPETRANSCO)
6. The Vietnam Sea and River Transport Company (VISERITRANS)
7. The Haiphong Port
8. The Saigon Port
9. The Vietnam Ocean Shipping Agency (VOSA)
10. The Northern Container Shipping Company (VICONSHIP HAIPHONG)
11. The Southern Container Shipping Company (VICONSHIP SAIGON)
12. The Vietnam Maritime Development Company (VIMADECO)
13. The Maritime Information and Technology Company
14. The Hanoi Center for Maritime Trade I
15. The Nha Trang Center for Maritime Trade II
16. The Maritime Chandlery and Service Company I
17. The Maritime Trade and Service Company
18. The Southern Chandlery and Service Company
19. The Southern Company for Import-Export and Supply of Technical Materials
20. The Company for Import and Export of Marine Materials (MARINE SUPPLY)
21. The Haiphong Company for International Labor Cooperation (INLACO HAIPHONG)
22. The Southern Company for International Labor Cooperation (INLACO SAIGON)
23. The Maritime Financial Company
24. The Maritime Insurance Company
B. THE ENTERPRISES WITH CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION
I. THE ENTERPRISES IN JOINT VENTURE WITH FOREIGN COUNTRIES
1. GEMARTRANS (Asia) Ltd.,
2. VINABRIDGE Ltd.,
3. VIJACO HPG
4. The Hanoi Joint Venture Maritime Commercial Center (HMCC)
5. The Vinamar Joint Venture Maritime Transport Company (VINAMAR)
6. CHANCEFIT SHIP MANAGEMENT PTE Ltd.,
7. The Joint Venture Company for Far Sea Transport (SALFES)
8. WOSA Hong Kong Ltd.
9. PHILI - ORIENT LINES VIETNAM Ltd.
II. DOMESTIC ENTERPRISES WITH CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION
1. The Maritime Stock Trade Bank (MSB)
2. GEMADEPT

3. The Vung Tau Engineering and Service Company for Ocean Ships (VUNG TAU MARINE).-

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!