Quyết định 79/QĐ-BCĐHNQT của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 79/QĐ-BCĐHNQT

Quyết định 79/QĐ-BCĐHNQT của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:79/QĐ-BCĐHNQTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành:19/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và KHCN
Sau 05 tháng kể từ khi được thành lập, ngày 19/07/2012, Ban chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ (KHCN) đã ban hành Quy chế hoạt động kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BCĐHNQT quy định về cơ cấu, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban chỉ đạo.
Theo đó, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo là tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng về phương hướng, nội dung, cơ chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ; cho ý kiến về các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học có tầm quốc gia, phạm vi ảnh hưởng rộng của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp lớn; đề xuất các giải pháp tranh thủ sự giúp đỡ của các nước phát triển, các tổ chức quốc tế có nhiều inh nghiệm trong việc hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học.
Ngoài ra, Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, đánh giá việc hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng cách làm có hiệu quả và các điển hình tiên tiến hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ trong toàn quốc…
Cũng theo Quy chế, Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo cơ chế phối hợp thông qua các cuộc họp trên cơ sở trao đổi, bàn bạc dân chủ, tập thể, thực hiện theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo và trách nhiệm được giao cho mỗi thành viên…
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 79/QĐ-BCĐHNQT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
-------
---------
Số: 79/QĐ-BCĐHNQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ
VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
--------------------------------------------
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ
VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về vỉệc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tchức phi hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, BCĐHNQT (5b).
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 


QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ
VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BCĐHNQT ngày 19 tháng 7 năm 2012
của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ)
 
 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tthư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.
Điều 3. Tên giao dịch tiếng Anh và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo có tên giao dịch tiếng Anh là National Steering Committee for International Integration in Education, Science and Technology (viết tắt là NCIEST).
2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tổ chức các đoàn tham quan, nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá,... được ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ theo lĩnh vực tương ứng.
3. Văn phòng Chính phủ hỗ trợ tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tại Văn phòng Chính phủ.
 
Chương 2.
NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯ KÝ
 
Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
1. Tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nội dung, cơ chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
a) Phân công xây dựng, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục, Đề án Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ được Thủ tuớng Chính phủ phê duyệt;
b) Tổ chức theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục, Đề án Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn và xây dựng, triển khai các giải pháp cần thiết để hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ cho các giai đoạn tiếp theo.
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
a) Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ;
b) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, các tổ chức, các đoàn thể, các địa phương nhằm huy động toàn xã hội tham gia hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ;
c) Cho ý kiến về các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ có tầm quốc gia, phạm vi ảnh hưởng rộng của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp lớn;
d) Đề xuất các giải pháp tranh thủ sự giúp đỡ của các nước phát triển, các tổ chức quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong việc hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
3. Kim tra, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
a) Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng cách làm có hiệu quả và các đin hình tiên tiến hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ trong toàn quốc;
b) Đxuất với các cơ quan quản lý nhà nước khen thưởng các tập thể, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp xuất sắc cho hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ của Việt Nam;
c) Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
Điều 5. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban Chỉ đạo
a) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo;
b) Tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Ban Chđạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo;
c) Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo;
d) Triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo và quyết định họp đột xuất khi cần thiết;
đ) Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.
2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
a) Chỉ đạo Tổ thư ký tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ ở tầm quốc gia của tất cả các ngành và các địa phương trong cả nước, trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt;
b) Thay mặt Trưởng Ban điều hành một số hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền;
c) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo theo dõi lĩnh vực giáo dục, đào tạo hoặc khoa học, công nghệ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo;
d) Chỉ đạo xây dựng và điều hành dự toán kinh phí hoạt động theo lĩnh vực được phân công;
đ) Các Phó Trưởng Ban sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ theo lĩnh vực được phân công.
3. Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo
a) Phối hợp với ủy viên chuyên trách và Tổ thư ký tổng hợp chương trình, kế hoạch hoạt động hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ tầm quốc gia của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp lớn trong cả nước, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo;
b) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo;
c) Phối hợp hoạt động của Văn phòng Chính phủ với hoạt động của Ban Chỉ đạo;
d) Thực hiện các nhiệm vụ chung của y viên Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.
4. Các ủy viên Ban Chỉ đạo
a) Tham gia đóng góp ý kiến hoặc đề xuất các chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và các văn bản có liên quan;
Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện cho các Bộ trong Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm giúp lãnh đạo các Bộ tổ chức chỉ đạo và đôn đốc thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ thuộc trách nhiệm triển khai của Bộ mình;
Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện các cơ quan giáo dục, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và hai khu công nghệ cao có trách nhiệm triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ theo nhiệm vụ, kế hoạch do Ban Chỉ đạo phân công;
c) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo;
d) Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập.
5. Ủy viên chuyên trách
a) Phối hợp với ủy viên thường trực giúp Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo;
b) Bo đảm mối liên hệ giữa Trưởng Ban Chỉ đạo với các thành viên Ban Chỉ đạo; giữa Ban Chỉ đạo với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ;
c) Chủ trì, phối hợp với các ủy viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký chuẩn bị các cuộc họp và dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo tại các phiên họp và báo cáo hàng năm của Ban Chỉ đạo;
d) Xử lý các công việc hành chính của Ban Chỉ đạo.
Điều 6. Tổ thư ký
Các Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập. Thành viên Tổ thư ký là các cán bộ kiêm nhiệm hoạt động theo sự điều hành của Tổ trưởng Tổ thư ký và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
Điều 7. Nhiệm vụ của Tổ thư ký
Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương dự thảo kế hoạch tổng thể, kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch 6 tháng của Ban Chỉ đạo.
2. Tổng hp, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.
3. Phối hợp chặt chẽ với ủy viên thường trực và ủy viên chuyên trách trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quy chế này.
4. Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
5. Cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
6. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động theo lĩnh vực của Ban Chỉ đạo.
 
Chương 3.
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO
 
Điều 8. Cách thức làm việc của Ban Chỉ đạo
Ban chỉ đạo làm việc trên cơ sở trao đổi, bàn bạc dân chủ, tập thể và thực hiện theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo.
Điều 9. Chế độ làm việc
1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo cơ chế phối hợp thông qua các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và trách nhiệm được giao của mỗi thành viên.
2. Ban Chỉ đạo họp định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo.
a) Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi Trưởng Ban ủy quyền) triệu tập theo kế hoạch;
b) Trường hợp không tổ chức được cuộc họp, có thể thông báo và xin ý kiến các ủy viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản;
c) Tuỳ theo yêu cầu và nội dung của cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập cuộc họp với thành phần phù hợp, khi cần sẽ mời các chuyên gia tham dự, đóng góp ý kiến.
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo được cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan đến công tác chỉ đạo, tình hình triển khai và kết quả thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ định kỳ 6 tháng và hàng năm; trao đổi ý kiến tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo; tham gia các đoàn tham quan, nghiên cứu; kiểm tra công tác hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ở các địa phương theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.
Điều 10. Quan hệ làm việc của Ban chỉ đạo
Ban Chỉ đạo phối hp công tác với Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, các y ban hợp tác song phương với các nước và các tổ chức liên quan đối với những vấn đề có tầm quốc gia trong việc hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
 
Chương 4.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 11. Trách nhiệm thực hiện
1. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, các ủy viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và các Tổ thư ký.
3. Trong quá trình thực hiện quy chế, nếu có vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kịp thời với các Phó Trưởng ban và ủy viên thường trực để nghiên cứu, chỉnh sửa và bổ sung trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi