Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC của Bộ Công an và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ CÔNG AN – BỘ TÀI CHÍNH SỐ 16/2007/TTLT-BCA-BTC

NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI      

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ các quy định của pháp luật về việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới;

Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về chế độ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục; giám sát, kiểm tra; điều tra giải quyết tai nạn giao thông; xử lý các doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới vi phạm các quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Nguyên tắc phối hợp

Bộ Công an, Bộ Tài chính, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý phối hợp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; không gây phiền hà, thiệt hại cho tổ chức, cá nhân tham gia loại hình bảo hiểm này.

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Trách nhiệm của Bộ Công an

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nội dung sau:

1.1. Lực lượng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát nhân dân khác có liên quan thông qua tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính các chủ xe và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có, không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo đúng quy định của pháp luật.

2. Khi tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết hậu quả; tuỳ theo tính chất của từng vụ tai nạn giao thông cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn (bản sao) cho doanh nghiệp bảo hiểm, như:

1.2.1. Biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn;

1.2.2. Biên bản khám nghiệm phương tiện giao thông liên quan trong vụ tai nạn;

1.2.3. Sơ đồ hiện trường tai nạn;

1.2.4. Bản ảnh hiện trường tai nạn (nếu có).

Sau khi kết thúc điều tra, xử lý lực lượng Cảnh sát giao thông, Cánh sát điều tra có trách nhiệm cung cấp tiếp Biên bản giải quyết tai nạn giao thông có phân định lỗi của các bên, Bản kết luận điều tra và các tài liệu điều tra khác (nếu có) cho doanh nghiệp bảo hiểm để có căn cứ giải quyết bồi thường theo quy định.

1.3. Thông báo kịp thời cho các doanh nghiệp bảo hiểm các trường hợp nhân viên bán bảo hiểm, đại lý bảo hiểm vi phạm các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

1.4. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi và gian lận bảo hiểm.

2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện các nội dung sau:

2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giải thích đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, mục đích của chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để các chủ xe hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của họ khi tham gia bảo hiểm.

2.2. Chỉ đạo doanh nghiệp bảo hiểm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm thông qua việc tổ chức rộng rãi hệ thống cung cấp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, giải quyết bồi thường nhanh gọn.

2.3. Thường xuyên cung cấp cho cơ quan Cảnh sát giao thông và lực lượng Cánh sát nhân dân khác các văn bản pháp luật mới có liên quan đến chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để phối hợp thực hiện.

2.4. Xử phạt vi phạm hành chính các doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

2.5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an trong việc kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi và gian lận bảo hiểm.

3. Về kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phối hợp giữa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an và Bộ Tài chính

3.1. Các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán chi phí sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn giao thông do cơ quan công an cung cấp theo quy định tại điểm 1.2, phần II Thông tư này.

3.2. Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đóng góp kinh phí từ Quỹ tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông (gọi tắt là Quỹ) để hỗ trợ hoạt động phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông.

3.2.1. Mức đóng góp kinh phí để hỗ trợ việc kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và để hỗ trợ hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát nhân dân khác có liên quan không vượt quá 20% tổng số tiền thực góp vào Quỹ hàng năm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

3.2.2. Kinh phí hỗ trợ trên được sử dụng như sau:

- Hỗ trợ tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết về an toàn giao thông; tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và an toàn giao thông.

- Hỗ trợ khen thưởng thành tích cho tổ chức cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Hỗ trợ việc sửa chữa trang thiết bị, phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

3.2.3. Chậm nhất là ngày 15 tháng 01 hàng năm, Bộ Tài chính chỉ đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thông báo cho Bộ Công an (Tổng cục Cảnh sát) tổng số kinh phí dự kiến được trích từ Quỹ tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông để hỗ trợ hoạt động phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông và thực hiện các thủ tục chuyển kinh phí cho Bộ Công an (Tổng cục Cảnh sát) theo đúng quy định.

3.2.4. Tổng cục Cảnh sát tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trên theo các nội dung quy định tại điểm 3.2.2, mục II của Thông tư này và có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Bảo hiểm) việc sử dụng nguồn kinh phí đã được cấp trong năm (chi tiết theo từng nội dung chi) chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 năm sau.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát nhân dân khác có liên quan và các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện.

3. Bộ Công an, Bộ Tài chính tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp giữa hai Bộ, tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và quy định của Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Vụ Bảo hiểm (Bộ Tài chính) để chỉ đạo kịp thời./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

THỨ TRƯỞNG

Trần Đại Quang

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC của Bộ Công an và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Cơ quan ban hành: Bộ Công an; Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 16/2007/TTLT-BCA-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Trần Xuân Hà; Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 07/11/2007 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!