Quyết định 984/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
Số: 984/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC BÁO CHÍ
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Báo chí,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
Cục Báo chí là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về báo chí in, báo chí điện tử, bao gồm: báo in, báo điện tử, tạp chí in, tạp chí điện tử, bản tin, đặc san, bản tin thông tấn.
Cục Báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất và thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo chí; dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử.
2. Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Bộ trưởng hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm thuộc lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động; các chương trình, đề án, dự án về báo chí in, báo chí điện tử và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo phân công của Bộ trưởng.
3. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí in, báo chí điện tử.
4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về báo chí in, báo chí điện tử; thông tin hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động về báo chí in, báo chí điện tử.
5. Trình Bộ trưởng quyết định cấp, thu hồi giấy phép: hoạt động báo chí của các cơ quan báo chí in và báo chí điện tử; bản tin của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam; các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật; chấp thuận việc mở cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí in, báo điện tử, Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài theo Quy hoạch mạng lưới đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Việt nam ở nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
6. Trình Bộ trưởng quyết định đình bản, đình bản tạm thời hoạt động xuất bản của cơ quan báo chí in, báo chí điện tử; thu hồi, tịch thu, tiêu hủy ấn phẩm báo chí và các loại hình lưu trữ nội dung, hình ảnh, âm thanh liên quan đến hoạt động báo chí in, báo chí điện tử.
7. Trình Bộ trưởng quyết định cấp, thu hồi thẻ nhà báo đối với các đối tượng thuộc các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử, Thông tấn xã Việt Nam.
8. Trình Bộ trưởng văn bản thoả thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và các chức danh tương đương của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử.
9. Cấp, thu hồi giấy phép: xuất bản đặc san, phụ trương; xuất bản bản tin in, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài; các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in, báo chí điện tử theo sự phân cấp của Bộ trưởng.
10. Cấp giấy phép nhập khẩu các sản phẩm báo chí in theo quy định của pháp luật.
11. Thỏa thuận cho phép họp báo; đăng bài phát biểu trên báo chí in, báo chí điện tử Việt Nam của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
12. Quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật.
13. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật.
14. Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí in, báo chí điện tử.
15. Tham gia đề xuất, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử.
16. Thực hiện bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ báo chí và nghiệp vụ khác cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.
17. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên và các chức danh khác thuộc các cơ quan báo chí để thi nâng ngạch; tham gia xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ của các chức danh báo chí in, báo chí điện tử.
18. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng các chương trình, dự án đầu tư phát triển có quy mô quốc gia về báo chí in, báo chí điện tử và thực hiện quản lý theo phân công của Bộ trưởng.
19. Trình Bộ trưởng quy định các giải thưởng đối với báo chí in, báo chí điện tử và tổ chức thực hiện theo phân công của Bộ trưởng.
20. Phối hợp tổ chức giao ban báo chí; tổ chức thông tin cho các cơ quan báo chí, quản lý thông tin của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật.
21. Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý kho lưu chiểu báo chí quốc gia theo phân công của Bộ trưởng.
22. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách tài trợ, đặt hàng, trợ cước, trợ giá đối với báo chí in, báo chí điện tử.
23. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng.
24. Đề xuất khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân trong hoạt động báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật.
25. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí từ các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.
26. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chính sách, chế độ đối với các cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục.
27. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.
28. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
1. Lãnh đạo Cục:
Cục Báo chí có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.
Cục trưởng Cục Báo chí chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
2. Tổ chức bộ máy, biên chế:
a) Các phòng:
- Văn phòng.
- Phòng Báo chí Trung ương.
- Phòng Báo chí Địa phương.
- Phòng Thanh tra, Pháp chế.
- Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ và Hợp tác quốc tế.
b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
- Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí.
- Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc Cục do Cục trưởng quy định.
Biên chế cán bộ, công chức, viên chức của Cục do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Bãi bỏ Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Báo chí, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các cơ quan báo chí TW và địa phương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 984/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 984/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: 16/07/2014 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!