Quyết định 929/QĐ-TTg 2019 bổ nhiệm ông Phạm Văn Trường giữ chức Phó CT Hội đồng quản lý BHXH

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 929/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Trường
giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ quyết nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ tại cuộc họp ngày 23 tháng 7 năm 2019;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Tờ trình số 2575/BHXHVN-HĐQL ngày 17 tháng 7 năm 2019; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 292/TTr-BNV ngày 23 tháng 7 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Phạm Văn Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;

- Tổ chức Trung ương;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Nội vụ (Vụ CCVC);

- VPCP: BTCN, các PCN,

TGĐ Cổng TTĐT, VPBCSĐ(3);

- Lưu: VT, TCCB (2). AD

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực