Quyết định 93/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 93/2003/QĐ-TTG
NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy ngày 12 tháng 7 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 299/BNN-KL ngày 14 tháng 02 năm 2003.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2003
của Thủ tướng Chính phủ)

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ là tổ chức tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong toàn quốc.

 

Điều 2. Bản Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo.

 

Điều 3. Nhiệm vụ:

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chiến lược phòng cháy, chữa cháy rừng, giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo các ngành, các địa phương kiểm tra các chủ rừng thực hiện việc lập và thực thi các phương án, dự án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra lệnh điều động lực lượng, phương tiện để ứng cứu kịp thời những tình huống cấp bách khi xảy ra cháy rừng nghiêm trọng.

3. Chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các lực lượng liên ngành và các địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy và tổ chức khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra.

4. Tham gia phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng chế độ, chính sách về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng như: chế độ cho người trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, xảy ra tai nạn, thương tích hoặc bị hy sinh trong khi thi hành công vụ.

5. Chỉ đạo các địa phương có nhiều rừng, có nhiều khả năng xảy ra cháy rừng, tổ chức diễn tập chữa cháy rừng với quy mô phù hợp, thiết thực và hiệu quả vào đầu mùa khô hàng năm.

 

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ chung:

Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa cháy rừng theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm giải quyết lĩnh vực công việc thuộc ngành mình phụ trách phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên:

a) Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan hữu quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả cháy rừng.

- Chủ trì các cuộc họp thường kỳ 6 tháng một lần và các cuộc họp bất thường của Ban Chỉ đạo.

- Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

- Thay mặt Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động lực lượng, phương tiện của các tổ chức và cá nhân để ứng cứu chữa cháy rừng trong những tình huống cấp bách khi xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, vượt khả năng chữa cháy của các địa phương.

- Báo cáo và đề xuất với Chính phủ những biện pháp chỉ đạo và giải quyết kịp thời khi bất thường xảy ra cháy rừng lớn,

Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách và chịu trách nhiệm chung về các công việc công tác của Ban Chỉ đạo.

b) Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo:

- Chịu trách nhiệm thường trực Ban Chỉ đạo, thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo khi Trưởng ban đi vắng.

- Chỉ đạo xây dựng Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo chuyên đề về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch, dự án quốc gia về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kế hoạch huấn luyện, diễn tập chữa cháy rừng; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phương án, dự án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả cháy rừng của các ngành, các địa phương.

- Chỉ đạo các hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

c) Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo:

- Chủ động đề ra chương trình công tác và thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban Chỉ đạo phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bộ.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ rừng nói chung và thực hiện Thông tư số 144/2002/TTLT-BNPTNT-BCA-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng, ứng phó chữa cháy rừng trong tình huống cấp thiết; kiểm tra việc huấn luyện, diễn tập, chuẩn bị lực lượng, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Chỉ đạo và chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

d) Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo:

Trực tiết quản lý Văn phòng Ban Chỉ đạo, giải quyết các công việc nghiệp vụ thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

- Chuẩn bị chương trình, nội dung và các điều kiện khác cho các cuộc họp và các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo ký một số công điện chỉ đạo các địa phương, các ngành trong tình huống ứng phó chữa cháy rừng.

đ) Uỷ viên Ban chỉ đạo:

Thực hiện những nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

 

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO

 

Điều 5. Văn phòng Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Văn phòng).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho Văn phòng Ban Chỉ đạo, trên cơ sở sử dụng bộ máy tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm (không tăng thêm biên chế).

1. Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

Giúp việc cho Chánh Văn phòng có một Phó Văn phòng và một số cán bộ thuộc Cục Kiểm lâm, khi cần thiết có thể điều động cán bộ từ Cục Phát triển lâm nghiệp, Viện Khoa học lâm nghiệp, Viện Điều tra quy hoạch rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Văn phòng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng cán bộ trong biên chế của các đơn vị được điều động cán bộ. Kinh phí hoạt động của Văn phòng được bố trí theo kế hoạch hàng năm trong nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản Lý và giao cho Cục Kiểm lâm làm chủ tài khoản.

 

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng:

- Tổ chức phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo điều hành, phối hợp các biện pháp chủ động phòng ngừa, đối phó trong những tình huống thời tiết khắc nghiệt, có khả năng xảy ra cháy rừng để xử lý kịp thời, có hiệu quả khi xảy ra cháy rừng trên diện rộng.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Chỉ đạo.

- Tổ chức trực ban theo dõi tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng mùa khô; kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng về công các phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với các đơn vị có liên quan dự báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng trong toàn quốc.

- Là đầu mối tư vấn, phối hợp với các tổ chức quốc tế trong hoạt động về phòng cháy, chữa cháy rừng ở Việt Nam.

 

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 7. Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

 

Điều 8. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng tổng hợp ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 93/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 93/2003/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/05/2003 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!