Quyết định 2969/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án: Cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy nông Gia Thuận Tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Thành phố Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
Số: 2969/QĐ-BNN-XD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TIỂU DỰ ÁN: CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG
THỦY NÔNG GIA THUẬN TỈNH BẮC NINH, HƯNG YÊN, TP. HÀ NỘI
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Hiệp định vay vốn dự án lưu vực sông Hồng giai đoạn 2 (ADB3) khoản vay 1855-VIE (SF) đã ký ngày 14/1/2002 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-BNN-XD ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Tiểu dự án Cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy nông Gia Thuận, tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, TP. Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 5495 QĐ/BNN-XD ngày 15/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt phân chia gói thầu và Kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy nông Gia Thuận, tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, TP. Hà Nội;
Căn cứ các Quyết định số 171/QĐ-BQL-QLTC ngày 05/10/2010 và số 177/QĐ-BQL-QLTC ngày 25/10/2010 của Ban Quản lý Đầu tư & XDTL2 phê duyệt Đề cương + dự toán hạng mục Thiết kế, lắp đặt thử nghiệm bộ phận hướng dòng chảy, phá xoáy buồng hút và Chế tạo, lắp đặt bộ phận hướng dòng chảy, phá xoáy buồng hút trạm bơm Như Quỳnh thuộc Tiểu dự án trên;
Xét Tờ trình số 146/TTr-BQL ngày 27/10/2010 của Ban Quản lý Đầu tư XDTL2 Xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tiểu dự án trên.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình (tại Báo cáo Thẩm định số 1369/XD-CĐ ngày 03/11/2010),  
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt bổ sung mục II - Điều 1 tại Quyết định số 5495 QĐ/BNN-XD ngày 15/12/2003 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt phân chia gói thầu và Kế hoạch đấu thầu của Tiểu dự án: Cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy nông Gia Thuận với nội dung chính như sau:
1. Bổ sungthêm 02 gói thầu vào mục II - Phân chia gói thầu:
- Tên gói thầu: GT11: Thiết kế, lắp đặt thử nghiệm bộ phận hướng dòng chảy, phá xoáy buồng hút trạm bơm Như Quỳnh.
- Tên gói thầu: GT12: Chế tạo, lắp đặt bộ phận hướng dòng chảy, phá xoáy buồng hút trạm bơm Như Quỳnh.
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
3. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quí 4/2010
4. Giá các gói thầu như sau:
- GT11: 84.881.000 đồng (tám mươi tư triệu, tám trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn);
- GT12: 445.763.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn);
- Nguồn tài chính: Vốn đối ứng ngân sách Trung ương trích trong chi phí dự phòng của Tổng mức đầu tư của Tiểu dự án Cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy nông Gia Thuận.
5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
6. Thời gian tổ chức thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trong quí 4/2010.
Điều 2. Ban Quản lý Đầu tư & XDTL2 là Chủ đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) để tổ chức thực hiện gói thầu theo đúng quy định của Nhà nước, của Bộ.
Điều 3. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 5495 QĐ/BNN-XD ngày 15/12/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính; Kế hoạch; Trưởng ban CPO; Giám đốc Ban QLĐT&XDTL2 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, XD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực