Nghị quyết 96/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn thuộc huyện Nghĩa Đàn và mở rộng địa giới hành chính thị trấn xã Thanh Chương thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
-------------
Số: 96/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN NGHĨA ĐÀN THUỘC HUYỆN NGHĨA ĐÀN VÀ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG
THUỘC HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN
------------------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,
 
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn thuộc huyện Nghĩa Đàn và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An như sau:
1. Thành lập thị trấn Nghĩa Đàn thuộc huyện Nghĩa Đàn
Thành lập thị trấn Nghĩa Đàn thuộc huyện Nghĩa Đàn trên cơ sở điều chỉnh 455,7 ha diện tích tự nhiên và 3.007 nhân khẩu của xã Nghĩa Bình, 345,5 ha diện tích tự nhiên và 1.763 nhân khẩu của xã Nghĩa Trung, 51,4 ha diện tích tự nhiên và 267 nhân khẩu của xã Nghĩa Hội.
Thị trấn Nghĩa Đàn có 852,6 ha diện tích tự nhiên và 5.037 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Nghĩa Đàn: Đông giáp xã Nghĩa Hội; Tây giáp xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn; Nam giáp xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa; Bắc giáp xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn.
2. Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương thuộc huyện Thanh Chương
Điều chỉnh 358,1 ha diện tích tự nhiên và 1.871 nhân khẩu của xã Thanh Ngọc, 13,23 ha diện tích tự nhiên và 357 nhân khẩu của xã Đồng Văn thuộc huyện Thanh Chương về thị trấn Thanh Chương để quản lý.
Thị trấn Thanh Chương có 655,48 ha diện tích tự nhiên và 8.606 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương: Đông giáp xã Thanh Ngọc; Tây giáp xã Thanh Lĩnh; Nam giáp xã Đồng Văn; Bắc giáp xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương.
3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập và mở rộng địa giới hành chính các thị trấn:
- Xã Nghĩa Bình còn lại 1.796,2 ha diện tích tự nhiên và 3.112 nhân khẩu;
- Xã Nghĩa Trung còn lại 2.016,2 ha diện tích tự nhiên và 6.749 nhân khẩu;
- Xã Nghĩa Hội còn lại 2.969,08 ha diện tích tự nhiên và 9.109 nhân khẩu;
Huyện Nghĩa Đàn có 61.784,87 ha diện tích tự nhiên và 130.140 nhân khẩu, có 25 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Nghĩa Đàn và các xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hội, Nghĩa Trung, Nghĩa Liên, Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Minh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa An, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đức.
- Xã Thanh Ngọc còn lại 1.889,12 ha diện tích tự nhiên và 5.268 nhân khẩu;
- Xã Đồng Văn còn lại 799,01 ha diện tích tự nhiên và 8.005 nhân khẩu.
Huyện Thanh Chương có 112.890,65 ha diện tích tự nhiên và 248.952 nhân khẩu, có 40 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 39 xã và 01 thị trấn.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực