Quyết định 2117/QĐ-TTg 2020 Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 2117/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG NGHỆ ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

---------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư:

1. Lĩnh vực công nghệ số (Digital technologies)

a) Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence).

b) Internet vạn vật (Internet of Things).

c) Công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big data analytics).

d) Công nghệ chuỗi khối (Blockchain).

đ) Điện toán đám mây (Cloud computing), Điện toán lưới (Grid computing), Điện toán biên (Edge computing).

e) Điện toán lượng tử (Quantum computing).

g) Công nghệ mạng thế hệ sau (5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD-RAN, SD-WAN Network Slicing, LPWAN, IO-Link Wireless).

h) Thực tại ảo (Virtual reality), Thực tại tăng cường (Augmented reality), Thực tại trộn (Mixed reality).

i) Công nghệ an ninh mạng thông minh, tự khắc phục và thích ứng (Intelligent, Remediating and Adaptive cybersecurity).

k) Bản sao s (Digital twin).

l) Công nghệ mô phỏng nhà máy sản xuất (Plant simulation).

m) Nông nghiệp chính xác (Precision agriculture).

2. Lĩnh vực vật lý (Physics)

a) Robot tự hành (Autonomous Robots), Robot cộng tác (Collaborative robotics-Cobot), phương tiện bay không người lái (UAV), phương tiện tự hành dưới nước (AUV).

b) In 3D tiên tiến (Advanced 3D Printing).

c) Công nghệ chế tạo vật liệu nano (Nanomaterials), thiết bị nano (Nanodevices).

d) Công nghệ chế tạo vật liệu chức năng (Functional materials).

đ) Công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ (Micro and nano satellites).

e) Công nghệ ánh sáng và quang tử (Photonics and Light technologies).

3. Lĩnh vực công nghệ sinh học (Biotechnologies)

a) Sinh học tổng hợp (Synthetic biology).

b) Công nghệ thần kinh (Neurotechnologies).

c) Tế bào gốc (Stem cells).

d) Công nghệ Enzyme (Enzyme technologies).

đ) Tin sinh học (Bioinformatics).

e) Chip sinh học và cảm biến sinh học (Biochips and Biosensors).

g) Y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative medicine and tissue engineering).

h) Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next-generation sequencing technologies).

4. Lĩnh vực năng lượng và môi trường (Energy and Environment)

a) Công nghệ chế tạo pin nhiên liệu (Fuel cells).

b) Công nghệ tổng hợp nhiên liệu sinh học tiên tiến (Advanced Biofuels).

c) Năng lượng Hydrogen (Hydrogen energy).

d) Quang điện (Photovoltaics).

đ) Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến (Advanced energy storage technologies).

e) Công nghệ tiên tiến trong thăm dò, thu hồi dầu và khí (Advanced oil and gas exploration and recovery).

g) Thu thập và lưu trữ các bon (Carbon capture and storage).

h) Năng lượng vi mô (Power microgeneration).

i) Công nghệ tua bin gió tiên tiến (Advanced Wind turbine technologies).

k) Công nghệ năng lượng địa nhiệt (Geothermal energy), năng lượng đại dương và năng lượng sóng (Marine and Tidal power technologies).

l) Lưới điện thông minh (Smart grids).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức liên quan căn cứ Quyết định này và các quy định khác của pháp luật liên quan để định hướng, ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các công nghệ tại Điều 1 Quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, NN, ĐMDN,
KTTH, Cục KSTT, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (02). NTN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2117/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 16/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER

______________

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness
_____________________________

No. 2117/QD-TTg

                Hanoi, December 16, 2020

 

DECISION

Promulgating the List of technologies prioritized for research, development and application for the country’s proactive participation in the Fourth Industrial Revolution

 

THE PRIME MINISTER

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

In furtherance of the Government’s Resolution No. 50/NQ-CP of April 17, 2020, promulgating the Government’s action program for materialization of the Political Bureau’s Resolution No. 52-NQ/TW of September 27, 2019, on a number of guidelines and policies for proactive participation in the Fourth Industrial Revolution;

At the proposal of the Minister of Science and Technology,

 

DECIDES:

 

Article 1. To promulgate the list of technologies prioritized for research, development and application for the country’s proactive participation in the Fourth Industrial Revolution:

1. Digital technologies

a/ Artificial intelligence.

b/ Internet of Things.

c/ Big data analytics.

d/ Blockchain.

dd/ Cloud computing, grid computing, edge computing.

e/ Quantum computing.

g/ Next-generation networks (5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD-RAN, SD-WAN Network Slicing, LPWAN, IO-Link Wireless).

h/ Virtual reality, augmented reality, mixed reality.

i/ Intelligent, remediating and adaptive cybersecurity.

k/ Digital twin.

l/ Plant simulation.

m/ Precision agriculture.

2. Physics

a/ Autonomous robots, collaborative robotics-Cobot, unmanned aerial vehicles (UAV), autonomous underwater vehicles (AUV).

b/ Advanced 3D printing.

c/ Nanomaterials, nanodevices.

d/ Functional materials.

dd/ Micro and nano satellites.

e/ Photonics and light technologies.

3. Biotechnologies

a/ Synthetic biology.

b/ Neurotechnologies.

c/ Stem cells.

d/ Enzyme technologies.

dd/ Bioinformatics.

e/ Biochips and biosensors.

g/ Regenerative medicine and tissue engineering.

h/ Next-generation sequencing technologies.

4. Energy and Environment

a/ Fuel cells.

b/ Advanced biofuels.

c/ Hydrogen energy.

d/ Photovoltaics.

dd/ Advanced energy storage technologies.

e/ Advanced oil and gas exploration and recovery.

g/ Carbon capture and storage.

h/ Power microgeneration.

i/ Advanced wind turbine technologies.

k/ Geothermal energy, marine and tidal power technologies).

l/ Smart grids.

Article 2. Organization of implementation

1. Ministries, ministerial-level agencies, provincial-level People’s Committees and related organizations shall, in pursuance to this Decision and relevant laws, identify priorities and allocate resources for technology research, development and application activities.

2. In case of necessary, the Ministry of Science and Technology shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries, agencies, organizations and individuals in, proposing the modification of the List of technologies specified in Article 1 of this Decision, and report it to the Prime Minister.

Article 3. Effect and implementation responsibility

1. This Decision takes effect on the date of its signing.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People’s Committees, and related agencies, organizations and individuals shall implement this Decision.-

 

For the Prime Minister

Deputy Prime Minister

Vu Duc Dam

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!