Chỉ thị 06/CT-BKHĐT 2022 tổng kết công tác và xây dựng Chương trình công tác năm 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 06/CT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

 

 

 

CHỈ THỊ

Về việc tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư

__________________

 

Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; ước cả năm đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đi lớn của nền kinh tế được bo đảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước cả năm khoảng 4%. Tăng trưởng GDP ước cả năm đạt khoảng 8% (mục tiêu là 6-6,5%). Cùng với đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia1 được tích cực chỉ đạo trin khai thực hiện. Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đng, Nhà nước, sự vào cuộc của các Bộ, ban ngành Trung ương và các địa phương, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp về kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đy mạnh giải ngân vốn đu tư công, bo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước.

Đ đánh giá những thành tích, kết quả công tác năm 2022, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm xây dựng Chương trình côntác năm 2023, Bộ trưởng yêu cầu tt cả các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan khẩn trương tiến hành tổ chức tổng kết công tác năm 2022, xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của đơn vị như sau:

I. YÊU CẦU

1. Nêu bật những kết quả đã đạt được trong năm 2022; phân tích, đánh giá ưu, khuyết điểm; nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của nhng tồn tại, hạn chế; nhng bài học kinh nghiệm; đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm 2023; đề xuất, kiến nghị với cấp trên.

2. Đánh giá khách quan chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sng, năng lực chuyên môn, thông qua đó phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế.

3. Phát huy được tinh thần dân ch, công khai, minh bạch, sự sáng tạo, chủ động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc đưra những nội dung, vấn đề cấp bách, thiết thực cần giải quyết và thực hiện tốt hơn.

4. Thông qua tổng kết, phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để kịp thời khen thưng, động viên tinh thần làm việc, học tập vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; xây dựng cơ quan thành một tập thể vng mạnh về mọi mặt; cng cố, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Đảng với chính quyền và đoàn thể; giữa các cá nhân, các đơn vị trong và ngoài Bộ giúp cho hoạt động của cơ quan luôn được thng nhất, n định.

II. NỘI DUNG

Việc tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng Chương trình công tác năm 2023 cần tập trung vào một số mặt ch yếu sau đây:

1. Về tổng kết công tác năm 2022:

1.1. Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo Chương trình công tác năm 2022 và theo quy định tại Quyết định số 497/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2016 ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các nhiệm vụ theo kết luận của Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban Bộ trong năm 2022.

Báo cáo cần bám sát các nội dung theo Đề cương kèm theo Chỉ thị này.

Ngoài bản báo cáo chi tiết, đy đủ các nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, đề nghị các đơn vị có báo cáo tóm tđánh giá về nhng công việc lớn, quan trọng của đơn vị và của Bộ trong năm 2022 (độ dài không quá 01 trang A4).

1.2. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022 theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ tại văn bản số 8466/BKHĐT-TCCB ngày 23/11/2022.

1.3. Tổng kết công tác Đảng, kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đng, đảng viên năm 2022 thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan tại văn bản số 617-CV/ĐUBKHĐT ngày 14/11/2022.

1.4. Tổng kết công tác Công đoàn năm 2022 thực hiện theo hướng dẫn của Công đoàn Bộ tại văn bản số 144/HD-CĐBKHĐT ngày 27/10/2022.

2. Xây dựng Chương trình công tác năm 2023:

Chương trình công tác năm 2023 của các đơn vị cn căn cứ trên cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Chương trình hành động của Chính phủ; các đề án, báo cáo do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao; nhng đề án, báo cáo được giao trong Chương trình công tác năm 2022 nhưng chưa hoàn thành, cần tiếp tục thực hiện trong năm 2023 (đã được Lãnh đạo Bộ phụ trách đồng ý cho phép điều chỉnh sang năm 2023) và các văn bn khác có liên quan để xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của đơn vị, bảo đảm hiệu qu và có tính khả thi, trong đó cần đề xuất thời gian hoàn thành (theo từng tháng)trình cấp có thẩm quyền cụ thể. Đề xuất, kiến nghị đối với các tổ chức Đảng, đoàn th và chính quyền để hoàn thành các nhiệm vụ được giao (nếu có).

Các báo cáo tổng kết phải được thông qua tập thể cán bộ chủ chốt của đơn vị trước khi tổ chức họp tổng kết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Năm 2022, Bộ sẽ tiến hành tổng kết cơ quan theo hình thức lồng ghép 04 nội dung theo thứ tự: (i) Công tác chuyên môn; (ii) Công tác Đảng, (iii) Công tác đoàn thể, (iv) Công tác thi đua khen thưng.

