Quyết định 4111/QĐ-BKHCN phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

---------------

Số: 4111/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

                                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

-------------

B TRƯỞNG
B
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020; Công văn số 6234/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 30/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Các Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm quản lý vốn đầu tư được giao tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Kho Bạc nhà nước;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phạm Công Tạc;

- Vụ KHTC; Thanh tra Bộ;

- Tổng cục TCĐL Chất lượng;

- Viện NLNT Việt Nam;

- Viện VKIST; Trung tâm CNTT;

- VP Bộ; Cục Phát triển thị trường DNKHCN;

- Lưu VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Công Tạc

 

 

 

Phụ lục

PHÂN BỐ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

(Phụ lục kèm theo quyết định số 4111/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2019)

 

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm mở tài khoản

 

Mã số dự án đầu tư

 

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư

KH vốn NSTW năm 2020

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Nhu cầu kế hoạch vốn NSTW

Dự kiến kế hoạch vốn NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

 

Tổng số

NSNN

Tổng số

NSNN

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

239.000

202.000

64330

64.330

45.455

45.455

 

C

NGÀNH, LĨNH VỰC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

10.930

10.930

10.930

10.930

 

 

Dư án nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Xây dựng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 (giai đoạn 2)

Sở giao dịch kho bạc nhà nước

7677697

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Phòng thi nghiệm Kiểm định về Đo lường

2019-

2021

QĐ 3317/QĐ-

BKHCN ngày 30/10/2018

40.000

40.000

10.930

10.930

10.930

10.930

Bố trí hết trung hạn 2016- 2020, Khởi công năm 2019, chuyển tiếp 2020

 

Các dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020

 

 

 

 

 

 

199.000

162.000

53.400

53.400

34.525

34.525

 

 

Dự án nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trung tâm Đo lường Việt Nam (giai đoạn 2)

Kho Bạc nhà nước Hà Nội

7191055

Hòa Lạc

Nhà thí nghiệm 07 tầng

2016-2020

QĐ 1674/QĐ-BKHCN, 30/10/2015

100.000

90.000

30.600

30.600

20.000

20.000

trung hạn thiếu 10.600 tỷ đồng, Kết thúc năm 2020

19

Xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng diện tích làm việc của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Sở giao dịch kho bạc nhà nước

7340546

Số 8

Hoàng

Quốc Việt, Cầu Giấy Hà

Nội

Nhà 11 tầng

2018-2022

QĐ 2959/QĐ-BKHCN, 31/10/2017

99.000

72.000

22.800

22.800

14.525

14.525

Trung hạn mới cấp 48 tỷ đồng, ngoài trung hạn đã cấp 02 tỷ đồng (năm 2019 được bổ sung thêm 8,275 tỷ đồng)

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực