Nghị định 42/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 42/2008/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2008
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN QUẾ SƠN, HUYỆN PHƯỚC SƠN; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN QUẾ SƠN ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn.

a. Thành lập xã Hương An thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở điều chỉnh 855 ha diện tích tự nhiên và 5.491 nhân khẩu của xã Quế Phú; 180 ha diện tích tự nhiên và 959 nhân khẩu của xã Quế Cường.

Xã Hương An có 1.035 ha diện tích tự nhiên và 6.450 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hương An: Đông giáp xã Bình Giang, huyện Thăng Bình; Tây giáp xã Quế Cường, huyện Quế Sơn; Nam giáp xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình; Bắc giáp xã Quế Phú, huyện Quế Sơn và xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

b. Thành lập xã Sơn Viên thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở điều chỉnh 2.517 ha diện tích tự nhiên và 3.215 nhân khẩu của xã Quế Lộc.

Xã Sơn Viên có 2.517 ha diện tích tự nhiên và 3.215 nhân khẩu.

Địa giơi hành chính xã Sơn Viên: Đông giáp xã Quế Long và xã Quế Hiêpọ, huyện Quế Sơn; Tây giáp xã Quế Trung, huyện Quế Sơn; Nam giáp xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn; Bắc giáp xã Duy Phú và xã Duy Sơn, huyện Duy  Xuyên.

c. Thành lập xã Phước Ninh thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở điều chỉnh 8.298 ha diện tích tự nhiên và 2.130 nhân khẩu của xã Quế Phước; 3.930 ha diện tích tự nhiên và 1.456 nhân khẩu của xã Quế Ninh.

Xã Phước Ninh có 12.228 ha diện tích tự nhiên và 3.586 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phước Ninh: Đông giáp xã Quế Trung, huyện Quế Sơn; Tây giáp xã Quế Lâm, huyện Quế Sơn; Nam giáp xã Quế Ninh và xã Quế Phước; huyện Quế Sơn; Bắc giáp thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

d. Thành lập xã Phước Hòa thuộc huyện Phước Sơn trên cơ sở điều chỉnh 18.815,4 ha diện tích tự nhiên và 2.076 nhân khẩu của xã Phước Hiệp.

Xã Phước Hòa có 18.815,4 ha diện tích tự nhiên và 2.076 nhân khẩu.

Địa giới hành chính Xã Phước Hòa: Đông giáp xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn; Tây giáp xã Phước Xuân và thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn; Nam giáp xã Phước Kim, huyện Phước Sơn; Bắc giáp xã Cà Dy, huyện Nam Giang và xã Quế Lâm huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn và huyện Phước Sơn:

- Xã Quế Phú còn lại 1.975 ha diện tích tự nhiên và 11.074 nhân khẩu.

- Xã Quế Cường còn lại 1.095 ha diện tích tự nhiên và 4.210 nhân khẩu.

- Xã Quế Lộc còn lại 3.500 ha diện tích tự nhiên và 6.175 nhân khẩu.

- Xã Quế Phước còn lại 1.022 ha diện tích tự nhiên và 2.436 nhân khẩu.

- Xã Quế Ninh còn lại 6.250 ha diện tích tự nhiên và 4.329 nhân khẩu.

Huyện Quế Sơn có 70.667 ha diện tích tự nhiên và 132.061 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Cường, Phú Thọ, Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Minh, Quế An, Quế Phong, Quế Long, Hương An, Quế Lộc, Quế Trung, Quế Ninh, Quế Phước, Quế Lâm, Sơn Viên, Phước Ninh và thị trấn Đông Phú.

- Xã Phước Hiệp còn lại 14.534,85 ha diện tích tự nhiên và 2.279 nhân khẩu.

Huyện Phước Sơn có 114.127,12 ha diện tích tự nhiên và 20.887 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phước Lộc, Phước Thành, Phước Kim, Phước Công, Phước Chánh, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Đức, Phước Xuân, Phước Hiệp, Phước Hòa và thị trấn Khâm Đức.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam.

Thành lập huyện Nông Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở điều chỉnh 45.592 ha diện tích tự nhiên và 34.524 nhân khẩu của huyện Quế Sơn (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Quế Lộc, Quế Trung, Quế Ninh, Quế Phước, Quế Lâm, Sơn Viên, Phước Ninh).

Huyện Nông Sơn có 45.592 ha diện tích tự nhiên và 34.524 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Quế Lộc, Quế Trung, Quế Ninh, Quế Phước, Quế Lâm, Sơn Viên và Phước Ninh.

Địa giới hành chính huyện Nông Sơn: Đông giáp huyện Quế Sơn; Tây giáp huyện Nam Giang; Nam giáp huyện Hiệp Đức và huyện Phước Sơn; Bắc giáp huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn:

Huyện Quế Sơn còn lại 25.075 ha diện tích tự nhiên và 97.537 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Cường, Phú Thọ, Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Minh, Quế An, Quế Phong, Quế Long, Hương An và trị trấn Đông Phú.

Địa giới hành chính huyện Quế Sơn: Đông giáp huyện Thăng Bình; Tây giáp huyện Nông Sơn; Nam giáp huyện Hiệp Đức; Bắc giáp huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam có 1.040,634 ha diện tích tự nhiên và 1.492.710 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Quế Sơn, Nông Sơn, thành phố Hội An và thành phố Tam Kỳ.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 42/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 42/2008/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/04/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Địa giới hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!