2. Từng tập thể, cá nhân có bản tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo các nội dung ở mục II nêu trên.

3. Trên cơ sở bản kiểm điểm, tập thể, cá nhân tự đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân và tiến hành phân loại; tập thể đơn vị đóng góp ý kiến cho từng công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

4. Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị gi Lãnh đạo Bộ phụ trách để báo cáo, gửi Văn phònBộ để tổng hợp báo cáo công tác năm 2022 và xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của Bộ.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ:

1.1. Trước ngày 20/12/2022: Các đơn vị tiến hành tổng kết.

1.2. Chậm nhất là ngày 20/12/2022 các đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy, Công đoàn Bộ gửi báo cáo tổng kết và biên bản họp tng kết bằng văn bn về Văn phòng Bộ và qua địa ch email: hoangnhung@mpi.gov.vn để tập hợp (đồng thời, gửi 01 bn báo cáo về đng chí Lãnh đạo Bộ phụ trách và 01 bản báo cáo về Vụ Tổ chức cán bộ).

2. Văn phòng Đng y tổng hợp báo cáo tổng kết và khen thưng của các Đng viên, tổ chức Đảng. Văn phòng Công đoàn Bộ tổng hợp báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn. Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối tổng hợp đánh giá của Lãnh đạo Bộ về mức độ hoàn thành nhiệm vụ đi với các đồng chí là Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trước ngày 20/12/2022 để tổng hợp đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức tại đơn vị và xếp loại tổ chức đảng, đng viên của Đng ủy cơ quan; đồng thời tổng hợp kết quả bình bầu thi đua của các đơn vị thuộc Bộ. Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng video hình nh tổng kết hoạt động của Bộ trong năm 2022.

3. Từ ngày 20/12/2022 đến ngày 23/12/2022: Văn phòng Bộ tổng hợp báo cáo tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023 và gửi Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân ly ý kiến.

4. Trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022: Tiến hành tổng kết cơ quan.

Căn cứ vào các yêu cầu nêu trên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai các nội dung trong Chỉ thị này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng, Công đoàn tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ (
để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN (để t/h);
- CNTT (
để đăng tin);
- Lưu: VT, VP (KSTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ
(Ban hành kèm theo Ch thị số 06/CT-BKHĐT ngày 02 tháng 12 năm 2022)

 

Phần 1. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022

 

1. Kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Nêu rõ những kết quả đơn vị đạt được trên các mặt:

1.1. Việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, xây dựng các cơ chế, chính sách.

1.2. Việc thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

1.3. Về phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô.

1.4. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Bộ trong năm 2022 đã được giao tại: (i) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022; (ii) Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022; (iii) Chỉ thị s 01/CT-BKHĐT ngày 10/01/2022; (iv) Các nhiệm vụ đã được xác định cụ thể tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; (v) Chương trình công tác năm 2022 của Bộ (văn bản số 598/BKHĐT-VP ngày 26/01/2022) và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác.

1.5. Việc tham mưu cho Chính ph, Thủ tướng Chính phủ trong việc cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2022, đề xuất các nhóm giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các ch tiêu phát triển kinh tế - xã hội; các chính sách phục hồi kinh tế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sau tác động của đại dịch Covid-19.

1.6. Về công tác kế hoạch hóa: Nội dung và phương pháp xây dựng kế hoạch và việc triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Các công tác khác

Phần này nêu những nét ni bật trong công tác xây dựng đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể; việc thực hiện quy chế làm việc của đơn vị; quy chế dân ch; quy chế văn hóa công s; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác bo vệ bí mật nhà nước và chấp hành các quy định của cơ quan trong hoạt động của đơn vị; công tác triển khai Chính phủ điện tử.

3. Đánh giá chung

3.1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình (cả về số lượng và cht lượng); sự phối hợp công tác giữa các cá nhân trong đơn vị, giữa các đơn vị trong Bộ và sự phối hợp với các cơ quan liên quan khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị; công tác phân công, phân nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

3.2. Ưu điểm và nguyên nhân đạt được

3.3. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế (chủ quan và khách quan)

4. Kiến nghị, đề xuất

Kiến nghị, đề xuất những giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai nhiệm vụ trong năm tới.

 

Phần II. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

 

1. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của đơn vị.

3. Phương hướng, giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

 

 

--------------------------

1 Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững.

 

thuộc tính Chỉ thị 06/CT-BKHĐT

Chỉ thị 06/CT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:06/CT-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:02/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết cơ quan theo hình thức lồng ghép

Ngày 02/12/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị 06/CT-BKHĐT về việc tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, năm 2022, Bộ sẽ tiến hành tổng kết cơ quan theo hình thức lồng ghép 04 nội dung theo thứ tự: (i) Công tác chuyên môn; (ii) Công tác Đảng; (iii) Công tác đoàn thể; (iv) Công tác thi đua khen thưởng. Từng tập thể, cá nhân có bản tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Cụ thể, cần nêu rõ những kết quả đơn vị đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, xây dựng các cơ chế, chính sách; việc thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ giao;…

Ngoài ra, trước ngày 20/12/2022, các đơn vị tiến hành tổng kết; chậm nhất ngày 20/12/2022 các đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy, Công đoàn Bộ gửi báo cáo tổng kết và biên bản họp tổng kết bằng văn bản về Văn phòng Bộ và qua địa chỉ emai: hoangnhung@mpi.gov.vn;...

Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Chỉ thị06/CT-BKHĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi