Quyết định 803/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 803/QĐ-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện chức năng quản lý thống nhất công tác tin học của Văn phòng Chính phủ; tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoạt động của Văn phòng Chính phủ.

2. Trung tâm Tin học là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Tin học có tên giao dịch bằng tiếng Anh là IT - Center of the Office of Government, viết tắt là ITCOG.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Tin học giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng, Chính phủ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; phối hợp với Vụ Tài vụ và các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án đã được phê duyệt về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Là đơn vị thường trực giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giao cho Văn phòng Chính phủ.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả, bảo đảm an toàn của mạng tin học diện rộng của Chính phủ (CPNET), mạng tin học nội bộ của Văn phòng Chính phủ (LAN), mạng Intemet dùng riêng; bảo đảm hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động giao ban, hội nghị, chỉ đạo trực tuyến của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; giao ban, hội nghị của Văn phòng Chính phủ trên các mạng tin học an toàn, hiệu quả.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp đồng bộ và quản lý công tác bảo đảm an toàn và an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ quản lý; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn bảo mật hoạt động của hệ thống máy tính trên mạng (LAN, WAN), thư điện tử công vụ của Chính phủ trên mạng Intemet.

6. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và sử dụng chuẩn thống nhất các chương trình phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

7. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ; Quy chế quản lý, sử dụng mạng nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng mạng diện rộng Chính phủ (CPNET); Quy chế quản lý, sử dụng mạng Intemet dùng riêng; các Quy chế quản lý, sử dụng các phần hệ ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ và theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ thực hiện các Quy chế đó.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các cơ quan liên quan xây dựng, cập nhật và khai thác các cơ sở dữ liệu, kho thông tin điện tử về các lĩnh vực công tác của Văn phòng Chính phủ. Tổ chức triển khai, hướng dẫn sử dụng và huấn luyện khai thác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

9. Phối hợp với đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức liên quan vận hành mạng điện rộng của Chính phủ (CPNET), các ứng dụng tin học chung triển khai trên mạng này; thống nhất thiết kế chuẩn cấu trúc hệ thống thông tin - dữ liệu điều hành, tác nghiệp vận hành trên mạng này và tích hợp về Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan bảo trì, khắc phục kịp thời các sự cố máy tính và thiết bị tin học; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ.

11. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thẩm định kỹ thuật (bao gồm các chuẩn kỹ thuật, công nghệ) về sản phẩm công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phê duyệt mua sắm.

12. Thực hiện các hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin theo quy định và nhiệm vụ được giao.

13. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về lĩnh vực công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ.

14. Thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tài sản, tài chính và biên chế cán bộ, công chức, viên chức được giao theo các quy định của pháp luật và quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

16. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm Tin học được nêu tại Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Trung tâm Tin học có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc được phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Trung tâm Tin học có các phòng sau:

a) Phòng Bảo đảm kỹ thuật;

b) Phòng Quản trị hệ thống;

c) Phòng Phát triển ứng dụng;

d) Phòng Tích hợp và Phân tích dữ liệu;

đ) Phòng Hành chính - Tổng hợp (bao gồm công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, tài vụ).

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và biên chế cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Tin học theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Giám đốc Trung tâm Tin học quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng tại khoản 2 Điều này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 02/2007/QĐ-VPCP ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học.

2. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Trung tâm Tin học, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Trung tâm Tin học phố hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi khi cần thiết./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- BTCN, Các Phó Chủ nhiệm;

- Các Trợ lý Thủ tướng, Thư ký các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn;

- Lưu: Văn thư, TCCB (2b). XH 40.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Quyết định 803/QĐ-VPCP

Quyết định 803/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:803/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:09/06/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 803/QĐ-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi